Home >> EDITORIAL
C sI \mb\mcpsS HmaIġv ]p hbkv

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Story Dated: 2014-05-18

CsI \mb\mÀ Cñm¯ ]¯p hÀj§Ä. GXv {]iv\s¯bpw hfsc X³abXzt¯msS ssIImcyw sNbvXncpó At±l¯n³sd A`mhw C¡mebfhnð Hcp]mSv XhWbmWv tIcfw A\p`hn¨dnªXv. tkmfmÀ hnhmZhpw hnFkv-]nWdmbn hSwhenbpw ssIImcyw sN¿m\mhmsX ]mÀ«n hnjan¡póXv Iïv At±l¯n³sd a\kv thZ\n¨n«pïmIpw. \mb\mÀ t]mbXn\v tijamWv _wKmfnepw tIcf¯nepw kn]nFw A]Nbs¯ t\cn«p XpS§nbXv.

I½yqWnÌv ]mÀ«n¡I¯pw ]pd¯pw h³ kplrZv hebs¯bpw Bcm[I hrµs¯bpw krãn¨ CsI \mb\mÀ 2004 sabv 19\mWv \s½ hn«p ]ncnªXv. 1980 apXð 2001 hscbpÅ hÀj§fnð aqóp {]mhiyw apJya{´nbmb At±lw Ahkm\h«w am{XamWv Aôp hÀj Imemh[n XnI¨Xv. F¦nepw 3999 Znhkw `cn¨ At±lamWv kwØm\w Gähpw IqSpXð Imew `cn¨ apJya{´n.

Ipdn¡p sImÅpó \À½¯ns\m¸w aqÀ¨bpÅ hm¡pIfpw At±l¯n³sd {]tXyIXbmbncpóp. B hm¡pIÄ e£yw t`Zns¨¦nepw BÀ¡pw apdnthänñ, AXpsImïp Xsó Bcpw \mb\mtcmSp ]cn`hn¨Xpanñ. A¯cw Xpdóp ]d¨nepIÄ ]et¸mgpw Nne henb kXy§Ä temIt¯mSv hnfn¨p]dªp. AXv At±l¯n³sd am{Xw ssienbpsS {]tXyIXbmbncpóp. AXv aäp t\Xm¡Ä¡v A\yambt¸mÄ hnhmZ§Ä Ahsc hnSmsX ]nSnIqSn. Xð^eambn FsI B³dWnbpw ]nWdmbn hnPb\pw hnFkv ANypXm\µ\psañmw hnhn[ tImWpIfnð \nóv! ]gn tI«p. \yq\]£ hncp² {]kvXmh\bpsS t]cnemWv B³dWn hnbÀ¯sX¦nð \nIrã Pohn {]tbmK¯neqsSbmWv ]nWdmbn {]Xn¡q«nembXv. ae¸pds¯ Ip«nIsf Ipdn¨v \S¯nb {]kvXmh\bpsSbpw Idnth¸ne {]tbmK¯n³sdbpw t]cnemWv NneÀ hnFkns\Xnsc XncnªXv.

\À½w IeÀ¯n Imcy§Ä AhXcn¸n¡pó \S³ Cósk³dv C¡mcy¯nð \mb\mÀ ssienbmWv ISsaSp¯sXóv ]dtbïn hcpw. hcpó XncsªSp¸nð bpUnF^n\v cïp koäv In«pw, AXv ]m¡nØm\nemWv Fóv! HcpIme¯v \mb\mÀ ]dªt¸mÄ Bcpw At±l¯n³sd tImew I¯n¨nñ. Atacn¡bnð Nmb IpSn¡póXv t]msebmWv s]®p§sf Ibdn ]nSn¡póXv Fóp ]dªt¸mÄ Hcp h\nXm kwLS\bpw sk{It«dnbäv hfªXpanñ. tImb¼¯qÀ t_mw_v kvt^mS\t¡knð aZ\nsb Xangv\mSv t]meokv AdÌv sNbvXt¸mÄ Hms\ R½fmWv ]nSn¨p sImSp¯Xv Fóp ]dªt¸mÄ Bcpw lÀ¯mð \S¯nbnsñ¦nepw ]nóoSv XSnb³dhnS \kodpw kwLhpw At±ls¯ h[n¡m³ {ian¨Xv am{XamWv C¡mcy¯nse sshcp²yw.

hS¡³ tIcf¯nse Hcp {]tZi¯v kwLÀjapïmbt¸mÄ Iem]ImcnIsfbpw Ahsc kwc£n¡póhscbpw AdÌv sN¿Wsaóv Øew FwFðF IqSnbmb CSXp]£ t\Xmhv Bhiys¸«t¸mÄ KpïIsf kwc£n¡póXv \½Ä cm{ãob¡mcñmsX thsdbmcmWv Fó adptNmZyw sImïmWv Aós¯ apJya{´nbmbncpó \mb\mÀ t\cn«Xv. A§s\bpÅ t\Xm¡sf AI¯nSm³ XpS§nbmð ]nsó tIcf¯nð hncense®mhpó t\Xm¡sf _m¡nbpïmIq Fóp IqSn At±lw ]dªt¸mÄ t\Xmhn\v D¯cw ap«n.

Cópw Gsd AÔhnizmkw \ne\nð¡pó i_cnae aIchnf¡ns\ Ipdn¨v \mb\mÀ F¬]XpIfnð Xsó Xpdóp]d¨nð \S¯nbncpóp. AXv Fñmhcpw tNÀóp \S¯pó H¯pIfnbmWv FómWv At±lw Hcp A`napJ¯nð ]dªXv. aIchnf¡v a\pjy \nÀ½nXamWv Fóv! ASp¯Ime¯v tZhkzw t_mÀUv tImSXnbnð ]dªt¸mÄ ]ecpw \mb\msc HmÀ¯n«pïmIpw. At±l¯n\v ap¼pw tijhpw A[nImc¯nse¯nb hn¹h t\Xm¡Ä t]mepw hnjb¯nð sau\w ]men¡pIbmWv sNbvXXv.

kzbw \ncoizchmZnbmbt¸mgpw aäpÅhcpsS hnizmk{]amW§sf am\n¡m³ CsI \mb\mÀ X¿mdmbn. imcZSo¨À tIdm¯ A¼e§sfmópw tIcf¯nenñ Fóv! Xamicq]¯nemsW¦nepw ]ckyambn At±lw ]dªp. Xm\pw IpSpw_mwK§fpw AhnizmknIfmWv Fóp Øm]n¡m³ sa\s¡Spó \hbpK I½yqWnÌv t\Xm¡Ä¡v At±l¯n³sd ssien A{]m]ytam AÛpXtam Bbn tXmómw. ]t£ AXmWv \mb\mÀ. kaImeo\ t\Xm¡fnð At±lw hyXyØ\mIpóXpw Cópw P\lrZb§fnð Pohn¡póXpw shdpsXbñ.

I½yqWnÌv {]Øm\¯n\v Cóv! thm«v sN¿póhcnð Ipsd t]sc¦nepw \mb\msc t]mepÅ kamcm[ycmb t\Xm¡sf a\knð IïmWv IqsS \nð¡póXv Fóp ]dªmð AXnð H«pw AXnitbmànbnñ. km[mcW¡mcpsS Bhiy§fpw hnja§fpw a\knem¡póXns\m¸w cm{ãob FXncmfnIsfbpw At±lw tNÀ¯p ]nSn¨p. FXncmfnbmb sI IcpWmIc³ X³sd {]nbkplr¯msWóv \mb\mÀ Xsó ]eh«w ]dªn«pïv. hntZzjhpw {]XnImc cm{ãobhpw Ac§p XIÀ¡pt¼mÄ \ap¡v \ãs¸SpóXv A¯cw \ñ skulrZ§Ä IqSnbmWv.
More Latest News

cay IrjvWs\ Xs Nn{Xn A`n\bnnn Fv `-mhv IrjvW hwin; F-m-Wv ImcWw?

Xsâ kn\nabnð  caym IrjvWs\ vA`n\bn¸n¡nñ Fóv ]dªXv`À¯mhpw kwhn[mbI\pambn IrjvWhwin-bm-Wv. IrjvW hwinbpsS ]pXnb kn\nabpsS {]NcmWmÀ°w tZiob am[ya¯n\v \ðInb A`napJ¯n\nsSbmWv Xm³ kwhn[m\w sN&

]pXnb hoUntbm tImfnwMv ^odpambn hmSv--kv-Bv ; ']nIvN C ]nIvN tamU'v Dmbncnp-sa-v kqN\

hmSv--kvB¸n-sâ G-ähpw ]pXn-b ]-Xn-¸nsâ {]-tXy-I-X A-Xnsâ hoUntbm tImfnMv ^o¨À Xsóbmbncn-¡pw.e`yamb dnt¸mÀ«pIÄ {]Imcw hcm\ncn¡pó hmSv--kvB¸v ]Xn¸nð ]nIvNÀ C³ ]nIvNÀ tamUv Dïmbncn

Cs\ hfn ssehv hcpXv \nnqsS Fv Hcm; 'CXv \n\v hfnXmbn tXmppsn \obv s]mtmfn' Fv kpc`n (hoUntbm)

\Sn kpc`n e£van¡v tZiob AhmÀUv t\Sns¡mSp¯ anóman\p§v Fó Nn{Xw Ignª Znhkw XntbädpIfnð F¯n. kn\nabpsS dneoknt\mSv A\p_Ôn¨v \Sn s^bv-kv_p¡v ssehnð F¯nbncpóp. kn\namhtnij§Ä ]¦ph¡póXn\pw t{]

kp\n ]o-U-\-n-\n-c-bm-n-b-Xv 6 \-Sn-amsc! temlnXZmkns \mbnI kp\nsb Snhnbn Itm Akzbm-bn; \Sn samgn \Ims\-pw

]ÄkÀ kp\n Bdp \SnIsf ]oU\¯n\v Ccbm¡nbn«psïóv dnt¸mÀ«v. Ch-cnð kp\nbpsS ]oU\¯n\v Ccbmbn amdnb Hcp temlnXZmkv \mbnI samgn \ðIm³ kó²bmbn«pïv FómWv hnhcw. 2012 ð ]oUn¸n¡s¸« tIknemWv

'-fv Hpw shdp-n--e-ss _m_pthm'...cmw mkn ]Tnptm A acnp, aq-n-senbtm Aѳ thsd IeymWw Ignp, ]n-s ]e tPm-en-Iġp-samw anan{In-bpw; kn-\na-sb shpw lcojv IWmc-s PohnX I-Y

tImgnt¡mS³ ssiensImïv t{]£IcpsS lrZbw IhÀó \S\mWv lcojv IWmc³. IpXnch«w ]¸phnsâbpw amapt¡mbbpsSbpw ]n³Kmanbmbn F¯nb lcojv aebmfkn\nabnð kz´w CSw ASbmfs¸Sp¯n¡gnªp. AtX lcojv IWmc³ Fó \Ssâ t
loading...

Other News in this category

 • bpIvabpsS XncsSpn\v Fmmehpw tImemlew thtWm? kwLS\bnse kXyhpw anYybpw XncndnbpI
 • XncsSpv NqSn bpIva.. bpsI aebmfnIġp thXv `nnns I\epw Nmchpa; tkh\ns XmpwXWepw..! amw A\nhmcysav AwK
 • cm{ob_\.. hKob hnjwNoepI.. ]mbv XncsSpv Iemitmcn...
 • AcphncbpsS Hmfn tIcfsapw CSXp]w apnmgptam..? anYybpw kXyhpw
 • {]m\I ^enp.. ApX tcmKimn...! cRvPnXvIpam AXnthKw kpJw{]m]npp
 • bpIva \mjW XncsSpns Zn\ kao]nptm Nne ktlfpw kqN\Ifpw
 • \psS kmaqly \oXnbpsS kZmNmc ckX{w
 • tamZn a{nk`bnse k]vX kzc
 • hnhmZfn Pohnph: FUntmdnb
 • kzbw hcpp AhaXnv acpn, adp]Snbpw: FUntmdnb
 • Most Read

  LIKE US