Home >> CINEMA >> Classics
Fw SnbpsS XqenIbn hncn CXnlmk Imhyn\v 25 hbv

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-04-16

kn\nabnembmepw kmlnXy¯nembmepw ¢mkn¡pIÄ A]qÀhamtb ]nd¡mdpÅq. XIgnbpsS IYbv¡v cmap Imcym«v Zriy`mj cNn¨ sN½o³ A¯csamcp ¢mkn¡v kn\nabmbncpóp. AXn\p tijw aebmfw Iï A]qÀhamb Zriym\p`h§fnð HómWv Hcp hS¡³ hocKmY. Fw.SnbpsS cN\mssh`hhpw lcnlc³sd kwhn[m\ anIhpw `mhm`n\b¯n³sd A\´Xe§fnð hncmPn¡m\pÅ a½q«nbpsS Ignhpw H¯ptNÀót¸mÄ aebmfw Hcnbv¡epw ad¡m¯ at\mlcamb Zriym\p`hambn Nn{Xw amdn. tZiob- kwkvYm\ ]pckv¡mc§Ä hmcn¡q«nbmepw t_mIvkvHm^oknð ]W¡nep¡apïm¡m³ Ignbpsaóv hS¡³ hocKmY sXfnbn¨p.

IYIfpsS A£bJ\nbmb hS¡³ ]m«pIsf Ahew_n¨v CXn\pap¼pw aebmf¯nð kn\naIfpïmbn«pïv. Xt¨mfn HtX\³, Btcmað tNIhÀ, Xt¨mfn Aw]p, HtX\³sd aI³,  D®nbmÀ¨ Fón§s\bpÅ \nch[n kn\naIÄ ]et¸mgmbn A¡mes¯ kq¸À \mbI\vamscsh¨v aebmf¯nð hón«pïv. Fómð AXnð \nsó
ñmw hyXykvXambncpóp Hcp hS¡³ hocKmY. hS¡³ ]m«pIsfIpdn¨pÅ kn\namk¦ð¸§sfsbñmw B Hscmä Nn{X¯neqsS Fw.Sn Fó {]Xn`mimenbmb Fgp¯pImc³ s]mfn¨Sp¡n.

Btcmað tNIhÀ Fó hoctbm²mhn³sd a¨p\\mbncpó N´phns\ Adnbs¸SpóXpXsó NXnb³ N´p Fó t]cnemWv. kzmÀYem`¯n\p thïn AbmÄ ]escbpw NXn¡pIbpw sImes¸Sp¯pIbpw sNbvXn«pïv. hmb\¡mcpsSbpw aebmf kn\nam t{]£IcpsSbpw a\knð N´phns\ Ipdn¨v AXphscbpïmbncpó Nn{Xw CXmbncpóp. AXpsImïp Xsó Að]w shdpt¸msSbmWv F
ñmhcpw B IYm]m{Xs¯ t\m¡n¡ïncpóXv. N´p Fó t]cv Xsó NXnbpsSbpw hô\bpsSbpw ]cymbambpw amdn. Fómð AtX N´phns\ tI{µkvYm\¯v {]XnjvTn¨ hS¡³ hocKmY hótXmsS A´co£w amdn. BfpIÄ kn\natbmsSm¸w N´phns\bpw tkv\ln¨p, s\tômSp tNÀ¯p ]nSn¨p. PohnXw apgph³ tXmðhnIÄ Gäphm§m³ hn[n¡s¸« N´p kz´w acW¯neqsS aäpÅhsc tXmð¸n¨t¸mÄ t{]£IÀ hnkvabn¨p. kn\nabnð N´p hnPbn¡pó GI kµÀ`hpw AXmWv.

\qämïpIfmbpÅ IYm]m{X k¦ð]§sf XInSw adn¨psImïv kn\na FSp¡póXv Hcp \nkmc Imcya
ñ. AXn\p Akmam\yamb cN\mssh`hw Xsó thWw. sXñnS ]ng¨mð [\\ãt¯msSm¸w am\lm\nbpamIpw DïmIpI. ChnsSbmWv Fw.Sn hmkptZh³ \mbÀ Fó C\nbpw ]Ic¡mc\nñm¯ alm\mb Fgp¯pImc³sd XqenIbpsS anIhv Hcn¡ð IqSn sXfnªXv. N´p Fó NXnb\mb hnñs\ hfsc kaÀ°ambn Fñmhcmepw NXn¡s¸« Zpc´IYm]m{Xam¡n At±lw amän. Fw.Snbv¡v Iq«mbn lcnlc\pw a½q«nbpw IqSn hót¸mÄ P\w Ncn{Xs¯ t]mepw kwibn¨p. Ncn{X k¦ð]§sf C{Xbpw X³abXzt¯msS IS]pg¡nsbdnª Hcp kn\na Hcp]t£ temI Ncn{X¯nð Xsó thsdbpïmhnñ.

Hcp kn\nabpsS Xnc¡Y F§s\bmhWw Fóve Nn{X¯n³sd cN\bneqsS Fw.Sn amtemIsc ]Tn¸n¨p. sI. PbIpamdpw ssIX{]hpw t_mws_chnbpw tNÀsómcp¡nb Km\§fpw lrZyambn. N´phn³sdIYm]m{Xw a½q«nbpsS {]ikvXn hmt\mfapbÀ¯n. AtZl¯n³sd A`n\b anIhv, `mhm`n\bw, kmlknI cwK§fnð A`n\bn¡m\pÅ Ignhv, iÐ-apJ `mh§Ä Fónhsb
ñmw aebmfadnbm¯ adp`mjm t{]£Isct¸mepw hnkvabn¸n¨p. hS¡³ hocKmYbneqsS Gähpw anI¨ \S\pÅ tZiob AhmÀUpw BZyambn AtZls¯ tXSnsb¯n.

hS¡³ hocKmYbv¡v ap¼pw ]n¼pw \nch[n \
ñ IYm]m{X§sf a½q«n AhXcn¸ns¨¦nepw  AtZl¯n³sd Gähpw anI¨ IYm]m{Xambn]ecpw Cópw hmgvXvXpóXv 'NXnb³' N´phns\bmWv . ]t£ Nn{X¯nð N´phmbn BZyw ]cnKWn¨Xv a½q«nsb Bbncpónñ FóXmWv hnNn{Xw. Hcp ]pXpapJ \mbIs\ AhXcn¸n¡pó Nn{Xw, AXmbncpóp hS¡³ hocKmYsb Ipdn¨pÅ kwhn[mbI³sdbpw Fgp¯pImc³sdbpw BZy k¦ð]w. lcnlc³ XsóbmWv C¡mcyw ASp¯nsS shfns¸Sp¯nbXv. AXn\mbn Gsd {ians¨¦nepw tbmPn¨ Bsf am{Xw In«nbnñ. Fw.SnbpsS kn\naIfnð A`n\bn¡m³ Fópw {]tXyI Xmð]cyw ]peÀ¯pó a½q«n ]pXnb Nn{X¯nð Hcp thjw tNmZn¨v lcnlcs\ hnfn¡póXv (Aópw At±lw kq¸ÀXmcamWv!) At¸mgmWv. B Hscmä t^m¬ hnfnbneqsS N´phnte¡pÅ hmXnð AtZl¯n\v apónð Xpdóp. X§Ä A{Xbpw \mÄ tXSns¡mïncpóXv a½q«nsb t]mse Hcmsfbmbncpópshóv lcnlc\pw Fw.Snbpw At¸mgmWv HmÀ¯Xv.

I®¸³ tNIhsc AhXcn¸n¨ _me³ sI \mbcpw Btcmaens\ AhXcn¸n¨ kptcjv tKm]nbpw D®nbmÀ¨sb AhXcn¸n¨ am[hnbpw Acnt§mSsc AhXcn¸n¨ Iym]vä³ cmPphpw apXð HSphnð D®nIrjvW\pw tZh\pw `oa³ cLphpw tPmWnbpw hsc X§fpsS IYm]m{Xt¯mSv \oXn ]peÀ¯n. {]WbmXpcbmb ImapInbmbpw hocmwK\bmbpw am\lm\n `bóve ImapIs\ NXn¡póhfmbpw `mh¸IÀ¨IÄ \S¯nb am[hn ]et¸mgpw t{]£Isc hnkvabn¸n¨p. \S¯¯nepw `mh¯nepw Al¦mcnbmbpw hoc tbm²mhmbpw ]IÀóm«w \S¯nb kptctjvKm]nbpsS {]IS\hpw FSp¯p ]dtbïXmWv.

Fw.SnbpsS aqÀ¨bpÅ kw`mjW§fpw AXn³sd Bg§fnte¡v Cd§nbpÅ a½q«nbpsS]cImb {]thihpamWv hS¡³ hocKmYbpsS Gähpw henb {]tXyIX. kÀ¤w, ]cnWbw, ]gincmP t]mepÅ \nch[n kn\naIÄ Hcp¡nbn«psï¦nepw lcnlc³sd Gähpw anI¨ Nn{Xw hS¡³ hocKmY XsóbmsWó Imcy¯nð kwiban
ñ. ¢mkn¡pIÄ A§s\ hñt¸mgpw am{Xw kw`hn¡póXmWv. sN½o\v tijw aebmf¯nð {]WbIYIÄ \nch[n hsó¦nepw AXnð \nóv Hcp ¢mknIv ]nd¡msX t]mbXv AXpsImïmWv. Hcp hS¡³ hocKmYbpsS kvYnXnbpw hn`nóañ. kn\namKthjIÀ¡pw Fgp¯pImÀ¡pw A`n\bIpXpInIÄ¡psañmw ]mT]pkvXIamb Cu kn\na aebmf¯nse ASp¯ ¢mknIv hcpóXv hsc CXpt]mse Fñmhscbpw hnkvabn¸n¨psImtïbncn¡pw.

     at\mPv hn _n

More Latest News

k`m\hoIcWhpw Nne \ntZifpw, Nmtm Ifcn FgpXpq

GXm\pw Znhk§Ä¡pap¼v t^kv_p¡nð clkyIp¼kmcs¯ kw_Ôn¨v Rms\mcp t]mÌn«ncpóp. B t]mÌn\v {io AeIvkv Imhpw]pd¯v FgpXnb Isa³dnð k`bnð ASnØm\]cambn hcpt¯ï \hoIcWs¯ kw_Ôn¨v k`mt\XrXz¯n³

apn Nn{Xns jqnn\nsS 'I\bnse lrXznIv--tdm-j\p' hoWp ]-cn-v

{]apJ Ombm{KmlI³ jmwZ¯v ssk\p±o³ BZyambn kwhn[m\w sN¿pó a-½q-«n Nn{Xw 'kv{Soäv--sseäv--kv'sâ jq«nwKn\nsS \S³ hnjvWp D®nIrjvW\v ]cpt¡äp.kwL«\cwKw Nn{XoIcn¡póXn\nsS hoWpt]mb hnjvWphn\v heXpssIbv¡mWv

]cm-Xn ]-d-bm-s\n-b ho--tbm-Sv Ao-e kw-`mj-Ww; a{n F.sI iio{ cmPn kX Adnbn-p, 'apWnbvpw ]mnpw tZmjw sNp Hpw sN-n'

ssewKnI kw`mjW§Ä ]pd¯phóXns\ Xp-SÀóv KXmKXa{´n FsI iio{µ³ apJya{´n ]nWdmbn hnPbt\mSv cmPnkó²X Adnbn¨p. apóWn¡pw ]mÀ«n¡pw tZmjw sN¿pó Hópw sN¿pónsñóv a{´

Hmkvt{Sen-bbn tImbw kztZin-v t\sc hwiob B{Ia-Ww; '\o-sbm-cp C-ym--c\-t' Fv tNm-Znv X-t-in-b-cp-sS B-{I-a-n-\v C-c-bm-b-bXv eo am-I-v-kv F SmI-vkn ss{U-h

Hmkv--t{Senbbnð aebmfn¡p t\sc  hwiob B{IaWw.tIm«bw ao\Sw hbens¡mñm«v eo amIv--kn\p t\scbmWv B{IaWw DïmbXv. i\nbmgvN ]peÀs¨ \mtemsSbmbncpóp kw`hw. 'C´y¡mc\tñ' Fóp Bt{Imin¨v Xt±Èobcmb BfpIfmWv eo amIv--kns\ B

CSpn Pn kwKaw bp.sI bpsS kPoh{]hXI\pw In sadpamb {io ]n Xmt\menbpsS amXmhv Nn tkhy acWaSp

CSp¡n Pnñ kwKaw bp.sI bpsS BZyImew apXð¡pÅ kPoh{]hÀXI\pw, Cu hÀjs¯ I½än sa¼dpamb {io ]näÀ Xmt\menbpsS amXmhv Nnó½ tkhydpsS (84hbkv) kwkvImcw D¸ptXmSv skâv tPmk^v ]Ånbnð Cóv 2 aWn¡v \S&oac
loading...

Other News in this category

 • Pb: A\izc\mb AZv`pX {]Xn`
 • Inepn\v 23 hbkv
 • temlnXZmkv Cm Ap hj
 • ImnbpsS ]h
 • A]ISn acn aebmfnse kn\namXmc
 • aqnbpsS anI IYm]m{X
 • a\kn \nv! ambmsX \mKhn
 • aRvPphmcy - aSnhcpXv aebmfkn\nabpsS sFizcyw
 • kuZn aebmfnIfpsS sNdp kn\na Amgw CXv ImWmsX t]mIcpXv
 • A\psn..!! jn XneI
 • Most Read

  LIKE US