Home >> READERS CORNER
]kns tacm{k--, Bt] lmkyw (tdmbv ]m\nIpfw)

റോയ് പാനികുളം

Story Dated: 2016-11-26

2016 \hw_À 8 C´ybpsS cïmw kzmX{´yZn\w, IŸW¡msc XpS¨p \o¡n \h`mcXw sI«n¸Sp¡phm\pÅ BZy Imð shbv¸v. Ató Znhkw GXmïv ]mXncm{Xn¡v- tijw Dd§nInSóncpó Fñm C´ym¡mcpsSbpw tZi`àn kSIpSsªgptóäp. tdUntbm, Snhn CXymXn Ip{ïmaïn hmÀ¯mhn\nab kma{KnIfnð tZi`àn Km\§Ä AebSn¨pbÀóp.
DS³ ssa¡neqsS ]pXnb {]Jym]\w hóp C´ymalmcmPyw hfÀóv Atacn¡bpsS sXm«Sps¯¯n¡gnªncn¡póp. C´ybpw Atacn¡bpambn tIhew Ipd¨p CôpIfpsS hyXymkw am{Xw.

AXn\p aptómSnbmbn BZyw \½Ä sNt¿ïXv kab{Iaw amäpI FópÅXmWv.
AXpsImïv C\napXð ]mXncm{Xn C´ybnð kqcy\pZn¡psaópw B \nanjw apXð C´ybnð Ccp«v \o§n shfn¨w hoipsaópw CXn\mð Adnbn¨p sImÅpóp. (Fóv kz´w hnt[b³ {][m\a{´n H¸v). \qdptImSnbnð¸cw hcpó `mcXobÀ¡v B\µeÏn¡n\nsb´pthWw?. AhcpsS Bßm`nam\w BImikoaIÄ NmSn¡Sóv, DZn¨p \nð¡pó ]qÀ®N{µ³sd Indn¡n«p Ip¯n Xncn¨p hóp.

C´ybpsS P\s]cp¸w Ipdbv¡phm\pw, C´y AXnthKw hfÀóv Hcp hnIknX cm{ãsaó ]Zhnbnð F¯nt¨cphm\pw Cu ]mhw ]¿³kn³sd _p²nbnð Dcp¯ncnªp hó Ipd¨p t£acm{ãk¦ev]§Ä hmb\¡mcmb \n§fpambn ]¦psh¡phm³ B{Kln¡póp.
^okmbn Ipd¨p Nnñd Xómð aXn. At¸mÄ Imcy¯nte¡v IS¡mw ....

Hóv.....
Cu C´ymalmcmPys¯ Hcp tImÀ¸tdäp I¼\nbmbn {]Jym]n¡pI.Dïpw Xnóv, apïpw Iodn \S¡pó Fñm sIm¸ncm«n Zcn{Z \mcmbWòmcpsSbpw hkvXphlIÄ P]vXnsNbvXv I¼\nbnte¡v apXð¡q«pI. {]Jym]\w ]Xnhpt]mse ]mXncm{Xn Ignªv aXn.
At¸mgmhpt¼mÄ {]Xntj[hpw, Nm\ð NÀ¨bpw \ln.... \ln. t\cw Ccp«n shfp¡pt¼mÄ Hmtcm `mcXob\pw B I¼\nbnse tPmen¡mcmbn amdpóp. FñmhÀ¡pw tPmen, FñmhÀ¡pw hc¼¯v Xsó Iqen. KmÔnPn kz]v\w Iï {KmakzcmPv. CSXp]£w kz]v\w Iï tkmjyenkw, BJPbpsS cmacmPyw, {InkvXym\nIfpsS ssZhcmPyw Fón§s\ Fñm hn`mK¯n³sdbpw kz]v\§Ä Hä cm{XnsImïv- ]qhWnbpw. CSXp]£hpw heXp]£hpw \mamhtijamIpw.

cïv....
C´ym¡mscñmw AhcpsS ØmhcP¦ahkvXp¡sfñmw Npaenteän hntñtPm^oknð hóp Iyq \nð¡s«. Iyq \nð¡m³ BZyta ]cnioen¸n¨XpsImïv Iyq \nóp Zbhmbn Bcpw acn¡cpXv-. C\nbpw P¸m\nð t]mbn IpgeqXn ckn¸n¡m³ h¿..h¿mªn«mWv.... AXpsImïm... Iyq \nð¡phm³ hcpóhÀ a\Ênð tZikvt\lw Bthmfw IcpXnbncn¡Ww.A§s\sb¦nð AhÀ sImÅpó agbpw shbnepw AhÀ¡v ]pjv]hrãnbmbn A\p`hs¸Spw. A§s\ Iyq \nð¡póhÀ AhchcpsS hoSn³sd B[mcw I¿nð IcptXïXmWv.

B[mchpw aäp sIm{kmsImÅn tcJIfpw B¸oknse GamòmÀ H¯pt\m¡n icnbmsW¦nð, AsXñmw ]pXnb I¼\nbnte¡v hkqem¡póXmWv.
Z¼nSn I¿nenñm¯ Ac¸«nWn¡mcpw apgp¸«nWn ¡mcpw cmPy¯n\v- thïn Xobnð NmSntbm,shůnð NmSntbm, \mSn\pthïn PohXymKw sN¿s«....
A§s\ hcpt¼mÄ ]n¨¡mcpw, sXïnIfpw,]«nWn¸mh§fpw HäbSn¡v CltemIhmkw shSnbpw. ]n¨¡mcnñm¯ C´y...]«nWn¸mh§Ä Cñm¯ C´y.Hmtcm `mcXob\pw kz]v\w Iï C´y. HmÀ¡pt¼mÄ icoc¯nse Hmtcm tcmaIq]§fpw Fgptóäp\nóp keyp«Sn¡póXv s]mse tXmópóptïm?.

aqóv...
A§s\ \½Ä sXmgnenñmbva XpS¨p \o¡n, ]«nWn¸mh§sf XpS¨p \o¡n.
C\n thïXv, cm{ã]p\À\nÀamW{]hÀ¯\§Ä¡v hn¯pw hfhpw ]mIpó tPmenbmWv.
hfsc {i²m]qÀÆw sNt¿ïpó tPmenbmWv AXv.AXn\p \½Ä BZyw IpSpw_w Dt]£n¡Ww. IpSpw_w Dt]£n¡pt¼mÄ \ap¡v H¯ncn KpW§Ä {]Xy£ambpw ]tcm£ambpw XcamIpóXmWv.PohnXsNehv Npcp§pw, Nn´mtijn hfcpw.]nsóbpapïv ]tcm£amb \ncp]{ZhIc§fmb H¯ncn H¯ncn KpW§Ä.
AsXñmw F®n...F®n¸dbm³ kabanñ.

Cós¯ \nXy\nZm\ NnehpIÄ¡mbn tZikvt\lt¯msS Iyq \nóv Ipd¨v Aªqdpw Bbnchpw amän Nnñdbm¡Ww. AXv sImïv ]dªp hóXv F´msWóph¨mð, C\napXð Hcdnbn¸pïmIpóXv- hsc \n§Ä Iãs¸«v Dïm¡nb ss]k cm{ã¯n³sd s]mXp kz¯mbncn¡pw. B ss]k e`n¡Wsa¦nð \n§Ä Iyp \nð¡Ww. _nhtdPkn\p apónepw \n§Ä¡nãs¸« kn\na ImWphm\pw \n§Ä Iyp \nð¡póntñ?. AXnÀ¯nbnð ]«mf¡mÀ £atbmsS \ap¡pthïn Imhð \nð¡póntñ?.
C\napXð Hmtcm `mcXob\pw tZikvt\lnbmbncn¡Ww.

C\nbpapïv s\Sps\Sp¦³ \nXy\qX\ Bib§Ä...tZikvt\lanñm¯hsc sXcªp ]nSn¨p Nm«hmdp sImïv ASn¡mw.ASn sImïv apdnª Øe¯v D¸p tX¨p sImSp¡mw.Adp¯ ssI¡v D¸p tX¡m¯h³ Fó No¯t¸cp BÀs¡¦nepw Dsï¦nð CtXmsS AXv amdnIn«pw. I¿nð Nm¸ Ip¯nbXv ambv¨p Ifªp hoïpw
ss]k FSp¡m³ hcpóhcpsS Imev Xñn HSn¡mw. Iyp \nð¡póhcpsS sNhnbnð thZw HmXmw. (]«mf¡mc³sd hnja§Ä, kn\na ImWm³ Iyp \nð¡póhcpsS at\mhym]mc§Ä A§s\ F´pamImw)

shbne¯v Iyp \nóp £oWn¨hÀ¡v tKmaq{Xw sImSp¡mw. Iyp \nð¡pt¼mÄ Xn¡n¯nc¡v Dïm¡póhcpsS apJt¯¡v NmWIshÅw Xfn¡mw. Iyp \nóp aSp¡pt¼mÄ ASp¯p \nð¡póh³sd Indn¡n«p Ip¯mw, PmXn Xncn¨p Iyp \nÀ¯n kmapZmbnI kv]À² hfÀ¯mw. X½nð¯ñn NhpóhÀ¡v skuP\yambn kmtcm]tZiw \ðImw. t£acm{ãk¦ev]§Ä C\nbpapïv I¿nð .... BZyw CXv \S¸nem¡n s]mXpP\§sf Hcp hgn¡m¡s«....IqSnbmð A¼Xp Znhkw. AXpaXn. AXn\ptijw ASp¯ IfnIÄ XpS§mw...

tkmjyenkw \oWmÄ hmgs«!!.
{][m\a{´n \oWmÄ hmgs«!!.

hmð¡jWw: AÀ²cm{Xn¡v IpS]nSn¡pó Að]òmÀ AhchcpsS kz´w IpSbpambn DS³ Uðln ]nSnt¡ïXmWv-More Latest News

'Ah X-sbpw A--c-n ap-X-emn'; Pbs\m--ap- B Nn-{X-n-\v tijw A`n\bw \nn-b-Xn-s\-p-dn-v sh-fn-s-Sp--ep-am-bn hn-[p_me

H«pan¡ \S³amcptSbpw \mbnI-bmbn HcpIme¯v aebmf kn\nabnse Xnf§pó Xmcambncpóp hn[p_me. Fómð s]-s«-óm-bn-cpóp hn[p_mebpsS kn\nabnð \nópÅ ]n³-am-äw.  AXn\v ]nónð ]e Imcy§fpsïómWv \Sn ]db

F.Fv.Fkv m^pIġv if h\hv hmKvZm\wsNbvXv te_dpI..! \gvknv hnZymYnIfpsS Syqj ^okpw Hgnhmpw.. aebmfn \gvkpampw Gsd KpWIcw

bpsIbnse BtcmKytaJebnð {]hÀ¯n¡póhÀ¡pw AXn\mbv ]cnioe\w t\SpóhÀ¡pw henb {]Xo£IÄ \ðIn te_dpIfpsS XncsªSp¸v hmKvZm\w. F³.F¨v.Fkv Bip]{XnIfnse \gvkpamÀ AS¡apÅ Fñm Ìm^pIÄ¡pw i&f

shbv-p sN-bv-Xv a-Sp-s-t, C-\n Im-n-cn-m h-...! tUmamsc ApXsSpn AbpsS hbdn \nv Ipv X\nsb ]pdp hp; hoUntbm sshd

A½bpsS KÀ`]m{X¯nð \nóv Ipªv X\nsb ]pdt¯¡v hcpó hoUntbm sshdemIpóp. 9 amkw Im¯ncpóv tUmÎÀamÀ \m¨pdð kntkdnb\pw XbmsdSp¸pIÄ \S¯nbt¸mgmWv tUmÎÀamcpsS klmb¯n\p Im¡msX Ip&o

26 4 -2017 ബ്രിട്ടീഷ്‌ പത്രം

 26-4-2017 British Pathram

kloJm\v hnhmlmiwk t\ A\n Ipwsbvv \mv ]n-g-p; Iq-n\v Uln sUbsUhnkpw!

{In¡äv Xmcw kloÀ Jm\v hnhml BiwkIÄ t\cm³ {ian¨ C´y³ tIm¨v A\nð Ipws»bv¡v ]ng¨p. t_mfnhpUv \Sn kmKcnI LmStKbv¡v ]Icw am[ya {]hÀ¯I kmKcnI tLmjn\mWv Ipws» BiwkIÄ t\ÀóXv. kloÀ kmKcnIsb hnhmlw sN&iques
loading...

Other News in this category

 • 'tKmUvkv Hm kn\nam BUv Nmcn_n skmsskn' F kwLS\bpsS IpnIfpsS '24 lh 0' _UvPv kn\na XcwKamIpp..... ------------------------------------------------------------------------------------------
 • Dunbnse hgntbmc IhSmv IpSI hnXcWw sNbvXv tUm t_m_n sNq
 • sshvluknse {`m shnbmgvI hmmSn tImck
 • Hcm acnm sNt {]mYanI ISa t]mepw \ndthm IgnbmXmtWm bpIva F Cu almb kwLS\?
 • XymKnsbpw IcpWbpsSbpw {]XoIambn {InkvXpakv BtLmjnqq Nne {InkvXpakv NnI
 • kzw kvX\w apdnp {]Xntj[n \tenbpsS HmaIġv 200 hbv
 • Atacn koatcJbn Hcp aebmf knqcpdn
 • a\pjys kzX{CIsXnsc Hcp kPn kvss{Sv hmmSn - tImcvk
 • BlXy sNbvX IjIcpsS IpSpw_ġv ssImmbn \hZXnI
 • Iyq \nphsc klmbnm kzbw Nenp Itkc
 • Most Read

  LIKE US