Home >> Nurses Desk
t\gvkpamcpsS {ibvv, do hmentUj sNpXv Fs\? cmw `mKw

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Story Dated: 2015-10-25

do hmentUj³ kw_Ôn¨v {_n«ojv ]{Xw Ignª RmbdmgvN {]kn²oIcn¨ teJ\¯n\v anI¨ {]XnIcWw DïmhpIbpw C-sabnepIÄ Ab¨psImïv \nch[n t\gvkpamÀ R§sf _Ôs¸SpIbpw sNbvXp. CXneqsS bpsIbnepÅ aebmfn t\gvkpamÀ do hmentUjs\ `bNn´ItfmsS ImWpóXmbn R§Ä a\Ênem¡póq. ]cn{`ant¡ïXnsñómWv BZyambn R§Ä¡v ]dbphm\qÅXv. do hmentUj³ hnPbIcambn ]qÀ¯oIcn¨nsñ¦nð ]n³ \¼À d±mIpsaó ImcyamWv Ghscbpw Bi¦s¸Sp¯póXv. Nn«bmbpw ]qÀ® kaÀ¸W¯neqsSbpw do hmentUjs\ kao]n¨mð efnXamb ImcyamWv do hmentUjs\óv BZyw a\Ênem¡pI. Xmsg sImSp¯ncn¡qó Iaâv t_mIvknð \n§fpsS kwib§Ä t]mÌv sNbvXmð DS³ Xsó adp]Sn \ðIpóXmWv. CXneqsS aäv t\gvkpamÀ¡qw R§fpsS adp]Sn hmbn¡phm³ km[n¡pIbpw ]camh[n t\gvkpamcpsS kwib§Ä amdpIbpw sN¿pw. do hmentUj³ sN¿póXn\qÅ klmbw A`yÀ°n¨psImïmWv IqSpXð Cu sabnepIfpw e`n¨Xv. AXpsImïv Xsó F³ Fwkn AwKoIcn¨ t^mÀamänð do hmentUj³ sN¿póXn\qÅ coXoIsf¡pdn¨v hcpw BgvNIfnð ]qÀ®ambpw hniZoIcn¡póXmWv.

Cu BgvN do hmentUj\nð Fs´ñmw \n_Ô\IfmWv DÄs¡mÅpI FóXv s]mXphmbn hniZoIcn¡mw. XpSÀóv Hmtcm BgvNbpw Hmtcm hn`mKhpw {]tXyIambn NÀ¨ sN¿mhpóXmWv. F³ Fw kn \njvIÀjn¨ncn¡pó \n_Ô\IÄ ]qÀ®ambpw ]men¡m¯hcpsS ]n³ \¼À d±psN¿s¸Spsaó Imcyw HmÀ½nt¡ïXpamWv.

s]mXphmb \n_Ô\IÄ ChbmWv

450 aWn¡qsd¦nepw {]mÎokv \S¯nbncn¡póXn\qÅ sXfnhv lmPcm¡pI

35 aWn¡qÀ kn ]n Un (CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT) -:

AXmbXv, tPmenbpambn _Ôs¸« taJesb¡pdn¨pÅ teJ\§Ä tPÀWepIfnð hmbn¡pItbm, Hm¬sse\nepÅ ]T\tam, tImgvkpfnð ]s¦Sp¡pItbm sNbvXncn¡Ww

tPmenbpambn kw_Ôn¨pÅ Aôv ^oUv_m¡pIÄ

þ tcmKnIfpambn t\cn«v ]cnNcn¡pó t\gvkpamcmsW¦nð  tcmKnIfnð \ntóm, AhcpsS _Ôp¡fnð \ntóm ^oUv _m¡pIÄ hm§mhpóXmWv.

Aôv dn^vsfÎohv tÌäpsaâpIÄ

þ Cu dn^vfÎohv tÌäpsaâpIÄ apJyambpw \n§Ä kn ]n Unbnð sNbvX ]T\hpw tImgvkpIfntem, skan\mdpIfntem ]s¦Sp¯n«psï¦nð Ahbnð \nóv e`n¨n«pÅ Adnhpw ap³ \nÀ¯nbpÅ dn^vsfÎohv tÌävsaâmWv Cu hn`mK¯nð s]SpóXv.

dn^vsfÎohv UnkvIj³

þ apIfnð ]dªncn¡pó dn^vsfÎohv ^oUv _m¡pIfnepw \n§Ä sNbvX kn ]n Un ]T\hpw asämcp sdPnkvt{SUv t\gvkpambn NÀ¨ sN¿Ww.

slev¯v Bâv IymcÎÀ Un¢tdj³

þ Cu Un¢tdj³ do hmentUj³ sN¿pó kab¯v Un¢bÀ sNbvXmð am{Xw aXnbmIpw. CXn\mbn {]tXyI sXfnhpIÄ ImWnt¡ïXnñ ]t£ t]meokv \S]SnItfm, {Inan\ð Ipä§tfm t\cn«n«psï¦nð Un¢tdj³ sN¿qó kab¯v shfns¸Spt¯ïXmWv.

s{]m^jWð C³sUw\nän C³jpd³kv IhÀ

þ \n§Ä tPmen sN¿pó Fwt¹mbdnð \ntóm bqWob\qIfnð \ntóm C³jpd³kv IhÀ FSp¡mw. hml\§Ä¡pÅ C³jpd³kv ]cnc£ t]mse t\gvkpamÀ¡qw C³jpd³kv Dïmbncn¡pI FóXv AhchcpsS kz´w D¯chm[nXzambn F³ Fw kn ImW¡m¡póq.

I¬^Àtaj³

þ F³ Fw kn do hmentUäv sN¿phm³ \njvIÀjn¨ncn¡pó \n_Ô\IÄ¡v A\qkcn¨pÅXmtWm \n§Ä kaÀ¸n¨ncn¡pó sXfnhpIÄ Fóv I¬t^aÀ Dd¸phcp¯Ww. CXn\mbn \n_Ô\IÄ sXfnhv klnXw lmPcm¡nbXmbpÅ sN¡v enÌv I¬t^aÀ hmbn¨v Dd¸phcp¯pIbpw AhcpsS {^^jW³ \¼dpw t]cpw klnXw I¬^Àtaj³ t^manð H¸v hbv¡pIbpw thWw. CXneqsS do hmentUj\v hnt[bamIpó t\gvkv
 \n_Ô\IÄ ]men¨Xmbn F³ Fw kn Dd¸phcp¯póq. \n§fpsS sse³ amt\PÀt¡m,  aäv t{]m^j\qIÄt¡m I¬t^aÀ BIphm³ km[n¡qw.

C\n Hmtcm \n_Ô\Isf¡qdn¨v hniZambn ]dbmw. 

450 aWn¡qÀ {]mÎokv Athgvkv


Cu Athgvkv IW¡m¡qóXv \n§Ä t\cn«v sImSp¡pó t]jyâv sIbÀ BIWsaónñ, adn¨v GXv taJebnð tPmen sN¿pópthm (Your own scope of practice) B taJebnð tPmen sNbvXmð aXnbmIw. DZmlcWambn ¢n\n¡ð dntkÀ¨v, t]mfokn ta¡n§v, So¨n§v Bâv amt\Pvsaâv XpS§nb t\gvkn§nsâ CXc taJeIfnð tPmen t\m¡póhÀ¡qw Cu \n_Ô\bpsS ]cn[nbnð hcpóXmWv.

{]mÎokv Athgvkv sXfnbn¡póXn\mbpÅ t^mansâ amXrI F³ Fw kn Xsó ]pd¯nd¡nbn«qïv. CXv Uu¬temUv sNbvXv \n§fpsS {]mÎokv Athgvkv tcJs¸Spt¯ïXmWv. \nehnð sN¿pó {]mÎokv Athgvkv BZyw apXemWv tcJs¸Spt¯ïXv. {]mÎokv Athgvkv tcJs¸Spt¯ï t^mansâ amXrI Xmsg sImSp¯ncn¡póXv {i²n¡pI.

              Download this practice hours log template

P\dð t\gvkmbpw anUvssh^mbpw sdPnkvt{Sj³ DÅhÀ 900 {]mÎokv Athgvkv ImWnt¡ïXpïv. IqSmsX P\dð t\gvkmbn tPmen sN¿póhÀ¡v 450 aWn¡qÀ {]mÎokv Athgvkv ImWn¡phm³ km[n¨nsñ¦nð F³ Fw kn AwKoIcn¨ Return to practice \v hnt[bamtIïXmWv. \n§Ä sdPvknt{SUv t\gvkv BsW¦nepw slev¯v sIbÀ hÀ¡À Btbm, kt¸mÀ«v hÀ¡À Btbm tPmen sNbvXn«psï¦nð B kabw do hmentUj³ {]mÎokv Athgvkv Bbn IW¡m¡pIbpanñ.

{]mÎokv Athgvkmbn ImWnt¡ïXv \n§Ä \nehnð tPmen sN¿pó taJesb ap³ \nÀ¯nbmbncn¡Ww. DZmlcWambn P\dð t\gvkmbn sdPnkv{Sdnð {]thin¨ t\gvkv ]nóoSv ]oUnbm{SnIvkv t\gvkmbn tPmen sN¿pIbmsW¦nð \nehnse {]mÎokv taJebmb ]oUnbm{SnIvkv {]mÎokv Athgvkv Xsó Bbncn¡qw do hmentUj\mbn kaÀ¸nt¡ïXv.

do hmentUj³ sN¿pó kab¯v Hm¬ sse³ Un¢tdj³ \St¯ïXpïv, CXneqsSbmWv \n§Ä {]mÎokv Athgvkv \n_Ô\IÄ ]men¨Xmbn F³ Fw kn IcpXpóXv. Fóncpómepw, F³ Fw kn Ft¸mÄ Bhiys¸«mepw do hmentUj³ tcJIsfñmw t\cn«v kaÀ¸nt¡ïXmsWóqÅ hkvXpXbpw ad¡cpXv. CXnð hogvN hcp¯póhcpsS ]n³ \¼À d±mhpIbpw ]nóoSv sdPnÌÀ sN¿Wsa¦nð BZyw apXepÅ sdPnkvt{Sj³ \S]SnIÄ¡v hnt[bamtIïXpamWv.

ASp¯ BgvN: CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT -  requirements

The information we are giving related to revalidation only a guide for nurses, britishpathram won't be responsible for any  information stated in this article. Further updated information available in www.nmc.org.uk web site.

More Latest News

lnp kaqlw temIshnsSbmsWnepw AhcpsS \ImWnpw, AXmWv t\mv Ate\n amXmhns Xncpm BtLmjnepw I-Xv

Aeªp hó temIs¯ apgph³ am\pjrÀ¡pw kzm´\taInb `mc¯nsâ a¡Ä temI¯v FhnsSbmsW¦nepw AhcpsS klnjvWpXbpsS kv]SnIw t]msebpÅ apJw DbÀ¯n¸nSn¡pw FóXn\pÅ Gähpw henb DZmlcWam

A`ntjImKv\n Ishj\mbn {]̬ doPnb Hcpn

{]̬: ssZh¯mð Xsó `ctað]n¨ APKW¯nsâ Bßob \ndhn\mbn cq]Xm[y£³ amÀ tPmk^v {km¼n¡ð Hcp¡nb A`ntjImKv\n I¬sh³j\pÅ Fñm Hcp¡§fpw cq]XbpsS F«v doPnbWpIfnepw \SópsImïncn¡p&oa

''Rm\pw KmtWjv Ipamdpw ]ckv]c kXtmsS _sp, 2005 XpSnb dntej-\mWv, hnhmlw Ignmsa GItZi [mcWbnemWv aptmv t]m-bXv:sI _n KtWjv Ipamdpambpmbncp _w Xpdp kXnv kcnXbpsS shfnsSp

ap³ a-{´nbpw Fw-Fð-F-bpamb sI _n KtWjv Ipamdn-\pw kcnXm Fkv \mbcv¡psaXn-sc tkm-fmÀ X«n¸v tIknse {]Xnbpw kcnXbpsS ap³ `À¯mhpamb _nPp cm[mIrjvW³ Dóbn¨ Btcm]W§Ä icnhbv¡pó hn[w kcnXbpsS shfns¸Sp¯ð. 

e aebmf kmlnXythZnbpsS B`napJyn kmlnXykm]hpw kmbmhncppw Htm_ 29 \v Cuv lman

eï³ aebmf kmlnXythZnbpsS B`napJy¯nð kmlnXykñm]hpw kmbmÓhncpópw HtÎm_À 29 \v CuÌv lmanð DZb sdtÌmdânð ]mÀ«n lmfnð \S¯s¸Spóp. sshIptócw 6 aWn¡v kmlnXythZnP\dð I¬ho\À

As\ IXv BsI cv Xh-W; ]n-Xmhv Sn ]n am-[-h-s\-p-dnv t_mfnhpUv kwhn[mbI cmPmIrjvW tat\m ]dbpp

taml³emð, a½q«n, kptcjv tKm]n, Zo-eo]v, P-bdmw XpS-§n-b kq-¸À-Xm-c-§Ä¡pw bp-h Xm-c§Äs¡m-¸-hpw Hóns\móv hyXykvXamb IYm]m{X§fp-ambn n ]n am-[-h-³ Cópw kn\nabnð kPoham-Wv.
loading...

Other News in this category

 • {]hmkn ]mXbn CXv ]pXnb kvt\lkmz\w... tIcfn kacwsNbvX \gvkpamsc klmbnm hmSvkmv {KqneqsS kamlcn XpI ssIamdn
 • sF.C.F.Snkv tbmKyXm kvtIm IpdbvWsa aebmfn \gvkpamcpsS NncIme Bhiyw ]qhWnbptam..? ]npWbvm Hmsse s]oj\n ]ptNcq
 • bpsI aebmfnIsmw A`nam\ \nanjw..! {_nojv tPWens Cuhjs \gvkv Hm^v Zv Cb AhmUv an\nP tPmk^n\v.. {]Kbmb Xntb amt\P AhmUpIfpsS Ifntmgn..!
 • e Invkv tImtfPv Bip]{Xnbn 200 t\gvkpamcpsS HgnhpI, A`napJn\mbn F Fv Fv kwLw sImnbnepw apws_bnepw, sF C F Sn Fkv Cm t\gvkpamqw At]nmw
 • Untma t\gvkpamv Hmkvt{Senbbn \nqw Hmsse\n t\gvknv Un{Kn t\Sm Ahkcw
 • \n Imncp Ahkcw..! Cwojv sSv \nbafn F.Fw.kn CfhpI hcpn; kvtIm Ipdhpw Nmkv
 • FFvFkv sIbdamv \gvkmIm hgn Xpdp
 • \gvkpam amns t{]cI in..BtcmKycwKs IpdhpI ]cnlcnv aptdmw
 • bp F F^v t\gvkkv Zn\mNcWw sabv- 15\v t\mmw]v\n
 • Bbnctmfw \gvkpamsc t\cnv dn{Iqv sNm Ipsshv km
 • Most Read

  LIKE US