Home >> ASSOCIATION
{_ntm skv. tXmakv kotdm ae_m ImenIv Nnse ZpIv-dm\ Xncp\m BtLmjfpw ktU kv-Iq hmjnImtLmjhpw {]utVmPzeambn

ജെഗ്ഗി ജോസഫ്‌

Story Dated: 2017-07-17

Cutimsb ssZhhpw IÀ¯mhpambn {]Jym]n¨ tXmamÇolmbpsS HmÀ½bmNcn¨v- sImïv bpsIbnse Gähpw henb kotdm ae_mÀ kaql§fnð Hómb {_ntÌmÄ skâv. tXmakv kotdm ae_mÀ Im¯enIv NÀ¨nse ZpIvdm\ Xncp\mÄ BtLmj§fpw bpsIbnse Gähpw henb k¬-tU kv-IqfpIfnð Hómb {_ntÌmÄ skâv. tXmakv kotdm ae_mÀ k¬-tU kvIqÄ hnZymÀ°nIfpsS hmÀjnImtLmj§fpw {]utUmÖzeambn BtLmjn¨p. ^n𫳠skâv. sXtckmkv NÀ¨nð D¨¡v Hcp aWntbmsS \Só BtLmjamb hnip² IpÀ_m\bv¡v ^m. _nPp Nnäp]d¼³ apJyImÀ½nIXzw hln¨p. ^m. Pn½n ]pfnbv¡¡ptóð Xncp\mÄ ktµiw \ðIn.

dh. ^m. s_ón act§menð MSFS, dh. ^m. tPmkv ]qh\n¡ptóð CSSR , dh. ^m. kndnð CSa\, dh. ^m. tPmbn hbenð, dh. ^m. t]mÄ sh«n¡m«v CST FónhÀ klImÀ½nIcmbncpóp. hnip² IpÀ_m\bv¡v tijw `ànkm{µamb eZoªpw XpSÀóv ap¯p¡pSIfpsSbpw hmZytaf§fpsSbpw AI¼SntbmsS hnip² tXmamÇolmbpsSbpw aäv hnip²cpsSbpw Xncpkzcq]w FgpsóÅn¨p sImïpÅ {]Z£nWhpw \Sóp.

"Fsâ IÀ¯mth Fsâ ssZhta" FópÅ hnizmk {]Jym]\w {]hmknIfmbn amXr\m«nð \nópw Gsd ZqscbmsW¦nepw X§Ä¡p ]mc¼cyambn ]IÀóp In«nb hnizmkw {]utUmÖzeambn DbÀ¯n]nSn¡phm³ kotdm ae_mÀ k`bv¡pw hnizmknIÄ¡pw In«nb Gähpw at\mlcamb Ahkcambncpóp hnip² tXmamÇolmbpsS Xncp\mÄ. Ip«nIfpw apXnÀóhcpw AWnbWnbmbn AWn tNÀó {]Z£nW¯n\p tijw Fñm cq]§fpw ^n𫳠skâv. sXtckmkv NÀ¨n\v apónð H¯p tNcpIbpw XpSÀóv Fñmhcpw IqSn BtLmj]qÀÆw ]Ån¡pÅnte¡v {]thin¡pIbpw sNbvXp. STSMCC bpsS IzbÀ kwL¯nsâ at\mlcamb Km\mem]\w hnip² IpÀ_m\sb IqSpXð `ànkm{µam¡n.

^n𫳠skâv. sXtckmkv NÀ¨nð \nópw amdnt¸mIpó ^m. tSmw ^n\K\v STSMCCbpsS kvt\tlm]lmcw ^m. t]mÄ sh«n¡m«pw ^m. tPmbn hbenepw tNÀóv k½m\n¨v.XpSÀóv I gpóp FSp¡epw ]mt¨mÀ t\À¨bpw \Sóp. AXn\p tijw Bdv aWntbmSv IqSn {Ko³ th skâdnð Hómw Iv-fmkv apXð ]¯mw Iv-fmkv hsc GItZiw 360 Hmfw Ip«nIÄ hnizmk ]cnioe\w t\Spó bpsIbnse Gähpw henb k¬-tU kv-Iqfnð Hómb skâv. tXmakv kotdm ae_mÀ k¬-tU kvIqÄ hnZymÀ°nIfpsS hmÀjnImtLmj§Ä¡v XpS¡ambn. thZ]mT kv-Iqfnsâ slUvamÌÀ sPbnwkv ^nen¸vFñmhÀ¡pw kzmKXw Biwkn¨p. k¬-tU kvIqÄ AUvan\nkvt{SäÀ knPn hm[ym\¯v hmÀjnI dnt¸mÀ«v AhXcn¸n¨p.

A[y£\mbncpó STSMCC hnImcn ^m. t]mÄ sh«n¡m«v apJymXnYnbmbncpó amÀ {km¼n¡ð ]nXmhns\bpw sk{I«dn ^m. ^m³kphm ]¯nð, ^m. tPmbn hbenð, ^m. kndnð CSa\ FónhÀ¡pw Hcn¡ð¡qSn kzmKXw ]dªp. {_ntÌmfnð hfsc anI¨ coXnbnð \Sóp t]mIpó k¬-tU kv-Iqfnse hnZymÀ°nIsfbpw Ahsc ]Tn¸n¡pó A[ym]Iscbpw Ip«nIfpsS amXm]nXm¡sfbpw \ñ coXnbnð klIcn¡pó ]nSnFsbbpw BßmÀ°ambn A`n\µn¨p. ]nXmhnsâ Fñmhn[ ssKU³kn\pw ^m. t]mÄ sh«n¡m«v \µn ]dªp.

XpSÀóv kwkmcn¨ kotdm ae_mÀ F¸mÀ¡n Hm^v t{Käv {_n«sâ ]nXmhv amÀ tPmk^v {km¼n¡ð {_ntÌmÄ CShI  kotdm ae_mÀ F¸mÀ¡n Hm^v t{Käv {_n«\p  \ðIpó tkh\§sf apàIWvTw {]iwkn¨p.  {_ntÌmfnð Hmtcm XhWbpw Xm³ hcpt¼mÄ Gsd Imcy§Ä a\knem¡pópshópw bpsIbnepÅ Cu kaql¯nsâ \ómbn \Sóp t]mIpó thZ]mT {]hÀ¯\§Ä cq]X apgph³ hym]n¡póXnsâ `mKambn«mWv ^m. tPmbn hbens\ cq]Xm aXt_m[\ tI{µ¯nsâ UbdÎÀ Bbn \nban¨sXópw AXv t]mse Xsó Cu CShI bpsIbnse kotdm ae_mÀ hnizmknIÄ¡v \ðInb henb kw`mh\Ifnð Hómb {_ntÌmÄ ss__nÄ ItemÕhw cq]XbpsS IognepÅ apgph³ hnizmknIÄ¡pw D]Imc{]ZamIpó coXnbnð \S¯pó ss__nÄ ItemÕh¯ns\ Ipdn¨v FSp¯p ]dbpIbpw \nch[n {]iv\§Ä¡nSbnepw AsXmópw hIhbv¡msX thZ]mT ¢mknð X§fpsS Ip«nIsf Ab¡pó amXm]nXm¡sfbpw ]Tn¸n¡pó A[ym]Iscbpw ]nXmhv A`n\µn¨p.

kotdm ae_mÀ F¸mÀ¡n Hm^v t{Käv {_n«sâ {]Ya ss__nÄItemÕh¯nsâ sh_v-sskänsâ HutZymKnI DXvLmS\hpw ]nXmhv \nÀÆln¨p. ^m. tPmbn hbenð, ^m. kndnð CSa\, Uo¡³ tPmk^v ^nen¸v, {_ntÌmÄ ImÀUn^v doPnbsâ {SÌn ^nen¸v Itïm¯v, {SÌn entPm ]Sbmänð,]nSnF {]knUâv tPmÀPv sk_mÌy³,hnZymÀ°nIfpsS {]Xn\n[n tUmWm PnPn XpS§nbhÀ BtLmj]cn]mSnIÄ¡v BiwkIÄ t\Àóp.kn\n tPman FñmhÀ¡pw \µn {]Imin¸n¨p.

XpSÀóv Hóv apXð ]¯mw ¢mkv hscbpÅ Ip«nIfpsS sshhn[yamÀó Iem]cn]mSnIÄ Act§dn. Um³kpw kvInäpw, amÀKw Ifnbpw ]cnNap«v Ifnbpsams¡bmbn \mev aWn¡qtdmfw {_ntÌmÄ kotdm ae_mÀ kaql¯n\p AhnkvacWobamb aplqÀ¯§Ä k½m\n¨p. X§fpsS Ipªp§Ä thZnbnð AhXcn¸n¨ lrZyamb Iem]cn]mSnIÄ¡v ]qÀ® ]n´pWtbIn sImïv kZkycpw \ndª ssI¿SntbmsSbmWv Hmtcm ]cn]mSnbpw BkzZn¨Xv. kab]cnanXn ImcWw hnPbnIÄ¡pÅ k½m\Zm\w asämcp Ahkc¯nte¡v amän h¨p. Fóncpómepw apgph³ Ip«nIfpw X§fpsS t{]m{KmapIÄ thZnbnð AhXcn¸n¡pIbpw AXn\p tijw \Só kv-t\lhncptómsS ]cn]mSnIÄ¡v kam]\ambn.

STSMCC bpsS {SÌnamcmb entPm ]Sbmänð, {]kmZv tPm¬, tPmkv amXyp, hnhn[ I½nänbwK§Ä, thZ]mT A[ym]IÀ, ^manen bqWnän tImUnt\tägv-kv FónhÀ hnhn[ ]cn]mSnIÄ¡v t\XrXzw \ðIn.

More Latest News

F{X Ipd Aehn-em-sW-nepw aZyns \ncc D]tbmKw Xetmdns {]XnIcWtijn \ampsav ]T-\w

F{X Ipdª Aehnembmepw Zn\w{]Xn aZy]n¡póhÀ¡v A{X kpJIcañm¯ hmÀ¯bmWv HmIv--kv--t^mÀUv bqWnthgv--knänbpsS ]pXnb ]T\w \ðIpóXv. Bð¡tlmfnsâ \nc´c D]tbmKw a\pjy akvXnjv--I¯nsâ {]XnIcW tijnsb _m[n¡psa&oacu

apJm-ap-Jw h-n-pw apIm-ap-I-t\mSv apJwXncnv sFizcy A`ntjIns ssI]nSnv \S-p; Ahkm\w sk^nbn Ccphcpw Hcpanp; hoUntbm

C´y kµÀi\¯n\v F-¯nb C{ktbð {][m\a{´n s_ôan³ s\X\ymlphn\mbn t_mfnhpUv Xmc§Ä apwss_bnð H-cp¡nb hn-cpónð H-«p-h-an-¡ Fñm tlm-fn-hp-Uv Xm-c§pw ]-s¦-Sp-¯n-cpóp.

'RAv \namXm- \ns amdn amdn D]tbmKnpw, kXsan \mbnIbmmw; Rm\Xn\v sImSp adp-]-Sn-bpsS t]cnemWv F\nv Ahkcw \ntj[nsXv': shfnsSpepambn tkmtfm \mbnI

ap³\nc \mbnIamÀ apXð PqWnbÀ BÀ«nÌpIÄ hscbpÅ \SnamÀ kn\nabnse ImÌnwKv Iu¨v Zpc\p`h§sf¡pdn¨v Xpdóp ]dªp Ignªp. aebmf¯nð \Sn ]mÀhXn, dna Iñn¦ð, kPnX aT¯nð XpS§nbh&A

s]meokv IUnbnencn-s a-cnv s\mnIc kztZin {ioPohns LmXIsc Ism ktlmZc {ioPnv 771 Zn-h-k--fmbn Xp-S-cp sF-Xn-lm-knI kacw HSphn ^ew Ip. tIkv kn._n.sFsbsmv At\zjnnm tI{km Xocpam\n-

s]meokv IÌUnbnencn-s¡ a-cn¨v s\¿män³Ic kztZin {ioPohnsâ LmXIsc Isï¯m³ ktlmZc³ {ioPn¯v 771 Zn-h-k-§-fmbn Xp-S-cpó sF-Xn-lm-knI kacw HSphnð ^ew Iïp. tIkv kn._n.sFsbs¡mïv At\zjn¸n¡m³ tI{µk&

12 Im-cs sIm-e-]mX-Iw; Pb tamġv am\knI XIcmdnsv t]meo-kv; a-Is\ sImes-Sp-nb IY Iqkepanm-sX hn-h-cn-v {]Xn,At\bpw _ptfbpw tNmZyw sN-pw, sXfnshSpn\nsS \mpImcpsS {]Xn-tj-[w

Pn¯p tPm_nsâ acWhpambn _Ôs¸« ZpcqlXIÄ XpScpIbmWv. Xm³ Häbv¡mWv aIs\ sImes¸Sp¯nbXv Fópw sIme \S¯nbXv F§s\sbópw A½ PbtamÄ t]meokn\v hniZamb samgn \ðIn¡gnªp. FómenXv ]qÀWambpw t]meokv hnizkn
loading...

Other News in this category

 • {]IrXnbpsS {]nb IqpImcn Ihb{Xn kpKXIpamcnbpsS apJNn{XtmsS ]pXphjnse Pzme C amKkn {]knoIWntev
 • CKm\ duv Ahkm\nptm bpIva mknwK 3 KmbIsc s\ntensmv bqtdmv aebmfnI BthismSpapSnbn............. Amw FntkmUn ]mSpXv B\v, cN\, PntPm
 • CSpn Pnm kwKans {Inkvakv/\yq C Nmcnnv thn kvt\la\kpI \evInbXv 4687.25 ]uv
 • bpIva bqv s{]mPIvn\v Hu]NmcnIamb XpSw, hnZymnIġmbp {]Ya Icnb ssKUkv t{]m{Kman\v BthtimPzeamb ]cnkam]vXn
 • CSpn Nmcnn {Kqv bpsIbpsS {InkvXpakv Nmcnnv e`nXv 1570 ]uv, Cu hcvjw \InbXv 5200 ]uv, klmbn Fmhpw \n ]dv CSpn Nmcnn {Kqv
 • bpIva tZiob IemtafIfnse ncw tPXmfmb lcnbpw Ir]bpw Hw t\mv shbvkn \nsnb tim`bpw KmbIcmsbp mknwK3bpsS ]pXnb FntkmUv sshdemIpp
 • aebmfns {]nb Ihnb{Xn kpKXIpamcn Sodns IhnXIfneqsS Hcp km-chpw tIcfns CvS kmlnXyImc tUm: ]p\n Ip_v Zp A\pkvacWhpw e\n kwLSnnp-p
 • AhnkvacWobw Cu BtLmj; {_nkv--tm skv tXmakv kotdm ae_m ImenIv Nv {Inkvakv ]pXphc BtLmj htmham-bn
 • bpIva m knwK 3 ]pXnb FntkmUv t{]IcpsS apntev: kznvken\np t]fnpw Un\n \nsnb Pmkvan\psamw bp.sI.bpsS kzw C]vkznn \np at\mPpw Cu BgvN ]mSpp
 • thUv aebmfn s^Utdj bpsI Nm]vdn\v XpSambn; ]Xns\mwK AUvtlmv In \nehn hp
 • Most Read

  LIKE US