Home >> SUNDAY SPECIAL
shnncbnse hnhml tamN\

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-12-07

hnhmlhpw hnhml tamN\hpw kn\nam temI¯n\v H«pw ]p¯cnbñ. aebmf kn\nabpsS ImcWhcmb Xn¡pdpÈn kpIpamc³ \mbdnð \nóv! XpS§pó B ]«nI Gähpw HSphnð F¯n \nð¡póXv {]nbZÀi³- enkn Z¼XnIfnemWv. {]nb\nð \nóv! hnhmltamN\w Bhiys¸«v Ignª ZnhkamWv enkn sNssó IpSpw_ tImSXnbnð At]£ kaÀ¸n¨Xv. `À¯mhnð \nóv! Poh\mwiambn 80 tImSn cq]bmWv enkn Bhiys¸SpóXv FómWv kqN\. lnµnbnð Gähpw IqSpXð {]Xn^ew ]äpó kwhn[mbIcnð Hcmfmb {]nbZÀi\v sNssóbnð t^mÀ s{^bnwkv ^nenw ÌpUntbm, knknFð tIcf Sow DĸsS hnhn[ _nkn\kv kwcw`§fpw kz´ambpïv. kn\nam Xnc¡nemb {]nbZÀi³sd A`mh¯nð Cu kwcw`§sfñmw t\m¡n \S¯nbncpó enkn Ahbnð \nópÅ em` hnlnXw IqSn tNÀ¯mWv C{X DbÀó XpI \ã]cnlmcambn Bhiys¸SpóXv.

{]nbZÀi³- enkn hnhmltamN\w Gsd \mfmbn hmÀ¯Ifnð \ndªp \nóncpóp. Ignª knknFð kok¬ kab¯v thÀ]ncnben³sd ht¡mfsa¯nb _Ôw taml³emð DĸsSbpÅ kplr¯p¡fpsS CSs]Sð aqeamWv ]qÀhØnXnbnembXv. Fómð Hópw ]gb ]Snbnembnsñóv ]pXnb kw`hhnImk§Ä sXfnbn¡póp. F¬]XpIfpsS Ahkm\w Hcp BßlXym h¡nð \nómWv enkn {]nbZÀi³sd ssI ]nSn¨Xv. ]q¨bv¡mcp aWn sI«pw, HmScpX½mhm Bfdnbmw, Xmfh«w, Nn{Xw XpS§nb kq¸Àlnäv kn\naIfneqsS {]nb³ aebmf¯nse ap³\nc kwhn[mbI\mbXv A¡me¯mWv. an¡ kn\naIfnepw \mbnIbmb enkn {ItaW At±l¯n³sd lrZb¯nepw CSw ]nSn¨p. ]t£ {]Wb XIÀ¨bpsS t]cnð Hcp \mÄ \Sn BßlXy¡v {ian¨Xv Ghscbpw sR«n¸n¨p. XpSÀóp kplr¯p¡Ä ap³Is¿Sp¯v Ccphscbpw Hón¸n¡pIbmbncpóp. cïc ]Xnämïv \oï B Zm¼XyamWv Ct¸mÄ Ahkm\n¡póXv. {]nbZÀi\pw enkn¡pw cïv a¡fpïv- kn²mÀYv, IeymWn.

kn\nam t{]anIfpw am[ya§fpw ASp¯Ime¯v Gähpa[nIw BtLmjn¨ asämcp sken{_än hnhml tamN\w Imhy am[h³sdXmWv. aqImw_nIbnð h¨v \Só hnhml NS§n³sd HmÀaIÄ Bcm[I a\knð \nóv! ambpóXn\v ap¼mWv tamN\ hmÀ¯sb¯nbXv. `À¯r Krl¯nð \nóv! t\cntSïn hó ]oU\§fpsSbpw AhKW\bpsSbpw A\p`h§Ä Imhy \nc¯nbt¸mÄ `À¯mhv \nimð Zm¼Xy XIÀ¨bv¡v ImcW¡mc\mbn Nqïn¡m«nbXv \S³ Zneo]ns\bmWv. kn\nabnse ]gb kl{]hÀ¯I\pambpÅ _Ôw Imhy XpSÀóXmWv Fñm {]iv\§Ä¡pw ImcWsaóv At±lw kaÀYn¨p. aoi am[h³ Fó kn\nabnse Hcp cwK¯n³sd t]cnð t]mepw X\n¡v Ipäs¸Sp¯ð t\cntSïn hópshóv Imhy Hcn¡ð shfns¸Sp¯n. \SnbpambpÅ _Ôw thÀ¸ncnªXn\v tijw \nimð ASp¯nsS hoïpw hnhmlnX\mbn.

aRvPp hmcycnð \nóv! hnhml tamN\w Bhiys¸«v Ignª PqsebnemWv Zneo]v FdWmIpfw IpSpw_tImSXnbnð lÀPn \ðInbXv. At±l¯n³sd {]tXyI At]£ {]Imcw lÀPnbpsS hniZmwi§Ä {]kn²oIcn¡póXnð \nóv! tImSXn am[ya§sf hne¡pIbpw sNbvXp. HutZymKnIambn tImSXnsb kao]n¨Xv ASp¯nsSbmsW¦nepw Ccphcpw Gsd \mfmbn AIómWv IgnbpósXóv Nne am[ya§Ä ]eIpdn dnt¸mÀ«v sNbvXncpóp. aRvPphn³sd \r¯ thZnbnte¡pw kn\nabnte¡papÅ aS§n hchmWv Zneo]ns\ sNmSn¸n¨sXóv IcpXpóhcpw Ipdhñ. aS§n hchnð AhÀ sNbvX tdmj³ B{ïqkv Nn{Xw 'slu HmÄUv BÀ bq' h³ hnPbambncpóp. AXv aRvPphn³sd Xsó PohnX IYbmsWóv NneÀ ]dªt¸mÄ Zneo]n³sd 'dn§v amÌdmWv' AXn\pÅ adp]Snsbóv aäpÅhcpw hmZn¨p.

at\mPv sI Pb³- DÀhin {]Wbhpw Ahkm\w hnhml tamN\¯nemWv Iemin¨Xv. kn\nabnse ]cnNbw {]Wb¯nepw hnhml¯nepw F¯nsb¦nepw B _Ô¯n\p A[nIw Bbpkpïmbnñ. tamN\¯n\v tijw DÀhin aZy¯n\v ASnabmsbópw hmÀ¯IÄ hóp. A[nIw XmaknbmsX ]p\À hnhmlnX\mb at\mPn\v Ct¸mÄ Hcp aI³ IqSnbpïv. BZy _Ô¯nse aIfmb Ipªmäbpw At±lt¯msSm¸amWv. DÀhinbpw ASp¯nsS ]p\ÀhnhmlnXbmbn.

hnhml tamN\§Ä Ct¸mÄ kÀh km[mcWambncn¡póp. kn\nasbtóm km[mcW¡mcpsS PohnXsatóm AXn\p hyXymkhpanñ. ]t£ Fópw shÅn shfn¨¯nð Ignbm³ hn[n¡s¸«hcmbXv sImïv Xmc§Ä¡nSbnse {]Wbhpw s]m«ns¯dnbpw \½Ä hfsc s]s«óv Adnbpóp Fóp am{Xw.

HcÀY¯nð ChnsS Häs¸SpóXv Xmc k´XnIfmWv. kvt\ln¨p sImXn XoÀó amXm]nXm¡Ä \nkmcamb GtXm CutKmbpsS t]cnð Xñn¸ncnbpt¼mÄ AhÀ Häs¸SpItbm X§fptSXmb temI¯v HXp§n¡qSm³ \nÀ_ÔnXcmIpItbm sN¿póp. Xmc hnhml¯n³sd Pohn¡pó càkm£nIÄ Fó {]tbmKhpw AhÀ¡v \tó tbmPn¡pw.

More Latest News

'\nfpsS PohnXw Rm Xpebvpw': `qan Itw XS sF F Fkv Hm^okv _n sP ]n h\nXm Fw ]nbpsS `oj-Wn, hoUntbm ]pd-v

`qan It¿äw XSª sF F Fkv Hm^okÀ¡v _n sP ]n h\nXm Fw ]nbpsS `ojWn. kÀ¡mÀ `qanbnse It¿äw XSbpó kwL¯nse sF.F.Fkv Hm^oksdbmWv D¯À{]tZinse h\nXm Fw.]n `ojWns¸Sp¯nbXv. sNmÆmgvNbmbncpóp kw`hw. _n.sP.]n Fw.]nbmb

Zo-LZq-c bm-{X-bv-v apv ap]v ]mfnsb Npw_n-v ]-d--b-bvmw; 'aov GUv ^v--ssf' F \qX\ ]Xnbpambn hnam\mh-f- cwKv

]ckv]cw ImWpt¼mÄ BenwK\¯n\v ]Icambn  Npw_n¡pó C-S-§Ä te-mI¯v \nc-h-[n-bpïv. Fómð Cu \nba§Ä ]et¸mgpw hnam\¯mhf§fnð A[nIrXÀ¡v XethZ\ krãn¡mdpïv. ZoÀL t\cs¯ Npw_\w ImcWw ^v--ssf

'Hcp cq]bvv hnam\bm{X' Hm^dpam-bn Kw-`o-c Xn-cn-p h-chn-s\m-cpn Fb sU-m

aebmfnbmb Iym]vä³ tKm]n\mYmWv 2003 ð FbÀ sU¡m³ AhXcn¸n¨Xv. Fómð,km¼¯nI {]XnkÔnsb XpSÀóv 2008 ð hnPbv aeybpsS InMv^njÀ FbÀ sU¡m³ GsäSp¡pIbmbncpóp. CXv Xsâ Ahkm\ {iaamsWó

'tam-Zn F-s-tm-se I-dp-n-m-bn-cp-p, Zn-h-k-hpw 4 ew cq] hne hcp Iq I-gn-m-Wv kucyw sa--s-Sp-p-Xv'; tIm-{K-v t\-Xmhv At]jv Tmq

{][m\a{´n \tc{µ tamZn¡v shfp¯\ndw e`n¡m³ ImcWw F¬]Xn\mbncpw cq] hne hcpó Iq¬ Ign¡póXmsWóv KpPdm¯nð\nópÅ tIm¬{Kkv t\Xmhv Aðt]jv Tm¡qÀ.KpPdm¯nð sXcsªS

Aaodp Hcnepw icnbmb ssewKoIXbn kpJw Isp hyn-b; `m-cy Iq-p-Im-c-s A-bmb 20 hbkv IqSpXep kv-{Xo, ar-K--fp-am-bpw ssewKo-I _-w; Pn-j-bp-sS Lm-X-I-s\-p-dn-p sR-n-n-p- hn-h-c-....

Gsd tImfnf¡w kr-ãn¨ Pnj h[t¡knð in£ hn[n \m-sf. tIknse GI {]Xn AaodpÄ Ckvfmw Ipä¡mcm\msWóv FdWmIpfw {]n³kn¸ð skj³kv tImSXn Isï¯nbncpóp. FdWmIpfw {]n³kn¸ð skj³kv tImSXnbmWv tIknse GI {]Xnbmb AaodpÄ
loading...

Other News in this category

 • C{kmtb ]mekv-Xo kwLjns bYm Ncn{Xw
 • kwKoXmkzmZIsc hnkvabnnqhm ssXpSw {_nUvPv bpsIbn Fpq
 • ImcpWyns \ndZo]ambn Aknt... bpIva kmcYn bpsS hrZm\w {]hmkn Ncn{Xn CXmZyw
 • Hcp shPntdnb bm{XIfpw Nne ]n\n NnIfpw
 • CXv tam\ns\ I\mnb IY; "ss_ ant̡v bpSyp_n lnmIpq
 • \tc{ tamZn - D Nmn `mbn `mbn
 • hmt]gvknbpsS B tKm
 • Rm\dn am[hnpn F \oemw_cn.... AYhm HmbpsS \oamXfqhv
 • "^m-tZ-gv-kv tU '' N-cn-{X-n-te-bv-v H-sc-n-t\m-w
 • temInse hnNn{Xamb Bcm[\meb
 • Most Read

  LIKE US