Home >> CINEMA >> Reviews
t{^mUv {]Xo sXnp; aRvPphnsd Xncnphchv Dzew

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-05-20

BjnIv A_phns\bpw KymMvÌdns\bpw sImóp sImehnfn¨hÀ¡v ]Wn In«n. Bcm[IÀ Gsd {]Xo£tbmsS Im¯ncpó taml³emð-_n D®nIrjvW³ Soan³sd anÌÀ t{^mUv t{]£Isc \ncmis¸Sp¯n. emen³sd InSne³ ep¡v aqew {]Xo£ hmt\mfapbÀ¯nb kn\na ^nenw FIvkv_ntägvkv Atkmkntbj³sd hne¡v ]n³hen¨Xns\ XpSÀóp CósebmWv dneokv sNbvXXv.

anÌÀ t{^mUv Fóp hnfn¡s¸Spó taml³emen³sd t]cnñm¯ IYm]m{Xw XsóbmWv Nn{X¯n³sd sslsseäv. hyXyØamb sKä¸nepw AhXcW¯nepw At±lw kn\nabnð \ndªp \nð¡póp. Rm³ ssZht¯mSv am{Xta ]¦pI¨hSw \S¯mdpÅq Fón§s\bpÅ ]ôv UbtemKpIÄ¡v Xnbädnð \ñ I¿Sn In«pópïv. ^manen F³dÀsSbv\dmb Zriy¯n\pw B£³ akme Nn{Xamb Pnñbv¡pw tijw hó t{^mUnð \c¨ XmSnbpambmWv taml³emð {]Xy£s¸SpóXv.

\qämïpIÄ ]g¡apÅ tImhneIamWv kn\nabpsS IYm ]Ým¯eamIpóXv. AhImi¯À¡¯nð s]«v ap{Zh¨ AhnSs¯ \nehdbnð \nóv! tImSnIÄ hneaXn¡pó \n[n kz´am¡m³ _Ôp¡fpw kplr¯p¡fpw \m«pImcpamb ]ecpw {ian¡póp. AhcpsS CSbnte¡v {]iv\ ]cnlmc¯n\mbn Uðlnbnð \nóv! Hcp AÚmXs\¯póp. tamjWamWv anÌÀ t{^mUv Fóp kzbw hnfn¡pó AbmfpsS e£ysaóv! Bcpw Adnbpónñ. IYbpsS Hcp {]tXyI L«¯nð Hcp \ntbmKw t]msebmWv Xm³ AhnsS F¯nt¨ÀósXó Imcyw AbmÄ Xncn¨dnbpIbmWv. AtXmsS AbmÄ BZnXy]pcw Fó B tImhneI¯n³sd c£I\mbn amdpóp.

taml³emen\v ]pdsa tImhneIs¯ apXnÀó AwKhpw ap³ FwFðF bpamb cmPtiJc hÀ½bmbn A`n\bn¨ kn±n¡mWv Nn{X¯nse FSp¯p ]dtbï kmón[yw. X³sd IYm]m{X¯n\v hyXyØamb `mh¸IÀ¨ \ðIm³ At±lw {i²n¨n«pïv. anb, kmbv IpamÀ, tUhv Knð Fónhcpw {it²bamb thj§Ä sNbvXsXmgn¨mð aäpÅhÀ¡v Imcyamsbmópw sN¿m\nñ.


tKm]nkpµdn³sd kwKoXhpw kXojv Ipdp¸n³sd Iymadbpw anI¨ \nehmcw ]peÀ¯n. amS¼n, {Km³UvamÌÀ Fóo kq¸À lnäv Nn{X§Ä¡v tijw taml³emð- _n D®nIrjvW³ Sow Hón¨ Nn{XamWv anÌÀ t{^mUv. IYm´yw hsc BImw£ \ne\nÀ¯póXnð Xnc¡YmIr¯v IqSnbmb kwhn[mbI³ hnPbns¨¦nepw kn\nabnse ]e cwK§fpw lnkv ssl\kv AÐpÅ t]mepÅ taml³emen³sd ap³Ime Nn{X§sf HmÀan¸n¨p. ASp¯Ime¯v hó ]e kn\naIsfbpw t]mse \mSIobX \ndªXpw bpàn¡v \nc¡m¯Xpamb IYm kµÀ`§Ä t{^mUnepw Hcp IñpISnbmbn. GhnF s{]mU£³kn³sd _m\dnð Ghn A\q]v \nÀan¨ Nn{Xw amIvÉm_mWv XnbädpIfnð F¯n¨Xv.

slu HmÄUv BÀ bp

PohnX¯n³sd GsX¦nepw Hcp L«¯nð \½sfñmw t\cn« Asñ¦nð t\cntSï tNmZyamWnXv. {]mbw Hón\pw Hcp XSkasñó hyàamb ktµiw \ðIpópïv Cu tdmj³ B³{dqkv Nn{Xw.

aRvPp hmcyÀ¡v CXnepw \ñ Hcp Xncn¨phchv In«m\nñ. ]Xn\ôp hÀj§Ä¡v tijapÅ BZy thjw AhÀ at\mlcam¡nbncn¡póp. kzð¸w s]m§¨¡mcnbmb ho«½bpsS thjw aRvPp hfsc X³abXzt¯msSbmWv AhXcn¸n¨ncn¡póXv.

\ncp]a cmPohv sk{Itädnbänse ¢À¡mWv. `À¯mhv cmPohpw (Ipômt¡m t_m_³) aIÄ e¨p Fóp hnfn¡pó e£van(AarX A\nð)bpamWv AhfpsS temIw. hnhmlnXbmb GsXmcp kv{Xosbbpw t]mse BZyw `À¯mhn\v thïnbpw ]nóoSv aIÄ¡v thïnbpw \ncp]a X³sd Cã§Ä amän h¨p. AhcpsS Imcy§Ä t\m¡n\S¯póXns\m¸w hoSn\v apIfnð AXymhiyw ]¨¡dnIÄ Irjn sN¿póXn\pw B ho«½ kabw Isï¯n. BImihmWnbnð tPmen sN¿pó cmPohns\ kw_Ôn¨v AhfpsS ]Xnhv Zn\NcyIÄ Adpt_mdmbmWv tXmónbXv.


cmPohn³sdbpw aIfpsSbpw k¦ð¸§Äs¡m¯pbcm³ ]et¸mgpw \ncp]abv¡v Ignªnñ. tImtfPv Imew apXð kplr¯mb kqk³ (I\nl) ]et¸mgpw AhÄ¡v Xm§mIpóp. AXn\nSbnemWv A{]Xo£nXamb NneXv \ncp]abpsS PohnX¯nð kw`hn¡póXv. AtXmsS AhÄ X³sd iànbpw sZuÀ_eyhpw Xncn¨dnbpóp. km[mcW ho«½bnð \nóv! GXv {]XnkÔnsbbpw t\cnSm³ sIð¸pÅ kv{Xobmbn \ncp]a amdpIbmWv.

cm{ã]XntbmsSm¸w {]`mX `£Ww Ign¡m\pÅ £Ww \ncp]abv¡v In«póp. AXnð kt´mjn¡pópsï¦nepw A[nIw sshImsX Xsó Häs¸Sen³sd thZ\ AhÄ Xncn¨dnbpóp. B kmlNcys¯ \ncp]a hfsc kaNn¯XtbmsS ssIImcyw sN¿pt¼mÄ slu HmÄUv BÀ bp \ñ Hcp kv{Xo]£ kn\nabmIpóp.

2014ð Cd§nb Gähpw \ñ kn\naIfnð HómWv CXv. apwss_ t]meokn\v tijw tdmj³ B³{dqkv- t_m_n- kRvPbv Sow Hón¨ Nn{Xw XoÀ¨bmbpw {]Xo£IÄ sXän¨nñ. tdmj³sd kwhn[m\hpw t_m_n-kRvPbv Zzb§fpsS Xnc¡Ybpw kn\nasb kq¸À lnäm¡m³ t]móXmWv. Ipômt¡m t_m_³, AarX A\nð, emep AeIvkv, ap¯paWn, Ipô³, sXkv\n Jm³ XpS§nbhscñmw thj§Ä `wKnbm¡n. tKm]n kpµdn³sd Km\§Ä anI¨ \nehmcw ]peÀ¯n. Nn{X¯n³sd Zriy`wKn FSp¯p ]dtbïXmWv. \ñ ImgvNm\p`hamWv slu HmÄUv BÀ bp t{]£IÀ¡v k½m\n¡póXv.

More Latest News

D]tbmmfpsS s{IUnv ImUv hnhc tNmnpsv ncoIcnv ssN\okv kvamvt^m \namXmfmb h -kv

D]tbmàm¡fpsS s{IUnäv ImÀUv hnhc§Ä tNmÀón«pÅXmbn ØncoIcn¨v ssN\okv kvamÀ«vt^m¬ \nÀamXm¡fmb h¬ ¹kv. h¬ ¹kv tUm«v s\änð kw`hn¨ kpc£m ]mfn¨bpsS At\zjWw CtXmsS ChÀ

CSpn Pnm kwKans {InkvXpakv Nmcnnbn e`n XpI BZy IpSpw_n\v ssIamdn

bpsIbnð DÅ CSp¡nPnñ¡mcpsS Iq«mbvabmb CSp¡nPnñm kwKaw (IJS) Ignª Ggp hÀjambn {Inkvakv, \yqþC¿dnt\mSv A\p_Ôn¨v Fñm hÀjhpw Nmcnän \S¯n hcpóp. Cu hÀ

IWmS-Ibn tUm aqmgvNp-n Xobnv \innXv 15 Imdp-I; ]nSnbn-em-bXv asmcp Im Inm\p {ian-\nsS

aqómgvN¡p-Ånð 15 ImdpIÄ¡v Xobn« tUmÎÀ IÀWmSIbnð AdÌnð. tUmÎdpw saUn¡ð tImsfPnse AknÌâv s{]m^kdpamb AaoXv sKbvIzmZns\bmWv t]meokv ]nSnIqSnbXv.KpÀ_ÀK, s_ðKmw taJeIfnð aqómgvNbv¡

Pnp sIm-e-tkv; Adnemb A PbtamfpsS am\knI\ne hopw ]cntim[npw

sIm«nb¯p ]Xn\mepImc\mb aIs\ A½ sImes¸Sp¯nb kw`h¯nð AdÌnemb A½ PbtamfpsS am\knI\ne hoïpw ]cntim[n¡pw. PbtamfpsS aIfpsS shfns¸Sp¯ensâ ASnØm\¯nemWnXv. Xn¦fmgvN IÌUnbnð hm§n hniZamb ]cntim[\ \S¯m\m

acnp Ignv ]mw Zn-hkw kwkv--Imc NSpI-nsS A Ipns\ {]k-hn-p! ZnWm{^n-bn- \-S- AXy]qhfn A]qhamb kw`-hw C--s\...

a-cn-¨v 10 Zn-h-k-§Ä-¡v tijw A½ Ipªns\ {]khn¨p.Z£nWm{^n¡bnemWv Cu A]qÀh§fnð A]qÀhamb kw`hw \SóXv. t\mwshentkm s\mamtkmtâm (33) Fó kv{XobmWv acn¨p Ignªv ]¯mw Znhkw kwkv--
loading...

Other News in this category

 • BZw tPm ".....Hcp kXyns t\mgvN
 • 'anman\pv' Hcp kv{Xo] kn\natbm.....?
 • {]XotbmsS Imncnmhp 15 A\y `mj kn\naI
 • 2015 {]Xobvv hIbp 15 aebmf Nn{X
 • tPm_n hbenens tjmv ^nenw Z t_mkv dneokv sNbvXp
 • e \Kcs ASn hmgp 'Z t_mkv'
 • ]nsIbpw \nmeyhpw Xn
 • aebmf kn\na- 2014se tamiw kn\naI
 • aebmf kn\na 2014 - em`hpw \hpw
 • N{teJ Be]n Hcp _nemn {]Wbnse Km\w s\nten {]hmkn aebmfnI
 • Most Read

  LIKE US