Home >> ASSOCIATION
t]mcmNn{Xw hyambn; hwIfn acns BZy dun 22 SoapI GpappXv 6 lovkpIfnembn

സജീഷ് ടോം

Story Dated: 2017-07-16

BtKmf {]hmkn aebmfn kaql¯nð CXnt\mSIw Xsó Gsd {i²bmIÀjn¨ bqtdm¸nse {]Ya hÅwIfn aÕc¯nsâ t]mcm«Nn{Xw hyàambn. bp.sIbnse 110 aebmfn Atkmkntbj\pIfpsS Iq«mbvabmb bpIva, tIcfm Sqdnkw, C´ym Sqdnkw FónhcpsS klIcWt¯msS Pqsse 29 i\nbmgv¨ \S¯pó hÅwIfn aÕc¯nsâ BZy duïnð GsXñmw hŧfmWv Gäpap«pósXópÅ Xocpam\w \dps¡Sp¸neqsSbmWv \nÝbn¨Xv. kzmKXkwLw `mchmlnIfpw hnhn[ SoapIfpsS {]Xn\n[nIfpw Pqsse 15 i\nbmgv¨ dKv_nbnse t{Ut¡m«v skbnenMv ¢_nð \Só tbmK¯nð ]s¦Sp¯p. bpIva Sqdnkw {]tamj³ ¢_v sshkv sNbÀam³ Sntäm tXmakv A[y£X hln¨ tbmKw bpIva tZiob {]knUâv am½³ ^nen¸v DZvLmS\w sNbvXp. P\dð sk{I«dn tdmPntam³ hdp¤okv BapJ{]`mjWw \S¯n. t{]m{Kmw P\dð I¬ho\À AUz. F_n sk_mÌy³ aÕc{Ia§fpw ]cn]mSnIfpsS \S¯n¸pw hniZoIcn¨p. XpSÀóv hnhn[ t_m«v ¢_v {]Xn\n[nIÄ ]cn]mSnbpsS hnPbIcamb \S¯n¸n\v Bhiyamb Nne \nÀt±i§Ä aptóm«v hbv¡pIbpw AXntòepÅ NÀ¨ \S¯pIbpw sNbvXp. kzmKXkwLw `mchmlnIfmb sPbvk¬ tPmÀPv, {]nb Inc¬, kptcjv IpamÀ, tPmjn kndnbIv, CKvt\jykv s]«bnð, t]mÄ tPmk^v  FónhÀ t\XrXzw \ðIn. t_m«v ¢_v {]Xn\n[nIfpsS IqSn A`n{]mba\pkcn¨mWv aÕc{Ia§Ä kw_Ôn¨ A´na Xocpam\w ssIs¡mïXv.

s\lvdp t{Sm^n hÅwIfnbpsS amXrIbnð 16 SoapIsfsb¦nepw ]s¦Sp¸n¨p sImïpÅ aÕcamWv kwLmSIkanXn BZyw Xocpam\n¨ncpósX¦nepw 22 SoapIÄ aÕc¯ns\¯nbXv IqSpXð Bthiw ]IcpIbmbncpóp. bp.sIbpsS hnhn[ `mK§fnð \nómbn F¯pó Cu SoapIÄ¡v Xpey]cnKW\ ? \ðIpóXn\v thïn Fñm SoapIÄ¡pw ]s¦Sp¡póXn\p thïn Hcp duïv aÕcw IqSn \S¯póXn\v kwLmSI kanXn Xocpam\n¡pIbmbncpóp. hÅwIfnsb Cãs¸Spó bp.sI aebmfnIÄ¡v Cu Xocpam\w Gsd kt´mjIcamIpw. BsI 8 aÕc§Ä \St¡ïnbncpó Øm\¯v 14 aÕc§fmhpw C¯hW DïmhpóXv. IqSmsX Fñm SoapIÄ¡pw BZy duïv aÕc§Ä¡v aptómSnbmbn Hcp duïv ]cnioe\ Xpg¨nen\pw Ahkcw e`n¡póXmWv.  \mev SoapIÄ DÄs¸Spó \mev loävkpIfpw aqóv SoapIÄ DÄs¸Spó cïv loävkpIfpw IqSn BZy duïnð Bdv loävkpIfnembn«mbncn¡pw 22 SoapIÄ Gäpap«póXv. Ahkm\ 16 SoapIsf sXcsªSp¡póXn\mbpÅ t\m¡u«v aÕcamWv BZy duïnð Act§dpóXv. Bdv loävkpIfnepw aÕcn¡póXnð \nópw Hmtcm SoapIÄ hoXw ]pd¯mIpw. \mev SoapIÄ aÕcn¡pó loävkpIfnð \nópw aqóv SoapIfpw aqóv SoapIÄ aÕcn¡pó loävkpIfnð \nóv cïv SoapIfpamWv skan-ss^\ð duïntebv¡v (Ahkm\ 16-tebv¡v) {]thin¡póXv. cPnÌÀ sNbvXn«pÅ GsX¦nepw SoapIÄ aÕc¯nð ]s¦Sp¡póXnð \nópw GsX¦nepw ImcWhimð ]nòmdnbmð aäv SoapIÄ¡v ASp¯ duïntebv¡v hmt¡mhÀ e`n¡póXmbncn¡pw. Fómð aÕc¯neqsS loävkv aÕc¯nse hnhn[ Øm\§Ä \nÝbn¨ tijambncn¡pw hmt¡mhÀ e`n¡póXv.

t_m«v tdknsâ NpaXebpÅ PbIpamÀ \mbÀ, tP¡_v tPmbn¸Ån FónhcpsS t\XrXz¯nemWv BZy duïv loävkntebv¡pÅ \dps¡Sp¸v \S¯nbXv.

tIcf¯nse Npï³ hÅwIfn aÕc§fpsS ]mc¼cyw DÄs¡mïpsImïv Ip«\mS³ {Kma§fpsS t]cnepÅ hŧfnemhpw t_m«v ¢_pIÄ aÕcn¡póXv. hnhn[ loävkv aÕc§fnð Gäpap«pó hŧfpsS hnhcw Xmsg \ðIpóp. IqSmsX Hmtcm hÅw Xpgbpó t_m«v ¢_pIfpw AhbpsS Iym]väòmcpsS t]cpw DÄs¸Sp¯nbn«pïv.


loävkv 1: shÅwIpf§c, XncphmÀ¸v, Ipac¦cn, \Sp`mKw

shÅwIpf§c (bpssWäUv t_m«v ¢_v, BtâmhÀ, tIminb tPmkv)
XncphmÀ¸v (ssStKgvkv t_m«v ¢_v, HmIvkvt^mÀUv, kn_n Ipcymt¡mkv)
Ipac¦cn (C]vkzn¨v t_m«v ¢_v, C]vkzn¨v, jn_n hnäkv)
\Sp`mKw (sj^oðUv t_m«v ¢_v, sj^oðUv, cmPp Nmt¡m)

loävkv 2: s\SpapSn, Imhmew, Be¸m«v, ]mbn¸mSv

s\SpapSn (sIädnMv t_m«v ¢_v, t\mÀ¯mw]vS¬sjbÀ,  tkm_n³ tPm¬)
Imhmew (Imantbmkv t_m«v ¢_v, ImÀUn^v, kp[oÀ kptc{µ³ \mbÀ)
Be¸m«v (tÌm¡v t_m«v ¢_v, tÌm¡v Hm¬ {Sâv, ssdt¡m skðhn³)
]mbn¸mSv (dmón t_m«v ¢_v, Ipcymt¡mkv D®o«³)

loävkv 3: IpacIw, a¼pg¡cn, Bbm]d¼v, ]pfn¦póv

IpacIw (CSp¡n t_m«v ¢_v, ]oäÀ XmtWmenð)
a¼pg¡cn (_mknðU¬ t_m«v ¢_v, _mknðU¬, tPmkv ImämSn)
Bbm]d¼v (tlhmÀUvkv t_m«v¢_v, tlhmÀUvkv lo¯v, kPn tPm¬)
]pfn¦póv (ssa{Xn t_m«v ¢_v, ¥mkvt¡m, amXyp Nmt¡m)

loävkv 4: cma¦cn, Imcn¨mð, ssI¸pg, as¦m¼v

cma¦cn (Ih?³{Sn t_m«v ¢_v, Ih³{Sn, tPmtam³ tP¡_v)
Imcn¨mð (sX½mSokv t_m«v ¢_v, hqÌÀ, t\m_n. sI. tPmkv)
ssI¸pg (UmÀ«vt^mÀUv t_m«v ¢_v, UmÀ«vt^mÀUv, Pn_n tPmk^v)
as¦m¼v ({]nbZÀin\n t_m«v ¢_v, eï³,  tUm. hnað IrjvW³)

loävkv 5: Icphmä, ssI\Icn, Xmb¦cn

Icphmä (eb¬kv t_m«v ¢_v, seÌÀ, tSmtPm {^m³knkv s]«bv¡m«v)
ssI\Icn (Pn.Fw.F & ]ndhw, t¥mÌÀ, PntÊm F{_mlw)
Xmb¦cn (PhlÀ t_m«v ¢_v, enhÀ]qÄ, tXmaÊpIp«n {^m³knkv)

loävkv 6: FSXzm, N¼¡pfw, sNdpX\

FSXzm (bpssWäUv t_m«v ¢_v, FSXzm, tPmÀPv If¸pcbv¡ð)
N¼¡pfw (tbmÀ¡vsjbÀ t_m«v ¢_v, shbv¡v^oðUv, tPmkv amXyp ]c¸\m«v)
sNdpX\ (dnYw t_m«v ¢_v, tlmÀjw, A\nð hdp¤okv)

BZy duïv aÕc§fnð \nópw Ahkm\ 16 tebv¡v sXcsªSp¡s¸Spó SoapIÄ s\lvdp t{Sm^n hÅwIfn aÕc¯nsâ amXrIbnemhpw skan ss^\ð , ss^\ð duïpIfnð Gäpap«póXv. skan ss^\enð \mev SoapIÄ DÄs¸Spó \mev loävkpIfnembn«mhpw aÕcw \S¡póXv. skan ss^\ð loävkpIfnð Hómw Øm\¯v F¯pó SoapIÄ X½nemhpw {Kmâv ss^\enð Gäpap«póXv. cïmw Øm\¡mÀ eqtkgvkv ss^\enepw, aqópw \mepw Øm\§fnð F¯nt¨cpó SoapIÄ bYm{Iaw sk¡âv, tXÀUv eqtkgvkv ss^\enepw aÕcn¡póXmWv. Ahkm\ aÕcambn«mhpw {Kmâv ss^\ð \S¯s¸SpóXv.

tbmK¯nepw \dps¡Sp¸nepw hnhn[ SoapIsf {]Xn\n[oIcn¨v ]oäÀ XmtWmenð, t\m_n. sI. tPmkv, sI.kn cmPp, kn_n Ipcymt¡mkv, _n\p tP¡_v, D½³ Iea®nð, tSmtPm {^m³knkv, tPmkv hÀ¤okv, tP¡_v tPmÀPv, tPmÀPv tXmakv, tPmtam³ tP¡_v, SntPm tPmk^v, amÀ«n³ _m_p FónhÀ ]s¦Sp¯p.

Pqsse 29 i\nbmgv¨ dKv_nbnse t{Ut¡m«v hm«dnð \S¡pó hÅwIfn aÕchpw ImÀWnhepw Hcp h³hnPbam¡n amäpóXn\v Fñm bp.sI aebmfnIfptSbpw klmb klIcW§Ä kzmKXkwLw `mchmlnIÄ A`yÀ°n¨p. ]cn]mSnbpsS hniZ hnhc§Ä¡v; am½³ ^nen¸v (sNbÀam³): 07885467034, kvt]m¬kÀjn¸v hnhc§Ä¡v; tdmPntam³ hÀ¤okv (No^v HmÀKss\kÀ): 07883068181 Fónhsc _Ôs¸tSïXmWv.

More Latest News

F{X Ipd Aehn-em-sW-nepw aZyns \ncc D]tbmKw Xetmdns {]XnIcWtijn \ampsav ]T-\w

F{X Ipdª Aehnembmepw Zn\w{]Xn aZy]n¡póhÀ¡v A{X kpJIcañm¯ hmÀ¯bmWv HmIv--kv--t^mÀUv bqWnthgv--knänbpsS ]pXnb ]T\w \ðIpóXv. Bð¡tlmfnsâ \nc´c D]tbmKw a\pjy akvXnjv--I¯nsâ {]XnIcW tijnsb _m[n¡psa&oacu

apJm-ap-Jw h-n-pw apIm-ap-I-t\mSv apJwXncnv sFizcy A`ntjIns ssI]nSnv \S-p; Ahkm\w sk^nbn Ccphcpw Hcpanp; hoUntbm

C´y kµÀi\¯n\v F-¯nb C{ktbð {][m\a{´n s_ôan³ s\X\ymlphn\mbn t_mfnhpUv Xmc§Ä apwss_bnð H-cp¡nb hn-cpónð H-«p-h-an-¡ Fñm tlm-fn-hp-Uv Xm-c§pw ]-s¦-Sp-¯n-cpóp.

'RAv \namXm- \ns amdn amdn D]tbmKnpw, kXsan \mbnIbmmw; Rm\Xn\v sImSp adp-]-Sn-bpsS t]cnemWv F\nv Ahkcw \ntj[nsXv': shfnsSpepambn tkmtfm \mbnI

ap³\nc \mbnIamÀ apXð PqWnbÀ BÀ«nÌpIÄ hscbpÅ \SnamÀ kn\nabnse ImÌnwKv Iu¨v Zpc\p`h§sf¡pdn¨v Xpdóp ]dªp Ignªp. aebmf¯nð \Sn ]mÀhXn, dna Iñn¦ð, kPnX aT¯nð XpS§nbh&A

s]meokv IUnbnencn-s a-cnv s\mnIc kztZin {ioPohns LmXIsc Ism ktlmZc {ioPnv 771 Zn-h-k--fmbn Xp-S-cp sF-Xn-lm-knI kacw HSphn ^ew Ip. tIkv kn._n.sFsbsmv At\zjnnm tI{km Xocpam\n-

s]meokv IÌUnbnencn-s¡ a-cn¨v s\¿män³Ic kztZin {ioPohnsâ LmXIsc Isï¯m³ ktlmZc³ {ioPn¯v 771 Zn-h-k-§-fmbn Xp-S-cpó sF-Xn-lm-knI kacw HSphnð ^ew Iïp. tIkv kn._n.sFsbs¡mïv At\zjn¸n¡m³ tI{µk&

12 Im-cs sIm-e-]mX-Iw; Pb tamġv am\knI XIcmdnsv t]meo-kv; a-Is\ sImes-Sp-nb IY Iqkepanm-sX hn-h-cn-v {]Xn,At\bpw _ptfbpw tNmZyw sN-pw, sXfnshSpn\nsS \mpImcpsS {]Xn-tj-[w

Pn¯p tPm_nsâ acWhpambn _Ôs¸« ZpcqlXIÄ XpScpIbmWv. Xm³ Häbv¡mWv aIs\ sImes¸Sp¯nbXv Fópw sIme \S¯nbXv F§s\sbópw A½ PbtamÄ t]meokn\v hniZamb samgn \ðIn¡gnªp. FómenXv ]qÀWambpw t]meokv hnizkn
loading...

Other News in this category

 • {]IrXnbpsS {]nb IqpImcn Ihb{Xn kpKXIpamcnbpsS apJNn{XtmsS ]pXphjnse Pzme C amKkn {]knoIWntev
 • CKm\ duv Ahkm\nptm bpIva mknwK 3 KmbIsc s\ntensmv bqtdmv aebmfnI BthismSpapSnbn............. Amw FntkmUn ]mSpXv B\v, cN\, PntPm
 • CSpn Pnm kwKans {Inkvakv/\yq C Nmcnnv thn kvt\la\kpI \evInbXv 4687.25 ]uv
 • bpIva bqv s{]mPIvn\v Hu]NmcnIamb XpSw, hnZymnIġmbp {]Ya Icnb ssKUkv t{]m{Kman\v BthtimPzeamb ]cnkam]vXn
 • CSpn Nmcnn {Kqv bpsIbpsS {InkvXpakv Nmcnnv e`nXv 1570 ]uv, Cu hcvjw \InbXv 5200 ]uv, klmbn Fmhpw \n ]dv CSpn Nmcnn {Kqv
 • bpIva tZiob IemtafIfnse ncw tPXmfmb lcnbpw Ir]bpw Hw t\mv shbvkn \nsnb tim`bpw KmbIcmsbp mknwK3bpsS ]pXnb FntkmUv sshdemIpp
 • aebmfns {]nb Ihnb{Xn kpKXIpamcn Sodns IhnXIfneqsS Hcp km-chpw tIcfns CvS kmlnXyImc tUm: ]p\n Ip_v Zp A\pkvacWhpw e\n kwLSnnp-p
 • AhnkvacWobw Cu BtLmj; {_nkv--tm skv tXmakv kotdm ae_m ImenIv Nv {Inkvakv ]pXphc BtLmj htmham-bn
 • bpIva m knwK 3 ]pXnb FntkmUv t{]IcpsS apntev: kznvken\np t]fnpw Un\n \nsnb Pmkvan\psamw bp.sI.bpsS kzw C]vkznn \np at\mPpw Cu BgvN ]mSpp
 • thUv aebmfn s^Utdj bpsI Nm]vdn\v XpSambn; ]Xns\mwK AUvtlmv In \nehn hp
 • Most Read

  LIKE US