Home >> Editor's Choice
AgnaXn hnemkw km kvIq !

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Story Dated: 2015-04-01

AgnaXnsb kwØm\ kÀ¡mÀ HutZymKnIhð¡cn¨p FómWv sI_n KtWjv IpamÀ ]dbpóXv. _mÀ tImg, tkmfmÀ tIkv, sKbnwkv \S¯n¸v, A\[nIrX kz¯v k¼mZ\w Fón§s\bpÅ AgnaXnIfpsS ]c¼c ImcWw Gsd \mfmbn Dd¡anñm¯ AhØbnemWv Xms\ópw ]gb kn\nam a{´n ]dbpóp. F´nepw GXnepw sh«n¸v \S¯pó D½³ Nmïn kÀ¡mcns\ Xmsgbnd¡pI Fó Hscmä e£yt¯msSbmWv AÑ\pw aI\pw apóWn hn«sXóv A\pam\n¡mw. AgnaXn am{XamWp X³sd {]iv\saópw AXñmsX tIm¬{KÊpw eoKpw Btcm]n¡póXv t]mse a{´nØm\w Fó In«m¡\nsb sNmñnbñ bpUnF^v hn«sXópw sIm«mc¡c¡mc³ sIm¨p sIm¼³ BWbnSpópïv.

aqóp ]Xnämïp ap¼v tIhew Hcp tXm«¡mc\mbncpó Ipªv Ct¸mÄ F§s\ tImSnIÄ BkvXnbpÅ a{´nbmbn FómWv KtWi³sd {][m\ kwibw. AXn\v D¯cw In«Wsa¦nð At±lw cP\nIm´n³sd GsX¦nepw kn\na Iïmð aXn. I®S¨v Xpd¡pó t\c¯tñ ]mhs¸«h\mb \mbI³ tImSnIfpsS A[n]\mbn amdpóXv. XcnÈmbn InSó kz´w `qanbnse {Kmss\äv \nt£]tam Asñ¦nð \nkmcambn tXmópó tKmamXmhn³sd ]mtem AXn\v hgnsXfn¡pIbpw sN¿pw. AXpt]mse C{_mlnw Ipªv Isï¯nb hneaXn¡m\mIm¯ \n[nbmWv Ipªmen¡p«n kmln_v. B \n[n shfns¸«tXmsS Ipªn\p ]nsó Xncnªp t\mt¡ïn hón«nñ. Bephbnse Hcp Zcn{Z IqSp_mwKamb At±lw aqóp tImSn kz¯pÅ Cós¯ a{´nbmbXv A§s\bmWv. km£mð cP\nIm´v t]mepw AÛpXs¸Spó hfÀ¨. bYmÀ° PohnX¯nð C§s\sbms¡ \S¡ptam Fóv! KtWi\v C\nbpw kwibapsï¦nð sIm«mc¡c ]ïv hmWncpó Aѳ sIm¼t\mSpw kwib \nhr¯n hcp¯mhpóXmWv. CsXms¡ \nÊmcatñ Fómbncn¡pw At±l¯n³sd adp]Sn.

BjnIv A_phnt\mSpÅ sshcmKyw sImïmWv sI Fw amWn kn\nam¡mÀ¡v apgph³ A[nI \nIpXn Npa¯nbsXóv KtWjv t\cs¯ ]dªncpóp. AXv icnbmsW¦nð Xsó amWnsb \ap¡v Ipäs¸Sp¯m³ ]änñ. kz´w ho«nð t\ms«®ð b{´w Øm]n¨p Fóp {]Ncn¸n¡s¸«, tImSnIÄ am{Xw Iïp ioen¨ ]me¡mc³ A¨mbs\ tIhew Aªqdp cq]bnð HXp¡m³ {ian¨ \yq P\tdj³ kn\nam¡mcs\ A§s\ shdpsX hnSm³ ]äptam ? kn\nabnð am{Xw HXp¡nbnñ, I®nð Iï, D¸v apXð IÀ¸qcw hsc kIe km[\§Ä¡pw \nIpXn Iq«n I¿nð sImSp¯p amWn¨mb³. C\n tImg hm§n \nIpXn Ipd¨p Fómcpw ]dbnñtñm. _mÀ tImg Btcm]Ww aqew ASn In«nbXv km[mcW P\§Ä¡msWóv hyàw. tNmZn¡m\pw ]dbm\pw Bcpanñm¯ Bw BZvanIÄ Hcp _nPp ctaiv ImcWw IqSpXð hne sImSp¯v km[\§Ä hm§n¨v apSnbpóXv B[p\nI {]Xntj[¡mcpsS hnf\neamb kaql am[ya§Ä t]mepw C\nbpw Iï a«nñ.

amWnbpsS apJya{´n ]Ztaml¯n\v XSbnSm³ ]pXp¸Ån¡mc³ Ipªqªv hncn¨ _mÀ tImgsbó he C\n Bscsbms¡ hebv¡psaóv Iïp Xsó AdnbWw. amWnIy¯n\v am{Xañ tIm¬{KÊpImcmb aäv aqóp a{´namÀ¡pw tImg \ðInbn«psïóv Ignª Znhkw tImSXnbv¡v \ðInb clky samgnbnemWv _nPp ctaiv hyàam¡nbXv. FIvsskkv a{´nsb aZyw tNÀ¡msX shÅw IpSn¸n¡psaóv ]dª At±lw B`y´c a{´n ctaiv sNón¯ebpsS t]cpw ]dbmsX ]dªp. Fñmw tImSnIfpsS CS]mSpIfmsWóv ]nóoSv \yqkv AhÀ NÀ¨Ifnð samgn Iodnapdn¨v ]cntim[n¨ Nm\ð PohnIÄ Isï¯n. a{´namscñmw ImcpWy tem«dnbpsS Bcm[Icmtbmsbóv \ymbambpw kwibn¡mw. ]gb e£§Ä¡v ]Icw tImSnIfpsS Inep¡amWv 'Xntcm´c's¯ A´co£¯nð Ct¸mÄ tIÄ¡póXv.

tZiob sKbnwkv h³ em`amWv Dïm¡nbsXóv at\mca BhÀ¯n¨p ]dbpópsï¦nepw {]Xn]£hpw Hcp hn`mKw _p²nPohnIfpw AsXmópw hnizkn¨ a«nñ. d¬ tIcf d®n³sd D]Imc kvacWbmWv ]{Xw ImWn¡póXv FómWv AhcpsS `mjyw. kcnXsbbpw tkmfmdns\bpw tdänMv IpdªtXmsS Nhäp Ip«bnte¡v XÅnbXmWv am[ya Hm^okpIfnð \nópÅ asämcp {][m\ ImgvN. \nbak`bnse I¿m¦fnbpw ]oU\hpw amWn-tPmÀÖv Gäpap«epsams¡bmWv Ct¸mÄ t^mÀ¯v FtÌäv apXemfnamcpsS _m¦v _me³kv Iq«póXv.

kÀ¡mcn³sd aZy\bw sslt¡mSXn AwKoIcn¨tXmsS IpSnb³amcpsSbpw _mÀ apXemfnamcpsSbpw IãImew XpS§n. aZy¯n³sd bqWnthgvknän Fóphsc Hcp Ime¯v s]cpa sImï kwØm\¯v tIhew 24 ss^hvÌmÀ _mdpIfmbncn¡pw C\n {]hÀ¯n¡pI. XeØm\s¯bpw sat{Smbnsebpw h³ InS IqSnb³amÀ¡v \ncmis¸tSïn hcnsñ¦nepw aäv PnñIfnð ØnXn Xptemw hyXyØamWv. ]¯\wXn«, Be¸pg, XriqÀ, ]me¡mSv PnñIfnð DÅhcpsS ImcyamWv Iãw. AhnsS Hscmä _mdnñ. aZy¯nð \nópÅ hnlnXw IpdbpótXmsS \nXy sNehpIÄ \S¯m³ IgnbmsX kÀ¡mÀ t]mepw apïv apdp¡nbpSpt¡ïn hcpsaóv Npcp¡w. Fñmw Hcp kp[oc³ hcp¯n h¨ hn\ !

More Latest News

_n-\o-jnsbpw _nt\m-bvbptS-bpw ]mfn--n Hsn-Sn 28 I\n-I: tImSntbcnbpsS IpSpw_ns kzp hnhcw shfnsSpWsav _nsP-]n

kn]nFw kwØm\ sk{I«dn tImSntbcn _meIrjvW³sd a¡Äs¡Xnsc Btcm]Whpambn _nsP]n cwK-¯v. tImSntbcn _meIrjvWsâ aIfmb _n\ojnsâbpw _nt\mbnbpsSbpw km¼¯nI CS]mSpIfnð ZqcplXbpïsbóp _nsP]n t\Xmhv F F³ cm[mIrjW³ Btcm]n¨p. Xncph\´

tamjWw Btcm]nv BZnhmkn bphmhns\ Bġqw Xnsm kw`-hw: ISbpSa DssS Ggpt] IUnbn; At\zjWn\v {]tXyI kwLw

A«¸mSn-bnð tamjWw Btcm-]n¨v BZnhmkn bphmhns\ aÀZn¨v sImes¸Sp¯nb kw`h-¯nð Ggv t]sc s]meokv IÌUnbnseSp¯p. aÀZ\¯n\v t\XrXzw \ðInb ISbpSa DÄs¸sSbpÅhcmWv t]meokv IÌUnbnð FSp¯Xv. IpähmfnIsf DS³ ]nS

Rms\n\v e\n t]mIWw, e Ctmv h-cs, AX-t lo-tdm-bn-kw? ^vsfIv--kv D]tbmKnv kocnb jqv sN-bv-X-Xn\v t{Sm-f-m-cp-sS s]mme

G-jym-s\-än-se ]-c-kv]-cw F-ó ko-cn-bepw A-Xn-se Zo-]vXnv sF-]n-Fkv, kqc-Pv F-ón-h-c-S-¡-ap-Å I-Ym-]m-{X-§fpw t{Sm-f³-amÀ-¡v kz-´w Ip-Spw-_mw-K-§-sf-t¸m-se-bmWv. AXp-sIm-ïpXsó Zo-]v-Xn am-Uw ap-¼v Xo-{h-hm-Zn-IÄ

ihw Xnp arKġv t]mepw CXntesd \oXnt_m[apv'; AmSnbn BZnhmkn bphmhns\ \mpIm Xnsm kw`hn iamb {]XnIcWhpambn tUm.jnw\ Akokv

A«¸mSnbnð BZnhmkn bphmhv a[p acn¨ kw`h¯nð iàamb {]XnIcWhpambn tUm.jnw\ Akokv. Im«nse arK§sf hnizkn¡mw, \m«nse arK§sf Hcp Ime¯pw hnizkn¡cpXv, NXn¡psaóv jnw\ ]dbpóp. ihw Xnópó arK§Ä¡v t]mepw C

cm-P-m sk{Itdnbn t{]-X-_m-[-sbv FwFF-am; ancw \np ew apv ivaim\ambncppshpw KXnInm B-m-sf Hgnn- DS ]qPI \SWsa-pw B-hiyw

sk{It«dnbäv aµnc¯nð t{]X_m[bpsïópw DS³ Hgn¸n¡ð ]qPIÄ \S¯Wsaópw cmPØm³ FwFðFamcpsS ]cmXn.sk{It«dnbäv aµncw \nð¡pó Øew ap¼v ivaim\ambncpópshópw KXnIn«m&mac
loading...

Other News in this category

 • hnhmZ shfnsSpepIfpambn sI.kptcjv-Ip-am-, tIcfn kn]nsFsb hfpXv Sm; v IpSn sIn Xmaknm A\phZn ev kn]nsF m tlm \nan-p-
 • bqtdm]y hwiP Csn F.Fv.Fkv XIcpsav dntmv; F.Fv.Fkns Imcyn {]tXyI kao]\w thWw
 • Ithmpw ]Wsmgppw \nd XncsSpv
 • kcnXbpsS kzw tkmf \mSv C\n Bcp `cnpw?
 • Nm\ NI hgnhnSpqthm? aew adnbp tIcf am[yasfpdnv AdnbpI
 • \nKqU sIme]mXI sImv \mWwsISp \mSv
 • tKmamXm F i{Xp kwlmcn
 • kXyw kXyambn ]dbp am]m
 • A{Iacmjv{SobneqsS A[nImcw Imfm {ianphcpw AWnIfpw Adnbm
 • Cuknbmbv C\n ChnkI.. H.kn.sF Cmhpw IpnIġpw Inpw; IqSpX Imcy Adnbq
 • Most Read

  LIKE US