Home >> INTERVIEW
Cuizc hnizmkne[njvTnXamb kwkv-mcamWv `mcXntXv: ]cnip ImtXmenm _mhm

വര്‍ഗീസ് പോത്താനിക്കാട്

Story Dated: 2014-06-04

Cuizc hnizmk¯ne[njvTnXambn«pÅ kwkv-ImcamWv `mcX¯ntâXv Fóv ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k`bpsS ]cam²y£\pw ae¦c sa{Xmt¸meo¯mbpamb ]cnip² tamdm³ tamÀ _tkentbmkv amÀtXm½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡ _mh {]kvXmhn¨p.2014 sabv amk¯nð Atacn¡bnð kµÀi\¯ns\¯nb _mhm t\mÀ¯v CuÌv Atacn¡³ `{Zmk\ BØm\¯v hnhn[ am²ya§Ä¡mbn hÀKokv t]m¯m\n¡mSn\p \ðInb A`napJ¯nð k`bpsS kp{][m\amb ]e {]hÀ¯\§sfbpw Ipdn¨v kwkmcn¡pIbmbncpóp ]cnip² ImtXmen¡ _mh.

ae¦c k`bpsS ]cam²y£Øm\w GsäSp¯Xn\ptijw ]cnip² _mhmbv¡v A`napJoIcnt¡ïnhón«pÅ Gähpw henb shñphnfnsb´mWv?

\nehnepïmbncpó {]iv-\§fñmsX FSp¯p ]db¯¡ ]pXnb {]iv-\§sfmópw Cñ. bmt¡m_mb k`bpambpÅ XÀ¡§fpw hyhlmc§fpamWv ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k`sb AXy[nIw {]bmks¸Sp¯ns¡mïncn¡póXv. k`bneqïmb XÀ¡§Ä ]cnlcn¡m³ ]eXc¯nepÅ NÀ¨IÄ \S¯pIbpw AXn\mbn hnhn[ kanXnIÄ cq]oIcn¡pIbpw, hn«phogvNIÄ¡p X¿mdmhpIbpw Hs¡ sNbv-sX¦nepw, bmt¡m_mb hn`mKw Xocpam\§Ä \S¸nð hcp¯póXnð \nóv hgpXnamdpIbpw DS¼SnIÄ ewLn¡pIbpw sNbvXt¸mÄ hyhlmc§fnte¡v k`sb hen¨ng¨psImïpt]mbn. ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k`bpsS 1934 ð AwKoIcn¨ `cWLS\m {]Imcw ae¦ck`bpw ]ÅnIfpw `cn¡s¸SWw Fó hkvXpXsb ap³\nÀ¯n tIkpIÄ HmÀ¯tUmIv-kv k`bv¡v A\pIqeambn hn[n¡s¸«p. 

Fómð bmt¡m_mb hn`mKw tImSXnhn[nIÄ AwKoIcn¡m³ X¿mdmbnñ. AXnt\¡mÄ tJZIcamb Imcyw tImSXn hn[nIÄ \S¸m¡n sImSpt¡ï tIcf kÀ¡mÀ ]pdwXncnªp\nð¡póp FópÅXmWv. \nc´camb A`yÀ°\IÄ Dïmbn«pw kÀ¡mÀ cm{ãob Xmev]cy§Ä¡v ap³Xq¡w sImSp¯psImïv \oXn\nÀhlW¯n\v Aew`mhw Im«póp. F´p {]XnkÔnIÄ Dïmbmepw k` A`wKpcw aptóm«p t]mIqw.

]cpae skâv {KntKmdntbmkv CâÀ\mjvWð Iym³kÀ sIbÀ skâdnsâ {]hÀ¯\§Ä FhnsShscbmbn?

k`bpsS skân\dn t{]mPÎpIfmbn Bcw`n¨ ]cpae skâv {KntKmdntbmkv CâÀ\mjvWð Iym³kÀ sIbÀ skâdnsâ \nÀ½mW {]hÀ¯\§Ä ]ptcmKan¨p sImïncn¡póXmbn _mhm Adnbn¨p. a²yXncphnXmwIqdnð Hcp Iym³kÀ NnInÕm tI{µw Cñ Fó Ipdhv Cu t{]mPIväv sImïv ]cnlcn¡s¸Spw. ]cpae skâv {KntKmdntbmkv saUn¡ð anj³ Bip]{XntbmS\p_Ôn¨v Iym³kÀ NnInÕbv¡mbn Gähpw \qX\ kuIcy§tfmSpIqSn k` Bcw`n¨ Cu Iym³kÀ skâÀ \½psS cmPy¯n\p Xsó BXpc tkh\ Ncn{X¯nð Hcp \mgn¡ñmbncn¡pw. \qdptImSnbntesd cq]m sNehp hcpó Cu ]²Xn¡v sNdpXpw hepXpamb [\klmbw e`n¡pópïv. ]W¡mcs\tóm ]mhs¸«hs\tóm t`ZanñmsX FñmhcpsSbpw `mK`mKnXzw Cu {]Øm\¯n\pïmtIïXmsWóv _mhm {]kvXmhn¨p.

XpIsb¡mtfsd ]¦mfnXz Nn´bpw at\m`mhhpw hfÀ¯pIsbóXmWv {][m\w. BXpctkh\w \½psS ISabmWv, \½psS GsXmcp {]hÀ¯\¯nepw ssZhnI ]¦mfnXzw Dïmbncn¡Ww. sXmgnenembmepw I¨hS¯nembmepw ssZhnIkmón²yw A\p{Kln¡Ww, \½Ä k¼mZn¡póXp apgph\pw \½ptSXñ, \mw AXnsâ kq£n¸pImÀ am{XamsWó Nn´tbmsS AXns\ ssIImcyw sN¿Ww. \mw 10 tUmfÀ k¼mZn¨mð AXnð Hcp tUmfÀ ssZh¯n\pÅsXóp IcpXn amänhbv¡Ww. cïp hyànIÄ ]¦ptNÀóv Hmlcn hn]Wnbnð \nt£]w Bcw`n¨t¸mÄ aqóp ]¦mfnIfmbmWv IW¡nð tNÀ¯Xv, AXnð aqómas¯ ]¦mfnbpsS BZmbw Kpcphmbqc¸\v ImWn¡bmbn sImSp¡pambncpóp. CXv Btcbpw Adnbn¡pItbm ]ckyw sN¿pItbm sNbvXncpónñ. Cu kw`hw X\n¡p t\cn«dnbpóXmsWóv _mh Adnbn¨p. i_cnaebnepw C¯c¯nepÅ t\À¨IÄ e`n¡póXmbn Adnªn«psïóv _mh ]dªp.

ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k`bpsS _mlytIcf `{Zmk\§fpsS {]hÀ¯\§ Ä F§s\ hnebncp¯óp?

ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k` Hcp BtKmfk`bmsWópw hnhn[ cmPy§Ä¡pw {]tZi§Ä¡pw A\ptbmPyamb \S]SnIÄ¡pw, Xocpam\§Ä¡pw k` A\pIqes¸tSïXpïv. Fómð k`bpsS aqey§fpw ]mc¼cy§fpw Im¯pkq£n¡m³ hnizmknIÄ ImWn¡pó ipivIm´nsb _mh {]iwkn¨p. k`bpsS \nÀ½mW {]hÀ¯\§Ä¡pw BXpctkh\§Ä¡pw _mlytIcf CShIIÄ, {]tXyIn¨v Atacn¡bnse `{Zmk\§Ä sN¿pó klmb§Ä _mh \µn]qÀÆw A\pkvacn¨p.

With Bava 1t\mÀ¯v CuÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nse IepjnXamb A´co£§sfms¡ amdn kam[m\]cambn, ]ptcmKXnbnte¡v IpXn¡póXnð _mhm k´pãn {]ISn¸n¨p.

A`napJ¯nð t\mÀ¯v CuÌv Atacn¡³ `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯ A`n. sk¡dnbm amÀ \nt¡mfmthmkv, ae¦ck`m amt\PnwKv I½änbwKw t]mÄ IdpI¸nÅn FónhÀ ]s¦Sp¯p. amÀ \nt¡mfmthmkv `{Zmk\¯nsâ hnhn[ {]hÀ¯\§sf Ipdn¨v hniZoIcn¨p. ]cnip² _mhm am²ya§Ä¡pw, temIs¯¼mSpapÅ sSenhnj³ t{]£IÀ¡pw, hnizmknIÄ¡pw BiwkIÄ t\ÀópsImïv BinÀhZn¨p.


More Latest News

h[phns\ tXSn t^kv_pIv ssehn Fnb Bcybvv e`nXv Hcp ew tImfpIfpw, 7000 At]Ifpw

h[phns\ tXSpó hnhcw t^kv_pIv ssehneqsS ]ckyw sNbvX \S³ Bcybv¡v BtemN\IfpsS _lfw. Bcysb hc\mbn e`n¡m³ B{Klw {]ISn¸n¨v Hcp e£¯ne[nIw tImfpIfmWv hóXv. CXn\p ]pdsa 7000 At]£Ifpw hón«pïv. C\n h[phns\ XncsªSp¡pI dnbmenän tjm

{]nbbpsS Indp asmcp aebmf kn\nabpsS tImnbSn; B ]mv ]mSnbXpw hn\oXv {io\nhmk Xs; sXfnhpI \ncn kwhn[mbI cwKv

AUmÀ ehnse amWnIy aecmb ]qhn Fó Km\¯neqsS temIsa¼mSpw Bcm[Isc kz´am¡nb \SnbmWv {]nb hmcyÀ. AXnse I®ndp¡pó cwKhpw I®S¨v Xpd¡pó thK¯nemWv XcwKambXv. Km\ cwK¯nð A`n\bn¨ {]nb hmcyÀ Hä Znhkw sImïv C&aci

Cu Zzo]n kv{XoIġv {]thi\an, ]pcpjmv {]thinWsan ]qW\Kv\\mbn ChnSps ISen Ipfn-Ww

kv{XoIÄ¡v {]thi\w \ntj[n¡s¸« Zzo]ns\ Ipdn¨v tI«n«ptïm? AXmWv H¡nt\mjna. bps\kv--tImbpsS temI ss]XrX ]Zhn e`n¨ncn¡pIbmWv P¸m\nse Cu hntijs¸« Zzo]n\v. sImdnbbnse s]\n³kpebv¡pw sX¡p ]Snªmd³ Zzo]mb Iyqjphn\pw

jpssl_ns\ sImXv Sn ]n h[tkv {]Xn InamWn at\msPv kp[mIc

jpssl_ns\ sImes¸Sp¯nbXv Sn.]n N{µtiJc³ h[t¡knse {]Xn InÀamWn at\mPv BsWóv tIm¬{Kkv t\Xmhv sI.kp[mIc³. jpssl_nsâ icoc¯nse apdnhpIfnð \nóv AXv hyàamWv. Sn.]nbpsS icoc¯nepïmbncpó apdnhpIfpambn kam\Xbpsïópw kp[

20 2 2018 ബ്രിട്ടീഷ് പത്രം

 20-2-2018 British patharm
loading...

Other News in this category

 • aZy\bw km aew adnp; t\Xm {_nojv ]{Xw apJmapJn
 • ASnaIsftmse \gvkpam.. XmfwsXnb Gw_n; Btm BWn Fw.]n : hoUnsbm A`napJw ImWq
 • A`napJw: {]ikvX kmlnXyImc Imcq tkma
 • A`n-apJw: ]cn-ip _tk-en-tbmkv ]utemkv ZznZo-b ImtXm-en _mh-
 • aebmfns Almcw ]{io a[phpambp A`napJw, am[h \mb a[p Bb IY
 • Hcp Nqfw hnfnbpsS cmPIpamcs IY: sdbnth DtZymKس _ntPmbv- Nqfw hnfnpXv- a[pckwKoXamWv
 • lcnapcfochw PohnXw amnb hnkv kzcmPv: A\pKrloX KmbIs A`napJw
 • A`napJw: `mKw 1: F]XpIfnse aebmf kn\nabpsS {]Wb\mbI i {_nojv ]{XtmSv ]d hntij
 • PKZojns\ cqambn hnainv Dmkv ]fw, hoUntbm Im-Wp-I.....
 • dnbmenn tjmbpsS bmsXmcp am\Zhpw PKZojpw Iqcpw ]menn: Dmkv ]fw {_nojv ]{XtmSp a\pXpdtm:
 • Most Read

  LIKE US