Home >> ASSOCIATION
Ip\mS {KmafpsS t]cn 22 SoapIfpw hwIfnbvsmcppp; lovkv \dpsSpv Pqsse 15 i\nbmgv dKv_nbn

സജീഷ് ടോം

Story Dated: 2017-07-11

bqtdm¸nð BZyambn aebmfnIfpsS t\XrXz¯nð \S¯s¸Spó hÅwIfn aÕc¯n\v 22 SoapIfpw X¿msdSp¯v hcpóp. bpIvabpsS t\XrXz¯nð tIcfm Sqdnkw, C´ym Sqdnkw FónhbpsS klIcWt¯mSv IqSnbmWv Cu ]cn]mSn \S¯s¸SpóXv. hÅwIfnbpw ImÀWnhepw DÄs¸sSbpÅ almamam¦w \S¡póXv Pqsse 29\v hmÀhnIv?sjbdnse dKv_nbnð DÅ t{Ut¡m«v hm«À Fó dnkÀthmbdnemWv. bqtdm¸nð Xsó BZyambn \S¡pó Cu ]cn]mSnbnð ]s¦Sp¡póXn\v bp.sI aebmfn kaqlw hfsc Bthit¯msSbmWv Im¯ncn¡póXv.

Fñm t_m«v ¢»pIfpw aÕcn¡póXv Ip«\mS³ {Kma§fpsS t]cnepÅ hŧfnembncn¡psaóv hÅwIfn aÕc¯nsâ \nbamhen {]kn²oIcn¨t¸mÄ Xsó hyàam¡nbncpóXmWv. t_m«v ¢ºpIÄ Øet¸tcmSv IqSnbhtbm Atkmkntbj³, ¢ºv FónhbpsS t]tcmSv IqSnbhtbm _nkn\kv Øm]\§fpsS t]tcmSv IqSnbhtbm BImhpóXmWv. tIcf¯nse hÅwIfn aÕc§fpsS ]mc¼cyw DbÀ¯n¸nSnt¡ïXv sImïmWv t_m«v ¢ºpIÄ aÕcn¡póXv ]c¼cmKX Ip«\mS³ {Kma§fpsS t]cnepÅ hŧfnemhpw Fó Xocpam\w kwLmSIkanXn kzoIcn¨Xv.

''Sow cPnkvt{Sj³ \S¯pt¼mÄ Xsó t_m«v ¢ºpIÄ¡v CãapÅ Ip«\mS³ {Kma¯nsâ t]cv Bhiys¸SmhpóXmWv. Fómð t]cv \ðIpóXv kw_Ôn¨ Xocpam\w FSp¡póXv kwLmSI kanXnbmbncn¡pw''- \nbamhenbnse Cu \n_Ô\ A\pkcn¨v Hmtcm t_m«v ¢_pIfpw X§fpsS Cã {Kma§fpsS t]cv \nÀtZin¨ncpóp. {]ikvXamb Nne hŧfpsS t]cn\v Hóne[nIw SoapIÄ Bhiyw Dóbn¨ncpópsh¦nepw PbIpamÀ \mbÀ, tP¡_v tImbn¸Ån FónhcS§pó cPnkvt{Sj³ NpaXebpÅhÀ kahmb¯neqsS Fñm SoapIÄ¡pw kzoImcyamb t]cpIfntebv¡v F¯nt¨cpIbmbncpóp.

cPnÌÀ sNbvX SoapIÄ, aÕcn¡pó hÅw, Iym]väòmÀ  Fóo {Ia¯nð Xmsg \ðIpóp:

1. tbmÀ¡vsjbÀ t_m«v ¢_v, shbv¡v^oðUv, (N¼¡pfw, tPmkv amXyp ]c¸\m«v)
2. sX½mSokv t_m«v ¢_v, hqÌÀ, (Imcn¨mð, t\m_n. sI. tPmkv)
3. Imantbmkv t_m«v ¢_v, ImÀUn^v, (Imhmew, kp[oÀ kptc{µ³ \mbÀ)
4. tÌm¡v t_m«v ¢_v, tÌm¡v Hm¬ {Sâv, (Be¸m«v, ssdt¡m skðhn³)
5. UmÀ«vt^mÀUv t_m«v ¢_v, UmÀ«vt^mÀUv, (ssI¸pg, Pn_n tPmk^v)
6. bpssWäUv t_m«v ¢_v, BtâmhÀ, (shÅwIpf§c, tIminb tPmkv)
7. dnYw t_m«v ¢_v, tlmÀjw, (sNdpX\, A\nð hdp¤okv)
8. dmón t_m«v ¢_v (]mbn¸mSv, Ipcymt¡mkv D®o«³)
9. CSp¡n t_m«v ¢_v (IpacIw, ]oäÀ XmtWmenð)
10. sIädnMv t_m«v ¢_v, t\mÀ¯mw]vS¬sjbÀ, (s\SpapSn, tkm_n³ tPm¬)
11. Pn.Fw.F & ]ndhw, t¥mÌÀ, (ssI\Icn, PntÊm F{_mlw)
12. PhlÀ t_m«v ¢_v, enhÀ]qÄ,(Xmb¦cn, tXmaÊpIp«n {^m³knkv)
13. eb¬kv t_m«v ¢_v, seÌÀ, (Icphmä, tSmtPm {^m³knkv s]«bv¡m«v)
14. sj^oðUv t_m«v ¢_v, sj^oðUv, tbmÀ¡vsjbÀ (\Sp`mKw, cmPp Nmt¡m)
15. Ih?³{Sn t_m«v ¢_v, Ih³{Sn, (cma¦cn, tPmtam³ tP¡_v)
16. ssStKgvkv t_m«v ¢_v, HmIvkvt^mÀUv, (XncphmÀ¸v, kn_n Ipcymt¡mkv)
17. bpssWäUv t_m«v ¢_v, FSXzm (FSXzm, tPmÀPv If¸pcbv¡ð)
18. ssa{Xn t_m«v ¢_v, ¥mkvt¡m, (]pfn¦póv, amXyp Nmt¡m)
19. C]vkzn¨v t_m«v ¢_v, C]vkzn¨v, (Ipac¦cn, jn_n hnäkv)
20.  {]nbZÀin\n t_m«v ¢_v, eï³ (as¦m¼v,  tUm. hnað IrjvW³)
21. _mknðU¬ t_m«v ¢_v, _mknðU¬ (a¼pg¡cn, tPmkv ImämSn)
22. tlhmÀUvkv t_m«v¢_v, tlhmÀUvkv lo¯v, (Bbm]d¼v, kPn tPm¬)

bp.sIbpsS Fñm `mK§fnð \nópapÅ SoapIÄ aÕcn¡ms\¯pópshópÅXmWv CXnt\mSIw Xsó hÅwIfn aÕcs¯  {it²bam¡n«pïv. aÕcw \S¯s¸Spó hÅ§Ä tIcf¯nse Npcpf³, sh¸v hŧġv kam\amb sNdphŧfmbncn¡pw. Hmtcm Soanepw 20 AwK§Ä DÅXnð 16 BfpIfmWv aÕcw \S¡pt¼mÄ Xpg¡mcmbn DïmthïXv. aäv 4 t]À k_vÌnäyq«v Bbncn¡pw. tIcf¯nse s\lvdp t{Sm^n hÅwIfn aÕc§fpsS ]mc¼cyw DÄs¡mïmhpw bqtdm¸nse {]Ya aÕchpw kwLSn¸n¡s¸SpóXv. ss^\ð duïnð 16 SoapIÄ¡mWv aÕcn¡phm³ km[n¡póXv. ChÀ¡v \mev loävkv aÕc§fpw \mev ss^\ð aÕc§fpw DïmhpóXmWv. 16 SoapIfne[nIw aÕcn¡ms\¯nbmð BZyw cPnÌÀ sN¿pó 8 SoapIÄ¡v Ahkm\ 16tebv¡v t\cn«v {]thi\w \ðIpsaómWv Adnbn¨ncpóXv. Fómð Fñm SoapIÄ¡pw Xpey Ahkcw \ðIpó coXnbnemhpw loävkv aÕc§Ä {IaoIcn¡póXn\v kwLmSIkanXn Xocpam\n¨ncn¡póXv. loävkv aÕc§fpsS \dps¡Sp¸v Pqsse 15 i\nbmgv¨ t{Ut¡m«v skbnenMv ¢_nð h¨v \S¯s¸SpóXmWv. Hmtcm SoapIfpw BZyduïnð GsXñmw SoapItfmSmWv aÕcn¡pósXóv CXneqsSbmhpw Xocpam\n¡póXv.  SoapIÄ¡v aÕcw \S¯s¸SpóXv kw_Ôn¨ IqSpXð hnhc§Ä t\cn«v Iïv a\Ênem¡póXn\pÅ Ahkchpapïmbncn¡pw. Fñm SoapIfnð \nópw Npcp§nbXv aqóv {]Xn\n[nIsf¦nepw Sow Iym]väòmtcm Asñ¦nð NpaXe Gev]n¡s¸«n«pÅhÀs¡m¸w Pqsse 15\v D¨ Xncnªv 2 aWnbv¡v t{Ut¡m«v skbnenMv ¢_nð F¯nt¨tcïXmsWóv P\dð I¬ho\À AUz. F_n sk_mÌy³ Adnbn¨p.

]cn]mSnbpsS hniZ hnhc§Ä¡v; am½³ ^nen¸v (sNbÀam³): 07885467034,  kvt]m¬kÀjn¸v hnhc§Ä¡v; tdmPntam³ hÀ¤okv (No^v HmÀKss\kÀ): 07883068181 Fónhsc _Ôs¸tSïXmWv.More Latest News

C\n B t]-Sn th; A_n Ab hmSvkvB]v kti XncnsSpm\pw C\n hgnbpv

  hm-«vkm¸nð Ab¨ ktµi¯nð sNdnsbmcp amäw, AXpasñ¦nð Bfpamdntbm {Kq¸v amdntbm Ab¨ ktµi§Ä Xncns¨Sp¡ms\mcp kwhn[m\w... CsXms¡ shdpw B{Klw am{Xambn C\n Ahtijn¡nsñómWv dnt¸m&Ag

\Snsb B{Ianv Zneo]v acw ImWn-n-sv {io\nhm-k; 'AwKġp ImWn Anm\p thZnbmbn "A-' am-dpp'

\Snsb B{Ian¨ kw`h¯nð Zneo]v C§s\sbmcp aï¯c¯n\p apXnc¯nsñóp \S³ {io\nhmk³. Zneo]v kmam\y_p²nbpÅ BfmsWómWv hnizmkw. t]meokv At\zjWhpw tImSXnbpsS ]cnKW\bnð Ccn¡pó hnjbambXn\mepw IqSpXð ]dbpónsñó

CXpw Hcp Fbt]mv Imo; C-hnsS DuWn\v Ap cq], Nn Idnbvpw ao Idnbvpw ]v cq-]! sImn Fbt]mnse ]nIv Imo\nse hn-e-p-d-hns ImcWanXv

ASp¯\mfnð Xncph\´]pcw CâÀ\mjWð sSÀan\ense tIm^n tjm¸nð \nóv `£Ww Ign¨v "]WnIn«n'sbó Imcyw \Sn A\p{iobS¡w \nch[nbmfpIÄ _nñv klnXw tkmjyð aoUnbbneqsSbpw aäpw shfns¸Sp¯nbncpóp. Fóm

_nsP]nbpsS ]npWtbmsS \nXojv Ipam hopw A[nImcn; D]apJya{nbmbn _nsP]nbpsS kpio Ipam tamZn kXy{]Xn sNbv-Xp

_p[\mgvN sshIptócw _olmÀ apJy-a{´n Øm\w cmPnh¨ sP.Un.bp t\-Xmhv \nXojv IpamÀ t\cw Ccp«nshfp¯t¸mÄ hoïpw apJya{´nbmbn. F³UnFbpsS ]n´pWtbmsSbmWp sP-Unbp t\Xmhmb \nXojv kÀ¡mÀ cq]oIcn¨Xv. apXnÀó _ns

h-b-dn-\p-n I-S-p-IqSnb ]nimNns\ Hgnnm Ggv kv{Xo-Isf _emwKw sN-bvXp; ]m A-dn

kv{XoIfpsS hbdn\pÅnð ISóv ]nimNns\ Hgn¸n¡m³ ssZhw XtómSv Ið¸n¨ncn¡póp Fóv hnizkn-¸n¨v Ggv kv{XoIsf {Iqcambn _emÕwKw sNbvX ]mÌÀ Ad-Ìnð. shÌv tbmÀ¡v--sjbdnse en_À«n
loading...

Other News in this category

 • sImXnbqdp hn`hfpambn sj^oUv-- tdmsXlman\npw \oe-Kncn,
 • Ac ew ]uv _Pv hwIfnbpw ImWnhepw BkzZnpXn\v {^o F{Sn; ]npWbvpXv Fkv._n.sFbpw, \oeKncnbpw AsseUpsamw tNv
 • Hmfcn Ncn{XsagpXm Xmdmbn SoapI; Bthiw tNmcmsX dnMv Iadn DssS bp.sI aebmfnIsf Imncnp hnkvab
 • klrZbpsS AJne bp.sI hSwhen acw sk]vw_ 24\v
 • Ip\mS Icpm Gpapp Av, Bdv lovkpI; aqv SoapI am{XamIptm PohcW t]mcmw
 • aebmfw anj\pambn ssItImp aebmfw ]Tnnm klrZb - Zn shv sIv tIcssfv-kv
 • ena bpsS Cu hjs HmWw ]qm[nIw `wKnbmbn BtLmjnm th Hcpm ]qnbmbn
 • PecmPmmcpsS t]mcmw bp.sI aebmfnIfn BthiamIpp; lovkv aqv, \men GpappXv Imcnmepw Bbm]dpw DssSbp Icpm
 • IhnXbpsS {]Xntcm[hpambn knZm\ - thdn hmb\m\p`hhpambn PzmebpsS ]pXnb ew ]pdndn
 • enh]qfns Petaf-bpsS sNw]SXmfw dKv_nbnte-v
 • Most Read

  LIKE US