Home >> ASSOCIATION
Cu \h e\n shv `mj kvt\lnIfpsS {]Ya tZiob kwKwaw \Spp, tUm: IhnX _meIrjv--W apJymXnYnbmbn ]sSppp

മുരളി മുകുന്ദന്‍

Story Dated: 2017-11-08

\½psS kz´w \mSnsâ ]ndómÄ akamb Cu \hw_À 19þ\v RmbÀ 11 aWn apXð 4 aWnhsc bpsI þ bnse `mj kvt\lnIsfñmhcpw {]Yaambn H¯pIqSphm³ Hcp§pIbmWv. A²ym]nIbpw, Nn{XImcnbpw, Fgp¯pImcnbpw, Iem KthjIbpw,
Ihnbpamb tUm : IhnX _meIrjvW³ apJymXnYnbmbn ]s¦Sp¡póp. "kzmX{´ym\´c tIcf¯nsâ Iem Ncn{X" s¯¸än, "kaImenI temI¯p IhnbpsS kzXz"s¯¸änsbms¡ tUm .IhnX _meIrjvW³ Ató Znhkw \t½mSp kwkmcn¡póp.
D¨ `£W¯n\p tijw `mj kvt\lnIfpsS 's\äv hÀ¡nw§pv ' kzbw ]cnNbs¸Sp¯pIbpw, AhchcpsS Fgp¯ptaJeIsf ]cnNbs¸Sp¯pIbpw sN¿pI ...
Xmev]ycyapÅhÀ AhcpsS cN\IÄ AhXcn¸n¡pI.

]pkvXIw Cd¡nbhÀ {]kn²oIcn¨ ]pkvXI§Ä {]ZÀin¸n¨v Bbh {]tam«v sN¿pI ...
AóhnsS F¯n tNcpóhÀ cNn¨ sXscsªSp¯ ctïm aqtóm IhnXIÄ hmbn¨v BbXns\ Ipdn¨pÅ {InbmßI hnaÀi\§Ä Imgv¨sh¡pI. Fón§s\bpÅ kwKXnIÄ. ]nsó Iq«mbn sN¿mhpó kmlnXy kw_Ôamb {]hÀ¯\§Ä Xncn¨dnbpIbpw, \nÀhlW]camb NpaXeIÄ GsäSp¡m³ kó²X bpÅhsc Isï¯pIbpw sN¿pI FóXv Cu H¯p tNcensâ apJyamb Xmev]cyamWv...!

Cónt¸mÄ aebmfs¯bpw, BbXnsâ kmwkv--ImcnI Npäph«§sfbpw kvt\ln¡pó [mcmfw BfpIÄ Cóv bp. sI bnepw ]cnkc {]tZi§fnepambpïv. AXmbXv ChnsSbpÅ hntZin hwiobcnð Gähpw IqSpXepÅ `mcXobcnbcnð KpPdm¯nIÄ¡pw,
]ôm_nIÄ¡pw tijw aqómw Øm\w Ae¦cn¡póXnt¸mÄ aebmfnIfmWv--...! Ct¸mfnhnsS [mcmfw tIcfob hwiPÀ \½psS `mjsbbpw, kmlnXys¯bpw, Iesbbpw, kwk-vImcs¯bpsams¡ kvt\ln¡póhcmbn«pïv...

C¯c¯nepÅ ]e X«pIfnembn, thdn« tZi§fnð hkn¡pó, Iem kmlnXy kvt\lnIfpsS {]Yaamb Hcp H¯pIqSð \S¯n Hcp s\ävþ hÀ¡pïm¡phm³ _nem¯nbnepÅ Fñm Iem kmlnXykmwk-vImcnI Iq«mbvaIfpw kwbpàambn \nóv klIcn¡pIbmWv...

aebmfn Atkmkntbj³ Hm^v Zn bp.sIbpsS 'tIcf slukn'\pÅnse thZn Cu kmlnXy kwKa¯n\v thïn hn«p Xóncn¡pIbmWv. Cóv Fgp¯ns\ t{]mÕmln¸n¡pó kmwk-vImcnIamb Hc´co£w ChnsS {]hmknIÄ¡nSbnð cq]s¸«p hcpóp. AXnð Iem kmwk-vImcnI kwLS\IÄ¡pw, Hm¬sse³ {]kn²oIcW§Ä¡pw, tkmjyð aoUnb X«I§Ä¡psams¡ \nÀ®mbIamb ]¦pïv...

C\n \ap¡v ASp¯  L«¯nte¡v \ot§ïnbncn¡póp. `mjm kvt\lnIÄ¡v Hón¨p tNcm\pw, ]cnNbs¸Sm\pw, Fgp¯pImÀ¡v AhcpsS cN\IÄ aäpÅhÀ¡v ]cnNbs¸Sp¯m\pw, ]pkvXI§Ä {]ZÀin¸n¡m\pw BZyambn Hcp thZn Hcp¡pIbmWv.
Ghcpw ]e \mfmbn \Sóp ImWm³ B{Kln¡pó Hcp ImcyamWv Cu H¯p tNcepw
kwLS\IÄ¡p AXoXamb C¯cw kulrZhpw, 's\äv hÀ¡n§pw' ]nsó
CtXmtSm¸w Xsó, I«³ Im¸nbpw IhnXbpw sh_v--sskänð http://kattankaappi.com - Fgp¯pImcpsSbpw, IemImcòmcpsSbpw Hcp s{]mss^ð enÌv sN¿póXn\pÅ kwhn[m\w ]qÀ¯oIcn¨n«pïv Fgp¯pImÀ¡v C\n kz´amb s{]mss^ð Iq«nt¨À¡mhpóXmWv.

Zbhmbn sskäv kµÀin¡pI, Asñ¦nð pen@kattankaappi.com Fó hnemk¯nð s{]mss^epw t^mt«mbpw Ab¨p XcnI. CXnð AWntNcpó Fgp¯pImcpsS cN\IÄ¡v {]tNmZ\amb ]eImcy§fpw, Iq«mb Xocpam\§fneqsS FSp¯v \S¸m¡pI. {]kn²oIcn¨ ]pkvXI§Ä hnXcWw sNbvXv IqSpXð hmb\¡mcnte¡v F¯n¡pI. B ]pkvXIsf Ipdn¨v AhtemI\§Ä /NÀ¨IÄ \S¯pI...

]e ]e Fgp¯vImcpsS cN\IÄ Hón¨v tNÀ¯v IhnXm kamlmc§Ä, IYm kamlmc§Ä, teJ\ kamlmc§Ä Fón§s\ CS¡v ]pkvXI§Ä {]kn²oIcn¡pI. sImñ¯nð Htóm ctïm XhW, AXmXp {]hmk cmPy§fpsS hnhn[ `mK§fnð sh¨v
Fgp¯pImcpsS kwKa§Ä \S¯n þ ]ckv]cw t\cn«v ]cnNs¸SpIbpw, ]cnNbw ]pXp¡pbpw sN¿pI. Fón§s\ \nch[n kmlnXy ]cnt]mjW Bib§Ä Fñm Fgp¯pImcpsS CSbnepw {]m_ey¯nð hcp¯n aptódphm\ñ Hcp ]Ssbmcp¡amWv, Cu {]Ya kwKaw sImïv e£yanSpóXv GXv Iq«mbvabnse AwK§fmsW¦nepw \½psS `mjsb kvt\ln¡pó, kmlnXys¯bpw, IeIsfbpw CãvSs¸SpóhÀs¡ñmw IqSn Hcp IpS¡ognð; AXmbXv Hcp s\äv hÀ¡n\pÅnð AWntNcmw...

Hcp Iq«mbvabmbn \nóv Hcpan¨v Iem kmlnXy kmwkv--ImcnI Imcy§fnð CSs¸«psImïncn¡mw. ]s¦Sp¡póhÀ¡v D¨ `£Ww GÀ¸mSmt¡ïXn\mð, ]cn]mSnbnð ]s¦Sp¡m³ Xmev]cyapÅhÀ Zbhmbn ap³Iq«n Adnbn¡pI. \n§fpsS \nÀtZi§fpw, A`n{]mb§fpw pen@kattankaappi.com Fó hnemk¯nð Adnbn¡pI.

Asñ¦nð apcfntbmsSm (0793 0134 340) {]nbt\msSm (0781 2059 822)
tPmkv BâWntbmsSm (0753 4691 747) kwkmcn¡pI.

Address of Venue

On Sunday - 19 / 11 / 2017 at 11am - 4pm
Kerala house,
671 Romford Road,
Manor Park,
London E12 5AD
,

More Latest News

CuPn]vXns Ncn{Xnse h kvt^mS\w; acWw 235, sRncnv tem-Iw

CuPn]vXnse hS¡³ kn\mbnse apkv--enw ]Ånbnð t_mw_v kvt^mS\¯nepw shSnhbv¸nepw sImñs¸«hcpsS F®w 235 Bbn. 109 t]À¡p ]cpt¡äXmbn hmÀ¯m GP³knIÄ dnt¸mÀ«p sNbvXp. ChnsS Að duU ]Ånbnð shÅ

am aebmfn IĨd Atkmkntbjs inipZn\mtLmjw \msf

bp sIbnse {]apJ aebmfn Atkmkntbj\pIfnsemómb amôÌÀ aebmfn IĨdð Atkmkntbjsâ inipZn\mtLmjw \msf (\hw_À 25) i\nbmgvN hnYn³tjm skâv. tPm¬kv k-vIqfnð h¨v \S¡pw. cmhnse 10.30 \v DZvLmS\ kt½f\t¯msS BtLmj ]cn]mSnIÄ¡v X

kwKoXkm{amb cmhns\ C\nbpw Hcp\mIqSn: e lnpsFIythZnbpsS 4 aXv GImZinkwKotXmhw \msf t{ImbvtUmWn \Spw

eï³: eï³ lnµpsFIythZnbpsS GImZin kwKotXmÕhw \msf t{ImbntUmWnð \S¡pw. eï³ lnµpsFIythZnbpsS Ip«nIfpsS KW]Xn kvXpXntbmsSbmWv Cu hÀjs¯ kwKotXmÕh¯n\v XpS¡w Ipdn¡póXv. t{Imbv--tUmWnse A\pKrloX IemImc\pw Gjyms\&aum

40 hjġv apv IepIbdn Zp_mbnsenb Xncphmc Amb aS-pp.. kwXr]vXntbm-sS

bpFCbpsS hfÀ¨ I¬ap³]nð Iïv Pohn¨ tXmakv a¯mbn Fó {]hmknbpsS IY "]t¯amcn' Fó kn\nabv¡v {]tNmZ\ambncptóm Fódnbnñ. ]t£, keow Al½Zv kwhn[m\w sNbvX Cu Nn{X¯nð \½Ä Iï, a½q«n A`n\bn

Imb It tI-kv; \nbtam]tZiw adn-I-Sv tXmakv Nmn kp{]ow tImSXnbnte-v; If \Inb dntmv dmWsav B-hiyw

Imbð It¿ä hnjb¯nð sslt¡mSXnbpsS hn[n d±m¡Wsaó Bhiyhpambn ap³ a{´n tXmakv Nmïn kp{]nwtImSXnbnð. a{´nk`bv¡v Iq«p¯chmZn¯w \ãs¸«pshó hn[n sXämsWópw IeÎÀ Snhn A\p]abpsS
loading...

Other News in this category

 • am aebmfn IĨd Atkmkntbjs inipZn\mtLmjw \msf
 • kvtImSvemUnse aebmfo kaqls Hcp IpSogn AWn\ncm\p Xo{h{iaġv Dve XpSw
 • Ncn{Xn hcm Hcp FgppImcs\ hmb\mv ]cnNbsSpnsImv Pzme \hw_ ew {]knoIcWn-tev
 • A\p{KloX KmbI hn--k ]ndhw t\mnwKvlman \npap knPphpambnp hntij ]phbvpp
 • am lnp IayqWnnbpsS ae aIchnfv BtLmjfpw XomS\hpw \hw_ 25, Unkw_ 13 XoXnIfn
 • am {kmnens A\p{KloX kmnyhpw, hnip {KY kw`hġp Poh ]I Bhnjvmcfpw; oht\Pv ']mcojv tU' hm`-ambn
 • bpIva 'bp{Kmdv ' Ncn{X hnPbw: {_mUv \yq thmIv--kv thmK Imdpambn kn_n sj^oUntev
 • CSpnPnm kwKaw {Inkvakv Nmcnnv bpsIbnse aebmfnIfpsS AIagn klmb klI-c-Ww
 • kuv shv doPnb, Cuv BUv shv anUv emUv--kv doPnb FnhnSfn doPnbW tIm{^kpIfpambn bpIva \gvkkv t^mdw
 • 2018se bpIva Ie; bp.sI aebmfnIġnSbn h{]Nmcw t\Spp
 • Most Read

  LIKE US