Home >> Editor's Choice
\nbak`sb \gvkdn kvIqfpw kZminhsa slUvamdpw

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Story Dated: 2015-03-15

tIcf \nbak`bnð Ignª Znhkw \SóXv Hcp henb ]mXIambmWv ]ecpw Nn{XoIcn¨Xv. `cW]£s¯ FwFðFamÀ B`mk³amcmsWóv {]Xn]£hpw AXñ {]Xntj[¡mÀ KpïIsf t]msebmWv s]cpamdnbsXóv `cW]£hpw Btcm]n¡póp. k`bnð tamiambn s]cpamdnb FwFðFamÀs¡Xnsc \S]SnsbSp¡Wsaóv KhÀ®À cm{ã]XntbmSv Bhiys¸«XmWv _Päv \mSI¯nse Gähpw ]pXnb kw`hhnImkw. _Päv AhXcWs¯ kw_Ôn¨ kv]o¡dpsS dnt¸mÀ«v AwKoIcn¨ At±lw P\{]Xn\n[nk`bv¡v \mWt¡Spïm¡pó kw`h§Ä C\n BhÀ¯n¡cpsXópw Bhiys¸«p.

cm{ãob ]mÀ«nIÄ¡pw AXn³sd t\Xm¡Ä¡pw Nne AenJnX \nba§fpw AhImi§fpw \½psS kzX{´ kpµc `mcXw Ime§fmbn ]Xn¨p sImSp¯n«pïv. Cu sIm¨ptIcfw A¡mcy¯nð ap³]´nbnepamWv. P\s¯ adómepw cm{ãobs¯ hnSm¯ \ñhcmb Nne t\Xm¡fmWv Cu \mSn³sd Gähpw henb kz¯v. s]mXpapXð \in¸n¡pI, hml\§Ä Xñn XIÀ¡pI, lÀ¯mepIÄ btYãw \S¯pI, FXncmfnIsf sImñpI, s]meokpImsc IsñdntªmSn¡pI Fón§s\bpÅ Iem]cn]mSnIÄ AXnð NneXv am{Xw. A§s\ tNmZn¡m\pw ]dbm\pw BcpanñmsX \½psS t\Xm¡Ä hnlcn¡pó kab¯mWv kv]o¡dpsS Itkc Xñn XIÀ¯Xpw hgn apS¡nb FwFðFsb ISn¨Xpsams¡ NneÀ hmÀ¯bm¡póXv.

]n kZminhw \nba ]ÞnX\msW¦nepw tIcf¯nse BNmcm\pjvTm\§sf Ipdn¨v bmsXmcp hnhchpw Cñm¯ BfmsWóv ap¼pw sXfnbn¨XmWv. ]ïp apXte Iem] `qanbmb \½psS kÀÆIemimeIsf \óm¡m³ Cd§n¯ncn¨ KhÀ®dpsS aï¯cs¯¡pdn¨v HmÀ¯mð Im¼ÊpIfnse ]pðs¡mSnIÄ t]mepw Nncn¡pw. B BfmWv _Pän³sd t]cnð k`bnð AgnªmSnb AwK§Äs¡Xnsc \S]Sn thWsaóv! Cóv! Bhiys¸«Xv. F{X kpµcamb \S¡m¯ kz]v\w. IqSpXð HmhÀ kvamÀ«mbmð Ignª Znhkw ]ckv]cw t]mcmSn¨ bpUnF^pw FðUnF^pw Hóp tNÀóv X³sd tImew I¯n¡psaóv KhÀ®À HmÀ¡póXv \óv!.

kv]o¡dpsS Ubkv XIÀ¯Xns\¡pdn¨pw I¼yq«À hens¨dnªXns\¡pdn¨pamWv kZminhw hymIpes¸SpósX¦nð kwØm\s¯ kacNcn{Xs¯ Ipdn¨v At±lw BZyw ]Tn¡Ww. lÀ¯mepIÄ Fs´óv! t]mepw Adnbm¯ Uðlnbnepw Xangv\m«nepsams¡ Xmakn¨Xn³sd hnhct¡SmWv ap³ No^v PÌnkv Ct¸mÄ ImWn¡póXv. Hcp kacamIpt¼mÄ cïp _ÊpItfm \meôv I¼yq«dpItfm \in¸n¡póXv ASp¯ Ime¯v sIFkv bp ]ntÅcpsS t]mepw ^mj\mbn amdnbn«pïv. Iq«¯nð Im¡nbn« Bscsb¦nepw Iïmð cïSnbpw sImSp¡Wsaóv kac cwKs¯ At¸mkvXe³amÀ ]dbpóp. AhcmIpt¼mÄ tNmZn¡m\pw ]dbm\pw Bcpw hcnñ. C\n AYhm AhÀ Xncn¨Sn¨mtem t]meokn³sd {Iqc aÀ±\w Fómtcm]n¨v \S]Sn Bhiys¸SpIbpw sN¿mw. A§s\ sNdpXpw hepXpamb \½psS t\Xm¡òmÀ \in¸n¨Xpw I«papSn¨Xpamb s]mXpapXen³sd IWs¡Sp¯mð Hcp henb kvamÀ«v knäntbmfw hcpw. Fón«pw AtX¡pdn¨v Bcpw tNmZn¡m³ sa\s¡Sm¯Xv t\Xm¡³amÀ¡v F´pw sN¿m\pÅ ssek³kv Dïv Fó D¯a t_m[yapÅXpsImtïm Asñ¦nð t]Sn¨nt«m BWv.

k`bnð h\nXm FwFðFamÀ apJya{´nsb No¯ hnfn¨tXm adp]£w Ahsc It¿äw sNbvXtXm P\§Ä¡v ]pXnb ImgvNsbmópañ k½m\n¨Xv. cmPy¯v Gähpa[nIw km£cXbpÅ kwØm\s¯ \nba\nÀ½mW k`bnð FXncmfnIsf t\m¡n apïv s]m¡n ImWn¨ kw`hw hscbpïmbn«pïv. AXpw k`bnse Gähpw apXnÀó AwKw. sFkv{Iow tIkv, HfnIymad hnhmZw, kqcys\ñn tIkv, tizX tat\m³ hnhmZw Fón§s\bpÅ H«\h[n kw`h§Ä \½psS t\Xm¡fpsS kv{Xo skulrZ¯n\v DZmlcWamWv. Cu ]dª hnhmZ§fnseñmw CcIsf \½Ä ]camh[n HXp¡nbnt«bpÅq. AXpsImïv h\nXm FwFðFamsc XSªtXm ISóp ]nSn¨tXm Bcpw Imcyam¡cpXv.

A\p_Ôw: KpïIfpw {Inan\epIfpw cm{ãob¯nend§póXns\Xnsc XncsªSp¸v I½oj\pw kp{]ow tImSXnbpw ]et¸mgpw apódnbn¸v \ðInbn«pïv. cm{ãob ]mÀ«nIfnse Xmt¡mð Øm\§fnepw \nba \nÀ½mW k`Ifnepw AXymhiyw Kpïmbnkw ssIhiapÅhÀ thWsaóv! BZyw ]dªXv D¯À{]tZiv, _olmÀ t]mepÅ kwØm\§fmWv. ]nóoSv aäv kwØm\§fpw temIvk`bpsams¡ B amXrI A\pIcn¨p. _Päv AhXcWw, ASnb´nc {]tab thf, thms«Sp¸v kabw Fóo kmlNcy§fnemWv A¯c¡mscs¡mïv cm{ãob ]mÀ«nIÄ¡v Gähpa[nIw BhiyapÅXv. KmÔnamÀ¤w am{Xw ssIhiapÅhÀ C\n apXð XncsªSp¸nð \ntóm cm{ãob¯nð \ntóm hn«p\nð¡Wsaóv CXv \s½ ]Tn¸n¡póp.


More Latest News

''20,-23 hbkv am{Xap tPmenmc ]t\m-Sv Ah ]dXv tIm Adbvp `mj'': tImgntmSv dүv tlmen kw`hnXv F-sv ZrIv--kmnbpsS shfnsSp

_ncnbmWn In«m¯Xns\¯pSÀóv shbväsd Xñnsbó hmÀ¯bnð {]Ncn¡póXv AÀ²kXyw am{XamsW-óv ko-cn-bð \Sn \Sn A\p Pq_n Ignª Znh-kw ]-d-ªn-cpóp. kw`hs¯¯pSÀóv A\phns\ s]meokv AdÌv

kwhmZn\p ehpw kabhpw ]nWdmbnv ]dbmw, R sdUnbmWv'; hnIk\ kwhmZn\v shphnfn apJya{nv kptc{s adp]-Sn

hnIk\ kwhmZ¯n\v shñphnfn¨ apJya{´n ]nWdmbn hnPb\v sI.kptc{µsâ adp]Sn. hnIk\ Imcy¯nð tIcfw FhnsSsb¯n \nð¡pópshóv NÀ¨ sN¿m³ _nsP]n X¿mdmsWóv sI.kptc{µ³ ]dªp. kwhmZ¯n\pÅ Øeh

Zneo]n\v kpcsbmcpm tKmhbn \n-snb kzImcy kpcm-tk-\bpsS hml\w t]meokv IUnbn; kp-c--bv-m-Sn B-bp-[w D]tbmKnpptm F Imcyhpw ]cntim[npw

\Snsb B{Ian¨ tIknð Pmay¯nend§nb \S³ Zneo]n\v kzImcy kpc£ tk\bpsS kwc£Ww.  tKmh BØm\amb XïÀ t^mgv--kv Fó kzImcy GP³knbnse aqóv t]cmWv Zneo]n\v kpc£ Hcp¡p-ó-Xv. Zneo]ns\ ImWm³ shÅnbmgvN Bdv hml\§fnembn

s^mm\ \yqtbmIv doPnb tIctfmhw Htm_ Ccp]nsbp i\nbmgvN

s^m¡m\ \yqtbmÀIv doPnb³ tIctfmÕhw HtÎm_À  Ccp]¯nsb«p i\nbmgvN sshIn«v  Bdp aWn apXð H³]Xp aWnhsc (Iyp³kv) ^vtemdð ]mÀ¡nepÅ ssSk¬ skâdnð sh¨v \S¯póp.tIcf¸ndhn Zn\mtLmjhpw\r¯

Fn\mWv Cu kv{XoI tlmentebvp t]mIpXv ? Ccw Ahkcfn sNp s]Sp kv{XoIsf XsbmWp ]gnt-Xv: CcIsf A[nt]n-v aqnbpsS \mbnI

kv{XoIÄ¡v FXnscbpff ssewKnImXn{Ia§Ä IqSnb kmlNcy¯nð 'ao Sq' Fó lmãmKv Iymws]-bv³  tkmjyðaoUbbnð XcwKambnIgnªp. Hcp kv{XobpsS Xpdóp ]d¨nð aäpÅ kv{XoIÄ¡pw {]tNmZ\amIpópshóXn\mð Cu lmjv SmKv {]N
loading...

Other News in this category

 • hnhmZ shfnsSpepIfpambn sI.kptcjv-Ip-am-, tIcfn kn]nsFsb hfpXv Sm; v IpSn sIn Xmaknm A\phZn ev kn]nsF m tlm \nan-p-
 • bqtdm]y hwiP Csn F.Fv.Fkv XIcpsav dntmv; F.Fv.Fkns Imcyn {]tXyI kao]\w thWw
 • Ithmpw ]Wsmgppw \nd XncsSpv
 • kcnXbpsS kzw tkmf \mSv C\n Bcp `cnpw?
 • Nm\ NI hgnhnSpqthm? aew adnbp tIcf am[yasfpdnv AdnbpI
 • \nKqU sIme]mXI sImv \mWwsISp \mSv
 • tKmamXm F i{Xp kwlmcn
 • kXyw kXyambn ]dbp am]m
 • A{Iacmjv{SobneqsS A[nImcw Imfm {ianphcpw AWnIfpw Adnbm
 • Cuknbmbv C\n ChnkI.. H.kn.sF Cmhpw IpnIġpw Inpw; IqSpX Imcy Adnbq
 • Most Read

  LIKE US