Home >> FB Notification
tIcfnse Fbt]mpIfnse Nne a\pjyXzanm DtZymKcpsS am\knI ]oU\ Gphmtn h {]hmknIġm-bn Hcp s^bn_pv t]mv

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്‌

Story Dated: 2017-10-17' \nsâsbms¡ A¸³ k¼mZn¨ hIbmtWmSm Cu ImWpó FbÀt]mÀ«pw ChnsS hónd§pó ^vssfäpIfpsams¡..? '

kmansâ D¨¯nepÅ AeÀ¨ tI«v Rm\S¡w aäpÅ bm{X¡mscñmw Imcysa´msWódnbmsX kmans\ ]I¨p t\m¡n. Cant{Kj³ DtZymKØÀ¡p t\scbmWv kmanXv ]dªsXóv a\Ênembt¸mtg¡pw t]meokv DtZymKØÀ Ah\Sp¯v F¯nbncpóp. ]nSn¨p XÅn AhchnsS \nópw kmans\ sImïp t]mIm³ {ian¨t¸mgmWv R§Ä bm{X¡mÀ CSs]«Xv. Imcysa´msWódnbmsX kmans\ sImïp t]mIm³ ]änsñóv R§Ä ]dªt¸mÄ, BZyw AhÀ FXnÀs¯¦nepw R§Ä bm{X¡mÀ Häs¡«msWópw {]iv\w cq£amIpsaópw AhÀ¡v a\Ênembt¸mgmWv kmans\ R§tfmSv kwkmcn¡m³ AhÀ A\phZn¨Xv.

'tXmfnð X«n kmcanñ, hnjan¡ï' Imcysa´msWóp ]d. R§fpïv IqsS Fóv ]dªt¸mÄ kmansâ I®pIÄ \ndsªmgpIn. 'Rm³, Fsâ A¸¨\v kpJanñmsX tlmkv]näenð AUvanämsWódnªv HcmgvN ap³]v \m«nð hóXm. A¸¨\v AkpJw t`Zambn ]t£ Zp_mbnð \nópw F\n¡v Cóse hó Fsâ kplr¯nsâ ImÄ, Fsâ `mcybpw cïv a¡fpw AhnsS sh¨pïmb Imd]IS¯nð ]cn¡v ]än tlmkv]näenð BsWómWv. Aev]w kocnbkmsWómWv FtómSh³ ]dªXp. \n§Ä¡dnbmtam Cóse cm{Xn Rm³ Dd§nbn«nñ. ]mkvt]mÀ«pambn Cant{Kj³ DtZymKØcpsS ap³]nð sNót¸mÄ A]am\n¡pIbpw Ifnbm¡pIbpw sN¿pó coXnbnepÅ s]cpamäw Bbncpóp. Imcysa´msWóv F\n¡t¸mÄ a\Ênembncpónñ.

At§m«v amdn \nev¡v, Ipd¨p kabw Ignªv hnfn¡mw Fóv FtómSv AhÀ ]dªp. Fsâ £oWw ImcWw Rm\nhnSpÅ Itkcbnð hóncpóp. At¸mgmWv AhÀ ]ckv]cw Fsó A]am\n¡pó coXnbnð Hmtcmóv ]dbpóXv Rm³ tI«Xv. Rm³ aZyw Ign¨p Hmhdmbn«mWt{X, Fsâ I®pIÄ Nphóncn¡póXpw, Fsâ icoc¯n\v C{Xbpw £oWw tXmón¡pIbpw sN¿pósXópw Rm\m ^vssfänð bm{X sNbvXmð kv{XoIsf A]am\n¡m³ {ian¡pIbpw sN¿pat{X. Fsâ Icªp Ie§nb I®pIÄ aZy]m\w \nan¯amsWóv ]dªmð Rm³ kv{XoIsf A]am\n¡m³ {ian¡psaóv ]dªmð.

\n§Ä ]dbq, Rm\n§\bñmsX F§s\ {]XnIcn¡Ww. kln¡póXn\pw Hcp ]cn[n Ctñ. Fsâ IpSpw_¯nsâ AhØ HmÀ¯v Rm³ HómatX am\knI \ne sXänbncn¡phm. CXpw IqSn Bbt¸mÄ Fsâ \nb{´Ww F\n¡v \ãs¸«p. AXm Rm³ C§s\sbms¡ ]dªp t]mbXv. \osbms¡ Agnsb®WsaSm. Pbnenð InS¡p¼tg Adnbq R§tfmSv Ifn¡m³ {ian¨mð F§s\bncn¡psaóv. Iq«¯nð Hcp DtZymKس CXpw ]dªv kman\p t\sc ssI DbÀ¯m³ {ian¨t¸mgmWv R§Ä bm{X¡mcnð Hcmfmb A\´³ tIdn CSs]«Xv..

]nóoSt§m«v A\´³ ]dª Hmtcm hm¡pIfpw {]hmknIfpsS tað FbÀt]mÀ«v DtZymKØÀ ImWn¡pó [mÀãy¯nsâ \odpó bmYmÀ°y§fmbncpóp.

'\o Hs¡ amkmamkw F®n hm§pó i¼fw R§Ä {]hmknIfpsS hnbÀ¸nsâ hnebm. Hmtcm {]hmknIfpw Cu FbÀt]mÀ«n\pÅnð F¯n tNcpóXv ]e]e {]iv\§fpambmWv. Dähsc ]ncnbpó thZ\bpw acWhmÀ¯ Adnsª¯póhcpw, ]ehn[ amcI AkpJ§fpw. A§s\b§s\ \nch[n {]iv\§fmWv Hmtcm {]hmknIfpsSbpw a\Ên\I¯v. \n§Ä DtZymKØÀ R§Ä bm{X¡msc Nmbbpw Im¸nbpw Xsómópw kev¡cn¡m³ R§Ä Bhiys¸Spónñ. ]s£, \n§fpsS apJ¯pÅ Hcp sNdp ]pôncn, A{Xsb¦nepw sNbvXqsS R§Ä {]hmknIfpsSbSp¯v. ]Icw \n§Ä R§sf ]pÑt¯msSbñmsX t\m¡nbn«ptïm.

Hmtcm {]hmkntbbpw Hcp Xo{hhmZnbpsS `mht¯msSbñmsX \n§Ä ]cnKWn¡mXncn¡póptïm, acp`qanbnð Iãs¸«v R§fpïm¡nb ]Ww sImSp¯v R§Ä hm§pó XpÑamb km[\§Ä¡p t]mepw AXnsâ hnetb¡mÄ Cc«n \n§Ä \nIpXnbmbn Bhiys¸«t¸mgpw R§Ä {]hmknIÄ {]XnIcn¡mXncn¡póXv R§Ä¡v AXn\pÅ Ignhnñmªn«ñ, adn¨v R§fneqsS kz´w \mSv hnIkn¡psó¦nð A§s\bmIt« Fóv hnNmcn¨p am{XamWv.

A\y cmPy§fnse FbÀt]mÀ«nð bm{X¡mtcmSv AhnSps¯ DtZymKØÀ s]cpamdpóXv \n§sfmóv Iïp ]Tn¡Ww. AÀ¡v Hmtcm bm{X¡mcpw Ahsc kw_Ôn¨nSt¯mfw AXnYnIfmWv, ]t£ ChnsS \n§Ä¡v R§sf ]pÑamWv. {]mbamb kv{XoItfmSpw Ip«nItfmSv t]mepw \n§fnð ]e DtZymKØcpw am\yXbnñmsX Xsó thZ\n¸n¡pó hm¡pIfmWv ]dbpóXv. Iãs¸«v R§Ä {]nbs¸«hÀ¡mbn hm§n hó km[\§Ä shdpw NhÀ Fdnbpó emLht¯msS \n§Ä hens¨dnbpóXv ImWpt¼mÄ R§Ä A\p`hn¡pó thZ\ \n§Ä¡pw a\ÊnemIWsa¦nð Hcn¡se¦nepw {]hmknbmIWw. kmans\ R§Äs¡m¸w bm{X sN¿m³ A\phZn¨nsñ¦nð R§Ä {]hmknIÄ Bscóv \n§Ä Adnbpw. Hcp {]iv\w hómð R§sfñmw Hcp a\Êmbn Xsó \nð¡pw'.

'A\´³ ]dªp \nÀ¯nbXpw Iq«¯nð Aev]w am\yXbpÅ Hóv cïv \ñ DtZymKØÀ kmant\mSv aäpÅhÀ ]dª ]cnlmk hm¡pIÄ¡v £a tNmZn¡pIbpw AbmfpsS ZpÀhn[nbnð Bizkn¸n¡pIbpw bm{XbpsS ]cntim[\Isfñmw thK¯nð Xsó icnbm¡pIbpw sNbvXp'.

X¡ kab¯v \n§Ä bm{X¡mÀ CSs]«nñmbncpsó¦nð F\n¡v Pbnenð InSt¡ïn htós\, Hcp]mSv \µnbpïv \n§tfmsS\n¡v. kmw ssIIq¸n I®p \otcmsS CXv ]dªt¸mÄ AdnbmsX R§fpsS angnbpw \ndªp. aäpÅhcpsS s\m¼c§Ä {]hmkntbmfw a\Ênem¡m³ IgnbpóhÀ hncfamWv. hµn¨ntñepw \nµn¡cpXv. Hmtcm {]hmknItfbpw. \odpó a\ÊpIfpsS Hcp kwKa thZnbmWv {]hmknsb kw_Ôn¨nSt¯mfw Hmtcm FbÀt]mÀ«pIfpw. hnbÀ¸v Aóam¡póhÀ. AXmWv Hmtcm {]hmknIfpw.

More Latest News

tXmakv NmnbpsS cmPnbn Gjyms\ns hn\phn\v FsI iio{s Szn AuneqsS \n ktiw

tXmakv NmïnbpsS cmPn¡v ]nómse ap³ a{´n FsI iio{µ³ \µn {]ISn¸n¨v ktµiw Abns¨óv {]apJ am[ya{]hÀ¯I³ hn\p hn tPm¬. Gjym\nänsâ hmÀ¯ AhXmcI\mb hn\p Xsâ SznäÀ A¡uïneqsSbmWv C&i

hneyw tjIvkv]n-b-dnsd P-\m-n, Imcq tkma

{_n«o-jp-ImÀ \qäm-ïp-I-fmbn ]pkvX-I-§sf kÀ¤-[-\-cmb Fgp-¯p-Imsc Gsd _lp-am-\n-¡p-ó-h-cm-Wv. hnth-I-ap-Å-hÀ¡v am{Xta ]pXp-a-IÄ krjvSn-¡pó kmln-Xy-Im-c-òmsc, Ihn-Isf DÄs¡m-Åm-\m-Iq. Cu _p²n-P

s\lv--dphns\ kv{XoeS\m-n Nn-{Xo-I-cn-m k-tlm-Z-cn-bv-sm--ap t^mtm \Ivn {]-Nmc-Ww; _nsP]n sFSn sk ta[mhnbpsS ]Wn ]mfn

  PhlÀemð s\lv--dphns\ tami¡mc\mbn Nn{XoIcn¨v _nsP]n sFSn skð ta[mhn AanXv amfhy hnhmZ¯nð. ktlmZcn hnPbe£van ]Þnänt\bpw AhcpsS aItfbpw s\lv--dp hmÕeyt¯msS BenwK\w sN¿pó Nn{X§fmWv amfhy tamiambn Nn{XoIcn-¨-Xv.

bpsIbn aeIme A XomS\w _memPn t{Xntev \hw_ 25 \v

bpsIbnse A¿¸ `àÀ¡mbn \mjWð Iu¬knð Hm^v  tIcfm lnµp sldntäPnsâ B`napJy¯nð \hw_À 25 i\nbmgvN _ÀanMvlmw _memPn t£{X¯nse D]tZhXm {]XnjvTbmb A¿¸ kón[nbnte¡v {]XoImßI i_cnae XoÀ°

]Zvamh-Xn hn-hm-Zw Xo-cp-n; Zo]nIbpsSbpw _kmenbpsSbpw Xeshphv Av tImSn C\mw {]Jym]nv {Xnb kam-Pv

]ZvamhXn kn\nabpsS kwhn[mbIð kRvPbv eoe _³kmenbpsSbpw Nn{X¯nse \mbnI Zo]nI ]Zpt¡mWnsâbpw Xe sh«póhÀ¡v AôptImSn C\mw {]Jym]n¨v £{Xnb almkamPw. aodänse £{Xnb kapZmbnImwKamb Xm¡qÀ A`ntjtI tkmamWv {]Jym]\hpambn cwK¯v h&o
loading...

Other News in this category

 • tXmakv NmnbpsS cmPnbn Gjyms\ns hn\phn\v FsI iio{s Szn AuneqsS \n ktiw
 • Ch\mWv B NpWpn: Bip]{Xn Poh\mcnbpsS [myns\Xnsc inapbnb tkm-f-a tkmjy aoUnbbn Xmcambn
 • Imfnaemhv t{Xn Zi\w \Sn Zneo]pw IpSpw_hpw; Nn{X- tkmjy aoUnbbn
 • tkmjy aoUnbbn {]Ncnp Aoe hnUntbmsb Ipdnv {]XnIcWhpambn \Sn A\p tPmk^v
 • Cwojv kwkmcnm AdnbmsX FFsFbpsS ssan\v apn Pbdmw; As\ cnm ImfnZmkv Fn; ssIbSnv tkmjy aoUnb; hoUntbm sshd
 • aebmfn h\nXbvv D]tZihpambn kn sSUp hoUntbm sshdemIpp
 • BcpadnbmsX klmbnv \n`bbpsS ktlmZcs\ cmlpKmn ss]emn; kzw \I Dn kqn tIm{Kkv D]my\v tkmjy aoUnbbn A`n\\ {]hm-lw
 • _lpam\s tamZnPo XmfpsS hnIk\ amXyI Rġv th.. aqv ]Xnmv `cn XmfpsS KpPdmnt\m saw RfpsS tIcfw, tXmakv sFkns t^bnkv_pv t]mv
 • cmlp Kmnsb \n hnhmlw sNptam? bpSyq_v Nm\ \Snb ktbn s]IpnIfpsS {]XnIc-Ww
 • Hcbpw Xs aIġv C{Xbpw \ Imcy D]tZinpsImSpnpmhn; sshdemb HcbpsS s^bv--kv_pv t]m-v
 • Most Read

  LIKE US