Home >> ASSOCIATION
Cu \h e\n shv `mj kvt\lnIfpsS {]Ya tZiob kwKwaw \Spp, tUm: IhnX _meIrjv--W apJymXnYnbmbn ]sSppp

മുരളി മുകുന്ദന്‍

Story Dated: 2017-11-08

\½psS kz´w \mSnsâ ]ndómÄ akamb Cu \hw_À 19þ\v RmbÀ 11 aWn apXð 4 aWnhsc bpsI þ bnse `mj kvt\lnIsfñmhcpw {]Yaambn H¯pIqSphm³ Hcp§pIbmWv. A²ym]nIbpw, Nn{XImcnbpw, Fgp¯pImcnbpw, Iem KthjIbpw,
Ihnbpamb tUm : IhnX _meIrjvW³ apJymXnYnbmbn ]s¦Sp¡póp. "kzmX{´ym\´c tIcf¯nsâ Iem Ncn{X" s¯¸än, "kaImenI temI¯p IhnbpsS kzXz"s¯¸änsbms¡ tUm .IhnX _meIrjvW³ Ató Znhkw \t½mSp kwkmcn¡póp.
D¨ `£W¯n\p tijw `mj kvt\lnIfpsS 's\äv hÀ¡nw§pv ' kzbw ]cnNbs¸Sp¯pIbpw, AhchcpsS Fgp¯ptaJeIsf ]cnNbs¸Sp¯pIbpw sN¿pI ...
Xmev]ycyapÅhÀ AhcpsS cN\IÄ AhXcn¸n¡pI.

]pkvXIw Cd¡nbhÀ {]kn²oIcn¨ ]pkvXI§Ä {]ZÀin¸n¨v Bbh {]tam«v sN¿pI ...
AóhnsS F¯n tNcpóhÀ cNn¨ sXscsªSp¯ ctïm aqtóm IhnXIÄ hmbn¨v BbXns\ Ipdn¨pÅ {InbmßI hnaÀi\§Ä Imgv¨sh¡pI. Fón§s\bpÅ kwKXnIÄ. ]nsó Iq«mbn sN¿mhpó kmlnXy kw_Ôamb {]hÀ¯\§Ä Xncn¨dnbpIbpw, \nÀhlW]camb NpaXeIÄ GsäSp¡m³ kó²X bpÅhsc Isï¯pIbpw sN¿pI FóXv Cu H¯p tNcensâ apJyamb Xmev]cyamWv...!

Cónt¸mÄ aebmfs¯bpw, BbXnsâ kmwkv--ImcnI Npäph«§sfbpw kvt\ln¡pó [mcmfw BfpIÄ Cóv bp. sI bnepw ]cnkc {]tZi§fnepambpïv. AXmbXv ChnsSbpÅ hntZin hwiobcnð Gähpw IqSpXepÅ `mcXobcnbcnð KpPdm¯nIÄ¡pw,
]ôm_nIÄ¡pw tijw aqómw Øm\w Ae¦cn¡póXnt¸mÄ aebmfnIfmWv--...! Ct¸mfnhnsS [mcmfw tIcfob hwiPÀ \½psS `mjsbbpw, kmlnXys¯bpw, Iesbbpw, kwk-vImcs¯bpsams¡ kvt\ln¡póhcmbn«pïv...

C¯c¯nepÅ ]e X«pIfnembn, thdn« tZi§fnð hkn¡pó, Iem kmlnXy kvt\lnIfpsS {]Yaamb Hcp H¯pIqSð \S¯n Hcp s\ävþ hÀ¡pïm¡phm³ _nem¯nbnepÅ Fñm Iem kmlnXykmwk-vImcnI Iq«mbvaIfpw kwbpàambn \nóv klIcn¡pIbmWv...

aebmfn Atkmkntbj³ Hm^v Zn bp.sIbpsS 'tIcf slukn'\pÅnse thZn Cu kmlnXy kwKa¯n\v thïn hn«p Xóncn¡pIbmWv. Cóv Fgp¯ns\ t{]mÕmln¸n¡pó kmwk-vImcnIamb Hc´co£w ChnsS {]hmknIÄ¡nSbnð cq]s¸«p hcpóp. AXnð Iem kmwk-vImcnI kwLS\IÄ¡pw, Hm¬sse³ {]kn²oIcW§Ä¡pw, tkmjyð aoUnb X«I§Ä¡psams¡ \nÀ®mbIamb ]¦pïv...

C\n \ap¡v ASp¯  L«¯nte¡v \ot§ïnbncn¡póp. `mjm kvt\lnIÄ¡v Hón¨p tNcm\pw, ]cnNbs¸Sm\pw, Fgp¯pImÀ¡v AhcpsS cN\IÄ aäpÅhÀ¡v ]cnNbs¸Sp¯m\pw, ]pkvXI§Ä {]ZÀin¸n¡m\pw BZyambn Hcp thZn Hcp¡pIbmWv.
Ghcpw ]e \mfmbn \Sóp ImWm³ B{Kln¡pó Hcp ImcyamWv Cu H¯p tNcepw
kwLS\IÄ¡p AXoXamb C¯cw kulrZhpw, 's\äv hÀ¡n§pw' ]nsó
CtXmtSm¸w Xsó, I«³ Im¸nbpw IhnXbpw sh_v--sskänð http://kattankaappi.com - Fgp¯pImcpsSbpw, IemImcòmcpsSbpw Hcp s{]mss^ð enÌv sN¿póXn\pÅ kwhn[m\w ]qÀ¯oIcn¨n«pïv Fgp¯pImÀ¡v C\n kz´amb s{]mss^ð Iq«nt¨À¡mhpóXmWv.

Zbhmbn sskäv kµÀin¡pI, Asñ¦nð pen@kattankaappi.com Fó hnemk¯nð s{]mss^epw t^mt«mbpw Ab¨p XcnI. CXnð AWntNcpó Fgp¯pImcpsS cN\IÄ¡v {]tNmZ\amb ]eImcy§fpw, Iq«mb Xocpam\§fneqsS FSp¯v \S¸m¡pI. {]kn²oIcn¨ ]pkvXI§Ä hnXcWw sNbvXv IqSpXð hmb\¡mcnte¡v F¯n¡pI. B ]pkvXIsf Ipdn¨v AhtemI\§Ä /NÀ¨IÄ \S¯pI...

]e ]e Fgp¯vImcpsS cN\IÄ Hón¨v tNÀ¯v IhnXm kamlmc§Ä, IYm kamlmc§Ä, teJ\ kamlmc§Ä Fón§s\ CS¡v ]pkvXI§Ä {]kn²oIcn¡pI. sImñ¯nð Htóm ctïm XhW, AXmXp {]hmk cmPy§fpsS hnhn[ `mK§fnð sh¨v
Fgp¯pImcpsS kwKa§Ä \S¯n þ ]ckv]cw t\cn«v ]cnNs¸SpIbpw, ]cnNbw ]pXp¡pbpw sN¿pI. Fón§s\ \nch[n kmlnXy ]cnt]mjW Bib§Ä Fñm Fgp¯pImcpsS CSbnepw {]m_ey¯nð hcp¯n aptódphm\ñ Hcp ]Ssbmcp¡amWv, Cu {]Ya kwKaw sImïv e£yanSpóXv GXv Iq«mbvabnse AwK§fmsW¦nepw \½psS `mjsb kvt\ln¡pó, kmlnXys¯bpw, IeIsfbpw CãvSs¸SpóhÀs¡ñmw IqSn Hcp IpS¡ognð; AXmbXv Hcp s\äv hÀ¡n\pÅnð AWntNcmw...

Hcp Iq«mbvabmbn \nóv Hcpan¨v Iem kmlnXy kmwkv--ImcnI Imcy§fnð CSs¸«psImïncn¡mw. ]s¦Sp¡póhÀ¡v D¨ `£Ww GÀ¸mSmt¡ïXn\mð, ]cn]mSnbnð ]s¦Sp¡m³ Xmev]cyapÅhÀ Zbhmbn ap³Iq«n Adnbn¡pI. \n§fpsS \nÀtZi§fpw, A`n{]mb§fpw pen@kattankaappi.com Fó hnemk¯nð Adnbn¡pI.

Asñ¦nð apcfntbmsSm (0793 0134 340) {]nbt\msSm (0781 2059 822)
tPmkv BâWntbmsSm (0753 4691 747) kwkmcn¡pI.

Address of Venue

On Sunday - 19 / 11 / 2017 at 11am - 4pm
Kerala house,
671 Romford Road,
Manor Park,
London E12 5AD
,

More Latest News

saknbpsS \ngen \nv csSm s\bvadn\v ]pXnb amKw D]tZinv ap {^v Xmcw Xnbdn sln

temI¯nse Gähpw henb sdt¡mÀUv XpIbv¡v _mgv--ktemW hn«v s\bvaÀ ]nFkvPnbnte¡v tNt¡dnbXv ^pSv--t_mÄ temIs¯ A¼c¸n¨ncpóp. kv]m\njv ¢ºnð kq¸À Xmcw ebWð saÊnbpsS \ngenð Igntbïn hcpsa&oacu

'Bġqw sImXv Fs A\pP-s\, hniSm tamnphs\ Is\v hnfn-cpX'v; a[phns sIme]mXIn hnImc`cnX\mbn aqn

tamjW¡päw Btcm]n¨v A«¸mSnbnð BZnhmkn bphmhmb a[phns\ \m«pImÀ Xñns¡mó kw`h¯nð  {]Xn-IcWhpambn \S³ a½q«n. Xsâ s^bv--kv_p¡v t]PneqsSbmWv a½q«nbpsS hnImc]camb {]XnIcWw. a[phns\ BZnhmkn Fóv

_n-\o-jnsbpw _nt\m-bvbptS-bpw ]mfn--n Hsn-Sn 28 I\n-I: tImSntbcnbpsS IpSpw_ns kzp hnhcw shfnsSpWsav _nsP-]n

kn]nFw kwØm\ sk{I«dn tImSntbcn _meIrjvW³sd a¡Äs¡Xnsc Btcm]Whpambn _nsP]n cwK-¯v. tImSntbcn _meIrjvWsâ aIfmb _n\ojnsâbpw _nt\mbnbpsSbpw km¼¯nI CS]mSpIfnð ZqcplXbpïsbóp _nsP]n t\Xmhv F F³ cm[mIrjW³ Btcm]n¨p. Xncph\´

tamjWw Btcm]nv BZnhmkn bphmhns\ Bġqw Xnsm kw`-hw: ISbpSa DssS Ggpt] IUnbn; At\zjWn\v {]tXyI kwLw

A«¸mSn-bnð tamjWw Btcm-]n¨v BZnhmkn bphmhns\ aÀZn¨v sImes¸Sp¯nb kw`h-¯nð Ggv t]sc s]meokv IÌUnbnseSp¯p. aÀZ\¯n\v t\XrXzw \ðInb ISbpSa DÄs¸sSbpÅhcmWv t]meokv IÌUnbnð FSp¯Xv. IpähmfnIsf DS³ ]nS

Rms\n\v e\n t]mIWw, e Ctmv h-cs, AX-t lo-tdm-bn-kw? ^vsfIv--kv D]tbmKnv kocnb jqv sN-bv-X-Xn\v t{Sm-f-m-cp-sS s]mme

G-jym-s\-än-se ]-c-kv]-cw F-ó ko-cn-bepw A-Xn-se Zo-]vXnv sF-]n-Fkv, kqc-Pv F-ón-h-c-S-¡-ap-Å I-Ym-]m-{X-§fpw t{Sm-f³-amÀ-¡v kz-´w Ip-Spw-_mw-K-§-sf-t¸m-se-bmWv. AXp-sIm-ïpXsó Zo-]v-Xn am-Uw ap-¼v Xo-{h-hm-Zn-IÄ
loading...

Other News in this category

 • Ktjmw Sn hn bpIva mknwK3 acfpsS cmw dun\v kq ^n\njnwKv........... 1970 80 Ifnse lrZyKm\ duns Ahkm\ FntkmUpambn Fpp Pnkvtamfpw hn\phpw ]ns Ir]bpw
 • bpsIbnsepw Bthiambn bpIva t\gv--kkv t^mdw tIms^dkpI! t\mv shv doPnb doPnbW tIm{^kv s^{_phcn 17 \v {]Wn \Sp
 • alminhcm{Xnv `cpsS BtcmKy]cn]me\n\mbn DWncpv tkh\w bpsI; Bw_pekvFaPkn saUn Soan\v A`n\\{]hmlw
 • kwipamsbmcp ]ptcmKa\ cm{obw DbnnSnp tNX\ bpsIv \h t\XrXzw; P\d sk{Idn entbmkv t]m, {]knUv kpPp tPmk^v, {Sjd sP Fkv {ioIpam
 • bpIva bqns cmw tZiob tIm{^kn\pw h P\]npW IpnIfpw cnXmfpw Htckzcn A`n\\{]hmlw s]mgnpp
 • Xatkm am tPymXnKab ]Xnbpambn tkh\w bpsI; \nebv BZnhmkn Ducn {]Ya ZuXyw ]qoIcnp
 • hmvs^mUn shnbmgv sshInv-- kn daem Xm Isnb {InkvXob hnizms ]nbp A\p`h kmyw {]kvXmhnp-p
 • tImetcnbnepw ]cnkc {]tZifnepw \npw bp sIbntev IpSntbdnb IpSpw_fpsS \memaXv bp sI tImetcn kwKaw sk]vw_ 22 \v
 • 'bpIva mknwK 3' cmw duns ]pXnb FntkmUv kwt{]Ww Bcw`np. h t{]I kmnys kmnbmn Cu BgvN ]mSpXv kznkeUn\nsnb t]fnbpw, ]ns bp sI bpsS kzw AanXbpw PntPmbpw
 • Beph inhcm{Xnv Fp `P\eġv tkh\ns ssImmbn tkh\w bpsI; kuP\y Bw_pekv kokpw, saUn Soapw Cpdnbpw I\ncXcmIpw
 • Most Read

  LIKE US