Home >> CINEMA >> Classics
temlnXZmkv Cm Ap hj

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-07-11

aebmf¯n³sd A\p{KloX Fgp¯pImc³ hnS hm§nbn«v Aôp hÀjw ]nón«p. 1999 Pq¬ 28\mWv temlnXZmkv Fó IpSpw_IYIfpsS Aac¡mc³ Imebh\nI¡pÅnð adªXv. B iq\yX Cópw kn\nam temI¯v {]ISamWv. At±lw FgpXn \nÀ¯nbXv FhnsStbm AhnsSbmWv aebmf kn\na Cópw \nð¡póXv.

\m«n³]pds¯ \òbpw IpSpw_ _Ô§fpsS `{ZXbpw Nmens¨gpXnbhbmbncpóp temlnXZmkn³sd Hmtcm IYIfpw. \½Ä Iïp adóhsctbm Asñ¦nð Iïn«pw ImWmsX t]mbhsctbm Hs¡bmWv At±lw IYm]m{X§fm¡nbXv. IncoS¯nse tkXphns\bpw X\nbmhÀ¯\¯nse _me³ amjns\bpw hmðkey¯nse cmLh³ \mbscbpsams¡ \½Ä ]et¸mgpw PohnX¯nð Iïn«pïv. Ahsc Nnñd tas¼mSnItfmsS temlnXZmkv shÅn¯ncbnte¡v ]dn¨p \s«¦nepw ]Xnhv kn\namIYIfnse AXn`mhpIXzw AhÀ¡nñmbncpóp. PohnX¯nse Idp¯ bmYmÀYy§tfmSv ]S sh«nb AhÀ¡v ]t£ Ahkm\w hn[ntbmSv IogSt§ïn hóp.

AÇoe NphbpÅ kw`mjW§tfm ZzbmÀY {]tbmK§tfm temlnXZmkv Hcnbv¡epw X³sd kn\naIfnð D]tbmKn¨nñ. aqómw InS ]gs¯men XamiIsfbpw At±lw X³sd kn\naIfnð \nóv! amän\nÀ¯n. A¯cw cwK§Ä tNÀ¡póXv hgn In«pó BÄ¡q«s¯ temlnXZmkv thsïóp h¨p. \ñ kn\naIsf kvt\ln¡póhÀ am{Xw X³sd Nn{XMÄ Iïmð aXn Fóv! AXphgn At±lw iTn¨p. aäv Fgp¯pImsc t]mse kv{XoIsf A_eIfmtbm ssewKntIm]IcW§fmtbm ImWm³ temlnXZmkv Hcnbv¡epw Xmð]cys¸«nñ. apàn, `cXw, IkvXqcnam³, hoïpw Nne ho«pImcy§Ä, IòZw, NtImcw, FgpXm¸pd§Ä XpS§nb At±l¯n³sd H«\h[n kn\naIfnð iàamb kv{XoIYm]m{X§sf ImWmw.

\mSIImc\mbncpó temlnXZmkns\ XneI\mWv kn\namtemI¯n\v ]cnNbs¸Sp¯nbXv. X\nbmhÀ¯\w Fó Nn{X¯neqsS XpS¡an« temln¡v ]nóoSv Xncnªp t\mt¡ïn hónñ. arKb, IncoSw, Aacw, lnkv ssl\kv AÐpÅ, ZicYw, Xqhðs¡m«mcw, PmXIw, almbm\w, kkvt\lw, [\w,B[mcw, sh¦ew XpS§n 35 kn\naIfmWv ]nóoSv B XqenIbnð \nóv! ]ndóXv. `qX¡®mSnbneqsS kwhn[mbI³sd tae¦nbWnª At±l¯n\v ]t£ B taJebnð thï{X Xnf§m\mbnñ. HmÀas¨¸v, IòZw, tPm¡À, \nthZyw Fón§s\ 12 kn\naIÄ temlnXZmkv kwhn[m\w sNbvXp.

a½q«n Fó t]cv tI«mð ]ecptSbpw a\knð X\nbmhÀ¯\¯nse _me³ amjn³sdbpw Aac¯nse A¨q«nbpsSbpw hmðkey¯nse tateS¯v cmLh³ \mbcpsSbpw cq]amWv BZyw F¯póXv. taml³emens\ kw_Ôn¨msW¦nð IncoS¯nse tkXpam[hs\ Igntª asämcp thjapÅq. `cX¯nse IñqÀ tKm]n\mY³sd tdmfmWv At±l¯n\v BZyambn tZiob AhmÀUv t\Sns¡mSp¯Xv. AXn\p ap¼v IncoS¯nse {]IS\w At±l¯n\v tZiob AhmÀUv PyqdnbpsS {]tXyI {]iwkbpw t\Sns¡mSp¯p. Pbdman\v PmXIw, ametbmKw, Xqhðs¡m«mcw, hoïpw Nne ho«pImcy§Ä XpS§nb kn\naIfnð anI¨ thj§Ä k½m\n¨ temln Zneo]v, aRvPp hmcyÀ, aoc Pmkvan³ Fón§s\ Hcp]mSv t]sc aebmf kn\nabpsS ap³\ncbnte¡pw \bn¨p.

Cós¯ kn\naIfpsS hnPb¯n\v A\nhmcyamb Aam\pjnIXbpw X«ps]mfn¸³ Km\§fpw temlnXZmkv Hcnbv¡epw X³sd kn\naIfnte¡v ]IÀ¯nbnñ. IncoS¯nse Ahkm\ cwK¯v hnñ³ tkXphns\ Xñn¨Xbv¡póXns\ taml³emen³sd Xmc]Zhn Nqïn¡m«n ]ecpw FXnÀs¯¦nepw temln hg§nbnñ. X³sd \mbI³ Xmcasñópw AbmÄ Hcp km[mcW¡mc³ am{XamsWópw ]dª At±lw X³sd hmZ¯nð Dd¨p\nóp. HSphnð At±l¯n³sd \nKa\w kXyambn. IncoS¯n³sd DÖze hnPb¯nð Hcp {][m\ ]¦v hln¨Xv AXn³sd ss¢amIvkv cwKamWv. kn\nabpsS sI«pImgvNIÄ¡¸pdw P\¡q«¯n³sd ]Äkv Adnbm³ temlnXZmkn\v A]mcamb Ignhpïmbncpóp. hmðkeyw, ]mtYbw, DZym\]meI³, Acbó§fpsS hoSv Fónhbnepw kÀÆXwK ]cnXymKnIfmb \mbIòmsc \ap¡v ImWmw. \mbI³ Fñmw Cs«dnªp t]mIpt¼mgpw temlnXZmkv t{]£Isc X³sd IqsS apdpsI Iq«n.

N{Iw kn\na apS§nbt¸mÄ temlnXZmkv Xtó XsóbmWv ]gn¨Xv. \mbIs\ Aam\pjnI\m¡m³ X\n¡dnbnsñóv ]dª At±lw X³sd IYm]m{X§sf Fópw a®nt\mSv tNÀ¯p]nSn¨p. temlnXZmkn³sd kn\naIÄ ImWpó Bcpw AsXms¡ bYmÀY¯nð \S¡pó Imcy§fmtWm Fóv! kwibn¡mdnñ. A{Xbv¡v PohnXKÔnbmWv B XqenIbnð ]nd¡pó Hmtcm thjhpw Hmtcm kw`mjWhpw. aebmfw hn«v asämcp kwkvImc¯nte¡v X³sd IYIsf At±lw Hcnbv¡epw ]dn¨p \«Xpanñ. AXpXsóbmWv Ahkm\ Ime¯v B Fgp¯pImc\v hn\bmbXpw. IkvXqcnam³ BIkvanIambn Xangnð \nÀ½nt¡ïn hó temlnXZmkn\v kn\na Dïm¡nb _m[yX Xm§m\mbnñ. AXn³sd t]cnð X³sd kz]v\ sku[w ssIhnSpI IqSn sNbvXt¸mÄ At±lw BsI XIÀóp. ]t£ B hntbmKt¯msS XIÀóXv aebmf kn\na IqSnbmWv. ssZhnIXew hn«v km[mcW¡mcnte¡v Cd§nhó tkXphns\bpw A¨q«nsbbpw `m\phns\bpw t]mepÅhsc shÅn¯ncbv¡v A\yambn.

More Latest News

]ncnhv \ImXn bqv tIm{Kkv {]h--I jq-n-v X-SsSp-n; Av etmfw \sav 'kn k Hm^v hniz\mYv' F- Nn-{X-ns \nm-Xm-hv

]ncnhv \ðIm¯Xnð {]Xntj[n¨v bq¯v tIm¬{Kkv {]hÀ¯IÀ kt´mjv \mbÀ kwhn[m\w sN¿pó "k¨n³ k¬ Hm^v hniz\mYv' Fó kn\nabpsS Nn{XoI-c-Ww X-S-Ê-s¸-Sp-¯n-sb-óv B-tcm-]-Ww. [ym³ {io\nhmk³, aWnb&sup

]Tn-m--Xn-\v a\w; ho-Un-tbm-bn-se ssIsX-mgp-Xv I-c-bp- Ipv {]apJ KmbIsd acpa-I, hoUntbmbvv ]nnse kXymh hyamn Z-Xn-I

Xe s]m«nt¸mIpóp, Xsó XñmsX kv--t\lt¯msS ]Tn-¸n-¡q- F-óv At]-£n-¨v I-c-bpó Ipªnsâ hoUn-tbm I-gn-ª Zn-h-k-w kmaqly am-[y-a-§-fnð hym-]-I-am-bn {]-N-cn-¸n¡-s¸-«n-cpóp.

s{]m^jW tImgvkpIġv ]Tnp 90 IpnIġv sIFvFF kv-tImfjnv {]Jym]np

\yptbmÀ¡v: tIcf lnµqkv Hm^v t\mÀ¨v Atacn¡bpsS hnZym`ymk kv-tImfÀjn¸pIÄ {]Jym]n¨p. s{]m^jWð tImgvkpIÄ¡v ]Tn¡pó 90 Ip«nIÄ¡v CuhÀjw 250 tUmfÀ hoXw kv-tImÀjn¸v \ðIpsaóv {SÌ

{_n kmnI D]tcm[w GsSpnbhcpsS ]nIbn ZmhqZv C{_m-ln-ans 21 ItcpIfpw 3 ]mInm\n hnemk-fpw

At[mtemI Ipähmfn ZmhqZv-- C{_mlo-an\v 21 IÅt¸cpIfpw 3 taðhnemk§fpw. {_n-«-\m-Wv hnhc§Ä ]pd¯phn«ncn¡póXv. t\cs¯ \mev ]mInØm\n taðhnemk§Ä Dïmbncpsó¦nepw ]pXnb enÌnð aqsó®w am{XamWv D

P\phcn apX Pq hsc {_n\n AdnembXv 200 A\[nIrX IpSntbm... A\[nIrXcn A\h[n CUymcpw; tlmw Hm^okv XncnepI hym]Iamn

CuhÀjw P\phcn apXð Pq¬ hscbpÅ Imebfhnð am{Xw bpsIbnð AwKoIrX hnkIfnñmsX 200 A\[nIrX IpSntbä¡mÀ ]nSnbnembn. ]nSnbnembhcnð \sñmcfhv C³Uybnð \nópÅhcmWv. AXnð GXm\pw aebmfnIfpw DÄs¸«n«qsïópw
loading...

Other News in this category

 • Pb: A\izc\mb AZv`pX {]Xn`
 • Inepn\v 23 hbkv
 • ImnbpsS ]h
 • A]ISn acn aebmfnse kn\namXmc
 • aqnbpsS anI IYm]m{X
 • a\kn \nv! ambmsX \mKhn
 • Fw SnbpsS XqenIbn hncn CXnlmk Imhyn\v 25 hbv
 • aRvPphmcy - aSnhcpXv aebmfkn\nabpsS sFizcyw
 • kuZn aebmfnIfpsS sNdp kn\na Amgw CXv ImWmsX t]mIcpXv
 • A\psn..!! jn XneI
 • Most Read

  LIKE US