Home >> INTERVIEW
Cuizc hnizmkne[njvTnXamb kwkv-mcamWv `mcXntXv: ]cnip ImtXmenm _mhm

വര്‍ഗീസ് പോത്താനിക്കാട്

Story Dated: 2014-06-04

Cuizc hnizmk¯ne[njvTnXambn«pÅ kwkv-ImcamWv `mcX¯ntâXv Fóv ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k`bpsS ]cam²y£\pw ae¦c sa{Xmt¸meo¯mbpamb ]cnip² tamdm³ tamÀ _tkentbmkv amÀtXm½m ]utemkv ZznXob³ ImtXmen¡ _mh {]kvXmhn¨p.2014 sabv amk¯nð Atacn¡bnð kµÀi\¯ns\¯nb _mhm t\mÀ¯v CuÌv Atacn¡³ `{Zmk\ BØm\¯v hnhn[ am²ya§Ä¡mbn hÀKokv t]m¯m\n¡mSn\p \ðInb A`napJ¯nð k`bpsS kp{][m\amb ]e {]hÀ¯\§sfbpw Ipdn¨v kwkmcn¡pIbmbncpóp ]cnip² ImtXmen¡ _mh.

ae¦c k`bpsS ]cam²y£Øm\w GsäSp¯Xn\ptijw ]cnip² _mhmbv¡v A`napJoIcnt¡ïnhón«pÅ Gähpw henb shñphnfnsb´mWv?

\nehnepïmbncpó {]iv-\§fñmsX FSp¯p ]db¯¡ ]pXnb {]iv-\§sfmópw Cñ. bmt¡m_mb k`bpambpÅ XÀ¡§fpw hyhlmc§fpamWv ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k`sb AXy[nIw {]bmks¸Sp¯ns¡mïncn¡póXv. k`bneqïmb XÀ¡§Ä ]cnlcn¡m³ ]eXc¯nepÅ NÀ¨IÄ \S¯pIbpw AXn\mbn hnhn[ kanXnIÄ cq]oIcn¡pIbpw, hn«phogvNIÄ¡p X¿mdmhpIbpw Hs¡ sNbv-sX¦nepw, bmt¡m_mb hn`mKw Xocpam\§Ä \S¸nð hcp¯póXnð \nóv hgpXnamdpIbpw DS¼SnIÄ ewLn¡pIbpw sNbvXt¸mÄ hyhlmc§fnte¡v k`sb hen¨ng¨psImïpt]mbn. ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k`bpsS 1934 ð AwKoIcn¨ `cWLS\m {]Imcw ae¦ck`bpw ]ÅnIfpw `cn¡s¸SWw Fó hkvXpXsb ap³\nÀ¯n tIkpIÄ HmÀ¯tUmIv-kv k`bv¡v A\pIqeambn hn[n¡s¸«p. 

Fómð bmt¡m_mb hn`mKw tImSXnhn[nIÄ AwKoIcn¡m³ X¿mdmbnñ. AXnt\¡mÄ tJZIcamb Imcyw tImSXn hn[nIÄ \S¸m¡n sImSpt¡ï tIcf kÀ¡mÀ ]pdwXncnªp\nð¡póp FópÅXmWv. \nc´camb A`yÀ°\IÄ Dïmbn«pw kÀ¡mÀ cm{ãob Xmev]cy§Ä¡v ap³Xq¡w sImSp¯psImïv \oXn\nÀhlW¯n\v Aew`mhw Im«póp. F´p {]XnkÔnIÄ Dïmbmepw k` A`wKpcw aptóm«p t]mIqw.

]cpae skâv {KntKmdntbmkv CâÀ\mjvWð Iym³kÀ sIbÀ skâdnsâ {]hÀ¯\§Ä FhnsShscbmbn?

k`bpsS skân\dn t{]mPÎpIfmbn Bcw`n¨ ]cpae skâv {KntKmdntbmkv CâÀ\mjvWð Iym³kÀ sIbÀ skâdnsâ \nÀ½mW {]hÀ¯\§Ä ]ptcmKan¨p sImïncn¡póXmbn _mhm Adnbn¨p. a²yXncphnXmwIqdnð Hcp Iym³kÀ NnInÕm tI{µw Cñ Fó Ipdhv Cu t{]mPIväv sImïv ]cnlcn¡s¸Spw. ]cpae skâv {KntKmdntbmkv saUn¡ð anj³ Bip]{XntbmS\p_Ôn¨v Iym³kÀ NnInÕbv¡mbn Gähpw \qX\ kuIcy§tfmSpIqSn k` Bcw`n¨ Cu Iym³kÀ skâÀ \½psS cmPy¯n\p Xsó BXpc tkh\ Ncn{X¯nð Hcp \mgn¡ñmbncn¡pw. \qdptImSnbntesd cq]m sNehp hcpó Cu ]²Xn¡v sNdpXpw hepXpamb [\klmbw e`n¡pópïv. ]W¡mcs\tóm ]mhs¸«hs\tóm t`ZanñmsX FñmhcpsSbpw `mK`mKnXzw Cu {]Øm\¯n\pïmtIïXmsWóv _mhm {]kvXmhn¨p.

XpIsb¡mtfsd ]¦mfnXz Nn´bpw at\m`mhhpw hfÀ¯pIsbóXmWv {][m\w. BXpctkh\w \½psS ISabmWv, \½psS GsXmcp {]hÀ¯\¯nepw ssZhnI ]¦mfnXzw Dïmbncn¡Ww. sXmgnenembmepw I¨hS¯nembmepw ssZhnIkmón²yw A\p{Kln¡Ww, \½Ä k¼mZn¡póXp apgph\pw \½ptSXñ, \mw AXnsâ kq£n¸pImÀ am{XamsWó Nn´tbmsS AXns\ ssIImcyw sN¿Ww. \mw 10 tUmfÀ k¼mZn¨mð AXnð Hcp tUmfÀ ssZh¯n\pÅsXóp IcpXn amänhbv¡Ww. cïp hyànIÄ ]¦ptNÀóv Hmlcn hn]Wnbnð \nt£]w Bcw`n¨t¸mÄ aqóp ]¦mfnIfmbmWv IW¡nð tNÀ¯Xv, AXnð aqómas¯ ]¦mfnbpsS BZmbw Kpcphmbqc¸\v ImWn¡bmbn sImSp¡pambncpóp. CXv Btcbpw Adnbn¡pItbm ]ckyw sN¿pItbm sNbvXncpónñ. Cu kw`hw X\n¡p t\cn«dnbpóXmsWóv _mh Adnbn¨p. i_cnaebnepw C¯c¯nepÅ t\À¨IÄ e`n¡póXmbn Adnªn«psïóv _mh ]dªp.

ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k`bpsS _mlytIcf `{Zmk\§fpsS {]hÀ¯\§ Ä F§s\ hnebncp¯óp?

ae¦c HmÀ¯tUmIv-kv k` Hcp BtKmfk`bmsWópw hnhn[ cmPy§Ä¡pw {]tZi§Ä¡pw A\ptbmPyamb \S]SnIÄ¡pw, Xocpam\§Ä¡pw k` A\pIqes¸tSïXpïv. Fómð k`bpsS aqey§fpw ]mc¼cy§fpw Im¯pkq£n¡m³ hnizmknIÄ ImWn¡pó ipivIm´nsb _mh {]iwkn¨p. k`bpsS \nÀ½mW {]hÀ¯\§Ä¡pw BXpctkh\§Ä¡pw _mlytIcf CShIIÄ, {]tXyIn¨v Atacn¡bnse `{Zmk\§Ä sN¿pó klmb§Ä _mh \µn]qÀÆw A\pkvacn¨p.

With Bava 1t\mÀ¯v CuÌv Atacn¡³ `{Zmk\¯nse IepjnXamb A´co£§sfms¡ amdn kam[m\]cambn, ]ptcmKXnbnte¡v IpXn¡póXnð _mhm k´pãn {]ISn¸n¨p.

A`napJ¯nð t\mÀ¯v CuÌv Atacn¡³ `{Zmk\ sa{Xmt¸meo¯ A`n. sk¡dnbm amÀ \nt¡mfmthmkv, ae¦ck`m amt\PnwKv I½änbwKw t]mÄ IdpI¸nÅn FónhÀ ]s¦Sp¯p. amÀ \nt¡mfmthmkv `{Zmk\¯nsâ hnhn[ {]hÀ¯\§sf Ipdn¨v hniZoIcn¨p. ]cnip² _mhm am²ya§Ä¡pw, temIs¯¼mSpapÅ sSenhnj³ t{]£IÀ¡pw, hnizmknIÄ¡pw BiwkIÄ t\ÀópsImïv BinÀhZn¨p.


More Latest News

C\n B t]-Sn th; A_n Ab hmSvkvB]v kti XncnsSpm\pw C\n hgnbpv

  hm-«vkm¸nð Ab¨ ktµi¯nð sNdnsbmcp amäw, AXpasñ¦nð Bfpamdntbm {Kq¸v amdntbm Ab¨ ktµi§Ä Xncns¨Sp¡ms\mcp kwhn[m\w... CsXms¡ shdpw B{Klw am{Xambn C\n Ahtijn¡nsñómWv dnt¸m&Ag

\Snsb B{Ianv Zneo]v acw ImWn-n-sv {io\nhm-k; 'AwKġp ImWn Anm\p thZnbmbn "A-' am-dpp'

\Snsb B{Ian¨ kw`h¯nð Zneo]v C§s\sbmcp aï¯c¯n\p apXnc¯nsñóp \S³ {io\nhmk³. Zneo]v kmam\y_p²nbpÅ BfmsWómWv hnizmkw. t]meokv At\zjWhpw tImSXnbpsS ]cnKW\bnð Ccn¡pó hnjbambXn\mepw IqSpXð ]dbpónsñó

CXpw Hcp Fbt]mv Imo; C-hnsS DuWn\v Ap cq], Nn Idnbvpw ao Idnbvpw ]v cq-]! sImn Fbt]mnse ]nIv Imo\nse hn-e-p-d-hns ImcWanXv

ASp¯\mfnð Xncph\´]pcw CâÀ\mjWð sSÀan\ense tIm^n tjm¸nð \nóv `£Ww Ign¨v "]WnIn«n'sbó Imcyw \Sn A\p{iobS¡w \nch[nbmfpIÄ _nñv klnXw tkmjyð aoUnbbneqsSbpw aäpw shfns¸Sp¯nbncpóp. Fóm

_nsP]nbpsS ]npWtbmsS \nXojv Ipam hopw A[nImcn; D]apJya{nbmbn _nsP]nbpsS kpio Ipam tamZn kXy{]Xn sNbv-Xp

_p[\mgvN sshIptócw _olmÀ apJy-a{´n Øm\w cmPnh¨ sP.Un.bp t\-Xmhv \nXojv IpamÀ t\cw Ccp«nshfp¯t¸mÄ hoïpw apJya{´nbmbn. F³UnFbpsS ]n´pWtbmsSbmWp sP-Unbp t\Xmhmb \nXojv kÀ¡mÀ cq]oIcn¨Xv. apXnÀó _ns

h-b-dn-\p-n I-S-p-IqSnb ]nimNns\ Hgnnm Ggv kv{Xo-Isf _emwKw sN-bvXp; ]m A-dn

kv{XoIfpsS hbdn\pÅnð ISóv ]nimNns\ Hgn¸n¡m³ ssZhw XtómSv Ið¸n¨ncn¡póp Fóv hnizkn-¸n¨v Ggv kv{XoIsf {Iqcambn _emÕwKw sNbvX ]mÌÀ Ad-Ìnð. shÌv tbmÀ¡v--sjbdnse en_À«n
loading...

Other News in this category

 • aZy\bw km aew adnp; t\Xm {_nojv ]{Xw apJmapJn
 • ASnaIsftmse \gvkpam.. XmfwsXnb Gw_n; Btm BWn Fw.]n : hoUnsbm A`napJw ImWq
 • A`napJw: {]ikvX kmlnXyImc Imcq tkma
 • A`n-apJw: ]cn-ip _tk-en-tbmkv ]utemkv ZznZo-b ImtXm-en _mh-
 • aebmfns Almcw ]{io a[phpambp A`napJw, am[h \mb a[p Bb IY
 • Hcp Nqfw hnfnbpsS cmPIpamcs IY: sdbnth DtZymKس _ntPmbv- Nqfw hnfnpXv- a[pckwKoXamWv
 • lcnapcfochw PohnXw amnb hnkv kzcmPv: A\pKrloX KmbIs A`napJw
 • A`napJw: `mKw 1: F]XpIfnse aebmf kn\nabpsS {]Wb\mbI i {_nojv ]{XtmSv ]d hntij
 • PKZojns\ cqambn hnainv Dmkv ]fw, hoUntbm Im-Wp-I.....
 • dnbmenn tjmbpsS bmsXmcp am\Zhpw PKZojpw Iqcpw ]menn: Dmkv ]fw {_nojv ]{XtmSp a\pXpdtm:
 • Most Read

  LIKE US