Home >> SPIRITUAL
"a A\p{Kl hmXmb\fntep Xpdhn ; ssZh hnizmkw PohnX hnPbfpsS Ddhbpw" {kmn ]nXmhv; oht\Pn Bevaob ssNX\yw ]Iv CSb ki\w kam-]np

അപ്പച്ചന്‍ കണ്ണഞ്ചിറ

Story Dated: 2017-12-03

Ìoht\Pv: F¸mÀ¡n Hm^v t{Käv {_n«³ kotdm ae_mÀ cq]XbpsS tae²y£³ amÀ tPmk^v {km¼n¡ð ]nXmhnsâ CSb kµÀi\w Ìoht\Pv ]mcojv I½ypWnänbnð Bevaob ssNX\yhpw ]nXr kvt\lhpw ]IcpóXmbn. ]mcojwK§sf `h\§fnð  sNóv t\cnð ImWpIbpw Ipie§Ä ]dªpw AhcpsS kt´mj§fnð ]¦p tNÀópw, Dð¡WvTIfnð Bizmkw t\Àópw, k¦S§fnð km´z\w ]IÀópw BioÀÆZn¨pw BWv  {km¼n¡ð ]nXmhv Hmtcm `h\§fpw Ibdnbnd§nbXv. tPmk^v ]nXmhnsâ CSb kµÀi\w A£cmÀ°¯nð Ìoht\Pnð Bevaob DuÀÖhpw ]p¯\pWÀÆpw ]IcpóXmbn.

Ìoht\Pnð t\cs¯ ]mcojv Xncpómfnepw ]mcojv Zn\mtLmj¯nepw apJymXnYnbmbn ]¦p  tNÀó ]nXmhv Aóv BÀÖn¨ IpSpw_ _ԧĠ Ac¡n«pd¸n¡pIbmbncpóp Xsâ Cu AP]me\ ip{ipjbneqsS.

skâv lnðUm tZhmeb¯nð ]cnip² IpÀºm\ AÀ¸n¨p IpSpw_mwK§sf kaÀ¸n¨p kamcw`n¨ CSb kµÀi\¯nð £abpsSbpw ssZh hnizmk¯nsâbpw A\nhmcyXbnte¡v hncð NqïpóXmbn IpÀºm\ at²y \ðInb ktµiw."\mw aäpÅhtcmSv £an¡pt¼mÄ ssZh Ir]bpsSbpw A\p{Kl§fpsSbpw tcmK im´nbpsSbpw hmXmb\§Ä \½Ä¡mbn Xpd¡s¸Spw.sshcmKyw ]I FónhbmWv \mw t\cnSpó henb tcmK§Ä¡pw {]XnkÔnIÄ¡pw {]iv-\§Ä¡pw B[mcw.ssZh hnizmkhpw, {]amW§fpw apdpsI ]nSn¡póhÀ PohnX hnPb§Ä¡mbpÅ häm¯ DdhIÄ Isï¯pw, AhÀ Hcn¡epw \ncmicmhnñ" Fópw ]nXmhv a¡sf HmÀ½n¸n¨p. 

Xncpk`bpsS ASnØm\amb IpSpw_¯nð _豈 imàoIcn¨pw,IpSpw_ bqWnäpIfnð sFIyhpw, kvt\lhpw \nd¨pw, Nm¹n³knIfpsS ]cn[nbnð iàamb Iq«psI«pw cq]Xm Xe¯nð iàamb k`m kvt\l¯n\pw ]ckv]c klIcW¯n\pw B¡w Iq«phm\pw AXn\mbn cq]Xbnse a¡sfbpw IpSpw_§sfbpw cq]s¸Sp¯póXn\pw ]nXmhnsâ CSb kµÀi\§fpw cq]Xm Xe¯nð \S¯s¸Spó ]²XnIfpw tImÀ¯nW¡n hniIe\w sN¿pt¼mÄ A\p{KloXamhpópshóp sXfnbn¡póXmWv AP]me\ hnknäpIÄ.

cq]XbpsS {]Ya hmÀjoI¯n\Iw t\SnsbSp¯ h³ hnPb§Ä¡p cq]XbmsI I¿Sn t\SnsbSp¡pt¼mÄ AXnsâ ]nónse PmeI iànbmb k`ma¡Ä ]nXmhnsâ A{im´amb ]cn{ia¯nsâbpw iàamb {]mÀ°\bpsSbpw ITn\m²zm\¯nsâbpw cq]XmXe¯nð \S¯nb Bevaob t]mjW ]cn]mSnIfnepw F{Xam{Xw BIÀjnXcmbn Fóv sXfnbn¡póXmWv Hmtcm IpSpw_§fnepw ]nXmhn\v e`n¨ kvt\lmZchpw ]n´pWbpw.

cq]Xbnð ]nXmhnsâ sk{I«dn ^m.^m³kph ]¯nð ip{ipjIfnð klImÀanIXzw hln¨p.CSb kµÀi\§fnð {SÌnamcmb A¸¨³ I®ônd Pn½n tPmÀÖv FónhÀ ]nXmhns\ A\pKan¨p.

Hmtcm IpSpw_§sfbpw AhÀ¡mbn ssZhw \ðInb  A\p{Kl§fnð kt´mjw ]¦nSpt¼mÄ Xsó {]mcmϧfpambn Zqsc t\m¡n Im¯ncn¡pó AkwJyw a¡Ä¡v Cu thZn e`n¡phm³ CSbmIs« Fópw {]mÀ°n¡pIbpw  {ian¡pIbpw sN¿pó Hcp \ñ ]nXmhns\bmWv Ìoht\Pnð t\cnð ImWphm³ IgnªXv.

Ìoht\Pnð kwhmZw \S¯nbpw, IYIfpw Ipie§fpw ]dªpw Ip«nIfpsS ]nXmhv

A`nhµy {km¼n¡ð ]nXmhv Xsâ CSb kµÀi\¯nsâ kam]\ambn Ìoht\Pv ]mcojv IpSpw_§Ä¡mbn skâv tPmk^vkv tZhmeb¯nð IrXÚXm _en AÀ¸n¡pIbpïmbn. IpÀºm\bpsS BapJ¯nð k`bpsS \mfs¯ iàòmcmb a¡sf t\cnð ImWphm\pw hnizmk¯nsâbpw,  ]mc¼cy¯nsâbpw {]amW§fpsSbpw PohnX km£nXXz¯nsâbpw A\nhmcyXsb hfsc kckambpw D]aIÄ \nc¯nbpw \À½ kñm]¯neqsSbpw Ahcnte¡v-- ]Icphm³ ]nXmhv kabw Isï¯pIbmbncpóp.

'\nch[n hyànIÄ Ipcninð acn¨psh¦nepw ssZh ]p{X\mb tbip {InkvXphnsâ IpcnipacWw Ft´ thdn«v \nð¡pópshópw, krjv--Snbpw krjv--Smhpw X½nepÅ hyXykvXX, Pò]m]§Ä GimsX F§ns\ ]cnip² amXmhv am{Xw P\n¨pshópw \½Ä F§ns\ amtamZok kzoIcW¯neqsS AatemÛhXmhØbnte¡p F¯n]äpópshópw, ssZh ]²XnIÄ F§ns\ a\Ênem¡phm³ ]äpsaópw F´n\v  \ómbn {]mÀ°n¡Ww ssZhs¯ kvXpXn¡Ww Fópw Bg¯nð Fómð kckambn a\Ênem¡nsImSp¯ ]nXmhv ssZh¯n\p km£nIfmbn Pohn¡Ww'  Fópw Ip«nIsf D]tZin¨p.

Ip«nIÄ ssZh kvt\lw ]äphm³ F{X am{Xw tbmKycmWv Fópw B \nÀ½eX AsX§ns\ Im¯p kq£n¨p aptóm«p sImïv t]mhmw Fóv khnkvXcw {]Xn]mZn¨ ]nXmhv Ip«nIsf BIÀjn¡pIbpw AhcpsS {]nb¦c\mb ]nXmhmIpIbpambncpóp. ]nXmhnsâ tNmZy§Ä¡p hyXykvXamb D¯c§fmWv Ip«nIÄ \evInbsX¦nepw tI«ncpó Ghcnepw AXv Nnt´m±o]Ihpw hnÚm\w GIpóXpambn.

]nXmhnsâ kwhmZw BkzZn¨pw  A\p`hn¨pw a\Ênem¡nb Ip«nIÄ lÀjmcht¯msSbmWv ]nXmhn\v \µn AÀ¸n¨Xv. IrXÚXm _enbnð Ip«nIÄ XsóbmWv Km\ ip{ipjIÄ \bn¨Xpw ]nXmhnsâ {]iwk ]nSn¨p ]änbXpw.

{SÌn A¸¨³ I®ônd \µn {]Imin¸n¨p.


More Latest News

am[hnpnbpsS aXwamhpw eu PnlmZv; 'imcocnIambn D]tbmKnv Icnn Nnbmn'; Btcm]Whpambn ]cnhm kwLS\m t\-Xm-hv

aebmf¯nse {]nbs¸« Fgp¯pImcn am[hn¡p«nbpsS aXwamäw euPnlmZmsWóv Btcm]n¨v kwL]cnhmÀ t\Xmhv cw-K-¯v. X]ky Xncph\´]pcw Pnñm A[y£³ IqSnbmb tUm: A\nð sshZyawKew BWv Btcm]W§fpambn cwKs¯¯nb-Xv. dmWn ]ßn\nsb&iex

XrqWnpdbn hopImsc sInbnv hIh; 50]h kzWhpw 20,000 cp]bpw Ihp, ]n-n C-X-c kwm-\ kw-L-sa-v kwibw

Xr¸qWn¯pdbnð ho«pImsc sI«nbn«v h³IhÀ¨. A³]Xp ]h³ kzÀWhpw 20,000 cq]bpaS¡apÅ hkvXphIIÄ IhÀóp. Xangv\m«pImcS§pó ]¯wKkwLamWv IhÀ¨ \S¯nbsXóv ho«pSa s]meokn\v samgn \&et

HSnb ep-n 30 Imc-s tavvHh-dp-ambn taml-em s]mXpthZnbnsen; Nn{X Im-Wmw....

aebmf kn\na temIhpw t{]£Icpw Ct¸mÄ HóS¦w NÀ¨ sN¿óXv taml³emensâ ]p¯³ ta¡v Hmhdnt\¡pdn¨mWv. HSnb³ Fó Nn{X¯nse HSnb³ amWnIysâ 30 hbkpÅ Ime¯n\v thïnbmWv taml³emð ITn\ apd

tIm-{Kv A[y\m-bn cm-lp NpaXetb-p: Imepjyns cm{obns\Xnsc t]mcmSp-sa-pw tamZn kmcns `cWw Cysb ]ntmv ASn-p-p-shpw cm-lp

tIm¬{Kkv A[y£\mbn cmlpð KmÔn NpaXetbäp. FsFknkn BØm\¯v \Só {]uVKw`ocamb NS§nembncpóp Xeapdamäw. ]e Xc¯nepÅ A`n{]mb `nóXIÄ¡pw I\¯ ]cmPb§Ä¡panSbnðt¸mepw ]mÀ«nsb ZoL\mÄ \bn¨

]m-h-Xn-v Np a-dp-]-Sn-bp-am-bn km-m a-q-n cw-Kv! 'I-k-_ hn-a-i-\-s-p-dnv' {]-Xn-I-c-W-am-cm- A-Sp- kp-lr-p--tfmSv Xm-cw ]-d--Xn--s\....

saKm ÌmÀ a½q«nsb \mbI\m¡n c¬Pn ]Wn¡cpsS aI³ \nXn³ c¬Pn ]Wn¡À kwhn[m\w sNbvX Ik_ dneokv sNbvXXv Ignª hÀjw Bbncpóp. Nn{X¯nse kv{XohncpZvSX ISóp t]msbóv ]dªv \Snbpw WCC {]Xn\n[nbpamb ]mÀhXn
loading...

Other News in this category

 • Ftkv-- 2018 sklntbm bqtdmv Hcpp kwKoXmI kphntijhXv--cWw, P\phcn 6 \v _anMvlm-an, Bob Bthiw ]Iv tk{IUv {Umabpw ayqkn Umkpw
 • "alXzn kmn[yw" kphntij ktihpambn {_Z ktmjv Icpa{X sklntbm\n. ^m.tkmPn Hmenens\mw GIZn\ [ym\w 23 \v
 • e\nse acnb XoYmS\ tI{amb hXmwtmbn 13mw XobXn _p[\mgvN acnb Zn\ ip{iqjbpw saI-vkntmbnse KzmUepm amXmhns Xncp\mfpw
 • oht\Pnse {InkvXpakv Ipm\bpw ip{ipjIfpw skv lnUbn 24 RmbdmgvN cp a-Wnv
 • {_UzpUv Nmbn knbnse 3 Znhks Hcp [ym\w Unkw_ 18,19, 20 Xn, sNm, _p[ XobXnIfn
 • Xncpndhnbn kvt\lns ]pqsSmcpphm Unkw_ amk cmw i\nbmgv Ishj 9 \v.A`njn IcfpsS ssItImen A\p{KltaIn bpsIbpsS CSbm.^m.tkmPn Hmenens\mw _njv ssan {KnKdnbpw am {kmnepw
 • t\mv Cukvdv Fypsa\n {Inkvakv BtLmjw \yq Imknen P\phcn 7 RmbdmgvN
 • aebmfw ]mpIp_m\bpw ]cnip AbpsS s\mth\bpw Unsk3 \p tk{Iv lmv NNv lmU\n
 • kwKoXkm{amb cmhns\ C\nbpw Hcp\mIqSn: e lnpsFIythZnbpsS 4 aXv GImZinkwKotXmhw \msf t{ImbvtUmWn \Spw
 • X\nabnepw Hcpabnepw Hmbn tImshdn BUv hmhnvsjb Iv\m\mb bqWnns Zim_v--[nv XncioehoWp
 • Most Read

  LIKE US