Home >> CINEMA >> Gossips
a-q-n-bp-sS cm-h-W th-jw

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-05-24

A-g-In-b cm-h-W³ F-ó kn-\n-a-bp-sS Xn-c-¡-Ym NÀ-¨ \-S-¡p-ó k-a-bw. F-gp-¯v H-cp-hn-[w ]qÀ-¯n-bm-b-t¸mÄ kw-hn-[m-b-I³ I-a-epw {io-\n-hm-k-\pw Iq-Sn a-½q-«n-sb Im-Wm-\m-bn A-_m-Zv ¹m-k-bn-se ap-dn-bn-se-¯n. I-að I-Y ]-d-sª-¦n-epw ap-dn-bnð A-t§m-«pw C-t§m-«pw \-S-¡p-ó-X-ñm-sX a-½q-«n a-dn-s¨m-ópw ]-d-bp-ón-ñ. kw-hn-[m-b-I-\v sS³-j-\m-bn.

H-Sp-hnð a-½q-«n {io-\n-hm-k-s\ am-{Xw hn-fn-¨v Ip-d-¨-I-se am-än \nÀ-¯n. A-t±-lw {io-\n-tbm-Sv ssI Nq-ïn kw-km-cn-¡p-ó-Xpw I-bÀ-¡p-ó-Xpw I-sï-¦n-epw F-´m-Wv hn-j-b-sa-óv am-{Xw I-a-en-\v a-\-kn-em-bn-ñ. a-½q-«n ]-t£ \-ñ tZ-jy-¯n-em-Wv. {io-\n I-¿pw sI-«n sh-dp-sX \nð-¡p-ó-tX-bp-Åq.

Ip-d-¨p I-gn-ªv I-a-en³-sd A-Sp-s¯-¯n-b {io-\n-hm-k³ Nn-cn-¨p-sIm-ïv ]-d-ªp :

C-Xv i-cn-bm-In-ñ, \-ap-¡v tam-l³ em-en-s\ t\m-¡mw.....................

Im-cy-a-dn-bm-sX I-að A-¼-c-óp. A-t¸m-tg-¡pw A-Sp-s¯-¯n-b a-½q-«n-tbm-Sv I-að tNm-Zn-¨p : F-´m a-½q-¡m {]-iv-\w ? F-s´-¦n-epw Ip-g-¸-ap-tïm ?

a-dp-]-Sn ]-d-bm-sX a-½q-«n {io-\n-sb t\m-¡n B-t{Im-in-¨p :

a-\p-jy-s\ \m-Ww sI-Sp-¯m-\m-bn C-§-s\ Hm-tcm-ópw sIm-ïv C-d-§n-s¡m-Åpw. C-Xv \o F-só I-fn-bm-¡m-\m-bn D-t±-in-¨v F-gp-Xn-b I-Y-b-tñ ? H-cp I-¸-S Iq-fn-Mv ¥m-kpw Hm-hÀ-t¡m-«pw. F-ón-«v i-¦À-Zm-kv F-sóm-cp t]-cpw......................... t]-cv am-än-bmð F-\n-¡p a-\-kn-em-In-sñ-óm hn-Nm-cw............

Im-cy-a-dn-ª-t¸mÄ I-að s]m-«n-¨n-cn-¨p.

G-Xm-bm-epw ]n-óo-Sv Im-cy-§Ä kp-K-a-am-bn \-S-óp. Xm-c-§-sf-bpw km-t¦-Xn-I {]-hÀ-¯-I-sc-bp-sa-ñmw \n-Ý-bn-¨p. tNÀ-¯-e-bv-¡-Sp-¯p-Å sem-t¡-j-\pw kn-\n-a-bv-¡m-bn I-ïp h-¨p.

]-d-ª k-a-b-¯n-\p-Ånð jq-«n-§n-\v ap-tó X-só {io-\n-hm-k³ Xn-c-¡-Y-bpw ]qÀ-¯n-bm-¡n.

Xn-c-¡-Y ap-gp-h³ hm-bn-¨p I-gn-ª-t¸mÄ \nÀ-½m-Xm-hv ap-c-fn ^n-enw-kv am-[-h³ \m-bÀ-¡v H-cp kw-i-bw. Cu I-Y-bnð a-½q-«n-sb-¡mÄ Iq-Sp-Xð tbm-Pn-¡p-ó-Xv tam-l³ em-e-tñ ? emð sN-t¿-ï th-jw a-½q-«n sN-bv-Xmð B-fp-IÄ kzo-I-cn-¡p-tam ?

X³-sd tNm-Zyw A-t±-lw I-a-ep-am-bn ]-¦p-h-¨p. A-t±-l-¯n³-sd B-i-¦-bnð Im-cy-ap-sï-óv I-a-en-\pw tXm-ón. kw-i-b \n-hr-¯n-¡m-bn C-cp-h-cpw {io-\n-hm-k-s\ B-{i-bn-¨p.

tI-«-¸m-sS {io-\n Nn-cn-¨p.

Xm-¦Ä ]-d-ª-Xv i-cn-bm-Wv. Cu th-jw em-en-\v sIm-Sp-¯mð X-IÀ-¯-`n-\-bn-¨v A-t±-lw I-¿nð X-cpw. A-Xnð H-cp kw-i-b-hpw th-ï.

F-ómð a-½q-«n-sb kw-_-Ôn-¨v A-`n-\-b-sam-ópw th-ï. A-t±-l-s¯ s]m-¡n Iym-a-d-bv-¡v ap-ónð \nÀ-¯n-bmð B \n-an-jw i-¦À Zm-km-Ipw. A-Xm-Wv c-ïp-t]-cpw X-½n-ep-Å hy-Xym-kw. : {io-\n-hm-k³ ]-d-ªp.

t\-c-s¯ a-½q-«n ]-d-ª-Xpw C-t¸mÄ {io-\n ]-d-bp-ó-Xpw Iq-«n hm-bn-¨-t¸mÄ I-að A-dn-bm-sX s]m-«n-¨n-cn-¨p. Øm-\-¯pw A-Øm-\-¯pw s]m-§-¨w ]-d-bp-I-bpw G-Xv k-a-b-¯pw ^m³-kn {U-kv th-j-¯nð {]-Xy-£-s¸-Sp-I-bpw sN-¿p-ó i-¦À-Zm-kv F-ó [-\m-Vy-\m-bn a-½q-«n A-§-s\ sh-Ån-¯n-c-bn-se-¯n.

More Latest News

Pntbm t^mWn\v shp-hn-fn-bp-ambn 2,200 cq-]-bpsS ssat{Imam-I-v-kv t^m-Wp-ambn _nFkv-F-F-en-s `m-c-Xv 1

_nFkvF³Fð ]pd¯nd¡pó `mcXv 1 t^m¬ Cd§n. 4Pn kwhn[m\t¯msS F-¯pó ssat{Imam-I-vkv t^mWn³sd hne 2,200 cq]bmWv. cmPys¯ C³dÀs\äv kwhn[m\w Cñm¯ 500 Zie£w P\§sf Dt±in¨mWv Cu t^m¬ Fóv _nFkvF³F&

B\mm-\m-bn tam-l-em; t^-kv-_p-n {]-N-cn-p- hm-Uy hm--sb-s-Xn-sc kw-hn-[m-b-I `-{Z cwK-v

`{Zsâ kwhn[m\¯nð taml³emð B\¸m¸m\mbn thjanSpóp Fó hmÀ¯ hymPw. kv--^SnI¯nð taml³emens\ B\¸pd¯v IbänbXv t{]£IÀ \ndI¿pItfmsS GsäSp¯XmWv. C\nbpw AXv sN¿nñ, sN¿m³ Xocpam\

30 tIm-Sn _-Uv-P-n a-q-n-bp-sS am-am-w F-p-p; ]Xnt\gv hjs KthjWn\pti-jw \-hm-K-X\mb kPohv ]n--bm-Wv Nn{Xw kw-hn-[m-\w sN-pXv

amam¦w ASnØm\am¡n \nÀ½n¡pó kn\na Xm³ CXphsc sNbvX kn\naIfnð Gähpw henb kn\n-a-b-msWóvv a-½q«n.  t^kv_p¡neqsS ]pd¯nd¡nb Ipdn¸neqsSbmbncpóp a½q«n C¡mcyw ]dªncp-óXv.

hnhmlw IgnWsan ]Ww \IWsav Im-apI-s B-hiyw; _o-lm- kz-tZ-inbm-b s]-Ip-n U-ln-bn-sen sNbvX-Xv B-cp-tSbpw I-c-f-en-bn-n-pw!

hnhmlw Ign¡Wsa¦nð ]Ww Bhiys¸« ImapI\v \ðIpóXn\mbn hr¡ hnð¡ms\mcp§nb bphXnsb Uðlnbnse h\nXm I½oj³ CSs]«v c£n-¨p.  _nlmdnse eJnkcbnð\nópÅ Ccp]s¯

\Snsb B{Ian tI-kn \nWmbI h-gnncn-hv; Zneo]v Hmw {]-Xnbpw ]--k kp-\n cmw {]-Xn-bp-am-tbpw 'KqVmtemN\ IrXyn ]sSpXn\v Xp-eyw'

sIm¨nbnð \Sn B{Ian¡s¸« tIknð \S³ Zoen]v Hómw {]Xnbmtb-¡pw. Ipä]{X¯nð Zneo]ns\ Hómw {]Xnbm¡m³ BtemNn¡póXmbmWv hyàamIp-óXv. B{Ian¨ hyànbpw B{IaW¯n\v \nÀt±iw \ðInb hyàn
loading...

Other News in this category

  • 2014se Xmc hnhml, th]ncnbepI
  • \mev t]meokpIm
  • aebmf kn\nabnse a XneI
  • kqXmcfpw sXny Xmc kpcnIfpw
  • cRvPn\n lcnZmkns\Xnsc {]hmknIfpsS tcmjw hnpp.
  • Most Read

    LIKE US