Home >> ASSOCIATION
\o Imes HutZymKnI sdbn PohnXn\v tijw enh]qfnse BZyIme aebmfn tPmkv amXyq dnb sNbvXp, CSpnmv CXv A`nam\ \nanjsav tSmw tPmkv XSnbwmSv

ടോം ജോസ് തടിയംമ്പാട്‌

Story Dated: 2017-07-02

Ncn{Xw Dd§pó enhÀ]qÄ sdbnðth tÌj\nð \nópw Hcp CSp¡n¡mc³ aebmfn BZrambn hncan¡póp. temINcn{X¯nð BZrambn Hcp sdbnðth bm{X \SóXv enhÀ]qfnð \nópw asôÌvdnte¡mbncpóp. B Ncn{X kvamcI¯nð \nópw BZrambn Hcp aebmfn F«p hÀjs¯ tkh\¯n\p tijw Ignª Pq¬ 30 \v hncan¨p.

CSp¡n sXmSp]pg IeqÀ s]¸Xnbnð ho«nð tPmkv amXyp Fó 65 Imcsâ hncan¡ð enhÀ]qÄ aebmfn Ncn{X¯nð A§s\ CSw t\SnIgnªp. tPmkv amXyphns\ IqSmsX 15 Hmfw aebmfnIÄ enhÀ]qÄ sdbnðth tÌj\nð tPmen sN¿pópïv FóXv aebmfn kaql¯n\pXsó A`nam\IcamWv.

tPmkv amXyphn³sd \oïImet¯ HutZymKnI PohnXIme¯v hntZi¯pw kztZi¯pambn 45 hÀjw tPmen t\m¡nsb¦nepw sXmgnð BkzZn¨p sNbvXXv enhÀ]qÄ sdbnðthbnð Bbncpóp Fóp At±lw km£ns¸Sp¯póp. CXphsc Hcp hÀ® hnthP\hpw IqsS tPmen sNbvXhcnð \nópw A\p`hnt¡ïnhónñ Fóp tPmkv amXyp ]dªp.

hràn PohnX¯nð Nne IÀi\amb \nãvSIÄ kq£n¡pó tPmkv amXyphn³sd \òIÄ F´mWv Fódnbm³ enhÀ]qÄ aebmfn kaql¯nse Gähpw {it²b\mb hrànbpw sdbnðthbnse tÌj³ Hm^okdpamb {in, X¼n tPmkv tPmkv amXyphns\]än t^kv _p¡nð Ipdn¨ hm¡pIÄ am{Xw aXn.

" Thampi Jose Josechettan has left Merseyrail leaving a lasting legacy for others to emulate. Proudly we can say that he was highly respected and loved in the Merseyrail. The sent off given to him by the company and by all the Malayalees working in Merseyrail were in fact a rare feat . His qualities of punctualtiy and commitment are something of a rare species. He influenced the communtiy in Liverpool in more than one manner. He was involved in all social events without sound and fury. It is my privilege and blessing that I could work with him in the Railways and outside. We wish him a great future".

hfsc anX`mjnbpw, Imcr§Ä sN¿póXnepÅ IrXrXbpw, kXrk´Xbpw, klPohntbmSpÅ ImcpWrhpw ja ioehpw sImïv BcpsSbpw kvt\lw BÀPn¡m³ tPmkv sN«\pÅ Ignhv Hóp thsd XsóbmWv. Ncn{Xhpw cm{ãnbhpw CãvSs¸«pó tPmkv amXyphnt\msSm¸w. t]mfïv, PÀan\n, FsX³kv, Fón cmPn§Ä kµÀin¡pIbpw R§Ä Hcnan¨p bm{XmhnhcW§Ä FgpXpIbpw sNbvXn«pïv. IqSmsX tPmkv tN«³ hfsc Nn´ Zo]vXamb ]e teJ\§fpw ChnSps¯ Hm¬ sse³ ]{X§fnð FgpXnbn«pï.v R§Ä t]mb bm{X¡pÅ apgph³ \S]nSn{Ia§fpw ]qÀ¯nIcn¨Xv tPmkv tN«³ Xsó Bbncpóp tPmkv tN«³sd kabwIrXrX R§fpsS bm{Xbnð hfsc klmbIambncpó
p.

kaNn¯XtbmsS CSs]«p Imcr§Ä sN¿m³ tPmkv tN«³sd Ignhv A]mcw XsóbmWv. PÀa\nbnse s_Àen\nð Hcp tlm«enð R§Ä Xmakn¨p sImïncpót¸mÄ R§Ä dqw Hgnhmbn sImSpt¡ï kabw cmhnse 12
\mbncpóp. RMÄ Xncn¨p hót¸mÄ tlm«epImc³ R§tfmSv 120 bqtdm IqSpXð tNmZn¨p. Rm³ ]dªp Xcnñ \nMÄ \S]nSn FSpt¯m Fóp]dªp Rm³ ð¸w D¨¯nð hÀ¯m\w ]dªp tlm«epImc³ t]meokns\ hnfn¡m³ t]mIpIbmsWóp ]dªp. CXptI«p sImïv hó tPmkv tN«³ hnjb¯nð CSs]«p hfsc s]s«óp 10 bqtdm sImSp¯p \b]cambn {]i\w ]dªp Ahkm\n¸n¨p.

hfsc A\p`h k¼ó\mb tPmkv tN«³sd ]e \ñ D]tZi§fpw F\n¡p PohnX¯nð ]IÀ¯m³ Ignªn«pïv, im´XbmWv tPmkv tN«³sd Gähpw henb KpWambn Rm³ Iïn«pÅXv ]ehnjb§fnepw R§Ä X½nð A`n{]bhrXrmk§Ä km[mcambncpóp ]s£ AsXms¡ R§fpsS hràn_Ô§sf IqSpXð ZrUam¡pIbmWv sNbvXn«pÅXv

Cóp U K aebmfnIfpsS CSbnð hfsctbsd {i²]nSn¨p]änb CSp¡n Ncn«n¡v XpS¡w C«Xnð Hcp henb ]¦mWv tPmkv tN«³ hln¨Xv. 2004 tIcf¯nepïmb kp\man¡p ]Ww ]ncn¨p sImïv Bcw`n¨ Nmcnän {]hÀ¯\¯n\p Aóp t\{XpXw sImSp¯Xpw tPmkv tN«\mbncpóp. hràn]cambn Bcpw AdnbmsX tPmkv tN«³ sNbvX NmcnänIÄ \½psS km[mcW Nn´IÄ¡pw A¸pdamWv.

Hcp ImÀjnI IpSp¼¯nð ]ndó tPmkv amXyp Cópw Irjnbnð lrZb¯nð sImïp\S¡pó BfmWv enhÀ]qfnse tI³knwKvS¬ epÅ hoSn³sd ]pdInð FñmhÀjhpw ]¨Irjn \S¯n ASpXpÅhÀ¡v sImSp¡óXnð kt´mjw Isï¯pó tPmkv amXyphn³sd Irjn ssh`hs¯ ]än CXn\pap³]pw Rm³ FgpXnbn«pïv.

Ct¸mÄ Nme¡pSn¡Sp¯v cïp ssIbnð Xmakn¡pó tPmkv amXyphn³sd hn{iaPohnXw UKbnepw \m«nepambn XpScpw `mcy ^nteman\ enhÀ]qÄ tdmbð tlmkv]näenð t\gvkv BWv aqópIp«nIfmWv ChÀ¡pÅXv AXnð cïp t]À ]Tn¨p NHS ð tPmen t\SnIgnªp. PohnX¯nð BZrw sNbvX tPmen Imf]q«pw Infbpambncpóp Xncn¨p \m«nð t]mbn kz´ambn DÅ aqtó¡À Øe¯v BtcmKrw A\phZn¨mð Imf]q«Ww Fsómcp B{Klw a\knð kq£n¨psImïmWv tPmkv amXyp enhÀ]qÄ sdbnðthtbmSp hnS]dªXv-.


More Latest News

22 2 2018 ബ്രിട്ടീഷ് പത്രം

 22-2-2018 British pathram

am \fn \npw Xs Bhs, tPmbndv sk{Idn Bbn Rm acnpIbmWv, tcJ \mb

\ak-vImcw! F³sd t]cv tcJ \mbÀ. t^mam h\nX {]Xn\n[n Bbpw hna³kv t^mdw sk{I«dnbmbpw Ignª 2 hÀjw Bbn {]hÀ¯n¨p hcpóp. Cu Ignª cïv hÀj¡mew \n§Ä F\n¡v Xó \nkoaamb klmb klIcW¯n\pw ]n´pWbv¡pw Rm³ B

tI{-n-s A-y imk-\w; Pqsse ap-X cm-Pys samss_ \dpI 13 AamIpw

Pqsse apXð cmPys¯ samss_ð \¼dpIÄ 13 A¡am¡m³ Xocpam\w. kpc£ hÀ[n¸n¡póXnsâ `mKambmWv Xocpam\w. sSentImw Un¸mÀ«v--saâmWv ]pXnb D¯chv ]pds¸Sphn¨Xv. \nehnse 10 A¡apÅ \¼cpIÄ C

{]nbbvv C-\n ss[-cy ]qw Indpmw; AUm euhnse Km\ns t]-cn cmPyv HcnS-pw tIkv cPn sNm ]mSnsv kp{]nwtImSXn

AUmÀ eu Fó aebmf kn\nabnse hnhmZ Km\amb "amWnIy aecmb ]qhn' Fó Km\¯ns\Xntc cmPy¯n³sd HcnS¯pw C\n tIskSp¡cpsXóv kp{]ow tImSXn CS¡me D¯chn«p.Km\¯ns\Xntc sXep¦m\ s]meokv F^v--sFBÀ cP

Ctm tdm-Uv \-mpw Ip-gn-sb-Sppw H-p-ant? ]pXn-b Nn-{Xn-s {]-tam-j-\m-bn hm-m k-t-f-\-n-s\nb P-b-kqcy-tbmSv am[y-a {]-h-I; c-k-I-c-am-b a-dp-]-Sn-bp-am-bn P-b-kq-cybpw

C´y³ ^pSvt_mfnse anópwXmcw hn.]n. kXy³ HmÀabmbn«v Cu hcpó HmKÌnð 12 hÀjw XnI-bpw. Ifn¡fw \ndªpIfn¨ amÌÀ kvss{S¡dnsâ PohnXw, Iym]väs\ó Nn{X¯neq-sS, P-b-kq-cy-bn-eqsS t{]-£-I-cn-se-¯n-b
loading...

Other News in this category

 • Ktjmw Sn hn bpIva mknwK3 acfpsS cmw dun\v kq ^n\njnwKv........... 1970 80 Ifnse lrZyKm\ duns Ahkm\ FntkmUpambn Fpp Pnkvtamfpw hn\phpw ]ns Ir]bpw
 • bpsIbnsepw Bthiambn bpIva t\gv--kkv t^mdw tIms^dkpI! t\mv shv doPnb doPnbW tIm{^kv s^{_phcn 17 \v {]Wn \Sp
 • alminhcm{Xnv `cpsS BtcmKy]cn]me\n\mbn DWncpv tkh\w bpsI; Bw_pekvFaPkn saUn Soan\v A`n\\{]hmlw
 • kwipamsbmcp ]ptcmKa\ cm{obw DbnnSnp tNX\ bpsIv \h t\XrXzw; P\d sk{Idn entbmkv t]m, {]knUv kpPp tPmk^v, {Sjd sP Fkv {ioIpam
 • bpIva bqns cmw tZiob tIm{^kn\pw h P\]npW IpnIfpw cnXmfpw Htckzcn A`n\\{]hmlw s]mgnpp
 • Xatkm am tPymXnKab ]Xnbpambn tkh\w bpsI; \nebv BZnhmkn Ducn {]Ya ZuXyw ]qoIcnp
 • hmvs^mUn shnbmgv sshInv-- kn daem Xm Isnb {InkvXob hnizms ]nbp A\p`h kmyw {]kvXmhnp-p
 • tImetcnbnepw ]cnkc {]tZifnepw \npw bp sIbntev IpSntbdnb IpSpw_fpsS \memaXv bp sI tImetcn kwKaw sk]vw_ 22 \v
 • 'bpIva mknwK 3' cmw duns ]pXnb FntkmUv kwt{]Ww Bcw`np. h t{]I kmnys kmnbmn Cu BgvN ]mSpXv kznkeUn\nsnb t]fnbpw, ]ns bp sI bpsS kzw AanXbpw PntPmbpw
 • Beph inhcm{Xnv Fp `P\eġv tkh\ns ssImmbn tkh\w bpsI; kuP\y Bw_pekv kokpw, saUn Soapw Cpdnbpw I\ncXcmIpw
 • Most Read

  LIKE US