Home >> Editor's Choice
AgnaXn hnemkw km kvIq !

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Story Dated: 2015-04-01

AgnaXnsb kwØm\ kÀ¡mÀ HutZymKnIhð¡cn¨p FómWv sI_n KtWjv IpamÀ ]dbpóXv. _mÀ tImg, tkmfmÀ tIkv, sKbnwkv \S¯n¸v, A\[nIrX kz¯v k¼mZ\w Fón§s\bpÅ AgnaXnIfpsS ]c¼c ImcWw Gsd \mfmbn Dd¡anñm¯ AhØbnemWv Xms\ópw ]gb kn\nam a{´n ]dbpóp. F´nepw GXnepw sh«n¸v \S¯pó D½³ Nmïn kÀ¡mcns\ Xmsgbnd¡pI Fó Hscmä e£yt¯msSbmWv AÑ\pw aI\pw apóWn hn«sXóv A\pam\n¡mw. AgnaXn am{XamWp X³sd {]iv\saópw AXñmsX tIm¬{KÊpw eoKpw Btcm]n¡póXv t]mse a{´nØm\w Fó In«m¡\nsb sNmñnbñ bpUnF^v hn«sXópw sIm«mc¡c¡mc³ sIm¨p sIm¼³ BWbnSpópïv.

aqóp ]Xnämïp ap¼v tIhew Hcp tXm«¡mc\mbncpó Ipªv Ct¸mÄ F§s\ tImSnIÄ BkvXnbpÅ a{´nbmbn FómWv KtWi³sd {][m\ kwibw. AXn\v D¯cw In«Wsa¦nð At±lw cP\nIm´n³sd GsX¦nepw kn\na Iïmð aXn. I®S¨v Xpd¡pó t\c¯tñ ]mhs¸«h\mb \mbI³ tImSnIfpsS A[n]\mbn amdpóXv. XcnÈmbn InSó kz´w `qanbnse {Kmss\äv \nt£]tam Asñ¦nð \nkmcambn tXmópó tKmamXmhn³sd ]mtem AXn\v hgnsXfn¡pIbpw sN¿pw. AXpt]mse C{_mlnw Ipªv Isï¯nb hneaXn¡m\mIm¯ \n[nbmWv Ipªmen¡p«n kmln_v. B \n[n shfns¸«tXmsS Ipªn\p ]nsó Xncnªp t\mt¡ïn hón«nñ. Bephbnse Hcp Zcn{Z IqSp_mwKamb At±lw aqóp tImSn kz¯pÅ Cós¯ a{´nbmbXv A§s\bmWv. km£mð cP\nIm´v t]mepw AÛpXs¸Spó hfÀ¨. bYmÀ° PohnX¯nð C§s\sbms¡ \S¡ptam Fóv! KtWi\v C\nbpw kwibapsï¦nð sIm«mc¡c ]ïv hmWncpó Aѳ sIm¼t\mSpw kwib \nhr¯n hcp¯mhpóXmWv. CsXms¡ \nÊmcatñ Fómbncn¡pw At±l¯n³sd adp]Sn.

BjnIv A_phnt\mSpÅ sshcmKyw sImïmWv sI Fw amWn kn\nam¡mÀ¡v apgph³ A[nI \nIpXn Npa¯nbsXóv KtWjv t\cs¯ ]dªncpóp. AXv icnbmsW¦nð Xsó amWnsb \ap¡v Ipäs¸Sp¯m³ ]änñ. kz´w ho«nð t\ms«®ð b{´w Øm]n¨p Fóp {]Ncn¸n¡s¸«, tImSnIÄ am{Xw Iïp ioen¨ ]me¡mc³ A¨mbs\ tIhew Aªqdp cq]bnð HXp¡m³ {ian¨ \yq P\tdj³ kn\nam¡mcs\ A§s\ shdpsX hnSm³ ]äptam ? kn\nabnð am{Xw HXp¡nbnñ, I®nð Iï, D¸v apXð IÀ¸qcw hsc kIe km[\§Ä¡pw \nIpXn Iq«n I¿nð sImSp¯p amWn¨mb³. C\n tImg hm§n \nIpXn Ipd¨p Fómcpw ]dbnñtñm. _mÀ tImg Btcm]Ww aqew ASn In«nbXv km[mcW P\§Ä¡msWóv hyàw. tNmZn¡m\pw ]dbm\pw Bcpanñm¯ Bw BZvanIÄ Hcp _nPp ctaiv ImcWw IqSpXð hne sImSp¯v km[\§Ä hm§n¨v apSnbpóXv B[p\nI {]Xntj[¡mcpsS hnf\neamb kaql am[ya§Ä t]mepw C\nbpw Iï a«nñ.

amWnbpsS apJya{´n ]Ztaml¯n\v XSbnSm³ ]pXp¸Ån¡mc³ Ipªqªv hncn¨ _mÀ tImgsbó he C\n Bscsbms¡ hebv¡psaóv Iïp Xsó AdnbWw. amWnIy¯n\v am{Xañ tIm¬{KÊpImcmb aäv aqóp a{´namÀ¡pw tImg \ðInbn«psïóv Ignª Znhkw tImSXnbv¡v \ðInb clky samgnbnemWv _nPp ctaiv hyàam¡nbXv. FIvsskkv a{´nsb aZyw tNÀ¡msX shÅw IpSn¸n¡psaóv ]dª At±lw B`y´c a{´n ctaiv sNón¯ebpsS t]cpw ]dbmsX ]dªp. Fñmw tImSnIfpsS CS]mSpIfmsWóv ]nóoSv \yqkv AhÀ NÀ¨Ifnð samgn Iodnapdn¨v ]cntim[n¨ Nm\ð PohnIÄ Isï¯n. a{´namscñmw ImcpWy tem«dnbpsS Bcm[Icmtbmsbóv \ymbambpw kwibn¡mw. ]gb e£§Ä¡v ]Icw tImSnIfpsS Inep¡amWv 'Xntcm´c's¯ A´co£¯nð Ct¸mÄ tIÄ¡póXv.

tZiob sKbnwkv h³ em`amWv Dïm¡nbsXóv at\mca BhÀ¯n¨p ]dbpópsï¦nepw {]Xn]£hpw Hcp hn`mKw _p²nPohnIfpw AsXmópw hnizkn¨ a«nñ. d¬ tIcf d®n³sd D]Imc kvacWbmWv ]{Xw ImWn¡póXv FómWv AhcpsS `mjyw. kcnXsbbpw tkmfmdns\bpw tdänMv IpdªtXmsS Nhäp Ip«bnte¡v XÅnbXmWv am[ya Hm^okpIfnð \nópÅ asämcp {][m\ ImgvN. \nbak`bnse I¿m¦fnbpw ]oU\hpw amWn-tPmÀÖv Gäpap«epsams¡bmWv Ct¸mÄ t^mÀ¯v FtÌäv apXemfnamcpsS _m¦v _me³kv Iq«póXv.

kÀ¡mcn³sd aZy\bw sslt¡mSXn AwKoIcn¨tXmsS IpSnb³amcpsSbpw _mÀ apXemfnamcpsSbpw IãImew XpS§n. aZy¯n³sd bqWnthgvknän Fóphsc Hcp Ime¯v s]cpa sImï kwØm\¯v tIhew 24 ss^hvÌmÀ _mdpIfmbncn¡pw C\n {]hÀ¯n¡pI. XeØm\s¯bpw sat{Smbnsebpw h³ InS IqSnb³amÀ¡v \ncmis¸tSïn hcnsñ¦nepw aäv PnñIfnð ØnXn Xptemw hyXyØamWv. ]¯\wXn«, Be¸pg, XriqÀ, ]me¡mSv PnñIfnð DÅhcpsS ImcyamWv Iãw. AhnsS Hscmä _mdnñ. aZy¯nð \nópÅ hnlnXw IpdbpótXmsS \nXy sNehpIÄ \S¯m³ IgnbmsX kÀ¡mÀ t]mepw apïv apdp¡nbpSpt¡ïn hcpsaóv Npcp¡w. Fñmw Hcp kp[oc³ hcp¯n h¨ hn\ !

More Latest News

cp IpnIfpsS A-bm-b {]-hm-kn-bp-sS `mcy ImapIs\mw K^ntepISp, Xncnsntm tImSXn ImapIs\mw hnp; \nehnfnv ]nmse HmSn ]np Ipv

cïp Ip«nIfpsS A½bmb bphXn¡v ImapIs\m¸w t]mIm³ tImSXnbpsS A\pa-Xn. I®qÀ XeticnbnemWv kw`-hw. ]md{]w kztZinbmb bphXnbmWv a¡sfbpw `À¯mhns\bpw Dt]£n¨v ImapIs\m¸w t]mIWsaóv tImSXnbnð Bhiys¸-«Xv.Ignª 29\mbncp&oa

qshbn Ifnspw In apdnthnspw hym-P F-^vv-_n t]m-kv-v; bp-hm-hns\ s]m-eokv ItmsS s]m-n-b-tm sse-n-\v th-n sN-bv-X-XmsWv Ip- k-Xw

B-ßl-Xy sK-bn-amb »psh-bvð  Ifn-s¨ópw I-fp-bp-sS `m-K-am-bn Iu-¿nð ap-dp-thð-¸n-s¨ópw hymP t]mÌn« bphmhns\ s]meokv IÌUnbnseSp¯p. sKbnansâ aqóv L«§Ä ]qÀ¯nbm¡nsbópw \memw L

tKmime-bn 200 Hmfw ]ip- ]-n-Wn InSv IqtmsS N kw`hw: _n.sP.]n t\Xmhv A-d-n

O¯okvKVnð ZpÀKv Pnñbnse dmbv]q-cnð tKmimebnð ]ip¡Ä Iq«t¯msS N¯ kw`h¯nð _n.sP.]n t\Xmhv AdÌnð. _n.sP.]n t\Xmhpw Paqð ap³kn¸menän sshkv {]knUâpw IqSnbmb lcojv hÀa F-ó-bm-fmWv A-d-Ìn-em-b-Xv.

19 8 2017 ബ്രിട്ടീഷ് പത്രം

 19-8-2017 British Pathram

\ {^tjgv--kv tUbn hnZymnI HmSn Im CSnv KpcpXcambn ]cnt hnZymn\n acnp; Av hnZymYnI IUnbn

NmhÀtImSv kn.F¨v.Fw.Fw tImtfPnð {^tjgvkv tUbnð hnZymÀ°nIÄ HmSn¨ ImdnSn¨v AtX tImtfPnse hnZymÀ°n\n¡v ZmcpW A´yw. Fw.kn.F hnZymÀ°n\nbpw Nndbn³Iogv   ]pXnbmÀaqe IminaTw t£{X¯n\v kao]w {iocmK¯nð aoc taml
loading...

Other News in this category

 • hnhmZ shfnsSpepIfpambn sI.kptcjv-Ip-am-, tIcfn kn]nsFsb hfpXv Sm; v IpSn sIn Xmaknm A\phZn ev kn]nsF m tlm \nan-p-
 • bqtdm]y hwiP Csn F.Fv.Fkv XIcpsav dntmv; F.Fv.Fkns Imcyn {]tXyI kao]\w thWw
 • Ithmpw ]Wsmgppw \nd XncsSpv
 • kcnXbpsS kzw tkmf \mSv C\n Bcp `cnpw?
 • Nm\ NI hgnhnSpqthm? aew adnbp tIcf am[yasfpdnv AdnbpI
 • \nKqU sIme]mXI sImv \mWwsISp \mSv
 • tKmamXm F i{Xp kwlmcn
 • kXyw kXyambn ]dbp am]m
 • A{Iacmjv{SobneqsS A[nImcw Imfm {ianphcpw AWnIfpw Adnbm
 • Cuknbmbv C\n ChnkI.. H.kn.sF Cmhpw IpnIġpw Inpw; IqSpX Imcy Adnbq
 • Most Read

  LIKE US