Home >> ASSOCIATION
{_nojv ]mesav sXcsSpn Ncn{Xw Ipdnbvm tUm.eIvk {^mknkv IpamSnbv m\mnbmbn

ജോസ് കുമ്പിളുവേലില്‍

Story Dated: 2017-05-14

eï³: {_n«ojv ]mÀesaâv sXcsªSp¸nð BZyambn Hcp aebmfn Øm\mÀ°nbmbn aðkcnbv¡póp. amôkvdddnð Xmaknbv¡pó tUm. eIvk¬ {^m³knkv(AKkvddn³) IñpamSn¡emWv kzX{´ Øm\mÀ°nbmbn Ncn{Xw Ipdnbv¡m³ Acbpw Xebpw apdp¡n sXcsªSp¸ptKmZbnð A¦wIpdnbv¡póXv. {_n«sâ Ncn{X¯nð CSw t\Spó BZy aebmfn Øm\mÀYn Fó _lpaXnbpw CtXmsS eIvk¬ ssIhcn¨p. ap¼v Su¬, tem¡ð, ap\nkn¸ð, Iu¬knð XpS§nb taJeIfnð \nch[n aebmfnIÄ aðkcn¨v hnPbn¨n«pïS¦nepw {_n«ojv ]mÀesaântebv¡v Hcp aebmfn aðkcnbv¡póXv CXmZyamWv.

amôkvdddnse hnYn³tjm Bâv skbvð Cukvddv ]mÀesaâv aÞe¯nð \nómWv kzX{´Øm\mÀ°nbmbn eIvk¬ P\hn[n tXSpóXv. Pq¬ F«n\mWv {_n«\nð ]mÀesaâv sXcsªSp¸v. {_n«\nse Gähpw henb cm{ãob {]Øm\amb te_À ]mÀ«nbpsS Iu¬kneÀ Øm\mÀ°nbmbn 2014 ð eIvk¬ aÕcn¨ncpópsh¦nepw hnPbw Iïnñ. Fómð 80 % thm«v t\Sn cïmw Øm\¡mc\mbn \nebpd¸n¨ncpóp.

t{KäÀ amôkvdddnð {Smt^mÀUv sat{Sms]mfnä³ Iu¬knensâ cïmas¯ hmÀUmb Atãm¬ At¸m¬ tagvkn hmÀUnemWv eIvk¬ Aóv aÕcn¨ncpóXv. bpsIbpsS Ncn{X¯nð Aóv CXmZyamWv {Smt^mÀUnð Hcp aebmfn Iu¬kneÀ Øm\mÀ°nbmbn aðkcn¨ncpóXv. 2004 apXð te_À ]mÀ«nbpsS AwKXzapÅ eIvk¬, 2014 ð ]mÀ«nbpsS tImkvddnäyph³kn FIvknIyq«ohv AwKambpw, sa¼Àjn¸v Ims¼bn³ tImÀUnt\ädmbpw {]hÀ¯n¨ncpóp.te_À ]mÀ«n te_enð Iu¬knedmbn aðkcn¨ eIvks\ Aós¯ apJya{´n D½³ NmïnbpsS Gähpw ASp¸¡cm\mb eIvksâ {]hÀ¯\w bpsIbnse aebmfn kaql¯n\v A`nam\nbv¡m\pw hIbpïv.

2014 ð eIvk¬ tIm¬kÀthänhv ]mÀ«nbnð tNÀsó¦nepw C¡gnª Znhkw ]mÀ«nbnð \nóv cmPnsh¨v sXcsªSp¸ntebv¡p \o§pIbmbncpóp. GXmïv 85,000 Hmfw thm«dòmcmWv hnYn³tjm Bâv skbvð Cukvddv ]mÀesaâv aÞe¯nepÅXv. IgnªXhW 60,000 thm«mWv t]mÄ sNbvXXv. te_À ]mÀ«n Øm\mÀ°nbmWv ChnsS Pbn¨Xv. sXm«p]nómse I¬kÀthäohv ]mÀ«nbpw Dïmbncpóp. bpsIsF]nbpsS hcthmSpIqSn Ccp]mÀ«nIÄ¡pw thm«p iXam\¯nð Ingnhp hón«pïv.

H«\h[n aebmfnIÄs¡m¸w C³Uym¡mcpw hntZinIfpw A[nhknbv¡pó Cu aÞe¯nð eIvk¬ kzX{´ Øm\mÀ°nbmbXpsImïpXsó hnPb{]Xo£ GsdbmWv. Xsóbpañ I¬kÀthäohv ]mÀ«nbnð Gsd ASnthcpÅ eIvk¬ AhcpsSbpw thm«pIÄ e£yam¡pópïv. HsFknkn bpsI tPmbnâv I¬ho\dpw, C³Uy³ HmhÀkokv tIm¬{Kkv bpsI (sFF³Hkn) bqtdm¸v tIcf Nm]väÀ tImÀUnt\ädpamb eIvk¬ {^m³knkv IñpamSnbv¡ð N§\mticn Xpcp¯n kztZinbmWv.

2001 ð Cet{ÎmWnIv, sSenIayqWnt¡j³ Fónh apJyhnjbambn _nsSIv F³Pn\nbdnwKv _ncpZw IcØam¡nb eIvk¬ sIFkvC_n bnð Aknkvdâv F³Pn\obdmbn tPmen t\m¡nbn«pÅ eIvk¬ 2002 emWv D]cn]T\¯n\mbn bpsIbnse¯póXv. 2003 ð bpsIbnð \nó C³^Àtaj³ sSIvt\mfPnbnð amkvdÀ _ncpZhpw t\Sn. t^m¬kv t^mÀ bp, {_n«ojv sSentImw, amôkvdÀ FbÀt]mÀ«v, SnkvImen t{_mUv_mâv Fóo tImÀ¸tdäv Øm]\§fnð Sow at\Pcmbn tPmen sNbvXn«pïv. 2007 apXð bpsIbnð sFSn, sSentImw Fónhbnð kz´ambn _nkn\kv \S¯nhcpó eIvk¬ _nkn\Êv amt\Pvsaâv FâÀ{]WÀjn¸nð tUmÎtdäpwIcØam¡nbn«pïv. \nehnð amôkvddÀ sas{Smt]mfnä³ bqWnthgvknänbnð \nba hnZymÀ°nbmWv eIvk¬.


2003 apXð 2005 hsc kotdm ae_mÀ bpsI \mjWð I½nän tImHmÀUnt\ädpw 2003 apXð 2008 hsc kotdm ae_mÀ amôkvddÀ bqWnäv {Skvddn, 2006 ð amôkvdÀ aebmfn Atkmkntbj³ {]knUâv Fóo \neIfnepw tkh\w sNbvXn«pïv. 2010 apXð kotdm ae_mÀ AP]meI anj³ (Im¡\m«v) kvs]jð C³sshänbmWv eIvk¬. N§\mticn Xpcp¯n IñpamSn¡ð (]Itemaäw almIpSpw_tbmKw sa¼À) ]tcX\mb sI.F^v AKkvddnsâbpw (]vfmtâj³ tImÀ¸tdj³), t{Xkym½ AKkvddnsâbpw(dn«. So¨À, skâv tPm¬kv sslkvIqÄ, Imªnc¯m\w)GI aI\mWv eIvk¬. `mcy tUm. aRvPp eIvk¬ amôkvdÀ tdmbð C³^Àadn tlmkv]näenð UnhnjWð dntkÀ¨v amt\Pcmbn tPmen sN¿póp. enhnbm tamÄ, Fðhnbm tamÄ. Fñnkv FónhÀ a¡fmWv.

eIvksâ t\mant\j³ kzoIcn¨Xnð ]nsó aebmfnIfpsSbpw C³Uym¡mcpsSbpw AIagnª ]n´pWbpw {]hÀ¯\hpw eIvksâ hnPb¯n\p Icpt¯IpIbmWv. Ncn{X¯nð cSw]nSn¨pXsó eIvksâ hnPbw BtLmjnbv¡Wsaó hminbnemWv amôkvddÀ aebmfnIÄ.

More Latest News

cay IrjvWs\ Xs Nn{Xn A`n\bnnn Fv `-mhv IrjvW hwin; F-m-Wv ImcWw?

Xsâ kn\nabnð  caym IrjvWs\ vA`n\bn¸n¡nñ Fóv ]dªXv`À¯mhpw kwhn[mbI\pambn IrjvWhwin-bm-Wv. IrjvW hwinbpsS ]pXnb kn\nabpsS {]NcmWmÀ°w tZiob am[ya¯n\v \ðInb A`napJ¯n\nsSbmWv Xm³ kwhn[m\w sN&

]pXnb hoUntbm tImfnwMv ^odpambn hmSv--kv-Bv ; ']nIvN C ]nIvN tamU'v Dmbncnp-sa-v kqN\

hmSv--kvB¸n-sâ G-ähpw ]pXn-b ]-Xn-¸nsâ {]-tXy-I-X A-Xnsâ hoUntbm tImfnMv ^o¨À Xsóbmbncn-¡pw.e`yamb dnt¸mÀ«pIÄ {]Imcw hcm\ncn¡pó hmSv--kvB¸v ]Xn¸nð ]nIvNÀ C³ ]nIvNÀ tamUv Dïmbncn

Cs\ hfn ssehv hcpXv \nnqsS Fv Hcm; 'CXv \n\v hfnXmbn tXmppsn \obv s]mtmfn' Fv kpc`n (hoUntbm)

\Sn kpc`n e£van¡v tZiob AhmÀUv t\Sns¡mSp¯ anóman\p§v Fó Nn{Xw Ignª Znhkw XntbädpIfnð F¯n. kn\nabpsS dneoknt\mSv A\p_Ôn¨v \Sn s^bv-kv_p¡v ssehnð F¯nbncpóp. kn\namhtnij§Ä ]¦ph¡póXn\pw t{]

kp\n ]o-U-\-n-\n-c-bm-n-b-Xv 6 \-Sn-amsc! temlnXZmkns \mbnI kp\nsb Snhnbn Itm Akzbm-bn; \Sn samgn \Ims\-pw

]ÄkÀ kp\n Bdp \SnIsf ]oU\¯n\v Ccbm¡nbn«psïóv dnt¸mÀ«v. Ch-cnð kp\nbpsS ]oU\¯n\v Ccbmbn amdnb Hcp temlnXZmkv \mbnI samgn \ðIm³ kó²bmbn«pïv FómWv hnhcw. 2012 ð ]oUn¸n¡s¸« tIknemWv

'-fv Hpw shdp-n--e-ss _m_pthm'...cmw mkn ]Tnptm A acnp, aq-n-senbtm Aѳ thsd IeymWw Ignp, ]n-s ]e tPm-en-Iġp-samw anan{In-bpw; kn-\na-sb shpw lcojv IWmc-s PohnX I-Y

tImgnt¡mS³ ssiensImïv t{]£IcpsS lrZbw IhÀó \S\mWv lcojv IWmc³. IpXnch«w ]¸phnsâbpw amapt¡mbbpsSbpw ]n³Kmanbmbn F¯nb lcojv aebmfkn\nabnð kz´w CSw ASbmfs¸Sp¯n¡gnªp. AtX lcojv IWmc³ Fó \Ssâ t
loading...

Other News in this category

 • PecmPmmcpsS t]mcmw bp.sI aebmfnIfn BthiamIpp; lovkv aqv, \men GpappXv Imcnmepw Bbm]dpw DssSbp Icpm
 • IhnXbpsS {]Xntcm[hpambn knZm\ - thdn hmb\m\p`hhpambn PzmebpsS ]pXnb ew ]pdndn
 • enh]qfns Petaf-bpsS sNw]SXmfw dKv_nbnte-v
 • apfIphnbnse t_mbnkv lukn\pthn \Snb Nmcnn h hnPbw, e`nXv 1000 ]uv, sNv sImSpbp
 • ISp t]mcmns\mcpn cmw lov?kv; bp.sI hwIfn acw Bthi`cnXw
 • Bcmhpw bp.sIbnse PecmPmhv; Icpm Gpapp lovkv ac
 • CSpn Nmcnnbvv CXphsc 831 ]uv e`np cp ZnhkwsImv ]ncnhv Ahkm\npp
 • So\m t]mfn\v AymRvPen Anv bpsI aebmfnI, tXtemsS ImUn^v aebmfnI, arXtZlw hymgmgvN \mntebvv sImpt]mIpw
 • hmgpfw \nhmknI IpSpw_ktaXw hopw HpIqSpp
 • {_ntm skv. tXmakv kotdm ae_m ImenIv Nnse ZpIv-dm\ Xncp\m BtLmjfpw ktU kv-Iq hmjnImtLmjhpw {]utVmPzeambn
 • Most Read

  LIKE US