Home >> CINEMA >> Gossips
a-q-n-bp-sS cm-h-W th-jw

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-05-24

A-g-In-b cm-h-W³ F-ó kn-\n-a-bp-sS Xn-c-¡-Ym NÀ-¨ \-S-¡p-ó k-a-bw. F-gp-¯v H-cp-hn-[w ]qÀ-¯n-bm-b-t¸mÄ kw-hn-[m-b-I³ I-a-epw {io-\n-hm-k-\pw Iq-Sn a-½q-«n-sb Im-Wm-\m-bn A-_m-Zv ¹m-k-bn-se ap-dn-bn-se-¯n. I-að I-Y ]-d-sª-¦n-epw ap-dn-bnð A-t§m-«pw C-t§m-«pw \-S-¡p-ó-X-ñm-sX a-½q-«n a-dn-s¨m-ópw ]-d-bp-ón-ñ. kw-hn-[m-b-I-\v sS³-j-\m-bn.

H-Sp-hnð a-½q-«n {io-\n-hm-k-s\ am-{Xw hn-fn-¨v Ip-d-¨-I-se am-än \nÀ-¯n. A-t±-lw {io-\n-tbm-Sv ssI Nq-ïn kw-km-cn-¡p-ó-Xpw I-bÀ-¡p-ó-Xpw I-sï-¦n-epw F-´m-Wv hn-j-b-sa-óv am-{Xw I-a-en-\v a-\-kn-em-bn-ñ. a-½q-«n ]-t£ \-ñ tZ-jy-¯n-em-Wv. {io-\n I-¿pw sI-«n sh-dp-sX \nð-¡p-ó-tX-bp-Åq.

Ip-d-¨p I-gn-ªv I-a-en³-sd A-Sp-s¯-¯n-b {io-\n-hm-k³ Nn-cn-¨p-sIm-ïv ]-d-ªp :

C-Xv i-cn-bm-In-ñ, \-ap-¡v tam-l³ em-en-s\ t\m-¡mw.....................

Im-cy-a-dn-bm-sX I-að A-¼-c-óp. A-t¸m-tg-¡pw A-Sp-s¯-¯n-b a-½q-«n-tbm-Sv I-að tNm-Zn-¨p : F-´m a-½q-¡m {]-iv-\w ? F-s´-¦n-epw Ip-g-¸-ap-tïm ?

a-dp-]-Sn ]-d-bm-sX a-½q-«n {io-\n-sb t\m-¡n B-t{Im-in-¨p :

a-\p-jy-s\ \m-Ww sI-Sp-¯m-\m-bn C-§-s\ Hm-tcm-ópw sIm-ïv C-d-§n-s¡m-Åpw. C-Xv \o F-só I-fn-bm-¡m-\m-bn D-t±-in-¨v F-gp-Xn-b I-Y-b-tñ ? H-cp I-¸-S Iq-fn-Mv ¥m-kpw Hm-hÀ-t¡m-«pw. F-ón-«v i-¦À-Zm-kv F-sóm-cp t]-cpw......................... t]-cv am-än-bmð F-\n-¡p a-\-kn-em-In-sñ-óm hn-Nm-cw............

Im-cy-a-dn-ª-t¸mÄ I-að s]m-«n-¨n-cn-¨p.

G-Xm-bm-epw ]n-óo-Sv Im-cy-§Ä kp-K-a-am-bn \-S-óp. Xm-c-§-sf-bpw km-t¦-Xn-I {]-hÀ-¯-I-sc-bp-sa-ñmw \n-Ý-bn-¨p. tNÀ-¯-e-bv-¡-Sp-¯p-Å sem-t¡-j-\pw kn-\n-a-bv-¡m-bn I-ïp h-¨p.

]-d-ª k-a-b-¯n-\p-Ånð jq-«n-§n-\v ap-tó X-só {io-\n-hm-k³ Xn-c-¡-Y-bpw ]qÀ-¯n-bm-¡n.

Xn-c-¡-Y ap-gp-h³ hm-bn-¨p I-gn-ª-t¸mÄ \nÀ-½m-Xm-hv ap-c-fn ^n-enw-kv am-[-h³ \m-bÀ-¡v H-cp kw-i-bw. Cu I-Y-bnð a-½q-«n-sb-¡mÄ Iq-Sp-Xð tbm-Pn-¡p-ó-Xv tam-l³ em-e-tñ ? emð sN-t¿-ï th-jw a-½q-«n sN-bv-Xmð B-fp-IÄ kzo-I-cn-¡p-tam ?

X³-sd tNm-Zyw A-t±-lw I-a-ep-am-bn ]-¦p-h-¨p. A-t±-l-¯n³-sd B-i-¦-bnð Im-cy-ap-sï-óv I-a-en-\pw tXm-ón. kw-i-b \n-hr-¯n-¡m-bn C-cp-h-cpw {io-\n-hm-k-s\ B-{i-bn-¨p.

tI-«-¸m-sS {io-\n Nn-cn-¨p.

Xm-¦Ä ]-d-ª-Xv i-cn-bm-Wv. Cu th-jw em-en-\v sIm-Sp-¯mð X-IÀ-¯-`n-\-bn-¨v A-t±-lw I-¿nð X-cpw. A-Xnð H-cp kw-i-b-hpw th-ï.

F-ómð a-½q-«n-sb kw-_-Ôn-¨v A-`n-\-b-sam-ópw th-ï. A-t±-l-s¯ s]m-¡n Iym-a-d-bv-¡v ap-ónð \nÀ-¯n-bmð B \n-an-jw i-¦À Zm-km-Ipw. A-Xm-Wv c-ïp-t]-cpw X-½n-ep-Å hy-Xym-kw. : {io-\n-hm-k³ ]-d-ªp.

t\-c-s¯ a-½q-«n ]-d-ª-Xpw C-t¸mÄ {io-\n ]-d-bp-ó-Xpw Iq-«n hm-bn-¨-t¸mÄ I-að A-dn-bm-sX s]m-«n-¨n-cn-¨p. Øm-\-¯pw A-Øm-\-¯pw s]m-§-¨w ]-d-bp-I-bpw G-Xv k-a-b-¯pw ^m³-kn {U-kv th-j-¯nð {]-Xy-£-s¸-Sp-I-bpw sN-¿p-ó i-¦À-Zm-kv F-ó [-\m-Vy-\m-bn a-½q-«n A-§-s\ sh-Ån-¯n-c-bn-se-¯n.

More Latest News

100 Fw_n]nFkv kv]oUn 100 Pn_n; t{_m-Uv-_mnepw sR-n-m Pntbm

1Pn_n]nFkv th-K-X-bp-ambn dneb³kv Pntbm PnKm ss^_À kÀhokv Bcw`n¨p. apwss_bnð XpS§nb t{_mUv_m³dv tkh\w sshImsX cmPy¯n³sd aänS§fnte¡pw hym]n¸n¡pw. dneb³kv PntbmbpsS t{_mUv_m³Uv tkh\§Ä¡mWv Pntbm PnKm ss^_À F&

IrjvWZmkns apIq Pmayw dmm\p lPnI kp{]ow tImSXn X-n; 'PnjvWphns acWn t\cnv ]pXn\v sXfnhn'

s\{lp {Kq¸v sNbÀam³ ]n.IrjvWZmknsâ ap³IqÀ Pmayw d±m¡Wsaó lÀPn kp{]owtImSXn X-Ån. PnjvWphn³sd acWhpambn _Ôs¸«v \nehnð sXfnhpIfnsñóv kp{]ow tImSXn Nqïn¡m«n. PnjvWp {]tWmbnbpsS A½ al

]v ^lZv ^mkn tNmepw InmSnse KwKbmInsv ^lZv ^m-kn;F-m 'atljns {]XnImcw hn\mbI\v sNm Ign-bpw'

I-½-«n-¸m-S-¯n-se KwK-sb A-hn-kv-a-c-Wo-b-am¡nb hn\mbI\v anI¨ \S\pÅ kwØm\ AhmÀUv e`n-¨-Xv kn-\n-am t{]-anI-sf Ip-d-s¨m-óp-añ B-thm-i-¯n-em-¡n-bXv. hn\mbIs\ A`n\µn¨psImïv A`nt\Xm¡Ä DÄs¸sS \n

tamlem Nn{Xn kn entbmWns sFw Umkv; hmsb ]cnlknv kwhn[mbI _n DnIrjvW

Nne Hm¬sse³ am[ya§Ä hmÀ¯IÄ¡mbpÅ Hm«]m¨nen\psamSphnð Imcyambn Hópw XSªnsñ¦nð kzbw Nne hmÀ¯IÄ krãn¡pw. A¯cw Hcp Hm¬sse³ ]{XhmÀ¯ krãn¡v Ccbmbncn¡pIbmWv

Cw-o-jv am-kn-I tZ-in-sse-^v B-Uv ssSw-kv {]-kn-o-I-c-Ww B-cw-`n-p-p

\yp tbmÀ¡v: {]apJ aebmfw t]mÀ«ð Caebmfn.tImw, Cw¥ojv t]mÀ«ð, Un.Fð.F. ssSwkv.tImw FónhbpsS {]km[Icmb seKkn aoUnb {]Xnamk Cw¥ojv amknIbpambn cwK¯v. G{]nenð {]kn²oIcn¡pó tZinsse^v B³Uv ssSwkv C´y³ Atacn¡
loading...

Other News in this category

  • 2014se Xmc hnhml, th]ncnbepI
  • \mev t]meokpIm
  • aebmf kn\nabnse a XneI
  • kqXmcfpw sXny Xmc kpcnIfpw
  • cRvPn\n lcnZmkns\Xnsc {]hmknIfpsS tcmjw hnpp.
  • Most Read

    LIKE US