Home >> ASSOCIATION
t_mnMv, IpnIġv t Gcnb, ssehv tPv t{]m{Kmw, 2000 Im ]mnMv, `W IudpI; 650 G ]mn hwIfnbvsmw {]tXyI kuIcy

പി. ആർ. ഒ, യുക്മ

Story Dated: 2017-07-17

bp.sIbnse aebmfnIÄ BImwjm]qÀhw Im¯ncn¡pó {]YahÅwIfn aÕc¯nt\msSm¸w ImWnIfmbn F¯póhÀ¡v Hcp Znhkw apgph\mbpw IpSpw_ambn BkzZn¡m³ Ignbpó Xc¯nepÅ {]tXyI kuIcy§Ä kwLmSIÀ Dd¸m¡n Ignªn«pïv. hÅwIfn aÕc¯nð ]s¦Sp¡ms\¯pó SoapIÄ¡pw AtXmsSm¸w SoapIsf t{]mÕmln¸n¡póXn\pw aÕcw ImWpóXn\pambn F¯nt¨cpóhÀ¡v bmsXmcp _p²nap«pw Dïmhm¯ Xc¯nepÅ kÖoIcW§fmWv {IaoIcn¨n«pÅXv. bp.sIbnse hnhn[  `mK§fnð \nópapÅ 22 SoapIfmWv aÕc¯nð ]s¦Sp¡póXn\mbn F¯nt¨cpóXv. Cw¥ïnð \nópÅ SoapIÄs¡m¸w amäpcbv¡m³ shbnðknð \nópw kvt¡m«vemânð \nópsañmw SoapIÄ F¯nt¨cpópïv.

]e SoapIfpw Hcp ^manen SqÀ Fó \nebnð {]mtZinI Atkmkntbj\pIÄ t\XrXzw \ðIn _Êv _p¡v sNbvXv hcpóXn\pÅ Xocpam\amWv FSp¯n«pÅXv. aÕcmÀ°nIÄs¡óXv t]mse Ip«nIÄ¡pw aäpw F³tPmbv sN¿póXn\v kuIcy§Ä Dïmhptam FópÅXpw kwLmSItcmSv At\zjn¡pópïv. Ip«pIÄ¡pw apXnÀóhÀ¡psañmw F³tPmbv sN¿phm³ Ignbpó Xc¯nepÅ hnhn[ kuIcy§Ä Pqsse 29 i\nbmgv¨ \S¯s¸Spó hÅwIfn aÕct¯mSv A\p_Ôn¨v dKv_nbnse t{Ut¡m«v hm«dnð kÖoIcn¨n«psïóv kzmKXkwLw sNbÀam³ am½³ ^nen¸v, No^v HmÀKss\kÀ tdmPntam³ hÀ¤okv FónhÀ Adnbn¨p.

650 G¡À hnkvXoÀ®apÅ ]mÀ¡mWv dKv_nbnse t{Ut¡m«v hm«À. hÅwIfn aÕcw Act§dpóXv Cu ]mÀ¡ne hfsc hnimeamb XSmI¯n\pÅnemWv. 5 ssað ssZÀLyapÅ tdmUv Cu XSmI¯n\v Npänepapïv. bp.sIbnse t_m«v tdkv \S¯póXn\v kuIcyapÅ XSmI§fpw sNdp \ZnIfpw h¨v t\m¡nbmð t{Ut¡m«v hm«dns\m¸w InS]nSnbv¡¯¡ kuIcy§Ä e`yambn«pÅ aäv Øe§Ä Csñóv Xsó ]dbmhpóXmWv.

Gähpw {it²bambXv hnimeamb ]mÀ¡nMv kuIcyamWv.Aªqtdmfw ImdpIÄ ]mÀ¡v sN¿póXn\pÅ Øew km[mcW \nebnð Xsó e`yamWv. {]tXyI ]cn]mSnIÄ \S¡pt¼mÄ 2000ev]cw ImdpIÄ  ]mÀ¡v sN¿póXn\mbn {IaoIcW§Ä \S¯mw. CXv IqSmsX SoapIÄ F¯nt¨cpó _ÊpIfpw tIm¨pIfpw ]mÀ¡v sN¿póXn\v {]tXyI Øew e`yamWv. hÅwIfn aÕcw \S¡pó Pqsse 29 i\nbmgv¨ cmhnse 8 aWnbv¡v Xsó cPnÌÀ sNbvX SoapIÄ¡mbpÅ IuïdpIÄ Xpd¡póXmWv. ]mÀ¡nwKv AäâpamÀ t{Ut¡m«v hm«dntebv¡v F¯nt¨cpó ImdpIÄ¡v ]mÀ¡nMn\v Bhiyamb amÀ¤ \nÀt±iw \ðIpóXn\v Øe¯v Dïmbncn¡póXmWv.

Hcp Intemaoädne[nIw ssZÀLyw hcpó aXnðs¡«n\v tNÀóv \nóv hÅwIfn aÕcw t\cn«v ImWpóXn\v  Ahkcapïmbncn¡pw. Cu aXnðsI«nt\mSv tNÀóv \ñ hoXnbnepÅ tdmUv BbXpsImïv \mtem Atôm \ncbmbn BfpIÄ \nómð t]mepw aÕcw ho£n¡póXn\v _p²nap«v DïmhpIbnñ. Htc kabw A¿mbnc¯nev]cw BfpIÄ¡v bmsXmcp Xnc¡pw Iq«msX Xsó aÕc§Ä ho£n¡póXn\pÅ kuIcyamWv ChnsSbpÅXv.

aÕcw \S¡póXn\p t\tc FXnÀ Znibnembncn¡pw ssehv t{]m{Kmw \S¡pó tÌPv kÖoIcn¡póXv. Hm¸¬ FbÀ tÌPpIfnð Gähpw kuIcyt¯msS {]hÀ¯n¡póXv Dd¸m¡póXn\mbn ]¯v aoäÀ \ofhpw Bdv aoäÀ hoXnbpapÅ henb tÌPv Bbncn¡pw ssehv t{]m{Kman\v Atdôv sNbvXn«pÅXv. cmhnse 10 aWnbv¡v \S¡pó DZvLmS\ NS§n\v tijw aÕc§fpsS CSthfIfnð tÌPpIfnð X\Xv tIcfob Iem cq]§fpw \r¯ kwKoX C\§fpw Act§dpóXmbncn¡pw.

t{Ut¡m«v skbnenMv ¢_pambn klIcn¨mWv anXamb \nc¡nð t_m«nMn\v kuIcyw Hcp¡nbn«pÅXv. BZy duïv aÕc§Ä¡v tijambncn¡pw t_m«nMv Bcw`n¡póXv. aÕcw \S¡póXn\v XSÊapïmhm¯ hn[w XSmI¯nsâ asämcp `mK¯v \nómhpw CXn\pÅ {IaoIcW§Ä sN¿póXv. CXv kw_Ôn¨ hniZamb hnhc§Ä Ató Znhkw X¿mdm¡nbn«pÅ C³^Àtaj³ skâdnð \nópw e`n¡póXmbncn¡pw.

Ip«nIÄ¡mbn {]tXyI IfnØew ]mÀ¡nepïv. Ip«nIÄ¡mbpÅ km[mcW ]mÀ¡pIfnð e`yambn«pÅXne[nIw C\§Ä ChnsSbpïv. Ip«nIÄs¡m¸w ChnsS  kabw sNehgn¡póhÀ¡v aÕc§fpw ssehv tÌPv t{]m{Kmapw t\cn«v ImWpóXn\v km[n¡msX hcpw. Fómð ChÀ¡v thïn ]SpIqä³ Hm¸¬ FbÀ F¨v.Un Izmfnän _nKvkv{Io³ Ip«nIfpsS Ifn Øe¯n\v kao]w Atdôv sNbvXn«pïv. Ip«nIÄ¡mbn t^kv s]bnânMv t]mepÅ hnt\mZ§fpw Dïmbncn¡pw.

anXamb \nc¡nð tIcfob `£Ww e`yam¡póXn\v thïnbpÅ IuïdpIÄ Ató Znhkw ]mÀ¡nð hnhn[ Øe§fnð {]hÀ¯n¡póXmbncn¡pw. t{_¡v ^mÌv apXð UnóÀ hscbpÅ `£W ]m\ob§Ä Cu IuïdpIfnð \nópw e`yambncn¡pw.

IqSmsX ssk¢nMv Cãs¸Spó ^manenIÄ¡v t{Ut¡m«v ]mÀ¡v Hcp Cã tI{µambncn¡pw. aÕcw \S¡pó XSmI¯n\v NpänepapÅ Aôv ssað ssZÀLyapÅ tdmUnð ssk¢nMv A\phZ\obamWv. Fómð XmXv]cyapÅhÀ ssk¡nfpIÄ kz´w \nebv¡v sImïphtcïXmWv.

hÅwIfn aÕc¯nð hnhn[ SoapIsf t{]mÕmln¸n¡póXns\m¸w Hcp ^manen ^¬ tU Fó \nebnð aebmfn IpSpw_§Ä¡v ]s¦Sp¡póXn\pÅ Ahkcw IqSnbmWv bpIvabpsS t\XrXz¯nð tIcfm Sqdnkw, C´ym Sqdnkw, C´y³ ssl¡½oj³ eï³ FónhcpsS ]n´pWtbmsS AWnbns¨mcp¡nbn«pÅXv. bqtdm¸nð BZyambn \S¯s¸Spó Cu hÅwIfn aÕc¯nð ]¦mfnIfmhpóXn\pÅ Ahkcw Fñm? bp.sI aebmfnIfpw hn\tbmKn¡Wsaóv kzmKXkwL¯n\v thïn P\dð I¬ho\À AUz. F_n sk_mÌy³ A`yÀ°n¨p.

]cn]mSnbpsS hniZ hnhc§Ä¡v; am½³ ^nen¸v (sNbÀam³): 07885467034, kvt]m¬kÀjn¸v hnhc§Ä¡v; tdmPntam³ hÀ¤okv (No^v HmÀKss\kÀ): 07883068181 Fónhsc _Ôs¸tSïXmWv.

More Latest News

tPm F{_lmant\msSmw InS ]n B \m-fp-I Hcnepw Ahkm\ncptXsbv B{Klnn-cp-p...!! sh-fn-s-Sp--ep-ambn _n]mj _-kp

t_m-fp-hp-Uv Xm-c-§-fmb _n]m-j _-kphpw tPm¬ F{_-lm-apw thÀ]ncnªXv Bcm[Isc sR«ns¨mcp kw`hambncpóp. Fómð ChÀ thÀ]ncnªXn\v ]nónse bYmÀ° ImcWs¯¡pdn¨v Xpdóp ]dbpIbmWv _n]mj _kp. {]apJ am[ya¯n\v \ðInb A

''Fn\v hopw h-p''? Zneo]ns Pmaymt] ]cnKWnpXv Cu amkw 26 tev ssltmSXn am-n, PmaylPnbn aRvPphmcypw {ioIpam tat\m\psaXnsc Zneo]v

\Sn B{Ian¡s¸« tIknð Pbnenð Ignbpó \S³ Zoen]nsâ Pmaymt]£ sslt¡mSXn amänsh¨p. Zneo]nsâ AômaXv Pmaymt]£ \ðInbtXmsS 'F´n\v hoïpw hóp?' Fóv tImSXn tNmZn¨p. ASp¯ sNmÆmgv¨t¯¡mWv

Xs 6 amkw ssewKnI ]o-U-\-n-\n-c-bm-n-b C-fb aIs\ CmXmm aq aI-\v Izt-j; AanXssewKnImknbp CfbaI ]oUnnXv Asb am{Xa _psfbpw

amXmhns\bpw _Ôp¡fmb kv{XoIsfbpw \nc´cw ssewKnI ]oU\¯n\v hnt[b\m¡nbncpó Cfb aIs\ sImó 55 Imcnbmb amXmhns\bpw aq¯aI s\bpw t]meokv AdÌv sNbvXp. apwss_bnse `bm³Udnð \Só sR«n¸n¡pó kw`h¯nð cP\n Fó kv{XobmWv

Pnann I sshd Umkpambn bpsI sdUnn \nv cp aebmfn s]IpnI

shfn]mSnsâ ]pkvXI¯nse sshdð Km\amb Pnan¡nI½en\v NphSpIÄsh¨v sdUn¨nð \nóv cïv aebmfn s]¬Ip«nIÄ. Cu HmW¡mes¯ Fñm BtLmj thZnIfnepw Pnan¡n I½ð Km\w Øm\w ]nSn¨ncpóq. Cu Km\¯nsâ {]tXyI

sI]nFkn efnXbpsS ho-n DSpXpWnbnmsX IpSnp _lfapmnb B \S aebmfkn\na I Fmetbpw anI A`nt\Xmhmbncp-p; sI]nFkn efnXbpsS BIYsbpdnv Zo] \nim-v

\-Snbpw tIcf kwKoX \mSI A¡mZan A-[y-£-bpamb sI]nFkn efnXbpsS Pbnð kµÀi\s¯ hnaÀin¨v Fgp¯pImcnbpw tIcfhÀ½ tImtfPnse A[ym]nIbpamb Zo] \nim-´v cw-K-s¯-¯n. BßIYbnð, Adnbs¸Sm¯ ASqÀ`mkn Fó A[ym-b-¯n-s
loading...

Other News in this category

 • Pnann I sshd Umkpambn bpsI sdUnn \nv cp aebmfn s]IpnI
 • am aebmfn IĨd Atkmkntbjs HmWmtLmjw aebmf\nabn AhnkvacWobambn
 • klrZbbpsS AJne bp.sI hSwhen acn\p tIfnsImv Dbcm C\n Znhk am{Xw, km\Zm\w \nhlnpXp a{n F. sI _me
 • \mnse BtLmj Bch Xocptmgpw amthensb hcthv BtLmjw s]menpIbmWnhnsS ...AXnKw`oc HmWmtLmjhpambn bpssWUv {_ntm aebmfn Atkmkntbj
 • sdUnn acn tPmhIpsd ihkwkvImcw hcp _p[\mgvN \Spw
 • kZyhfpw Xmftaffpambn, Ghcpw Imncnp bp_nFwFbpsS HmWmtLmjw \msf
 • enh]qfnse HmWfpsS HmWambn Cu hjs enabpsS HmWw am-dpw, Ie ImbnI acġp XbmsdSppI AWnbdbn ]qnbmbn Ignp
 • AmSnbnse Xmhfp BZnhmkn hoSpIfn Acn Fnv tIw{_nUvPv Iv\m\mb Imenv Atkmkntbj
 • HmWw ]Snbndpp, HmWmtLmj-fpw e\nse HmWmtLmjġp kam]\w IpdnpsImv e lnpsFIythZnbpsS BtLmj Cu amkw 23\p \S-pw
 • Gsd ]pXpaItfmsS Ncn{Xw Xncpm enwI HmWmtLmjw BhWns i\nbmgvN
 • Most Read

  LIKE US