Home >> Editor's Choice
AgnaXn hnemkw km kvIq !

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Story Dated: 2015-04-01

AgnaXnsb kwØm\ kÀ¡mÀ HutZymKnIhð¡cn¨p FómWv sI_n KtWjv IpamÀ ]dbpóXv. _mÀ tImg, tkmfmÀ tIkv, sKbnwkv \S¯n¸v, A\[nIrX kz¯v k¼mZ\w Fón§s\bpÅ AgnaXnIfpsS ]c¼c ImcWw Gsd \mfmbn Dd¡anñm¯ AhØbnemWv Xms\ópw ]gb kn\nam a{´n ]dbpóp. F´nepw GXnepw sh«n¸v \S¯pó D½³ Nmïn kÀ¡mcns\ Xmsgbnd¡pI Fó Hscmä e£yt¯msSbmWv AÑ\pw aI\pw apóWn hn«sXóv A\pam\n¡mw. AgnaXn am{XamWp X³sd {]iv\saópw AXñmsX tIm¬{KÊpw eoKpw Btcm]n¡póXv t]mse a{´nØm\w Fó In«m¡\nsb sNmñnbñ bpUnF^v hn«sXópw sIm«mc¡c¡mc³ sIm¨p sIm¼³ BWbnSpópïv.

aqóp ]Xnämïp ap¼v tIhew Hcp tXm«¡mc\mbncpó Ipªv Ct¸mÄ F§s\ tImSnIÄ BkvXnbpÅ a{´nbmbn FómWv KtWi³sd {][m\ kwibw. AXn\v D¯cw In«Wsa¦nð At±lw cP\nIm´n³sd GsX¦nepw kn\na Iïmð aXn. I®S¨v Xpd¡pó t\c¯tñ ]mhs¸«h\mb \mbI³ tImSnIfpsS A[n]\mbn amdpóXv. XcnÈmbn InSó kz´w `qanbnse {Kmss\äv \nt£]tam Asñ¦nð \nkmcambn tXmópó tKmamXmhn³sd ]mtem AXn\v hgnsXfn¡pIbpw sN¿pw. AXpt]mse C{_mlnw Ipªv Isï¯nb hneaXn¡m\mIm¯ \n[nbmWv Ipªmen¡p«n kmln_v. B \n[n shfns¸«tXmsS Ipªn\p ]nsó Xncnªp t\mt¡ïn hón«nñ. Bephbnse Hcp Zcn{Z IqSp_mwKamb At±lw aqóp tImSn kz¯pÅ Cós¯ a{´nbmbXv A§s\bmWv. km£mð cP\nIm´v t]mepw AÛpXs¸Spó hfÀ¨. bYmÀ° PohnX¯nð C§s\sbms¡ \S¡ptam Fóv! KtWi\v C\nbpw kwibapsï¦nð sIm«mc¡c ]ïv hmWncpó Aѳ sIm¼t\mSpw kwib \nhr¯n hcp¯mhpóXmWv. CsXms¡ \nÊmcatñ Fómbncn¡pw At±l¯n³sd adp]Sn.

BjnIv A_phnt\mSpÅ sshcmKyw sImïmWv sI Fw amWn kn\nam¡mÀ¡v apgph³ A[nI \nIpXn Npa¯nbsXóv KtWjv t\cs¯ ]dªncpóp. AXv icnbmsW¦nð Xsó amWnsb \ap¡v Ipäs¸Sp¯m³ ]änñ. kz´w ho«nð t\ms«®ð b{´w Øm]n¨p Fóp {]Ncn¸n¡s¸«, tImSnIÄ am{Xw Iïp ioen¨ ]me¡mc³ A¨mbs\ tIhew Aªqdp cq]bnð HXp¡m³ {ian¨ \yq P\tdj³ kn\nam¡mcs\ A§s\ shdpsX hnSm³ ]äptam ? kn\nabnð am{Xw HXp¡nbnñ, I®nð Iï, D¸v apXð IÀ¸qcw hsc kIe km[\§Ä¡pw \nIpXn Iq«n I¿nð sImSp¯p amWn¨mb³. C\n tImg hm§n \nIpXn Ipd¨p Fómcpw ]dbnñtñm. _mÀ tImg Btcm]Ww aqew ASn In«nbXv km[mcW P\§Ä¡msWóv hyàw. tNmZn¡m\pw ]dbm\pw Bcpanñm¯ Bw BZvanIÄ Hcp _nPp ctaiv ImcWw IqSpXð hne sImSp¯v km[\§Ä hm§n¨v apSnbpóXv B[p\nI {]Xntj[¡mcpsS hnf\neamb kaql am[ya§Ä t]mepw C\nbpw Iï a«nñ.

amWnbpsS apJya{´n ]Ztaml¯n\v XSbnSm³ ]pXp¸Ån¡mc³ Ipªqªv hncn¨ _mÀ tImgsbó he C\n Bscsbms¡ hebv¡psaóv Iïp Xsó AdnbWw. amWnIy¯n\v am{Xañ tIm¬{KÊpImcmb aäv aqóp a{´namÀ¡pw tImg \ðInbn«psïóv Ignª Znhkw tImSXnbv¡v \ðInb clky samgnbnemWv _nPp ctaiv hyàam¡nbXv. FIvsskkv a{´nsb aZyw tNÀ¡msX shÅw IpSn¸n¡psaóv ]dª At±lw B`y´c a{´n ctaiv sNón¯ebpsS t]cpw ]dbmsX ]dªp. Fñmw tImSnIfpsS CS]mSpIfmsWóv ]nóoSv \yqkv AhÀ NÀ¨Ifnð samgn Iodnapdn¨v ]cntim[n¨ Nm\ð PohnIÄ Isï¯n. a{´namscñmw ImcpWy tem«dnbpsS Bcm[Icmtbmsbóv \ymbambpw kwibn¡mw. ]gb e£§Ä¡v ]Icw tImSnIfpsS Inep¡amWv 'Xntcm´c's¯ A´co£¯nð Ct¸mÄ tIÄ¡póXv.

tZiob sKbnwkv h³ em`amWv Dïm¡nbsXóv at\mca BhÀ¯n¨p ]dbpópsï¦nepw {]Xn]£hpw Hcp hn`mKw _p²nPohnIfpw AsXmópw hnizkn¨ a«nñ. d¬ tIcf d®n³sd D]Imc kvacWbmWv ]{Xw ImWn¡póXv FómWv AhcpsS `mjyw. kcnXsbbpw tkmfmdns\bpw tdänMv IpdªtXmsS Nhäp Ip«bnte¡v XÅnbXmWv am[ya Hm^okpIfnð \nópÅ asämcp {][m\ ImgvN. \nbak`bnse I¿m¦fnbpw ]oU\hpw amWn-tPmÀÖv Gäpap«epsams¡bmWv Ct¸mÄ t^mÀ¯v FtÌäv apXemfnamcpsS _m¦v _me³kv Iq«póXv.

kÀ¡mcn³sd aZy\bw sslt¡mSXn AwKoIcn¨tXmsS IpSnb³amcpsSbpw _mÀ apXemfnamcpsSbpw IãImew XpS§n. aZy¯n³sd bqWnthgvknän Fóphsc Hcp Ime¯v s]cpa sImï kwØm\¯v tIhew 24 ss^hvÌmÀ _mdpIfmbncn¡pw C\n {]hÀ¯n¡pI. XeØm\s¯bpw sat{Smbnsebpw h³ InS IqSnb³amÀ¡v \ncmis¸tSïn hcnsñ¦nepw aäv PnñIfnð ØnXn Xptemw hyXyØamWv. ]¯\wXn«, Be¸pg, XriqÀ, ]me¡mSv PnñIfnð DÅhcpsS ImcyamWv Iãw. AhnsS Hscmä _mdnñ. aZy¯nð \nópÅ hnlnXw IpdbpótXmsS \nXy sNehpIÄ \S¯m³ IgnbmsX kÀ¡mÀ t]mepw apïv apdp¡nbpSpt¡ïn hcpsaóv Npcp¡w. Fñmw Hcp kp[oc³ hcp¯n h¨ hn\ !

More Latest News

sImn sat{Smbn \nv {Smkv--sPUdpI ]ncnp t]m-Ipp, Nne ssewKnIhrnbntev aSntm-bn; ImcW Chsbm-s

sIm¨n sa-t{Sm tem-I-¯n-\v am-Xr-I-bmb-Xv `n-ó-enw-K-¡mÀ-¡p-Iq-Sn A-hn-sS tPm-en \ð-In F-ó am-Xr-Im-]-cam-b kÀ-¡mÀ \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bn-¡q-Sn-bmWv. F-ómð C-hÀ-¡v A-SnØm-\ ku-I-cy-§Ä t]mepw \ð-

s{]mss^ ]nIvN-dpI C-\n Bcpw 'Nq-p-sav; t]-Sn-t-; Nn{Xġv kwcWhpambn s^bv--kv-_p-n-sc ]pXn-b ^o

\n§fpsS Nn{X¯n\v kwc£Whpambn s^bv--kv_p¡v ]pXnb ^o¨À cq]Ið]\ sNbvXncn¡póp. s^bv--kv_p¡v C´ybnse GP³knIfpambn tNÀóp sImïv s{]mss^ð ]nIvNdpIÄ¡mbn Hm]vjWð KmÀUv Fó kpc£m ^o¨À AhXcn

'Ubm\ cmPIp-am-cn cmPIpSpw_n\v `ojWnbmbn-cpp, cmPIp-Spw_w \In-b D--c-hn-s\ Xp-Sv Ah-sc sIm-e-s-Sp-nb-Xv Rm'; acWInSbn {_nojv ap clky GPns shfnsSp-

Ubm\ cmPIpamcnsb sImes¸Sp-¯nb-Xv Xm-\m-sW-ó sR-«n-¸n-¡p-ó sh-fn-s¸-Sp-¯-ep-am-bn hncan¨ FwsF5 GPâv. acW¡nS¡bnð F¬]XpImc\mb tPm¬ tlm]vIn³kntâXmWv A¼c¸n¡pó shfns¸Sp-¯ð. 1973 P

A`napJ-n ]d Dp-am-hv \S ]m-n]s\ sh-w Ip-Sn-n-p; kw`hw tZiob am[ya Nbvv hsc shp (hoUntbm)

tZiob am[ya¯n\v \ðInb A`napJ-¯nð kz´w PohnX¯nð D¸pamhn\pÅ Øm\w hnhcn¨ Xangv \S\pw kwhn[mbI\pamb ]mÀ°n]³ ]penhmev ]nSn¨p.  ]WanñmsX Zmcn{Zyw A\p`hn¨ Xsâ Poh³ c&

'Fs Bcpw ]qnbnn-n, F\nns hynsmw ktmjambn Pohnpp' : Btcm]Wġv adp]Snbpambn \Sn ckv--\ (hoUn-tbm)

Gjyms\änse P\{]nb kocnbembncpó ]mcnPmX¯nse Cc« thjw sNbvXv P\a\ÊpIÄ IogS¡nb \mbnI c-kv\ sb ]nsó A[nIImew Câkv{Snbnð Iïnñ.. ckv--\ FhnsS?{]apJ \nÀamXmhns\m¸w ckv--\ _Ôw XpSÀóp Fópw, B _Ô¯nð
loading...

Other News in this category

 • hnhmZ shfnsSpepIfpambn sI.kptcjv-Ip-am-, tIcfn kn]nsFsb hfpXv Sm; v IpSn sIn Xmaknm A\phZn ev kn]nsF m tlm \nan-p-
 • bqtdm]y hwiP Csn F.Fv.Fkv XIcpsav dntmv; F.Fv.Fkns Imcyn {]tXyI kao]\w thWw
 • Ithmpw ]Wsmgppw \nd XncsSpv
 • kcnXbpsS kzw tkmf \mSv C\n Bcp `cnpw?
 • Nm\ NI hgnhnSpqthm? aew adnbp tIcf am[yasfpdnv AdnbpI
 • \nKqU sIme]mXI sImv \mWwsISp \mSv
 • tKmamXm F i{Xp kwlmcn
 • kXyw kXyambn ]dbp am]m
 • A{Iacmjv{SobneqsS A[nImcw Imfm {ianphcpw AWnIfpw Adnbm
 • Cuknbmbv C\n ChnkI.. H.kn.sF Cmhpw IpnIġpw Inpw; IqSpX Imcy Adnbq
 • Most Read

  LIKE US