Home >> FB Notification
s]ns am\w Fsp ]Tnm ]pdp \npsamcp tImnMv FSpm Dtinpn; ]mp]mSp B Ipnt\mSpw F\nv ]dbm\pv: `mKyevanpw kbt\mcbvpw ]nkn tPmPns adp]-Sn

ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

Story Dated: 2017-08-03

kn\na Xsâ IÀ½ taJebñm¯Xn\mð AhnsS kvs]jyssekv sNbvXv kv{XoIfpsS am\t¯¡pdn¨v a\Ênem¡m\pÅ Ahkcapïmbn«nsñópw tPmÀPv Ipdn¨p. \sñmcp A¸³ kmXznIbmsbmcp kv{Xobnð P\n¸n¨v ssZh`b¯nð hfÀ¯nb aIs\ó \nebnð, kXymwit¯mSp tNÀóp \nópsImïpÅ \ne]mSpIÄ kzoIcn¡m\pw hÀ¯am\w ]dbphm\pta X\n¡p Ignbq Fópw tPmÀPv hyàam¡póp. `mKye£vanbpsS hnaÀi\¯nsâ NphSp]nSn¨v hnaÀi\hpamsb¯nb KmbnI kbt\mcbv¡pÅ adp]Snbpw ]n.kn. tPmÀPnsâ Ipdn¸nepïv.

]n.kn. tPmÀPnsâ Ipdn¸nsâ ]qÀWcq]w


"tXm¡pw Nqïn \Sóv dºdpw Gehpw ]Whpw am{Xw Iïp hfÀó Xm¦Ä¡v s]®nsâ am\sas´tóm A]am\sas´tóm a\Ênemhnñ"

Fsó t]scSp¯v ]cmaÀin¨pw A`nkwt_m[\ sNbvXpw aebmf kn\nabnse Hcp kv{XocXv\w AhcpsS s^bvkv_p¡v t]mÌnð am[ya dnt¸mÀ«pIÄ am{Xw hnizkn¨p Ipdn¨ hcnIfmWv tað D²cn¨Xv. CXns\mcp ]Ým¯eapïv.

sIm¨nbnð Hcp kn\nam \Snsb ]ÄkÀ kp\n Fó {Inan\ensâ t\XrXz¯nð Hcp kwLw BfpIÄ hml\¯nðh¨v B{Ian¨ kw`hapïmbn. Cu kw`h¯nsâ ]nónð {]hÀ¯n¨Xv kn\nam \S\mb Zneo]v BsWóv hym]Iamb {]NmcWapïmbn. Znhk§tfmfw \oïp\nó am[ya hnNmcWIfpapïmbn. CXnð Zneo]v Ipä¡mc\msWó tXmóemWv BZyw F\n¡papïmbXv. ]t£, ]nóoSv s]meokv {]Ncn¸n¨ IYIÄ Ahnizk\obambn tXmón.

]ÄkÀ kp\nbpsS \mSIobamb AdÌpw XpSÀópÅ t]meoknsâ \o¡§fpw thsdmcp coXnbnð Nn´n¡m³ Fsó t{]cn¸n¨p. Hcmsf t\cn«p tIknð _Ôn¸n¨v {]Xnbm¡m³ km[n¨nsñ¦nð ]nsómcp ^e{]Zamb hgn t]meokv kzoIcn¡mdpÅXv tIkpambn _Ôs¸Sp¯nbpÅ KqVmtemN\ Npa¯n {]Xn Øm\s¯¯n¡pI Fó coXnbmWv. tIcf¯nð ]ndó Ip{]kn²amb Nmct¡kpw, kn\nam \S³ kpasâ tIkpw ^m. s_\UnÎv {]Xnbmb amS¯cphn sImet¡kpsañmw sI«n¨a¨ tIkpIfmbncpópshóv ]nóoSv sXfnbpIbpïmbn.

CXpt]mse Zneos]ó kn\nam \Ssâ PohnXw XIÀ¡m³ thïn \Sn B{Ian¡s¸« tIkpambn Abmsf _Ôn¸n¡m\pÅ Bkq{XnXamb KqVmtemN\ \S¡póptïm Fóp ]cntim[n¡Wsaó BhiyamWv Rm³ Dóbn¨Xv. ]ÄkÀ kp\n Pbnenð h¨v FgpXnb I¯nð Pbnð kq{]ïv \nbahncp²ambn Pbnðap{Z ]Xn¸n¨v ]pd¯bbv¡pI IqSn sNbvXt¸mÄ Fsâ kwib§Ä hÀ²n¨p. Hcp s]mXp {]hÀ¯Is\ kw_Ôn¨nSt¯mfw ap³ A\p`h§fpw Iogzg¡§fpw hfsc {][m\s¸«XmWv.

\¼n \mcmbW\S¡w \meôp imkv{XRvPcpw kpa³ Fó \mbI \S\pw Hcp ]ptcmlnX\pw s]meoknsâ sI«n¨abv¡epIfpsS CcIfmbn I¬apónepÅt¸mÄ Zneo]pw A§\mbn¡qtS Fó Fsâ kwibw Rm³ Dóbn¨n«pïv. \Sn B{Ian¡s¸«n«v Aôcamkw Ignªn«pw hnizmky tbmKyamb Hcp sXfnhpt]mepanñmsX Zneo]ns\ AdÌv sNbvXtXmsS Fsâ kwib¯nepw \ne]mSnepw Ct¸mgpw iàambn Dd¨p \nð¡pIbpw sN¿póp. CXmWv B ]Ým¯ew.

Ignª Znhkw Be¸pgbnð {]kv ¢_nð ]{Xkt½f\¯n\nsS \Sn B{Ian¡s¸« hnjbhpw am[ya{]hÀ¯IÀ Dóbn¨p. Aômdp t]À tNÀóv {Iqcambn ]oUn¸n¨v acWs¸« Uðlnbnse \nÀ`bsb¡mÄ {Iqcamb coXnbnemWv sIm¨nbnð \Sn B{Ian¡s¸«sXómWv t]meokv tImSXnbnð sImSp¯ dnt¸mÀ«v FómWv {]Ncn¡póXv. A§s\ B dnt¸mÀ«nð ]dªn«psï¦nð AXv t]meoknsâ hogvNbmWv. t]meokv ]dªXv icnbmsW¦nð \nÀ`bsbt¸mse ]oUn¸n¡s¸« \Sn F§s\ ASp¯ Znhkw A`n\bn¡m³ t]mbn. GXmip]{XnbnemWv NnInðk tXSnbXv Fóv P\§Ä kwibn¡psaómWv Rm³ ]dªXv. AXnð Ct¸mgpw Dd¨p \nð¡póp. AXñmsX ]oU\¯n\ncbmb \Snsb Bt£]n¡pIbmbncpónñ, adn¨v t]meoknsâ hogvN ]cmaÀin¡pIbmWv sNbvXXv.

CXv a\Ênem¡msXbmWv Cu Ipdn¸nsâ XpS¡¯nð D²cn¨ hcnIÄ B kv{XocXv\w Fsó¡pdn¨v ]dªXv. kv{XoXzs¯¡pdn¨pw kZmNmc t_m[s¯¡pdn¨pw D]tZin¡m\pw ]dªp Xcphm\pw Gähpw AÀlXbpÅ am\yh\nX XsóbmWhÀ Fó Imcy¯nð F\n¡v HcpXcn kwibw t]mepw _m¡nbnñ. A{X anI¨ \nehmc¯nepÅ kw`mh\Ifpw {]hÀ¯\§fpw AhcptSXmb taJeIfnð AhÀ \ðInbn«papïv. s]mXpP\§Ä¡v AXv hniZambn Adnbnsñ¦nepw kn\namcw¯v {]hÀ¯n¡póhÀ¡v A¡mcy¯nð hniZhpw IrXyhpamb t_m²yapsïó Imcy¯nð F\n¡v cïp]£hpanñ. F¦nepw adp]Sn ]dbmXncn¡m\pamhnñ.

icnbmWv, Hcp IÀjI IpSpw_¯nð ]ndóXpsImïv dºdpw Gehpw tXm¡pw AXymhiy¯n\p ]Whpw Iïp hfcm\pÅ Ahkcapïmbn«pïv. Rm³ hfÀó Npäp]mSpIfnð Pohn¨ncpó BfpIÄ¡pw Fsâ IpSpw_¯n\pw Gehpw dºdpw IpcpapfIpw I¸bpsams¡ Irjn sNt¿ïn hóncpóp. ImcWw, Pohn¡m³ AXñmsX thsd amÀ¤samópanñmbncpóp. A¡me¯v kn\nabnð Ibdn iÐw \ðInbpw A`n\bn¨pw D]Poh\w Ign¡m³ FñmhÀ¡pw IgnbpIbpanñmbncpóp. Irjn sNbvXpw AXnse Dð¸ó§Ä hnägn¨pamWv A¡me¯v IgnªncpóXv. icnbm, ]eÀ¡pw A¡me¯v tXm¡papïmbncpóp. Ct¸mÄ Fsâ ssIhiapÅXp t]mepÅ ]nÌÄ Añ, \mS³ tXm¡v. AXp Np½m s]m«n¨p Ifn¡m\pÅXmbncpónñ. ]Ie´ntbmfw tNmc hnbÀ¸m¡n \«p\\¨p hbv¡pósXms¡ Ip¯naeÀ¯m\pw \in¸n¡m\pambn Ccp«nsâ adhp ]änsb¯pó Im«p]ónItfbpw Im«m\¡q«s¯bpw Ipc§³amcpsS kwLs¯bpw shSniÐw sImïv hnc«ntbmSn¡m³ AóXv AXymhiyhpambncpóp.

A¸\pw A½bpw tN«\pw \mep s]§³amÀ¡psam¸amWv Rm³ hfÀóXv. henb AwKkwJybpÅ IpSpw_ambncpóXpsImïv kv{XoIfmb _ÔpP\§Ä A\h[nbmbncpóp. Gjybnse Gähpw P\kwJybpÅ ]ômb¯nð hfÀóXn\mð AkwJyw hoSpIfpambn ASp¯v klIcn¨mWv hfÀóXv. AhnsSsbms¡ am\yambn am\t¯msS Ignªncpó kv{XoIfnð \nómWv Rm³ s]®nsâ am\¯nsâ _me]mT§Ä ]Tn¨Xv. AXpw Ignªv s]mXp{]hÀ¯\cwKt¯¡v hón«nt¸mÄ \mep\mec ]Xnämïmbn. 27 hÀjambn P\{]Xn\n[nbpamWv. F{X Bbncw IpSpw_§fpambn ASp¯nS]gIn Ahcnsemcmfmbn Pohn¡póh\pamWv.

A§s\bpÅ IpSpw_§fnð Ignbpóhcnð \nómWv kvXoIfpsS am\¯nsâ hnebpw A´kpw Rm³ IqSpXembn a\Ênem¡póXv. kn\na Fsâ IÀ½taJebñm¯Xn\mð AhnsS kvs]jyssekv sNbvXv {]kvXpX Imcyw a\Ênem¡m\pÅ Ahkcapïmbn«nñ. Ct¸mÄ ho«nemsW¦nð Rm³ A¸\pw A½mbnb¸\pw hey¸\pw `À¯mhpamWv. A\p`hk¼¯v Gsdbpsïóv Npcp¡w. AXpsImïv Cu {]mb¯nse¯n\nð¡pó Rm³ s]®nsâ am\w Fs´óp ]Tn¡m³ ]pd¯p \nópsamcp tIm¨nMv FSp¡m³ Dt±in¡pónsñóp IqSn am\y tkmZcnbmb kv{XocXv\s¯ Adnbn¡póp.

Hcp Imcyw IqSn. X¿ð¡mc³ Xpónb AXy]qÀÆamb hkv{Xw {]PIÄ¡v apónð {]ZÀin¸n¡m³ BtLmjambn cmPmhv GgpóÅn hcpt¼mÄ Hcp ]pcpjmcw apgph³ Bchanf¡n BÀ¸p hnfn¨psImïncn¡póXn\nSbnð cmPmhv \Kv\\msWóp hnfn¨p ]dª Hcp sIm¨p Ip«nbpsS iÐw Häs¸«Xmbncn¡mw. ]t£, Bcp N{µlmkanf¡n Ddªp XpÅnbmepw ]n.kn. tPmÀPv Fó Rm³ Fsâ \ne]mSpw iÐhpw B Ip«nbpsS `banñm¯ \ne]mSnt\mSpw iÐt¯mSpsam¸ta Cu Pò¯v tNÀ¯p hbv¡q. ImcWw \sñmc¸³ kmXznIbmsbmcp kv{Xobnð P\n¸n¨v ssZh`b¯nð hfÀ¯nb aI\mWv Rm³. B t_m²yw Hmtcm \nanj¯nepapÅXpsImïv kXymwit¯mSp tNÀóp \nópsImïpÅ \ne]mSpIÄ kzoIcn¡m\pw hÀ¯am\w ]dbphm\pta F\n¡p IgnbpIbpÅq. AhnsS Rm³ I¿SnIÄ {]Xo£n¡mtdbnñ ktlmZco FópIqSn Adnbn¡s«!

]m«p]mSpó Hcp Ipªpw am[ya§fnð hóXv hnizkn¨v Fsó D]tZin¨Xmbn Btcm ]dªdnªp. Hcp tIkns\¡pdn¨v ]cmaÀin¡pt¼mÄ FIR F¦nepw hmbn¨p t\m¡WsaómWv B Ipªv Fsó D]tZin¨Xmbn Rm³ a\Ênem¡póXv. B Ipªn\pÅ adp]Sn, Zqsc \nóv s]menkns\ Iïpw ]nóhsc¡pdn¨papÅ tI«dnhpw am{Xatñ Ipªn\pÅq? F\n¡§s\bñ Iptª. ASp¯p \nópÅ Adnhpïv. P\§Ä Fsótbð¸n¨, Rm³ sN¿pó tPmenbpsS Hcp {]tXyIX aqew t]meokns\¡pdn¨pw AhÀ X¿mdm¡pó FIRs\¡pdn¨pw hfsc ASp¯p \nópÅ IrXyamb Adnhv F\n¡pïv. AXpsImïmWv t]meokv dnt¸mÀ«pIsfbpw am[ya dnt¸mÀ«pIsfbpw Rm³ shÅw sXmSmsX hngp§m¯sXó hnhcw B hnaÀi\¡pªns\ IqSn Adnbn¡s«.

loading...

LIKE US