Home >> CINEMA >> Sensor Board
a\kn \nv! ambmsX \mKhn

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-06-05

tim`\ Fóp tI«mð \mKhñn Fó Xang¯nbpsS cq]amWv \½psS a\knð BZyw F¯póXv. Imean{X Ignsª¦nepw AXn\p bmsXmcp amähpanñ. aWn¨n{X¯mgn\v ap¼pw tijhpw AhÀ F{Xtbm \ñ IYm]m{X§sf AhXcn¸n¨n«pïv. ImWmadb¯nse sjÀen,tXòmhn³ sIm¼¯nse ImÀ¯p¼n, Cósebnse sKucn, bm{Xbnse Xpfkn, ambmabqc¯nse `{Z Fón§s\bpÅ H«\h[n thj§Ä sNbvXn«psï¦nepw KwKbmbpw \mKhñnbmbpw tim`\ \S¯nb `mh¸IÀ¨IfmWv t{]£I a\knð Cópw \ndªp\nð¡póXv.

tim`\¡v anI¨ \Sn¡pÅ tZiob AhmÀUv DĸsS A\h[n AwKoImc§Ä hmcn¡q«nb Nn{Xw t_mIvkv Hm^oknepw XcwK§Ä krãn¨p.A¡mes¯ If£³ dnt¡mÀUpIsfñmw Xncp¯n¡pdn¨ Nn{X¯nð taml³emð, kptcjv tKm]n, s\SpapSn thWp, XneI³, Cósk³dv, sI]nFkn efnX Fón§s\bpÅ h³ Xmc\ncbmWv AWn \ncóXv. kzÀ¤Nn{XbpsS _m\dnð A¸¨³ \nÀan¨ kn\na kwhn[m\w sNbvXXv ^mknemWv. a[p ap«w Xnc¡Ysbmcp¡nb Nn{Xw 1993se {InkvXpakv \mfnð XnbädpIfnð F¯n.

aWn¨n{X¯mgn\v ap¼pw taml³emð-^mknð Sow lnäpIÄ Hcp¡nbn«psï¦nepw Ahbvs¡ñmw s]mXphmb Hcp {]tXyIXbpïmbncpóp. Hcp kn\nabpsSbpw hnPb¯n³sd s{IUnäv emen\v In«nbnñ FóXmbncpóp AXv. BZy Nn{Xamb aªnð hncnª ]q¡fpsS kab¯v At±lw ]pXpapJambncpóp. amam«n¡p«nb½bpsS hnPb¯n³sd s{IUnäv t__n imen\n kz´am¡nbt¸mÄ t\ms¡¯mZqc¯v I®pw \«v Fó kn\nabpsS hnPbw \mZnb sambvXphn³sd t]cnembn. aWn¨n{X¯mgpw B ]Xnhv sXän¨nñ. Akmam\yamb Is¿mXp¡t¯msS hyXyØ ImeL«§fnse IYm]m{X§fneqsS {]bmWw \S¯nb tim`\ asäñmhscbpw \njv{]`cm¡ns¡mïv {]kvXpX kn\nabpsS ]cymbambn amdn.

IóU apXð _wKmfn hscbpÅ hnhn[ `mjIfnð ]p\: krãn¡s¸« Nn{X¯nse \mbnIamÀ¡v ]t£ tim`\bpsS X³abXzw CñmsX t]mbn. sXón´y³ `mjIfnse \mbnIamÀs¡ñmw AXmXv hÀj§fnse anI¨ \Sn¡pÅ kwØm\ AhmÀUv In«nsb¦nepw tZiob AwKoImcw tim`\bv¡v am{XamWv kz´ambXv. anI¨ IYm kµÀ`§fpw ip²lmkyhpw H¯ptNÀó a[p ap«¯n³sd Xnc¡Y XsóbmWv aWn¨n{X¯mgn³sd Gähpw henb hnPbLSIw. ]e ]c¼cmKX LSI§sfbpw shñphnfn¨ Nn{Xw Aóphsc \ne\nóncpó \mbIk¦ð]§sfbpw s]mfns¨gpXn.

taml³emð AhXcn¸n¨ tUm. k®n tPmk^v Fó \mbIIYm]m{Xw CSthfbv¡v sXm«pap¼mWv kv{Io\nð {]Xy£s¸SpóXv.XpS¡¯nepÅ ctïm aqtóm ko³ Ignªmð \mbI³ hcpóXmbncpóp AXphscbpÅ ]Xnhv.Fómð kq¸ÀXmc¯ns\¡mÄ IYbv¡v {]m[m\yw \ðIns¡mïpÅ ^mknen³sd ]co£Ww t{]£IÀ¡v ]pXpa k½m\n¨p.Nn{X¯n³sd Xangv dota¡mb N{µapJn Iïmð Cu hyXymkw a\knemIpw. AXnð cP\nIm´v AhXcn¸n¨ \mbIthjw kn\nabpsS XpS¡w apXtebpïv.{]`phpw tPymXnIbpw AhXcn¸n¨ \Ipe³sdbpw KwKbpsSbpw thj§Ä t]mepw cP\n¡v tijamWv hcpóXv. kq¸ÀXmc¯n\v thïn tNÀ¯ kwL«\ cwKw IqSnbmbt¸mÄ N{µapJn Hcp ]Xnhv Xangv akme Nn{Xambn amdn.

t]cpw cq]hpw amän B]vXan{Xbmbn IóSbnð ]pd¯nd§nb kn\na AhnsS h³hnPbambn. km³dðhpUnse kq¸ÀXmcw hnjvWphÀ²³ \mbIthj¯nse¯nb Nn{X¯nð skuµcybmWv KwKbmbn A`n\bn¨Xv. kn\na Iïnãs¸« cP\nIm´v AXv Xangnð FSp¡m³ Xocpam\n¡pIbmbncpóp. _m_ Fó kn\nabpsS ]cmPb¯nð XIÀóp \nð¡pIbmbncpó At±l¯n\v ]n hmkp kwhn[m\w sNbvX N{µapJnbpsS hnPbw henb Hcmizmkambn. sNssóbnð XpSÀ¨bmbn Hcp hÀjw {]ZÀin¸n¨ kn\na cP\nbpsS Icnbdnse Fñm sdt¡mÀUpIfpw Xncp¯n¡pdn¨p.

`qð `pe¿ Fó t]cnseSp¯ lnµn dota¡pw cmPvalð Fó t]cnseSp¯ _wKmfn dota¡pw {]Xo£ sXän¨nñ. cmPy¯n\I¯pw ]pd¯pw h³hnPbamb {]nbZÀi³sd `qð `pe¿ Gsd \mÄ bpsI tSm]v 10 NmÀ«nepw CSw ]nSn¨p. _wKmfn kn\nabnse kq¸ÀÌmÀ t{]msk³Pn¯v NmäÀPnbmWv cmPvalenð a\imkv{XÚ³sd IYm]m{Xs¯ AhXcn¸n¨Xv.

B]vXc£I Fó t]cnð ]n hmkp IóSbnð Hcp¡nb kn\nabpsS cïmw `mKw Ncn{X hnPbamWv t\SnbXv. XpSÀóv! N{µapJn-2 FSp¡m³ At±lw cP\nsb kao]ns¨¦nepw Xmc¯n³sd Xnc¡v aqew s{]mPIväv \Sónñ. sh¦tSjv \mbI\mb sXep¦nse XpSÀ¨ At¼ ]cmPbhpambn. taml³emen³sd IYm]m{Xs¯ KoXmRvPenbneqsS ]p\chXcn¸n¡m³ {ian¨ {]nbZÀi³sd ØnXnbpw hyXyØambnñ.kn\na t_mIvkv Hm^oknð aq¡pw Ip¯n hoWp.

kn\nabnð amS¼Ånbnse \nehdbnð Xq¡nbn« \mKhñnbpsS Nn{X¯n\v Ime¸g¡w sImïv \ndw a§nbncpóp.]t£ tim`\bpsS IYm]m{X¯n\v t{]£Ia\knð Cópw ]¯camäv Xnf¡apïv. AhÀ am{Xañ emen³sd Ac¡ndp¡³ tUmÎÀ, `mcysb Poh\v Xpeyw kvt\ln¡pó kptcjn³sd \Ipe³, Cósk³dv AhXcn¸n¨ t]Sns¯mï\mb D®n¯m³, AbmfpsS `mcybpw kzð¸w AÔhnizmknbpamb sI]nFkn efnX AhXcn¸n¨ `mkpc, IpXnch«w ]¸phn³sd Im«p]d¼³, s\SpapSn thWphn³sd X¼n, XneI³sd {_ÒZ¯³ \¼qXncn¸mSv Fónhcpw hnkvab¡mgvNIÄ k½m\n¡m\mbn amk¯nð Hcn¡se¦nepw \½psS hncpópapdnbnð F¯mdpïv.

FwPn cm[mIrjvW³sd PohÊpä kwKoXhpw thWphn³sd Ombm{KlWhpw kn\nabpsS `wKn Iq«póp. ASp¯Ime¯v sF_nF³ Nm\ð \S¯nb Hcp kÀtÆbnð F¡mes¯bpw anI¨ cïmas¯ C´y³ kn\nabmbn aWn¨n{X¯mgv XncsªSp¡s¸«ncpóp.

A\p_Ôw : aWn¨n{X¯mgn³sd h³hnPbs¯ XpSÀóv! kn\na XangnseSp¡m³ ^mknð Xocpam\ns¨¦nepw Ahkm\w {iaw Dt]£n¨p. taml³emen³sd thjw AhXcn¸n¡m³ ]änb Bsf In«m¯Xmbncpóp ImcWw.More Latest News

Fw.F bqk-^-en-bp-sS `ykwkv--IcW mn-\v {_nojv cmnbpsS "Iyqkv Fss{]kv' ]pckv--Imcw

a-e-bm-fn hy-h-kmbn Fw.F. bqk^enbpsS {_n«\nse `£ykwkv--IcW ¹mân\v Iyq³kv FâÀss{]kv AhmÀUv.Fenk_¯v cmÚnbpsS PòZn\amb G{]nð 21þ\mWv Iyq³kv FâÀss{]kv AhmÀUv {]Jym]n¨Xv

AXv shdpw \p-W {]-Nmc-Ww am-{Xw: kocnben \npw Bcpw ]pdmnb-X; kzta[bm Hgnhmb-Xm-sWv taLv--\ hnkv

tkm-jvð ao-Un-b-bnð X-só-¡p-dn-¨v {]-N-cn-¡p-ó hmÀ-¯-IÄ \n-tj-[n¨v Nµ\ag Fó kocnbense AarX Fó IYm]m-{X-s¯ A-h-X-cn-¸n-¡pó \Sn taLv--\ hn³kâv. Ignª Znhk§fnem-bn Xsó kocnbenð \n&oa

Ipd-p-Iq-Sn am-\yam-b Hcp ASnhkv{Xw CpIq-sS...? {ip-Xn lm-k-t\mSv hoUntbm I-p I-p-Xn-b B-cm-[-I-cp-sS tNm-Zyw

sXep¦v kn\nam t{]anIÄ Gsd {]Xo£tbmsS Im¯ncnbv¡pó Nn{XamWv ISacb-Up. ]h³ IeymWns\m-¸w \m-bn-I-bm-bn F-¯póXv {ip-Xn lm-k-\m-Wv.  Nn{X¯nsâ SokdpIÄ¡pw t]mÌdpIÄ¡psams¡ AIagnª kzoIcWamWv tkmjyð aoUnbb

HSp-hn K-` ]m-{Xhpw A-{]-k--am-Ip-p; mnIv K`]m-{X-n B-n Ip-ns\ hfnsb-Spv imkv-{X-...! (hoUntbm)

IpªpïmIm³ ¹mÌnIv KÀ`]m{Xw aXnsbómWv ^ntemUð^nbbnse Nnð{U³kv tlmkv]näense skâÀ t^mÀ dnkÀ¨nse saUn¡ð kw-Lw tem-I-t¯m-Sv sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv. sh-dpsX sh-fn-s¸-Sp-¯ð

'Cbm kn\n-am temI-s hnP-bv aey'; kmīv Bv s] kn\nabpsS \nmXmhns\ kqnWsav BjnJv A-_p

kmÄ«v Bâv s]¸À \nÀ½mXmhv epI-vkmw kZm\µs\ kq£n¡W-sa-ó ap-ó-dn-bn-¸p-ambn Nn{X¯nsâ kwhn[mbI\mb BjnJv A-_p-hn-sâ t^-kv-_p-¡v t]m-kv-äv. kmÄSv B³Uv s]s¸À \nÀamXmshó t]cn
loading...

Other News in this category

  • sFsw Umkpw aebmf kn\nabpw
  • sFen \nq Cu B ss{Iw {Xn lrkz Nn{Xw apXnh am{Xw ImWqI
  • enhnwKv SpKZ AYhm \yq P\tdj {]Wbw
  • Most Read

    LIKE US