Home >> എന്റെ അനൂഭവങ്ങള്‍
]pXnb `qan.. ]pXnb PohnXw.. bpsI s_v\gvkv an\nPbpsS A\p`hpdnpI XpScpp

kzw teJI

Story Dated: 2015-07-26

A¸q¸³ XmSnt]mse ]dóp\S¡pó taL¯pïpIsf IuXpIt¯msS t\m¡n hnam\¯nse sskUvkoänð Rm\ncpóp. ]pXnb `qanbpw PohnXhpw sImXn¨v bpsIbnte¡pÅ bm{Xbnð ]t£, a\Ênð \ndsb Bi¦IfpsS ImÀtaL§fpw \ndªncpóp..

CXmZyambmWv Hcp ]mÝmXycmPyw Rm³ kµÀin¡póXv. CXn\pap¼v bpsIbnð tPmensNbvXncpóhtcbpw {_n«ojpImtcbpw Bip]{XnIfnð am{XwIï ]cnNbta F\n¡pÅq. Fs´ms¡bmbncn¡pw AhnSs¯ BNmc§Ä..? F§s\bmbncn¡Ww {_n«ojpImtcmSv s]cpamtdïXv..? Hcp C³Uy¡mcnsbó \nebnð F\nbv¡v hwiob thÀXncnhv t\cntSïn hcptam..? Bip]{Xn¡p]pds¯ ]cnjvIrX kaqlt¯mSv CSs]Sphm³ Ignbptam..? AhnsS e`n¡pó `£W§Ä F\nbv¡v Ign¡phm³ IgnbpóXmbncn¡ptam..? CsXms¡bmbncpóp BZyambn bpsIbnte¡v t]mIpó atäsXmcp aebmfntbbpwt]mse, s]¿m³ Xpfp¼n \nð¡pó ImÀtaL§fmbn Fsâ a\Ênt\bpw DXvIWvTbnemgv¯nb Imcy§Ä..

Fómð Bi¦Isf A[nIw tabm³ A\phZn¡msX, a\Ênse DtZzK Nn´Isf hfscthKwXsó ISnªmWn«p \nb{´n¡phm³ F\n¡pIgnªp. Fsâ IgnhpIsf¡pdn¨pw F\n¡hnsS sN¿phm³ Ignbpó t]mknäohmb Imcy§sf¡pdn¨pw am{Xambn Nn´. Hcp XntbäÀ \gvskó \nebnð CXphsc t\Snb A\p`hk¼¯nsâ Bßhnizmk¯nð, a\ÊnepbÀó XSʧsfsbñmw XpS¨p\o¡n... t]amcn s]bvsXmgnª am\wt]mse {]Imi]qcnXambn hoïpw a\w XpSp¯p..

eï\nse In§vkv tImtfPv Bip]{Xnbnð FtómsSm¸w B _m¨nð aäv Ggpt]sc¡qSnbmWv AUm]vtäj³ t{]m{Kmanð DÄs¸Sp¯n XncsªSp¯ncpóXv. IqsSbpÅ aäv Ggpt]cpw Ggv hyXykvX cmPy§fnð \nópÅhÀ Bbncpóp. Ggpt]cpw Ggv hyXykvX kwkvImc¯nepw PohnX coXnbnepw hfÀóhÀ. AhÀ am{Xañ, Bip]{Xnbnse Ìm^pIÄ¡nSbnð temI¯nse Fñm cmPy¡mtcbpw ImWphm³ IgnªpshóXmbncpóp hensbmcp {]tXyIX. tPmenbnð {]thin¨ BZy\mfpIfnð asämcp aebmfn \gvkns\tbm C³Uy³ \gvkns\tbm ImWpóXn\mbv ]cXpIbmbncpóp Fsâ I®pIÄ. Fómð A[nIw sshIpwap¼pXsó B kXyhpadnªp. In§vkv tImtfPv Bip]{Xnbnð BZyambn XncsªSp¡s¸« C³Uy³ \gvkmbncpóp Rm³..!

]pXnb PohnXcoXnItfmSpw `£W{Ia§tfmSpw BNmc§tfmSpw sasñ s]mcp¯s¸«phcnIbmbncpóp Fsâ a\Êpw icochpw. PohnX¯nse hfsc hnNn{Xhpw A]qÀÆamb B A\p`h§Ä s{]m^jWð hfÀ¨bpsS Nhn«p]SnIfm¡phm\pÅ ]cn{ia¯nembncpóp Rm³. tPmenØe¯pw hyàn]camb PohnX¯nepw XnI¨pw hyXykvXamb A\p`h§fmbncpóp bpsIbnteXv. Fsó CXphsc cq]s¸Sp¯nb Nn«h«§Ä¡pw Cãm\nã§Ä¡pw amäwhcp¯msXXsó ]pXnbh DÄs¡mÅphm\pw AXv Icnbdnepw hyànPohnX¯nepw hfÀ¨bpsS ]mT§fm¡n amäphm\pw {ian¨p

In§vkv tImtfPv Bip]{Xnbnse BZy F«pamkwhsc bpsIbnse asämcp aebmfn \gvknt\bpw Iïpap«msXbmbncpóp Fsâ PohnXw. hfsc kulrZt¯msSbpw klIcW at\m`mht¯msSbpw s]cpamdpó hyànbmbncpóp R§fpsS t{]m{Kmw UbdÎÀ. s{Sbn\n§v Øes¯ am\knIkwLÀjw Ipdbv¡phm³ AXv hfsctbsd klmbn¨p. Fómð {_n«ojv Cw¥ojv kwkmcssien a\Ênem¡phm³ BZy\mfpIfnð \ómbn _p²nap«n. AXpamäpóXn\mbv Snhnbnð ]Xnhmbn Cw¥ojv \yqkpIfpw t{]m{KmapIfpw am{Xw ImWphm³ {i²n¨p.

tU kÀPdnIfnemWv s{Sbn\n§nsâ XpS¡¯nð Fsó \ntbmKn¨Xv. AUm]vtäj³ t{]m{Kmansâ coXnb\pkcn¨v Xntbädns\m¸w hmÀUpIfpw kµÀint¡ïnbncpóXmbncpóp ImcWw. ]nóoSv F³.Fw.kn cPnkvt{Sj\pw ]n³ \¼dpw e`n¡pt¼mÄ Fsó ImÀUnbmIv XntbädpIfnte¡v amäpsaópw t{]m{Kmw UbdÎÀ Adnbn¨ncpóp. bpsIbnse \gvkpIfpsS \nehmc¯nte¡v sImïphcpóXn\mbncpóp hmÀUpIfntebpw XntbädpIfntebpw ap³Ime tPmenIÄ hoïpw BhÀ¯nt¡ïn hóXv.

Fómð Fsâ CXphscbpÅ ¢n\n¡ð AdnhpIÄXsóbmbncpóp AhnsSbpw Fsâ k¼mZyw. Xntbädnse Imcy§Ä hfsc \ómbn F\n¡p \nÀÆln¡phm³ IgnªXn\mð kÀPòmcpw XntbäÀ \gvkpw kwXr]vXn Adnbn¡pIbpw A`n\µn¡pIbpw sNbvXp. CXphscbpÅXnð \nópw hyXykvXambn tcmKnIfnð \nópw hfsc am\yamb s]cpamäamWv AhnsS A\p`hs¸«Xv.

Znhk§Ä sImgnbpt´mdpw ]pXnb Imcy§Ä ]Tn¡póXnepw IcnbÀ hfÀ¨bnepw Rm³ IqSpXð {i²mhXnbmbn. bqtdm¸v Bip]{XnIfnse ]pXnb \nba§fpw \n_Ô\Ifpsams¡ Hsómómbv a\Ênem¡phm\pw XpS§n. ASnb´c kmlNcyw t\cnSm\pw shbvÌv amt\Pvsaâv, C³s^£³ I¬t{SmÄ, saUn¡ð B³Uv F¯n¡ð \nba§Ä, FIyp]vsaâv s{Sbn\n§v, slð¯v B³Uv tk^vSn t]mfnkokv Fónhbnepw IqSpXð Adnhpw ]pXnbImcy§Ä ]Tn¡phm\pw {]tbmK¯nð hcp¯phm\p Ignªp.

bqtdm]y³ \nehmca\pkcn¨pÅ ¢n\n¡ð {]mÎokn\mbn AtX¡pdn¨pÅ teJ\§fpw ]pkvXI§fpw ]Xnhmbn hmbn¡phm\pw {i²n¨ncpóp. CXphsc s{Sbn\n§v \S¯nbXpw tPmensNbvXXpamb Bip]{XnIfnð\nóv hyXykvXambn In§vkv tImtfPv tlmkv]näen\v hfsc hn]pehpw B[p\nIhpamb Hcp sse{_dnbpaqïmbncpóp. temIs¯ saUn¡ð cwKs¯ Gähpw ]pXnb hntij§fpw KthjW ]T\§fpsañmw AhnsS \nópw AXnthKw Adnbphm³ Ignbpw. Hgnhpkab§fnð Cu sse{_dnbnse Hcp ]Xnhv kµÀiIbmbpw Rm³ amdn.

AXn\nsSbmbncpóp XoÀ¯pw BIkvanIamb B kw`hw. Hcp Znhkw slUv \gvkv ASnb´cambn Fsó Hm^oknte¡v hnfn¸n¨p.. km[mcWbmbn tPmenkab¯v Fs´¦nepw ]nghpIÄ ]änbmepw aäpamWv Cuhn[¯nð slUv\gvkpamÀ {]tXyIambn ImWWsaóv Bhiys¸SpI.. F\n¡msW¦nð CXphsc F³.Fw.kn cPnkvt{Sj³ e`n¨n«panñ... a\Ênð \ndsb B[nbpambn slUv\gvknsâ aqdnbnte¡v Rm³ NphSpIÄh¨p...

 
XpScpw...


bpsI s_Ìv \gvkv AhmÀUv t\Snb an\nP tPmk^nsâ \gvkn§v A\p`h¡pdn¸pIÄ ASp¯bmgvN XpSÀóphmbn¡pI. Cu ]c¼cbpsS ap³`mK§Ä hmbn¡m³ ASnbnse en¦pIfnð ¢n¡psN¿q...


More Latest News

D]tbmmfpsS s{IUnv ImUv hnhc tNmnpsv ncoIcnv ssN\okv kvamvt^m \namXmfmb h -kv

D]tbmàm¡fpsS s{IUnäv ImÀUv hnhc§Ä tNmÀón«pÅXmbn ØncoIcn¨v ssN\okv kvamÀ«vt^m¬ \nÀamXm¡fmb h¬ ¹kv. h¬ ¹kv tUm«v s\änð kw`hn¨ kpc£m ]mfn¨bpsS At\zjWw CtXmsS ChÀ

CSpn Pnm kwKans {InkvXpakv Nmcnnbn e`n XpI BZy IpSpw_n\v ssIamdn

bpsIbnð DÅ CSp¡nPnñ¡mcpsS Iq«mbvabmb CSp¡nPnñm kwKaw (IJS) Ignª Ggp hÀjambn {Inkvakv, \yqþC¿dnt\mSv A\p_Ôn¨v Fñm hÀjhpw Nmcnän \S¯n hcpóp. Cu hÀ

IWmS-Ibn tUm aqmgvNp-n Xobnv \innXv 15 Imdp-I; ]nSnbn-em-bXv asmcp Im Inm\p {ian-\nsS

aqómgvN¡p-Ånð 15 ImdpIÄ¡v Xobn« tUmÎÀ IÀWmSIbnð AdÌnð. tUmÎdpw saUn¡ð tImsfPnse AknÌâv s{]m^kdpamb AaoXv sKbvIzmZns\bmWv t]meokv ]nSnIqSnbXv.KpÀ_ÀK, s_ðKmw taJeIfnð aqómgvNbv¡

Pnp sIm-e-tkv; Adnemb A PbtamfpsS am\knI\ne hopw ]cntim[npw

sIm«nb¯p ]Xn\mepImc\mb aIs\ A½ sImes¸Sp¯nb kw`h¯nð AdÌnemb A½ PbtamfpsS am\knI\ne hoïpw ]cntim[n¡pw. PbtamfpsS aIfpsS shfns¸Sp¯ensâ ASnØm\¯nemWnXv. Xn¦fmgvN IÌUnbnð hm§n hniZamb ]cntim[\ \S¯m\m

acnp Ignv ]mw Zn-hkw kwkv--Imc NSpI-nsS A Ipns\ {]k-hn-p! ZnWm{^n-bn- \-S- AXy]qhfn A]qhamb kw`-hw C--s\...

a-cn-¨v 10 Zn-h-k-§Ä-¡v tijw A½ Ipªns\ {]khn¨p.Z£nWm{^n¡bnemWv Cu A]qÀh§fnð A]qÀhamb kw`hw \SóXv. t\mwshentkm s\mamtkmtâm (33) Fó kv{XobmWv acn¨p Ignªv ]¯mw Znhkw kwkv--
loading...

Other News in this category

  • kz]v\ġv Poht\In bpsIbnsemcp ]pXpPohnXw.. s_v \gvkv an\nPbpsS A\p`hpdnpI Ahkm\`mKw
  • bpsI taml ]qhnSpp... s_v \gvkv an\nPbpsS A\p`hpdnpI XpScpp
  • _wmtZinse thdnZn\.. bpsI s_v\gvkv an\nPbpsS A\p`hpdnpI XpScpp..
  • \gvknpw hynPohnXhpw Gpapptm... an\nPbpsS A\p`hpdnpI XpScpp...
  • s_kvv\gvkv AhmUpt\Snb an\nP \gvknv A\p`hfpw hnPbclkyfpw FgpXpp
  • s_kvv \gvkv AhmUvt\Snb an\nP \gvknv A\p`hfpw hnPbclkyfpw FgpXpp
  • Most Read

    LIKE US