Home >> READERS CORNER
]kns tacm{k--, Bt] lmkyw (tdmbv ]m\nIpfw)

റോയ് പാനികുളം

Story Dated: 2016-11-26

2016 \hw_À 8 C´ybpsS cïmw kzmX{´yZn\w, IŸW¡msc XpS¨p \o¡n \h`mcXw sI«n¸Sp¡phm\pÅ BZy Imð shbv¸v. Ató Znhkw GXmïv ]mXncm{Xn¡v- tijw Dd§nInSóncpó Fñm C´ym¡mcpsSbpw tZi`àn kSIpSsªgptóäp. tdUntbm, Snhn CXymXn Ip{ïmaïn hmÀ¯mhn\nab kma{KnIfnð tZi`àn Km\§Ä AebSn¨pbÀóp.
DS³ ssa¡neqsS ]pXnb {]Jym]\w hóp C´ymalmcmPyw hfÀóv Atacn¡bpsS sXm«Sps¯¯n¡gnªncn¡póp. C´ybpw Atacn¡bpambn tIhew Ipd¨p CôpIfpsS hyXymkw am{Xw.

AXn\p aptómSnbmbn BZyw \½Ä sNt¿ïXv kab{Iaw amäpI FópÅXmWv.
AXpsImïv C\napXð ]mXncm{Xn C´ybnð kqcy\pZn¡psaópw B \nanjw apXð C´ybnð Ccp«v \o§n shfn¨w hoipsaópw CXn\mð Adnbn¨p sImÅpóp. (Fóv kz´w hnt[b³ {][m\a{´n H¸v). \qdptImSnbnð¸cw hcpó `mcXobÀ¡v B\µeÏn¡n\nsb´pthWw?. AhcpsS Bßm`nam\w BImikoaIÄ NmSn¡Sóv, DZn¨p \nð¡pó ]qÀ®N{µ³sd Indn¡n«p Ip¯n Xncn¨p hóp.

C´ybpsS P\s]cp¸w Ipdbv¡phm\pw, C´y AXnthKw hfÀóv Hcp hnIknX cm{ãsaó ]Zhnbnð F¯nt¨cphm\pw Cu ]mhw ]¿³kn³sd _p²nbnð Dcp¯ncnªp hó Ipd¨p t£acm{ãk¦ev]§Ä hmb\¡mcmb \n§fpambn ]¦psh¡phm³ B{Kln¡póp.
^okmbn Ipd¨p Nnñd Xómð aXn. At¸mÄ Imcy¯nte¡v IS¡mw ....

Hóv.....
Cu C´ymalmcmPys¯ Hcp tImÀ¸tdäp I¼\nbmbn {]Jym]n¡pI.Dïpw Xnóv, apïpw Iodn \S¡pó Fñm sIm¸ncm«n Zcn{Z \mcmbWòmcpsSbpw hkvXphlIÄ P]vXnsNbvXv I¼\nbnte¡v apXð¡q«pI. {]Jym]\w ]Xnhpt]mse ]mXncm{Xn Ignªv aXn.
At¸mgmhpt¼mÄ {]Xntj[hpw, Nm\ð NÀ¨bpw \ln.... \ln. t\cw Ccp«n shfp¡pt¼mÄ Hmtcm `mcXob\pw B I¼\nbnse tPmen¡mcmbn amdpóp. FñmhÀ¡pw tPmen, FñmhÀ¡pw hc¼¯v Xsó Iqen. KmÔnPn kz]v\w Iï {KmakzcmPv. CSXp]£w kz]v\w Iï tkmjyenkw, BJPbpsS cmacmPyw, {InkvXym\nIfpsS ssZhcmPyw Fón§s\ Fñm hn`mK¯n³sdbpw kz]v\§Ä Hä cm{XnsImïv- ]qhWnbpw. CSXp]£hpw heXp]£hpw \mamhtijamIpw.

cïv....
C´ym¡mscñmw AhcpsS ØmhcP¦ahkvXp¡sfñmw Npaenteän hntñtPm^oknð hóp Iyq \nð¡s«. Iyq \nð¡m³ BZyta ]cnioen¸n¨XpsImïv Iyq \nóp Zbhmbn Bcpw acn¡cpXv-. C\nbpw P¸m\nð t]mbn IpgeqXn ckn¸n¡m³ h¿..h¿mªn«mWv.... AXpsImïm... Iyq \nð¡phm³ hcpóhÀ a\Ênð tZikvt\lw Bthmfw IcpXnbncn¡Ww.A§s\sb¦nð AhÀ sImÅpó agbpw shbnepw AhÀ¡v ]pjv]hrãnbmbn A\p`hs¸Spw. A§s\ Iyq \nð¡póhÀ AhchcpsS hoSn³sd B[mcw I¿nð IcptXïXmWv.

B[mchpw aäp sIm{kmsImÅn tcJIfpw B¸oknse GamòmÀ H¯pt\m¡n icnbmsW¦nð, AsXñmw ]pXnb I¼\nbnte¡v hkqem¡póXmWv.
Z¼nSn I¿nenñm¯ Ac¸«nWn¡mcpw apgp¸«nWn ¡mcpw cmPy¯n\v- thïn Xobnð NmSntbm,shůnð NmSntbm, \mSn\pthïn PohXymKw sN¿s«....
A§s\ hcpt¼mÄ ]n¨¡mcpw, sXïnIfpw,]«nWn¸mh§fpw HäbSn¡v CltemIhmkw shSnbpw. ]n¨¡mcnñm¯ C´y...]«nWn¸mh§Ä Cñm¯ C´y.Hmtcm `mcXob\pw kz]v\w Iï C´y. HmÀ¡pt¼mÄ icoc¯nse Hmtcm tcmaIq]§fpw Fgptóäp\nóp keyp«Sn¡póXv s]mse tXmópóptïm?.

aqóv...
A§s\ \½Ä sXmgnenñmbva XpS¨p \o¡n, ]«nWn¸mh§sf XpS¨p \o¡n.
C\n thïXv, cm{ã]p\À\nÀamW{]hÀ¯\§Ä¡v hn¯pw hfhpw ]mIpó tPmenbmWv.
hfsc {i²m]qÀÆw sNt¿ïpó tPmenbmWv AXv.AXn\p \½Ä BZyw IpSpw_w Dt]£n¡Ww. IpSpw_w Dt]£n¡pt¼mÄ \ap¡v H¯ncn KpW§Ä {]Xy£ambpw ]tcm£ambpw XcamIpóXmWv.PohnXsNehv Npcp§pw, Nn´mtijn hfcpw.]nsóbpapïv ]tcm£amb \ncp]{ZhIc§fmb H¯ncn H¯ncn KpW§Ä.
AsXñmw F®n...F®n¸dbm³ kabanñ.

Cós¯ \nXy\nZm\ NnehpIÄ¡mbn tZikvt\lt¯msS Iyq \nóv Ipd¨v Aªqdpw Bbnchpw amän Nnñdbm¡Ww. AXv sImïv ]dªp hóXv F´msWóph¨mð, C\napXð Hcdnbn¸pïmIpóXv- hsc \n§Ä Iãs¸«v Dïm¡nb ss]k cm{ã¯n³sd s]mXp kz¯mbncn¡pw. B ss]k e`n¡Wsa¦nð \n§Ä Iyp \nð¡Ww. _nhtdPkn\p apónepw \n§Ä¡nãs¸« kn\na ImWphm\pw \n§Ä Iyp \nð¡póntñ?. AXnÀ¯nbnð ]«mf¡mÀ £atbmsS \ap¡pthïn Imhð \nð¡póntñ?.
C\napXð Hmtcm `mcXob\pw tZikvt\lnbmbncn¡Ww.

C\nbpapïv s\Sps\Sp¦³ \nXy\qX\ Bib§Ä...tZikvt\lanñm¯hsc sXcªp ]nSn¨p Nm«hmdp sImïv ASn¡mw.ASn sImïv apdnª Øe¯v D¸p tX¨p sImSp¡mw.Adp¯ ssI¡v D¸p tX¡m¯h³ Fó No¯t¸cp BÀs¡¦nepw Dsï¦nð CtXmsS AXv amdnIn«pw. I¿nð Nm¸ Ip¯nbXv ambv¨p Ifªp hoïpw
ss]k FSp¡m³ hcpóhcpsS Imev Xñn HSn¡mw. Iyp \nð¡póhcpsS sNhnbnð thZw HmXmw. (]«mf¡mc³sd hnja§Ä, kn\na ImWm³ Iyp \nð¡póhcpsS at\mhym]mc§Ä A§s\ F´pamImw)

shbne¯v Iyp \nóp £oWn¨hÀ¡v tKmaq{Xw sImSp¡mw. Iyp \nð¡pt¼mÄ Xn¡n¯nc¡v Dïm¡póhcpsS apJt¯¡v NmWIshÅw Xfn¡mw. Iyp \nóp aSp¡pt¼mÄ ASp¯p \nð¡póh³sd Indn¡n«p Ip¯mw, PmXn Xncn¨p Iyp \nÀ¯n kmapZmbnI kv]À² hfÀ¯mw. X½nð¯ñn NhpóhÀ¡v skuP\yambn kmtcm]tZiw \ðImw. t£acm{ãk¦ev]§Ä C\nbpapïv I¿nð .... BZyw CXv \S¸nem¡n s]mXpP\§sf Hcp hgn¡m¡s«....IqSnbmð A¼Xp Znhkw. AXpaXn. AXn\ptijw ASp¯ IfnIÄ XpS§mw...

tkmjyenkw \oWmÄ hmgs«!!.
{][m\a{´n \oWmÄ hmgs«!!.

hmð¡jWw: AÀ²cm{Xn¡v IpS]nSn¡pó Að]òmÀ AhchcpsS kz´w IpSbpambn DS³ Uðln ]nSnt¡ïXmWv-More Latest News

Bip]{Xnbntev AkpJ_m[nXbmb Ippambn t]mb Aw_p-ekn\p XSapmn ImtdmSnbmsf t]meo-kv A-d-kv-v sN-bvXp

s]cp¼mhqÀ\nópw AXymkó\nebnð ]nôv Ipªpambn ]pds¸« Bw_pe³kn\v amÀKXSkw kr-ãn-¨v A-gn-ªm-Sn-b B-sf t]m-eokv AdÌv sNbvXp. Beph Unssh.Fkv.]n. Hm^okn\p kao]w ss]\mS¯v ho«nð \nÀað tPmkn (27) s\bmWv t]meok

16 Imcnbpam-bn hn-hm-ln-X-\m-b 27 Imc\v {]W-bw, temUvPn hp ssewKnI_ԯn G-s-Sp--Xn-\nsS oUnMv Iv `bp tlmkv]n F-n: ]n-o-Sv kw-`-hn--Xv....

{]m-b-]qÀ-¯n-b-m-Im-¯ s]¬-Ip-«n-sb {]W-bw \-Sn-¨v tem-Uv-Pð F-¯n-¨v ]o-Un-¸n-¨ bp-hm-hv ]n-Snbnð. hnhmlnX\pw Hcp Ip«nbpsS ]nXmhp-amb 27 Imc\mb kp-ta-jn-s\ BWv t]mIv--tkm \nba{]Imcw tIkv FSp¯p dnam³Uv sN-bv-X-Xv. kptajv s\¿män&s

20 10 2017 ബ്രിട്ടീഷ് പത്രം

 20-10-2017 British Pathram

kotdm ae_m t{Kv {_n e doPnbWn {]Ya cq]Xm A`ntjImn Ihj 22 apX 29 hsc

kotdm ae_mÀ k` t{K{äq {_n«³ cq]Xm Øm]\¯nsâ Hómw hÀjw ]nónSpt¼mÄ kphntiIsâ ZuXyw GsäSp¯ A`nhµy tPmk^v {km¼n¡ð ]nXmhnsâ XncphN\t¯mSpÅ AS§m¯ A`n\nthiamW Cu amkw 22 apXð 29 hs

bpIva t\mv shv doPnb Iemtafv Dze ]cnkam]vXn; cmw XhWbpw Fw.Fw F hnPbIncoS-n

enhÀ]qÄ: bpIva t\mÀ¯v shÌv doPnb³ Iemtafbv¡v enhÀ]qfnð sImSnbnd§n. enhÀ]qÄ t{_mUv{Ko³ CâÀ\mjWð k-vIqfnð h¨v enhÀ]qÄ aebmfn IĨdð Atkmkntbj³ (enwI) BXntYbXzw hln¨ Iemtafbnð am&oc
loading...

Other News in this category

 • s^bv-kv_pv IqmbvabpsS cmas kn\na AWnbdbn Hcpp-p
 • Acocbnbn \npw sFdnjv ISIcbn Fnsbnepw IjI kwkvImcw adm sXm\pw afpw
 • IypWnkw ^mknktam; Hcp t^kv _pv kwhmZw, ^mknkhpw IypWnkhpw Xncncndnbm ]mXp tSmans Ipga
 • 'tKmUvkv Hm kn\nam BUv Nmcn_n skmsskn' F kwLS\bpsS IpnIfpsS '24 lh 0' _UvPv kn\na XcwKamIpp..... ------------------------------------------------------------------------------------------
 • Dunbnse hgntbmc IhSmv IpSI hnXcWw sNbvXv tUm t_m_n sNq
 • sshvluknse {`m shnbmgvI hmmSn tImck
 • Hcm acnm sNt {]mYanI ISa t]mepw \ndthm IgnbmXmtWm bpIva F Cu almb kwLS\?
 • XymKnsbpw IcpWbpsSbpw {]XoIambn {InkvXpakv BtLmjnqq Nne {InkvXpakv NnI
 • kzw kvX\w apdnp {]Xntj[n \tenbpsS HmaIġv 200 hbv
 • Atacn koatcJbn Hcp aebmf knqcpdn
 • Most Read

  LIKE US