Home >> CINEMA >> Reviews
tamlemens \ kn\naI

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-06-27

taml³emð Fó A`n\b {]Xn` \s½ hnkvabn¸n¡m³ XpS§nbn«v aqóc ]XnämïmIpóp. 1980ð XpS§nb A`n\b k]cybnð At±lw sI«nbmSm¯ thj§Ä \tó IpdhmsWóv ]dbmw. t]meokpImc\mbpw Kpïbmbpw IYIfn \S\mbpw ImapI\mbpw IpSpw_Ø\mbpw aZy]m\nbmbpsams¡ At±lw ]eh«w t{]£Isc hnkvabn¸n¨p. A`n\b¯nð HcmÄ¡pw Ipäw Iïp ]nSn¡m³ Ignbnñ FóXmWv At±l¯nsâ Gähpw henb {]tXyIX. shdpsXbñ cP\nIm´pw Iað lmk\pw apXð AanXm`v _¨³ hscbpÅhÀ aebmf¯nsâ \S\ ssh`h¯nsâ Bcm[IcmbXv. Chscñmw Htc kzc¯nð ]dª Hcp Imcyapïv, C´ybnð C{X kzm`mhnIambn A`n\bn¡pó Hcp \S³ thsdbnñ. ssZ\wZn\ PohnX¯nð \½Ä kwkmcn¡pó A{X emLht¯msSbmWv emð Iymad¡v apónð A`n\bn¡póXv.

taml³emð Fó \S³ Cñmbncpsó¦nð Xmgzmchpw kZbhpw {`achpw t]mepÅ kn\naIÄ DïmIpambncptóm FóXv kwibamWv. kzð¸w sskt¡m]m¯mb A¯cw IYm]m{X§Ä AhXcn¸n¡m³ ]änb Hcp \S³ C´ybnð thsdbnsñóv ISp¯ emð hntcm[nIÄ t]mepw \nÊwibw ]dbpw. kZb¯nse sIme]mXI cwKw am{Xw aXn B A`n\b {]Xn`bpsS Bgaf¡m³. kXy\mY³ Fó B IYm]m{Xs¯ emð ssIImcyw sNbvX coXn Iïv km£mð Fw Sn t]mepw hnkvabns¨óv Hcn¡ð kwhn[mbI\mb kn_n aebnð ]dªn«pïv. IpdªXv Ggp {]mhiysa¦nepw tZiob ]pckv¡mcw e`nt¡ïnbncpó \S\mWv emseóv FwSn ASp¯nsS ]dªp. Xòm{Xbnse Aðjntagvkv tcmKnsb Akmam\y I¿S¡t¯msS AhXcn¸n¨ emen\v D¯tc´y³ taemfòmcpsS Nnä½\bw sImïp am{XamWv As¡mñs¯ anI¨ \S\pÅ AhmÀUv \ãambXv.

aebmf¯nse Gähpw anI¨ B£³ kn\naIfpsS IWs¡Sp¯mð AXnð XoÀ¨bmbpw Ccp]Xmw \qämïpw \mSphmgnIfpsams¡ DïmIpw. anI¨ Xnc¡Ybpw kmt¦XnI XnIhpw H¯ptNÀó Cu kn\naIÄ A¡mes¯ h³ hnPbhpambn. cmPmhn³sd aI³, Bcy³, ASnthcpIÄ, sZuXyw, lnµn Nn{Xamb I¼\n Fónhsbbpw C¡q«¯nð s]Sp¯mw. cRvPn¯n³sd cN\bnð jmPn ssIemkv kwhn[m\w sNbvX \cknwlw h³ hnPbamsb¦nepw emense \S\v AXnð Imcyamsbmópw sN¿m\pïmbncpónñ.

taml³ emen³sd A`n\b PohnXw ]cntim[n¨mð AXnð FwSn hmkptZh³ \mbÀ, ]ZvacmP³, {io\nhmk³, temlnXZmkv FónhÀ¡v \nÀ®mbI Øm\amWv DïmbncpósXóv ImWmw. {io\nhmksâ Xnc¡YIÄ lmkyw ssIImcyw sN¿m\pÅ emen³sd Ignhns\ ]camh[n NqjWw sNbvXt¸mÄ aäpÅhcpsS cN\IÄ At±l¯n³sd A`n\b¯nse X³abXzs¯bmWv D]tbmKs¸Sp¯nbXv. Xð^eambn IncoShpw `cXhpw \mtSmSn¡mäpw hcthð¸pw Xqhm\¯p¼nIfpsañmw aebmf¯n\v kz´ambn. aWn¨n{X¯mgpw {]nbZÀi³ kn\naIfmb Inep¡hpw Nn{Xhpw Xmfh«hpw Imem]m\nbpw tXòmhn³ sIm¼¯pw ]Icw hbv¡m\mhm¯ B \Ssâ {]Xn`bv¡v Xnf¡w Iq«n.

DZIt¸mf Fó Xsâ t\mhensâ BZy`mKw Xqhm\¯p¼nIÄ Fó t]cnð Ne¨n{Xam¡pt¼mÄ PbIrjvWsâ Imcy¯nð am{Xw ]ZvacmP\v Hcp kwibhpw Cñmbncpóp. B thjw emð AñmsX thsdbmcv sNbvXmepw C{XIïv hnPbn¡pambncpónñ. kZmNmc¯nsâ ]Xnhv hgnIfnð \nóv! thdn«p \S¡m³ {ian¡pó kam\amb IYm]m{Xs¯ `{Zsâ kv^SnI¯nepw ImWmw. knð¡v kvanX A`n\bn¨n«pw IpSpw_t{]£IÀ apJw Npfnbv¡msX kn\na IïXv anI¨ Xnc¡Ybvs¡m¸w emensâ kmón[yhpw AXnð DïmbncpóXv sImïmWv. A¯csamcp `mKyw C´ybnse aäv \S³amÀ¡v CñmsX t]mbn. cP\nbmbmepw Iaembmepw AhcpsS thj§Ä Hcn¡epw kZmNmc¯nð \nóv! thdn«p \S¡mdnñ. AYhm \Sómð Xsó t{]£IÀ kzoIcn¡pIbpanñ. taml³emð Hgn¨pÅ kq¸ÀXmc§fpsS {]WbeoeIÄ \mbnIbnð am{Xw HXp§n \nð¡pw Fóp Npcp¡w. ]t£ ¢mcbneqsSbpw sseebneqsSbpw emð I]S kZmNmchmZnIÄ¡v Xm³ Hcp hnebpw Ið¸n¡pónsñóv {]Jym]n¨p.

emen³sd A`n\b ]mShw Gähpw \ómbn {]tbmP\s¸Sp¯nb Hcp kn\na jmPn F³ IcpWn³sd hm\{]ØamWv. IYIfn \S³ IpªpIp«\mbpÅ At±l¯n³sd `mh¸IÀ¨ Iïv kn\nabpsS {^ôv Ombm{KmlI³ ]dªXv " Cu a\pjy³ temI¯n³sd sXämb `mK¯mWv ]ndóncn¡póXv. Añmbncpsó¦nð CbmÄ¡v Ftó HmkvImÀ In«pambncpóp FómWv".

ASp¯nsS ]pd¯nd§nb Zriyhpw At±l¯n³sd Gähpw \ñ kn\naIfnð HómWv. FwPnBdn³sd thj¯neqsS XangI¯v Act§äw Ipdn¨ emð AhnsSbpw BkzmZIsc Xr]vXns¸Sp¯n. CcphÀ Fó kn\na Xnbädnð Ne\apïm¡nbnsñ¦nepw \ncq]I {]iwk t\Sn. Iað lmkt\msSm¸w A`n\bn¨ Dssó t]mð Hcph\pw \ñ kn\nabpsS t{]£Isc \ncmis¸Sp¯nbnñ.

tZhmkpcw, emðkemw, ChnSw kzÀ¤amWv, [\w, kv]ncnäv, Dbc§fnð, ZicYw, Dðkh]ntäóv, \ap¡v ]mÀ¡m³ ap´ncnt¯m¸pIÄ, ckX{´w Fón§s\ emð XoÀ¯ hnkvab§fpsS ]«nI Ahkm\n¡pónñ. FwSnbpsS cïmaqgw, jmPn F³ IcpWn³sd ISð, s»knbpsS Nn{Xw Fón§s\ ]e henb kn\naIfpw hcm\ncn¡póp. AdnªXv I¿fthmfw Adnbm¯Xv IStemfw Fóp ]dbpóXp t]mse taml³emð Fó \S\Ipe]Xn XoÀ¡m³ t]mIpó ]pXnb hnkvab¡mgvNIÄ¡mbn \ap¡v Im¯ncn¡mw.
More Latest News

cp IpnIfpsS A-bm-b {]-hm-kn-bp-sS `mcy ImapIs\mw K^ntepISp, Xncnsntm tImSXn ImapIs\mw hnp; \nehnfnv ]nmse HmSn ]np Ipv

cïp Ip«nIfpsS A½bmb bphXn¡v ImapIs\m¸w t]mIm³ tImSXnbpsS A\pa-Xn. I®qÀ XeticnbnemWv kw`-hw. ]md{]w kztZinbmb bphXnbmWv a¡sfbpw `À¯mhns\bpw Dt]£n¨v ImapIs\m¸w t]mIWsaóv tImSXnbnð Bhiys¸-«Xv.Ignª 29\mbncp&oa

qshbn Ifnspw In apdnthnspw hym-P F-^vv-_n t]m-kv-v; bp-hm-hns\ s]m-eokv ItmsS s]m-n-b-tm sse-n-\v th-n sN-bv-X-XmsWv Ip- k-Xw

B-ßl-Xy sK-bn-amb »psh-bvð  Ifn-s¨ópw I-fp-bp-sS `m-K-am-bn Iu-¿nð ap-dp-thð-¸n-s¨ópw hymP t]mÌn« bphmhns\ s]meokv IÌUnbnseSp¯p. sKbnansâ aqóv L«§Ä ]qÀ¯nbm¡nsbópw \memw L

tKmime-bn 200 Hmfw ]ip- ]-n-Wn InSv IqtmsS N kw`hw: _n.sP.]n t\Xmhv A-d-n

O¯okvKVnð ZpÀKv Pnñbnse dmbv]q-cnð tKmimebnð ]ip¡Ä Iq«t¯msS N¯ kw`h¯nð _n.sP.]n t\Xmhv AdÌnð. _n.sP.]n t\Xmhpw Paqð ap³kn¸menän sshkv {]knUâpw IqSnbmb lcojv hÀa F-ó-bm-fmWv A-d-Ìn-em-b-Xv.

19 8 2017 ബ്രിട്ടീഷ് പത്രം

 19-8-2017 British Pathram

\ {^tjgv--kv tUbn hnZymnI HmSn Im CSnv KpcpXcambn ]cnt hnZymn\n acnp; Av hnZymYnI IUnbn

NmhÀtImSv kn.F¨v.Fw.Fw tImtfPnð {^tjgvkv tUbnð hnZymÀ°nIÄ HmSn¨ ImdnSn¨v AtX tImtfPnse hnZymÀ°n\n¡v ZmcpW A´yw. Fw.kn.F hnZymÀ°n\nbpw Nndbn³Iogv   ]pXnbmÀaqe IminaTw t£{X¯n\v kao]w {iocmK¯nð aoc taml
loading...

Other News in this category

 • 'anman\pv' Hcp kv{Xo] kn\natbm.....?
 • {]XotbmsS Imncnmhp 15 A\y `mj kn\naI
 • 2015 {]Xobvv hIbp 15 aebmf Nn{X
 • tPm_n hbenens tjmv ^nenw Z t_mkv dneokv sNbvXp
 • e \Kcs ASn hmgp 'Z t_mkv'
 • ]nsIbpw \nmeyhpw Xn
 • aebmf kn\na- 2014se tamiw kn\naI
 • aebmf kn\na 2014 - em`hpw \hpw
 • N{teJ Be]n Hcp _nemn {]Wbnse Km\w s\nten {]hmkn aebmfnI
 • Am aqhn dnhyq
 • Most Read

  LIKE US