Home >> SPORTS >> Legend
\psS {]nbs ]mw \dpImc

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-05-02

k¨n³ ctaiv sSïpð¡À Fó CXnlmkXmcw Ct¸mÄ Ifn¡f¯nenñ. Ignª \hw_À 14\p Ifn \nÀ¯nsb¦nepw Bcm[IcpsS a\knð Cu Ipdnb a\pjy\pÅ Øm\w Ct¸mgpw hfsc hepXmWv. C´y¡pthïn hncm«v tImËnbpw t[mWnbpw {Ioknð \ndªp Ifn¡pt¼mgpw k¨n³ Fó CXnlmk Xmc¯nsâ ¢mknIv ssienbpw NSpeXbpw _män§nse I¿S¡hpw hoïpw ImWm³ sImXn¡m¯ F{X t]cpïmIpw \½psS CSbnð ?

k¨n³ ]pd¯mbmð _m¡n Ifn ImWmsX Snhn Hm^v sNbvXncpó Hcp Imeapïmbncpóp \ap¡v. Akdp±o\pw I]nepw PtUPbpsams¡ Cd§m³ _m¡nbmWtñm Fóv! {In¡äv Adnbm¯ Bsc¦nepw ]dªmð A\y{Kl Pohnsb t\m¡póXv t]mse aäpÅhÀ cq£ambn t\m¡pw. ImcWw A¡me¯v C´ysbómð k¨n³ Xsóbmbncpóp. aäv Ifn¡mscsbñmw \njv{]`cm¡ns¡mïv F{Xsb{X IfnIfmWv Cu a\pjy³ Häbv¡v Pbn¸n¨ncn¡póXv ?

k¨ns\ Xfbv¡pw Fóv! ho¼Sn¨ sjbn³ thm¬ Fó hnJymX kv]nósd 1998 se jmÀP I¸nð ¢_v s_ufÀamsc t\cnSpó emLht¯msSbmWv C´ybpsS {In¡äv ssZhw t\cn«Xv. XpSÀ¨bmbn skôpdnIÄ t\Snb k¨nsâ HäbmÄ t]mcm«¯nsâ ^eambn Bkvt{Senbsb tXmð¸n¨v C´y I¸v t\Sn. ss^\enð Xsâ Xebv¡v apIfnð IqSn knIvkÀ ]d¯nb k¨nsâ tjm«v Hcnbv¡epw ad¡m³ km[n¡nsñóv thm¬ Xsó ]nóoSv ]et¸mgpw ]dªn«pïv. k¨n³ Xsâ apónð Hópasñóv {]kvXmhn¨ ]m¡nØmsâ sjmb_v Aàdpw XmaknbmsX B _mänsâ NqSdnªp.

sXm®qdpIfnemWv k¨n³ amkvacnI {]IS\¯nsâ ]ctamóXnbnð F¯nbXv. C´ybpw Bkvt{Xenbbpw X½nepÅ aðkcw
k¨n\pw Bkvt{Xenbbpw X½nepÅ t]mcm«ambn t]mepw hntijn¸n¡s¸«p. k¨n³ ]pd¯mIpótXmsS No«psIm«mcw t]mse C´y³ _mänMv \nc XIÀóp hogpó AhØbv¡v amäw hóXv kuchv KmwKpenbpsSbpw cmlpð {ZmhnUnsâbpw hcthmsSbmWv. KmwKpen Hm^vsskUnse anIhnsâbpw {ZmhnUv ØncXbmÀó {]IS\¯nsâbpw t]cnð Bcm[Isc krãn¨t¸mÄ Fñm taJeIfnepw Xnf§nb sSïpð¡À kIe Iem hñ`\mbn. temI {In¡änse Gähpw anI¨ _mävkvam³ Bscó tNmZy¯n\v ]eÀ¡pw hyXyØ A`n{]mb§fpïv.

NneÀ k¨ns\ {_mUvam³sd ]n³Kmanbmbn hntijn¸n¡pt¼mÄ aäp NneÀ {_bm³ emdsb hmgv¯póp. ]t£ Hóp {i²n¨mð Chsc¡msfms¡ tIa³ k¨n\msWóv a\knem¡m³ km[nbv¡pw. _mänMv {]IS\¯nsâ ASnØm\¯nð temI¯nse Gähpw DbÀó sSÌv icmicnbpÅXv sUmWmÄUv {_mUvam\mWv (99.94). 60.97 icmicnbpÅ Z£nWm{^n¡bpsS s{Kbnw s]mtÅm¡mWv cïmw Øm\¯v. 53.79 icmicnbpambn k¨n³ Gsd ]nónemWv. {_bm³ emd 52.88 icmicnbpambn sXm«p]nónð \nev¡póp.

]t£ {_mUvam³ BsI Ifn¨Xv 52 sSÌv aðkc§fmWv. AXpw Cw¥ïv, C´y, Z£nWm{^n¡, shÌv C³dokv FónhÀs¡Xnsc am{Xw. Cw¥ïns\Xnsc 37 aðkc§Ä Ifn¨ At±lw aäpÅhÀs¡Xnsc Aôv aðkc§Ä hoXw Ifn¨p. 29 skôpdnIfpw 13 AÀ² skôpdnIfpw t\Snb {_mUvam³ cïv hn¡äpIfpw t\Sn. BsI d¬kv 6,996. A¡me¯v GIZn\ aðkc§Ä CñmXncpóXv sImïv sSÌnepw ^Ìv ¢mkv {In¡änepw am{Xambn HXp§n tUmWn
{]IS\w. 131 sSÌv aðkc§Ä Ifn¨ {_bm³ emd 34 skôpdnIfpw 48 AÀ² skôpdnIfpamWv t\SnbXv. BsI 11,953 d¬kv t\Snsb¦nepw sSÌnð Hcp hn¡äv t]mepw At±l¯n t]cnenñ. 299 aðkc§fnð \nóp t\Snb 10,405 d¬kmWv GIZn\ {In¡änse emdbpsS k¼mZyw. 19 skôpdnIfpw 63 AÀ² skôpdnIfpw t\Snb At±lw 4 hn¡äpIfpw GIZn\§fnð \nóv! t\Sn.

_mäv sImïpw t_mfp sImïpw temIsa§papÅ {In¡äv t{]anIsf cïc ]Xnämtïmfw hnkvabn¸n¨ k¨n³ sSïpð¡À Ccphsc¡mfpw _lpZqcw apónemWv. 200 sSÌv aðkc§fnð \nóv! At±lw 15,921 d¬kv t\Sn. AXnð 51 skôpdnIfpw 68 AÀ² skôpdnIfpw DÄs¸Spóp. 46 hn¡äpIfpw k¨n³ sSÌv aðkc§fnð \nóv! t\Snbn«pïv. 463 GIZn\ aðkc§Ä Ifn¨ sSïpð¡À 18,426 d¬kpw t\Sn. 49 skôpdnIfpw 96 AÀ² skôpdnIfpw 154 hn¡äpIfpamWv GIZn\¯nse AtZl¯n³sd k¼mZyw. Fñm¯cw {In¡änepw emdsb¡mÄ DbÀó _mänMv icmicnbpw k¨n\pïv.

]m¡nØms\Xncmb BZy GIZn\ aðkc¯nse U¡v apXð Ignª \hw_À 14\p hm¦tS tÌUnbw hsc k¨n³ sNbvX bm{Xbnð ]nón« \mgnI¡ñpIfpw t\Snb ]pckv¡mc§fpw H«\h[nbmWv. CSw ssI sImïv FgpXpó At±lw hew I¿nse _mäv sImïv temIs¯ hnkvabn¸n¨p. C´ys¡Xncmb ]cnioe\ aðkc¯nð ]m¡nkvXm\v thïn ^oðUv sNbvX Ncn{XapÅ k¨n³ XmaknbmsX C´y³ tZiobXbpsS {]XoIambn amdn. almcm{ã¡mc\msW¦nepw a®n
a¡Ä hmZw adópsImïv "Rm³ BZyw C´y¡mc\mWv. AXn\ptijta adm¯nbmIpópÅq" Fóp ]dªXn t]cnð _mð Xm¡sdbpsS hsc ]gn tI«p. F¦nepw aäv Ifn¡mcnð \nóv! hyXyØambn Fñm cm{ãob ]mÀ«nIfpw AXn t\Xm¡fpw k¨ns\ Bcm[\tbmsS am{XamWv IïXv.

XtómsSm¸hpw AXn\p tijhpw {In¡änð Act§dnb ]ecpw {Iokv hns«¦nepw ASp¯ Imew hsc Ifn¡f¯nð kPohambncpó k¨n³ `mcXcXv\w t\Spó BZy ImbnI Xmchpambn. {In¡äpambn _Ôs¸« hnhn[ ]pckv¡mc§Ä t\Snbn«pÅ At±lw Nne kÀhIemimeIÄ \ðInb tUmÎtdäv \nckn¨Xn
t]cnepw hmÀ¯Ifnð CSw t\Sn. {In¡änð kPohambncn¡pónSt¯mfw Imew ]pd¯p \nópÅ ]pckvImc§Ä kzoIcn¡nñ FómWv Aóv! At±lw ]dªXv. tUmÎtdäpIÄ t\Sm³ ]ehn[ tIm{]mb§Ä Im«n¡q«pó A`n\h {]môntb«³amÀ¡v apónð k¨n³ ctajv sSïpð¡À Fó AôSn Aônôp Imc³ A§s\ Hcp tNmZy NnÓambn amdn.

tImghnhmZ¯nð s]«v BSnbpeª {In¡äns\ P\§Ä shdp¡mXncpóXv AhnsS k¨n³ DïmbncpóXv sImïmWv. Hcp Ifn¡mc³ FóXns\¡mfp]cn FñmhÀ¡pw k¨n³ hnizmkyXbpsS {_m³dv Aw_mkUÀ Bbncpóp. B hyànsb t]mse Xsó At±lw {]Xn\n[nIcn¡pó Dð]ó§fpw GÀs¸Spó kwcw`§fpw IeÀ¸nñm¯Xmbncn¡psaóv AhÀ hnizkn¨p.

XqenIbv¡v ]Icw _mäv sImïv almImhyw cNn¨ sSïpð¡dn
{]IS\¯n\v Xnf¡w ]¯c amämWv. {In¡äv DÅnSt¯mfw Imew AXv A§s\ Xsó \ne\nð¡pIbpw sN¿pw. C´ybpsS Hcp hn¡äv hoWmð Cópw \½psS I®pIÄ AdnbmsX {UÊnMv dqante¡v Xncnbpw. Hcp]t£ ASp¯Xmbn Cd§póXv B ]¯mw \¼dpImc\msW¦n-tem?

    at\mPv hn _n

More Latest News

_mv AupI \n_ambpw B[mdpambn _nn--W-sav B_n-sF

_m¦v A¡uïpIÄ B[mÀ ImÀUpambn _Ôn¸n¡Wsaóv dnkÀhv _m¦v. _m¦v A¡uïv B[mdpambn _Ôn¸n¡m³ BÀ_nsF D¯chnñ Fó Xc¯nð am[ya§fnð hmÀ¯ hóXns\ XpS&A

Zneo]pw Imhybpw sh-n-n-c-bn hopw Hnpp, kqlnv Nn{Xw ao-i-am-[hs cmw-`m-K-n-eq-sS !

Zn-eo-]n-s\bpw Imhym am-[h-s\bpw \m-bn-Im \m-b-I³-am-cm¡n  aoi am[hsâ cïmw `mKw hcp-óp!  Nn-{X-¯nsâ cïmw `mKw Hcp¡phm³ X¿mdmsWóv Adnbn¨v kq¸À lnäv \nÀ½mXmhmWv Zneo]ns\ kao]n¨ncn¡p-ó

]rYzncmPns\ Xr]vXns-Spm aqn Zneo-]n-s\ A--bn \npw ]p-dm-n? B-tcm-]-W- \n-tj-[nv anI kpIp-am-c

\Sn B{Ian¡s¸« kw`h¯nð \S³ Zneo]v AdÌnembt¸mÄ XmckwLS\bmb A½bpsS {]mYanImwKXz¯nð \nóv At±ls¯ ]pd¯m¡nbncpóp. ]rYzncmPns\ Xr]vXns¸Sp¯m\mIpw a½q«n Zneo]ns\ ]pd¯m¡nbsXó {]kv

kzImcy GPknbpsS kpcbn hniZoIcWw \IWw; Zneo]n\v t]m-eo-kns t\mokv

kzImcy GP³knbpsS kpc£ tXSnb kw`h¯nð Zneo]v hniZoIcWw \ðIWsaóv t]meokv. C¡mcyw Bhiys¸«v Zneo]n\v t]meokv t\m«okv \ðIn. GP³knbpsS ssek³kv lmPcm¡Wsaópw F´n\mWv kpc£ tXSnbsXóv hyàam¡Wsaópw t\m&laq

CXv tkm-jy ao-Unb-bp-sS hnPbw; tImgntmSv \Kcayn s]Ipnsb ]oUnnm {ian {]-Xn ]n-Sn-bm-bn; shbn kztZin PwjmZns\bmWv sImbv--emnbn sh-v ]n-Svn-Iq-SnbXv

tImgnt¡mSv \Kca-²y-¯n-se  CShgnbnð sh¨v ]«m¸Ið s]¬Ip«nsb ]oUn¸n¡m³ {ian-¨v kw`h¯nð {]Xn IÌUnbnð. sImbnemïnbnð sh¨mWv tImgnt¡mSv shÅbnð kztZin PwjoZv Fó Bsf IÌUnbnð FSp&ma
loading...

Other News in this category

  • Uo-tKm tIm-kv- kv-]m-\n-jv tZ-io-bSo-an
  • CuU\nse Cy Aizta[w Ignp hmwJsUbnsen \nevp ssZhns hnShm
  • GIZn\ {Inns s\dpIbn Cy {XnaqnI
  • kn sXWvSpsdXmaknnm C{Xbpw hnjatam?
  • Most Read

    LIKE US