Home >> FB Notification
ssSwkv \u hymPhmbneqsS {]NcnnpXv bYmXpIbpsS Ancn'; IWpI \ncn Fw_n cmtP-jv

ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

Story Dated: 2017-09-10

bm{X UnF-_¯sb kw_Ôn¨v ssSwkv \u DÄs]sSbpÅ tZiob Nm\epIÄ {]Ncn¸n¡póXv hymPhmÀ¯sbóv Fw_n cmtPjv Fw]n. ssSwkv \uhnsâ hymPhmÀ¯ {]Ncn¸n¡póXv bYmÀ° XpIbpsS Aônc«nbmsWóv Fw_n cmtPjv ]dªp.

an¡ Sn¡äpIfpw ap³Iq«n _p¡vsNbvXXmWv. Fñmw HutZymKnI bm{XIfmbncpóp. 60% Sn¡äv XpIbpw e`n¨Xv s]mXptaJem hnam\I¼\nbmb FbÀ C´yb¡mWv. ssSwkv \u tI{µkÀ¡mcnð \nópw e`n¨ ]ckyhcpam\w shfns¸Sp¯ptamsbópw Fw]n tNmZn¨p. s^bv-kv_p¡neqsSbmbncpóp Fw_n cmtPjnsâ {]XnIcWw.

Fw_n cmtPjnsâ s^bv-kv_p¡v t]mÌv

-ssSwkv \uhnsâ hymPhmÀ¯ {]Ncn¸n¡póXv bYmÀ° XpIbpsS Aônc«n.

-an¡ Sn¡äpIfpw ap³Iq«n _p¡v-sNbvXXv Fñmw HutZymKnI bm{XIÄ
-60% Sn¡äv XpIbpw e`n¨Xv s]mXptaJem hnam\I¼\nbmb FbÀ C´y¡v
-ssSwkv \u tI{µkÀ¡mcnð \nópw e`n¨ ]ckyhcpam\w shfns¸Sp¯ptam?

Zriyam[ya cwKs¯ kwLn Cc«Ifnsemómbn Adnbs¸Spó ssSwkv \u Rm\pÄs¸sS tIcf¯nse Fw.]namÀs¡Xncmbn bm{Xm¸Sn kw_Ôn¨v At§bäw Zpcpt±iy]chpw sXän²mcWbpfhm¡póXpamb hmÀ¯ \ðIpIbpïmbn. ssSwkv \uhnsâ hfs¨mSn¨ hmÀ¯bpsS ]nónse bYmÀ° hkvXpXIÄ ChnsS hyàam¡s«.

1. hmÀ¯bnð ]dbpó Imebfhnse Fsâ bm{XbpsS hniZmwi§Ä kq£va]cntim[\ \S¯pIbpïmbn. Rm³ 3027628 (30.27e£w) cq] bm{X¸Sn C\¯nð t\«apïm¡n FóXv ip²\pWbmWv. Un.F. C\¯nð \nbam\pkrXw F\n¡v e`yambXv 628446.75 cq] (6.28 e£w)bmsWóncns¡ AXnsâ XpI Aônc«nbm¡n s]cp¸n¨v ImWn¨Xv t_m[]qÀÆw sXän²cn¸n¡m\sñ¦nð asä´n\mWv?

2. Fw.]n.amcpsS Fñm HutZymKnI bm{XIÄ¡pw Un.F. Cñ Fó hkvXpX ad¨p h¨mWv ssSwkv \uhpw kwLn A\pbmbnIfpw s]cp¸n¨ \pW IW¡pIÄ {]Ncn¸n¡póXv. ]mÀesaâv kt½f\¯nsâ XpS¡¯nepw Ahkm\¯nepw I½nän tbmK§Ä¡pÅ bm{X¡pw am{Xta Un.F. e`yamIq. Un.F \nbahpw N«§fpw \S]Sn{Ia§fpw A\pkcn¨v temIv-k`m sk{I«dntbäv A\phZn¡póXv am{XamWv. N«{]Imcw kaÀ¸n¨ Sn¡äv tIm¸nbpw t_mÀUn§v ]mkpw ]cntim[n¨v Dd¸m¡nb tijamWv sk{It«dnbäv XpI _m¦nte¡v {Sm³kv^À sN¿póXv. Hcp Fw.]n.¡pw kz´w Cãm\pkcWtam Bhiym\pkcWtam Un.F FgpXnsbSp¡m\mhnñ. Hmtcm bm{X¡papÅ A\phZn¡mhpó XpI¡v DbÀó ]cn[n \nÝbn¨n«pïv. AXnð IqSpXembmð AXv \nckn¡pIbpw sN¿pw. Hcn¡ð t]mepw Fsâ Sn¡äpIÄ C§s\ \nckn¡s¸«n«nñ.
3. ssSwkv \u ]dbpó Fsâ Fñm bm{XIfpw XoÀ¯pw Fsâ ]mÀesaâdn NpaXe \nÀÆlW¯n\pÅ HutZymKnI bm{XIÄ am{Xhpambncpóp. Hópw hyàn]camb Bhiy¯n\mbncpónñ. Fsâ ]mÀesaâdn {]hÀ¯\¯nsâ tUä ]cntim[n¨mð P\§Ä AÀ¸n¨ hnizmkhpw Ahtcð¸n¨ NpaXebpw Rm³ DbÀ¯n¸nSn¨n«pïv Fóv ImWm\mhpw.

(en¦v http://www.prsindia.org/mtprack/mbrajesh)

]mÀesaâdn I½nänIfpsS tcJIÄ ]cntim[n¨mepw P\§fpsS {]iv-\§fnð \S¯nb CSs]SepIfpw \nÀWmbIamb hntbmP\¡pdn¸pIfpw ImWm\mhpw. tað¸dª Imebfhnð PohnX ]¦mfn¡v \nbam\pkrXw Sn¡äpIÄ e`yambncpsó¦nepw Hóp t]mepw D]tbmKn¨n«nñ.
 4. asämcp Btcm]Ww bm{Xm¡qenbpsS \mensemóv Un.F ]camh[n e`n¡m\mbn 'Ahkm\\nanjw' Sn¡äv _p¡v sN¿póXv IqSnb \nc¡n\v ImcWamIpóp Fót{X. CtX¡pdn¨v Fsâ {Smhð GPânt\mSv At\zjn¡pIbpw `qcn`mKw Sn¡äpIfpw t\ct¯ _p¡v sNbvXn«psïópw 'Ahkm\\nanjw'Fó Bt£]w icnbsñópw GPâv hyàam¡nbn«pïv. Fómð Hcp Fw.]n.¡v {]tXyIn¨v Hcp temIv-k`m Fw.]n.¡v aÞe¯nse Xnc¡pIÄ A{]Xo£nXambn hóp tNcpó {]iv-\§Ä Fónhsbms¡ ImcWw _p¡n§nð Ahkm\ \nanj amä§Ä Nnet¸msg¦nepw A\nhmcyamIpIbpw sN¿pw. Ahkm\w _p¡v sN¿pt¼mÄ _nkn\kv ¢mÊv Sn¡änsâ \nc¡nepw Un.F. Dsï¦nð B\p]mXnIambn AXnepw \maam{Xamb amä§Ä CñmsX h³hÀ²\ Dïmhmdnñ. 5. C\n ssSwkv \uhnsâ Xsó hfs¨mSn¨Xpw s]cp¸n¨Xpamb IW¡pIf\pkcn¨p Xsó Gähpw XmsgbmWv Fsâ t]cv F¦nepw Nm\epw AhcpsS Xo{hheXp ]£ A\pbmbnIfpw Fsó e£yw h¨mWv ISp¯ B{IaWw Agn¨p hnSpóXv. AXv hnjen]vXamb cm{ãob {]XnImcañmsX asämópañ. 6. Ahkm\ambn, ssSwkv \uhns\ Iymad klnXw Rm³ Fsâ 1915 kv-IzbÀ ^oäv hnkvXoÀ®apÅ ]me¡ms« km[mcW ho«nte¡pw Uðln hn.]n.luknse Häapdn HutZymKnI ^v-fmänte¡pw £Wn¡póp. H¸w \n§Ä¡v hnhcmhImi \nba {]Imcw Hcp Imcyw At\zjn¡pIbpamhmw. \n§fpsS {]nbcmb Nne _n.sP.]n. Fw.]namÀ hoSv tamSn ]nSn¸n¡m³ F{X ]Ww sNehn«pshópw JP\mhn\v F{Xt¯mfw tNmÀ¨ hcp¯nsbópw Isï¯m³. Ft´ Xmð¸cyantñ? Csñ¦nð \n§Ä¡v Fsâbpw Fsâ IpSpw_¯nsâbpw hcpam\hpw BkvXnbpw ]cntim[n¡pIbpamhmw. At¸mÄ \n§Ä¡v Isï¯m\mhpw Rm³ iXtImSoizc³amcmb Fw.]n.amcpsS htcWy kwL¯neñ Fähpw km[mcW¡mcpsS KW¯nemWv DÄs¸SpIsbóv. ]me¡ms« P\§Ä¡dnbmw Rm³ Fw.]n.bmhpóXn\v ap¼pw tijhpw F§ns\ Pohn¡póbmfmsWóv. Fw.]n..bmb tijapÅ Hcp 'BÀ`mSw' _Ênð \nóv Hcp km[mcW Imdnte¡v amdn FóXmWv. AXpw temsWSp¯n«mWv. Fsâ cïpa¡fpw e£§Ä ^okv sImSpt¡ï kv-¡qfneñ, hfsc km[mcW¡mtcmsSm¸w kÀ¡mÀ kv-¡qfnemWv ]Tn¡póXpw. AXpsImïv \n§fpsS hnjen]vXamb hntZzj {]NcWs¯ Rm³ sXñpw hI h¡pónñ. kwL]cnhmchpw AhcpsS Iqen¯ñpImcpw Fsó e£yw h¡pt¼mÄ ]cn{`m´nbñ A`nam\amWpÅXv. Ahkm\n¸n¡pw ap¼v kpXmcyXbpsS kzbw {]Jym]nX Nm¼y³amcmb ssSwkv \uhnt\mSv HätNmZyw am{Xw. tI{µkÀ¡mcnð \nópw tI{µs]mXptaJem Øm]\§fnð \nópw Ignª aqóp hÀjw \n§Ä¡v F{X XpI ]cky hcpam\ambn e`n¨p? AXpw \nIpXnZmbIsâ ]WamWtñm. AX§s\ Xsóbtñ?

More Latest News

20 2 2018 ബ്രിട്ടീഷ് പത്രം

 20-2-2018 British patharm

icocns h-en-hpw \n-dhpw ]dv ]ecpw Ifnbmn; icoc kucyw sImv am{XamWv ChnsShsc FnbXv: dmbv ev-an

]ecpw icoc¯nsâ hen¸hpw \ndhpw ]dªv Ifnbm¡pIbpw Xpdn¨v t\m¡pIbpw sNbvXn«psïóv dmbn e£van CtX ImcW¯mð Gsdt¸À kv--t\ln¡pIbpw sNbvXp. AXpsImïv kpµcamb icocw thZ\n¸n¨n«nsñópw Xmcw ]dbp&oa

cpX-cw Iym-k-dpIsf {]Xntcm[nm Cu aq-ns\ AcnIġv Ignbpw! NokvKVnse imkv{X \Snb ]T\n sXfnXnsXm-s

KXzm³, almcmPn, sse¨ Fóo aqóv ]c¼cmKX Acn C\§Ä¡v Im³kdns\ {]Xntcm[n¡m³ Ignbpsaó Isï¯epambn imkv{X-ÚÀ. apwss_bnse `m` BtämanIv dnkÀ¨v skâdpw dmbv]qcnse Cµnc KmÔn Irjn hnizhnZymebhpw (sF.P

kzImcy _kv kacw s]m-fn-bpp; ]-e-bn-S-pw _kpI \ncnendn Xp-S-n; DSaIġv ImcWw ImWn t\mo-kv

Sn¡-äv \nc-¡v h-À-[\-hv B-h-iy-s¸-«v kz-Imcy _kv DSaIÄ \S¯nhcpó A\nÝ

A Pnvm, H-m-cw kn-Iv-kv ]m-v Pn-! Pnm ico-c kucy a-c-n knI-vkv]mn sshZnIs amkv F{Sn; CShIbpw ImWnI-fpw sRn!

]m-«p-]m-Sp-ó A-ó-sebpw U-m³-kv sN-¿p-ó A-Ñ-s\bpw A-`n-t\-Xmhm-b A-¨-s\bp-sam-s¡ \mw I-ïn-«pïv. F-ómð, t_m-Un _nð-Udm-b A¨-s\ B-Zy-am-bn-«m-bn-cn¡pw Im-Wp-I. A-sX,  XrÈqÀ \Só Pnñ
loading...

Other News in this category

 • {]nbm hmcycpsS ]mpw ]nkn tPmPpw; B Nn{Xw a\kn \nv ambpnsv ]nkn
 • cmbncw t^mtfmthgv--kn \npw HbSnv 21 entev; tamlemens\bpw ZpJdns\bpw ISnshn {]nbm hmcy Hmw m-\v
 • \Sn Znhy DnbpsS hnhml dnk]vj hoUntbm sshdemIpp. tKmU If selbn AXnkpcnbmbmWv \Sn thZnbn FnbXv
 • ImapIs hoSn\v apn \rw sNbvXv BsfIqn bphXn sImSp Fns ]Wn; hoUntbm ssh-d
 • Hc \qmn\p tijap BImihnkvabw; kq q Uv aq Nn{X ImWmw
 • GXv Bip]{Xn Dt]n Iymkdpw t`Zamp \mcmbWaqn sshZy imkv{Xn\v Hcp ApXamWv Cwojv dntmdpsS hoUntbm ImWmw
 • 93 h-b-nepw F-m H-cn-Xm.... sImSpw ans\ AhKWnv NpdpNpdptmsS IpSpw_tmsSmw ]-n-bn-se-n-b Fenk_v cm-n-bpsS Nn-{X- ssh-d-em-Ipp
 • A\pP-s Lm-XIsc Ism tPjvT sk{Idntbn\v apn \Sp- 763 Znhks kacw GsSp-v tkm-jy aoUnb; {ioPnn\v ]npW {]Jym-]nv Rmbdmgv sk{Idntbn\v apn Iqmbva
 • ''kJmfpsS Hfnhv PohnXw A{X hnip]pkvXIsamp-a''! ssewKnI AcmPIXzw, AhnlnXw, {]IrXn hncpw... hn.Sn _dman\v ]npWbpambn knhnIv N{
 • Dn apIp-s\ ]o-U-\-t-kn IpSpnbXv Hcp kwhn[mbIt\m? sNbvXp Iqnb ]m]ns Id IgpInfbm \mZnjmbvv Ignbn; ]e s]IpnIfpSbpw im]hpw Iocpw Abmfn hoWnp-v; hopw ]ntcn
 • Most Read

  LIKE US