Home >> Editor's Choice
AgnaXn hnemkw km kvIq !

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Story Dated: 2015-04-01

AgnaXnsb kwØm\ kÀ¡mÀ HutZymKnIhð¡cn¨p FómWv sI_n KtWjv IpamÀ ]dbpóXv. _mÀ tImg, tkmfmÀ tIkv, sKbnwkv \S¯n¸v, A\[nIrX kz¯v k¼mZ\w Fón§s\bpÅ AgnaXnIfpsS ]c¼c ImcWw Gsd \mfmbn Dd¡anñm¯ AhØbnemWv Xms\ópw ]gb kn\nam a{´n ]dbpóp. F´nepw GXnepw sh«n¸v \S¯pó D½³ Nmïn kÀ¡mcns\ Xmsgbnd¡pI Fó Hscmä e£yt¯msSbmWv AÑ\pw aI\pw apóWn hn«sXóv A\pam\n¡mw. AgnaXn am{XamWp X³sd {]iv\saópw AXñmsX tIm¬{KÊpw eoKpw Btcm]n¡póXv t]mse a{´nØm\w Fó In«m¡\nsb sNmñnbñ bpUnF^v hn«sXópw sIm«mc¡c¡mc³ sIm¨p sIm¼³ BWbnSpópïv.

aqóp ]Xnämïp ap¼v tIhew Hcp tXm«¡mc\mbncpó Ipªv Ct¸mÄ F§s\ tImSnIÄ BkvXnbpÅ a{´nbmbn FómWv KtWi³sd {][m\ kwibw. AXn\v D¯cw In«Wsa¦nð At±lw cP\nIm´n³sd GsX¦nepw kn\na Iïmð aXn. I®S¨v Xpd¡pó t\c¯tñ ]mhs¸«h\mb \mbI³ tImSnIfpsS A[n]\mbn amdpóXv. XcnÈmbn InSó kz´w `qanbnse {Kmss\äv \nt£]tam Asñ¦nð \nkmcambn tXmópó tKmamXmhn³sd ]mtem AXn\v hgnsXfn¡pIbpw sN¿pw. AXpt]mse C{_mlnw Ipªv Isï¯nb hneaXn¡m\mIm¯ \n[nbmWv Ipªmen¡p«n kmln_v. B \n[n shfns¸«tXmsS Ipªn\p ]nsó Xncnªp t\mt¡ïn hón«nñ. Bephbnse Hcp Zcn{Z IqSp_mwKamb At±lw aqóp tImSn kz¯pÅ Cós¯ a{´nbmbXv A§s\bmWv. km£mð cP\nIm´v t]mepw AÛpXs¸Spó hfÀ¨. bYmÀ° PohnX¯nð C§s\sbms¡ \S¡ptam Fóv! KtWi\v C\nbpw kwibapsï¦nð sIm«mc¡c ]ïv hmWncpó Aѳ sIm¼t\mSpw kwib \nhr¯n hcp¯mhpóXmWv. CsXms¡ \nÊmcatñ Fómbncn¡pw At±l¯n³sd adp]Sn.

BjnIv A_phnt\mSpÅ sshcmKyw sImïmWv sI Fw amWn kn\nam¡mÀ¡v apgph³ A[nI \nIpXn Npa¯nbsXóv KtWjv t\cs¯ ]dªncpóp. AXv icnbmsW¦nð Xsó amWnsb \ap¡v Ipäs¸Sp¯m³ ]änñ. kz´w ho«nð t\ms«®ð b{´w Øm]n¨p Fóp {]Ncn¸n¡s¸«, tImSnIÄ am{Xw Iïp ioen¨ ]me¡mc³ A¨mbs\ tIhew Aªqdp cq]bnð HXp¡m³ {ian¨ \yq P\tdj³ kn\nam¡mcs\ A§s\ shdpsX hnSm³ ]äptam ? kn\nabnð am{Xw HXp¡nbnñ, I®nð Iï, D¸v apXð IÀ¸qcw hsc kIe km[\§Ä¡pw \nIpXn Iq«n I¿nð sImSp¯p amWn¨mb³. C\n tImg hm§n \nIpXn Ipd¨p Fómcpw ]dbnñtñm. _mÀ tImg Btcm]Ww aqew ASn In«nbXv km[mcW P\§Ä¡msWóv hyàw. tNmZn¡m\pw ]dbm\pw Bcpanñm¯ Bw BZvanIÄ Hcp _nPp ctaiv ImcWw IqSpXð hne sImSp¯v km[\§Ä hm§n¨v apSnbpóXv B[p\nI {]Xntj[¡mcpsS hnf\neamb kaql am[ya§Ä t]mepw C\nbpw Iï a«nñ.

amWnbpsS apJya{´n ]Ztaml¯n\v XSbnSm³ ]pXp¸Ån¡mc³ Ipªqªv hncn¨ _mÀ tImgsbó he C\n Bscsbms¡ hebv¡psaóv Iïp Xsó AdnbWw. amWnIy¯n\v am{Xañ tIm¬{KÊpImcmb aäv aqóp a{´namÀ¡pw tImg \ðInbn«psïóv Ignª Znhkw tImSXnbv¡v \ðInb clky samgnbnemWv _nPp ctaiv hyàam¡nbXv. FIvsskkv a{´nsb aZyw tNÀ¡msX shÅw IpSn¸n¡psaóv ]dª At±lw B`y´c a{´n ctaiv sNón¯ebpsS t]cpw ]dbmsX ]dªp. Fñmw tImSnIfpsS CS]mSpIfmsWóv ]nóoSv \yqkv AhÀ NÀ¨Ifnð samgn Iodnapdn¨v ]cntim[n¨ Nm\ð PohnIÄ Isï¯n. a{´namscñmw ImcpWy tem«dnbpsS Bcm[Icmtbmsbóv \ymbambpw kwibn¡mw. ]gb e£§Ä¡v ]Icw tImSnIfpsS Inep¡amWv 'Xntcm´c's¯ A´co£¯nð Ct¸mÄ tIÄ¡póXv.

tZiob sKbnwkv h³ em`amWv Dïm¡nbsXóv at\mca BhÀ¯n¨p ]dbpópsï¦nepw {]Xn]£hpw Hcp hn`mKw _p²nPohnIfpw AsXmópw hnizkn¨ a«nñ. d¬ tIcf d®n³sd D]Imc kvacWbmWv ]{Xw ImWn¡póXv FómWv AhcpsS `mjyw. kcnXsbbpw tkmfmdns\bpw tdänMv IpdªtXmsS Nhäp Ip«bnte¡v XÅnbXmWv am[ya Hm^okpIfnð \nópÅ asämcp {][m\ ImgvN. \nbak`bnse I¿m¦fnbpw ]oU\hpw amWn-tPmÀÖv Gäpap«epsams¡bmWv Ct¸mÄ t^mÀ¯v FtÌäv apXemfnamcpsS _m¦v _me³kv Iq«póXv.

kÀ¡mcn³sd aZy\bw sslt¡mSXn AwKoIcn¨tXmsS IpSnb³amcpsSbpw _mÀ apXemfnamcpsSbpw IãImew XpS§n. aZy¯n³sd bqWnthgvknän Fóphsc Hcp Ime¯v s]cpa sImï kwØm\¯v tIhew 24 ss^hvÌmÀ _mdpIfmbncn¡pw C\n {]hÀ¯n¡pI. XeØm\s¯bpw sat{Smbnsebpw h³ InS IqSnb³amÀ¡v \ncmis¸tSïn hcnsñ¦nepw aäv PnñIfnð ØnXn Xptemw hyXyØamWv. ]¯\wXn«, Be¸pg, XriqÀ, ]me¡mSv PnñIfnð DÅhcpsS ImcyamWv Iãw. AhnsS Hscmä _mdnñ. aZy¯nð \nópÅ hnlnXw IpdbpótXmsS \nXy sNehpIÄ \S¯m³ IgnbmsX kÀ¡mÀ t]mepw apïv apdp¡nbpSpt¡ïn hcpsaóv Npcp¡w. Fñmw Hcp kp[oc³ hcp¯n h¨ hn\ !

More Latest News

'\nfpsS PohnXw Rm Xpebvpw': `qan Itw XS sF F Fkv Hm^okv _n sP ]n h\nXm Fw ]nbpsS `oj-Wn, hoUntbm ]pd-v

`qan It¿äw XSª sF F Fkv Hm^okÀ¡v _n sP ]n h\nXm Fw ]nbpsS `ojWn. kÀ¡mÀ `qanbnse It¿äw XSbpó kwL¯nse sF.F.Fkv Hm^oksdbmWv D¯À{]tZinse h\nXm Fw.]n `ojWns¸Sp¯nbXv. sNmÆmgvNbmbncpóp kw`hw. _n.sP.]n Fw.]nbmb

Zo-LZq-c bm-{X-bv-v apv ap]v ]mfnsb Npw_n-v ]-d--b-bvmw; 'aov GUv ^v--ssf' F \qX\ ]Xnbpambn hnam\mh-f- cwKv

]ckv]cw ImWpt¼mÄ BenwK\¯n\v ]Icambn  Npw_n¡pó C-S-§Ä te-mI¯v \nc-h-[n-bpïv. Fómð Cu \nba§Ä ]et¸mgpw hnam\¯mhf§fnð A[nIrXÀ¡v XethZ\ krãn¡mdpïv. ZoÀL t\cs¯ Npw_\w ImcWw ^v--ssf

'Hcp cq]bvv hnam\bm{X' Hm^dpam-bn Kw-`o-c Xn-cn-p h-chn-s\m-cpn Fb sU-m

aebmfnbmb Iym]vä³ tKm]n\mYmWv 2003 ð FbÀ sU¡m³ AhXcn¸n¨Xv. Fómð,km¼¯nI {]XnkÔnsb XpSÀóv 2008 ð hnPbv aeybpsS InMv^njÀ FbÀ sU¡m³ GsäSp¡pIbmbncpóp. CXv Xsâ Ahkm\ {iaamsWó

'tam-Zn F-s-tm-se I-dp-n-m-bn-cp-p, Zn-h-k-hpw 4 ew cq] hne hcp Iq I-gn-m-Wv kucyw sa--s-Sp-p-Xv'; tIm-{K-v t\-Xmhv At]jv Tmq

{][m\a{´n \tc{µ tamZn¡v shfp¯\ndw e`n¡m³ ImcWw F¬]Xn\mbncpw cq] hne hcpó Iq¬ Ign¡póXmsWóv KpPdm¯nð\nópÅ tIm¬{Kkv t\Xmhv Aðt]jv Tm¡qÀ.KpPdm¯nð sXcsªS

Aaodp Hcnepw icnbmb ssewKoIXbn kpJw Isp hyn-b; `m-cy Iq-p-Im-c-s A-bmb 20 hbkv IqSpXep kv-{Xo, ar-K--fp-am-bpw ssewKo-I _-w; Pn-j-bp-sS Lm-X-I-s\-p-dn-p sR-n-n-p- hn-h-c-....

Gsd tImfnf¡w kr-ãn¨ Pnj h[t¡knð in£ hn[n \m-sf. tIknse GI {]Xn AaodpÄ Ckvfmw Ipä¡mcm\msWóv FdWmIpfw {]n³kn¸ð skj³kv tImSXn Isï¯nbncpóp. FdWmIpfw {]n³kn¸ð skj³kv tImSXnbmWv tIknse GI {]Xnbmb AaodpÄ
loading...

Other News in this category

 • hnhmZ shfnsSpepIfpambn sI.kptcjv-Ip-am-, tIcfn kn]nsFsb hfpXv Sm; v IpSn sIn Xmaknm A\phZn ev kn]nsF m tlm \nan-p-
 • bqtdm]y hwiP Csn F.Fv.Fkv XIcpsav dntmv; F.Fv.Fkns Imcyn {]tXyI kao]\w thWw
 • Ithmpw ]Wsmgppw \nd XncsSpv
 • kcnXbpsS kzw tkmf \mSv C\n Bcp `cnpw?
 • Nm\ NI hgnhnSpqthm? aew adnbp tIcf am[yasfpdnv AdnbpI
 • \nKqU sIme]mXI sImv \mWwsISp \mSv
 • tKmamXm F i{Xp kwlmcn
 • kXyw kXyambn ]dbp am]m
 • A{Iacmjv{SobneqsS A[nImcw Imfm {ianphcpw AWnIfpw Adnbm
 • Cuknbmbv C\n ChnkI.. H.kn.sF Cmhpw IpnIġpw Inpw; IqSpX Imcy Adnbq
 • Most Read

  LIKE US