Home >> READERS CORNER
tI{ _UvPv 2018: sdbnthbvv {][m\ ]cnKW\, \h Cybvmbn Bbpjvam `mc-Xv

ശ്രീകുമാർ

Story Dated: 2018-02-01


_UvPänð sdbnðthbv¡v h³ ]cnKW\

cmPys¯ sdbnðth irwJe iàns¸Sp¯póXn\pÅ tI{µ Kh¬saânsâ Duóð \ne\nÀ¯ns¡mïv s]mXp_UvPänðsdbnsh a{´meb¯n\pÅ hnlnX¯nð hÀ[\. sdbnðthbv¡v hnlnXw 1,48,528 tImSncq]bmbncn¡psaóv [\a{´n Acp¬ sPbväv--en Adnbn¨p. CXnsâ hensbmcp `mKw tijnhnIk\¯n\p thïnbmWv hn\ntbmKn¡pI. 18000 IntemaoädÀ ]mX Cc«n¸n¡ð, aqómas¯bpw \memas¯bpw ]mXIfpsS \nÀamWw, 5000 IntemamäÀtKPv amäw Fónh tijnhnIk\¯nsâ `mKambn \S¯pw. sdbnðirwJe ]qÀ®ambpw t{_mUv--tKPnte¡p amäpw. 2017þ18ð sshZypXoIcW {]hÀ¯\§Ä XpS§nb 4000 IntemaoäÀ sdbnðirwJe {]hÀ¯\ kÖam¡psaópw sPbväv--en ]dªp.

2018þ19ð 12000 hmKWIfpw 5160 tIm¨pIfpw GItZiw 700 F³Pn\pIfpw hm§psaópwIng¡v, ]Snªmd³ Nc¡v CS\mgnIfpsS \nÀamWw ]qÀ®tXmXnem¡psaópw [\a{´n sPbväv--en {]Jym]n¨p. Nc¡v tKmUuWpIÄ iàns¸Sp¯póXn\v h³tXmXnepÅ Hcp ]²Xn \S¸m¡pIbpwkzImcy ]¦mfn¯t¯msS AXnthKw {]hÀ¯\£aam¡pIbpw sN¿pw.

cm{ãob sdbnðkpc£m tImin\p Iognð aXnbmb ]Ww e`yam¡psaóv sPbväv--en Dd¸p \ðIn. 2018þ19 Imebfhnð 3600ð A[nIw IntemaoäÀsdbnð¸mX \hoIcWw e£yanSpóp. 'aqSðaªnð \nópÅ kpc£', ' Xohïn kpc£m Xm¡oXv kwhn[m\w' Fóo kmt¦XnIhnZyIfpsS hn\ntbmKw hym]n¸n¡pw. ASp¯ cïp hÀjwsImïv t{_mUv--tKPvirwJebnse 4267  Bfnñm sehðt{ImkpIÄ \o¡w sN¿pw.

s]c¼qcnse Câ{KðtIm¨v ^mÎdnbnðcq]Ið¸\ sNbvX AXym[p\nI kwhn[m\§tfmSpIqSnb B[p\nI XohïnIÄ \nÀ½n¡pw. 2018þ19ð Cu coXnbnepÅ BZyXohïn {]hÀ¯\£aam¡pw. C´y³ sdbnðth tÌj³ hnIk\ tImÀ]tdj³ enanäUvaptJ\ 600 {][m\ sdbnðthtÌj\pIfpsS \hoIcWw \S¸m¡pw. 25000ð A[nIw ]SnIfpÅ FñmtÌj\pIfnepw b{´ tKmhWnIÄ Øm]n¡pw. FñmsdbnðthtÌj\pIfnepw XohïnIfnepw sshss^ kuIcyw e`yam¡pw. bm{X¡mcpsSkpc£ hÀ[n¸n¡póXn\v FñmtÌj\pIfnepw s{Sbn\pIfnepw knknSnhnIÄ Øm]n¡pw.

11,000 tImSncq]bne[nIw sNehn«v apwss_sdbnð KXmKX kwhn[m\¯nð 90 IntemaoäÀ Cc«¸mXIÄ Iq«nt¨À¡psaóv [\a{´n Adnbn¨p. Nne tÌj\pIfnð b{´hðIrX CS\mgnIÄ DÄs¸sS 40,000 tImSncq] sNehnð 150 IntemaoäÀ A[nI k_À_³ irwJe \nÀan¡m³ Dt±in¡póp. _wKfqcpsat{Sm \Kc¯nsâ hfÀ¨bv¡v IpXnt¸Im³ GItZiw 1600 IntemaoäÀZqc¯nð 17,000 tImSncq] sNehn«v k_À_³ irwJe \nÀan¡m³ Dt±in¡póp.

C´ybpsS BZy AXnthK sdbnð ]²Xnbmb apwss_þ Al½Zm_mZv _pÅäv s{Sbn³ ]²Xn¡v 2017 sk]väw_À 14\p inemØm]\w \S¯n. AXnthK sdbnð]²XnIfpsS am\h hn`h tijn ]cnioe\¯n\p htUmZcbnð HcpC³Ìnäyq«vXpS§pw.

\hC´ybv¡mbn Bbpjvam³ `cXv

BtcmKytaJebnð cïv kp{][m\ ]²XnIÄ Hóce£w BtcmKytI{µ§Ä Øm]n¡m³ 1200 tImSncq] hIbncp¯n 10 tImSn IpSpw_§Ä¡v 5 e£wcq] hscNnInÕmklmbw \ðIm³ tZiobBtcmKykwc£W ]²Xn

s]mXp _PänðBtcmKytaJebv¡mbn cïv kp{][m\ ]²XnIÄ {]Jym]n¨p. cmPy¯v Hóce£w BtcmKy, BtcmKyc£mtI{µ§Ä Øm]n¡póXn\v 1,200 tImSn Pänð \o¡nh¨n«pïv. 2017 se tZiobBtcmKy \b¯nðhn`mh\w sNbvXn«pÅXc¯nð cmPy¯nsâ BtcmKykwhn[m\¯nsâ ASn¯dsbó \nebv¡mWv C¯cw slð¯vBâv--shð\Êv--tI{µ§Ä Øm]n¡póXv. ]IÀ¨ hym[nIfñm¯ AkpJ§fpÄs¸sSka{K BtcmKy ]cnNcWw \ðIpóXn\v ]pdsaamXrþinipBtcmKy ]cnNcWhpw Cu tI{µ§Ä \ðIpw. AhiyacpópIfpw ]cntim[\m tkh\§fpwChnS§fnðkuP\yambne`n¡pw.

Bbpjvam³ `mcXv ]²Xn¡v Iognð cmPys¯ 10 tImSn ]mhs¸« IpSpw_§Ä¡v 5 e£w hsc NnInÕmklmbw \ðIpsaóv sPbväv--en {]Jym]n¨p. 50 tImSn P\§Ä¡vCXnsâ {]tbmP\w e`n¡pw. saUn¡ð dnCwt¼gv--kv--saâv cwK¯v--temIs¯ Gähpw henbBtcmKy ]cnc£m ]²Xnbmbncn¡pw CsXóv [\a{´n ]dªp. Cu cïv ]²XnIfpw e£¡W¡n\v sXmgnehkc§Äkrãn¡pw.

\nehnepÅ PnñmBip]{XnIfpsS \nehmcw sa¨s¸Sp¯ns¡mïv 24 ]pXnbK¬saâv--saUn¡ðtImtfPpIfpw, Bip]{XnIfpwØm]n¡pw. CXphgnaqóv ]mÀesaâv \ntbmPI aÞe§fnð IpdªXvHcp saUn¡ðtImtfPpw, cmPy¯v HmtcmkwØm\¯pw GähpwIpdªXv HcpsaUn¡ðtImtfPpw Dd¸phcp¯pw.

FñmhyànKX kwcw`§Ä¡pw {]tXyI Xncn¨dnbðtcJ

\yqZðln:Fñm C´y¡mÀ¡pw hepXpw sNdpXpamb Fñm kwcw`§Ä¡pw B[mÀXncn¨dnbð hyànXzw \ðInsbópw khntij Xncn¨dnbðtcJ BhiyamsWópw s]mXp_UvPäv  AhXcn¸n¨v tI{µ [\a{´n Acp¬ sPbväv--en ]dªp. cmPys¯ apgph³ hyànKX kwcw`§sfbpw khntij Xncn¨dnbðtcJbnte¡p sImïphcm³ ]²Xn \S¸m¡psaópw [\a{´n {]Jym]n¨p.

^pUv--tImÀ]tdj³ Hm^v C´ybpsS {]hÀ¯\ aqe[\ Bhiy§Ä \ndthäpóXn\v ZoÀLIme hmbv]IÄ e`yam¡m³ AXnsâaqe[\w A\p`h hnlnXambnhÀ[n¸n¨v ]p\ÊwLSn¸n¡pw. kwØm\ Kh¬saâpIÄ \S¯pó sat{Sm kwcw`§fpsS A\p`h hnlnX¯nte¡pw IS¯nte¡papÅ tI{µ Kh¬saâv--kw`mh\bpsS hnlnXws h«n¡pdbv¡psaópw [\a{´n ]dªp.

cïv C³jpd³kv I¼\nIÄ DÄs¸sS 14 tI{µ s]mXptaJemØm]\§sfkv--täm¡v FIv--kv--tNôv hn\nab ]«nIbnð DÄs¸Sp¯m³ Kh¬saâv A\paXn \ðIn. lnµpØm³ s]t{Smfnbw I¼\nsb HF³Pnkn GsäSp¡póXn\pÅ \S]Sn{Ia§Ä hnPbIcambn ]qÀ¯oIcn¨pshóv sPbväv--en ]dªp. \mjWð C³jpd³kv I¼\n enanäUv, bpssWäUvC´ym Ajzd³kv I¼\n enanäUv, HmdnbâðC´ym C³jpd³kv I¼\n enanäUv Fóo aqóv s]mXptaJem P\dð C³jpd³kv I¼\nIsf ebn¸n¨v Hóm¡n Ahsb sshImsX tÌm¡vFIv--kv--tNônð enÌvIbpw sN¿pw.

kzÀWw Hcp BkvXnbmbnhnIkn¸n¡póXn\v ka{K kzÀ® \bwsImïphcpsaópw [\a{´n {]Jym]n¨p. cmPys¯ kzÀ® hn\nabw \nb{´n¡póXn\p thïn D]t`màrkulrZ]chpwhym]mtcm•pJhpamb Hcptaðt\m« kwhn[m\w \S¸m¡pw. P\§Ä¡v XÀ¡clnXambnkzÀ® \nt£] A¡uïv Xpd¡m³ Ignbpó hn[w kzÀW\nb{´W ]²Xn ]p\tcIoIcn¡pw.


More Latest News

saknbpsS \ngen \nv csSm s\bvadn\v ]pXnb amKw D]tZinv ap {^v Xmcw Xnbdn sln

temI¯nse Gähpw henb sdt¡mÀUv XpIbv¡v _mgv--ktemW hn«v s\bvaÀ ]nFkvPnbnte¡v tNt¡dnbXv ^pSv--t_mÄ temIs¯ A¼c¸n¨ncpóp. kv]m\njv ¢ºnð kq¸À Xmcw ebWð saÊnbpsS \ngenð Igntbïn hcpsa&oacu

'Bġqw sImXv Fs A\pP-s\, hniSm tamnphs\ Is\v hnfn-cpX'v; a[phns sIme]mXIn hnImc`cnX\mbn aqn

tamjW¡päw Btcm]n¨v A«¸mSnbnð BZnhmkn bphmhmb a[phns\ \m«pImÀ Xñns¡mó kw`h¯nð  {]Xn-IcWhpambn \S³ a½q«n. Xsâ s^bv--kv_p¡v t]PneqsSbmWv a½q«nbpsS hnImc]camb {]XnIcWw. a[phns\ BZnhmkn Fóv

_n-\o-jnsbpw _nt\m-bvbptS-bpw ]mfn--n Hsn-Sn 28 I\n-I: tImSntbcnbpsS IpSpw_ns kzp hnhcw shfnsSpWsav _nsP-]n

kn]nFw kwØm\ sk{I«dn tImSntbcn _meIrjvW³sd a¡Äs¡Xnsc Btcm]Whpambn _nsP]n cwK-¯v. tImSntbcn _meIrjvWsâ aIfmb _n\ojnsâbpw _nt\mbnbpsSbpw km¼¯nI CS]mSpIfnð ZqcplXbpïsbóp _nsP]n t\Xmhv F F³ cm[mIrjW³ Btcm]n¨p. Xncph\´

tamjWw Btcm]nv BZnhmkn bphmhns\ Bġqw Xnsm kw`-hw: ISbpSa DssS Ggpt] IUnbn; At\zjWn\v {]tXyI kwLw

A«¸mSn-bnð tamjWw Btcm-]n¨v BZnhmkn bphmhns\ aÀZn¨v sImes¸Sp¯nb kw`h-¯nð Ggv t]sc s]meokv IÌUnbnseSp¯p. aÀZ\¯n\v t\XrXzw \ðInb ISbpSa DÄs¸sSbpÅhcmWv t]meokv IÌUnbnð FSp¯Xv. IpähmfnIsf DS³ ]nS

Rms\n\v e\n t]mIWw, e Ctmv h-cs, AX-t lo-tdm-bn-kw? ^vsfIv--kv D]tbmKnv kocnb jqv sN-bv-X-Xn\v t{Sm-f-m-cp-sS s]mme

G-jym-s\-än-se ]-c-kv]-cw F-ó ko-cn-bepw A-Xn-se Zo-]vXnv sF-]n-Fkv, kqc-Pv F-ón-h-c-S-¡-ap-Å I-Ym-]m-{X-§fpw t{Sm-f³-amÀ-¡v kz-´w Ip-Spw-_mw-K-§-sf-t¸m-se-bmWv. AXp-sIm-ïpXsó Zo-]v-Xn am-Uw ap-¼v Xo-{h-hm-Zn-IÄ
loading...

Other News in this category

 • Hcp hb\mS A]mcX hmmSn tImck
 • {i, kvt\lw, kmao]yw: KtWjv \mb 'Ahsmw'
 • {InkvXym\nIfpw hopw hons kphntijw; essJv-!
 • Ingh\pw ISepw, ]ns Ipsd ]qIfpw ^vtemdnUbnse Io shn I ImgvNI
 • s^bv-kv_pv IqmbvabpsS cmas kn\na AWnbdbn Hcpp-p
 • Acocbnbn \npw sFdnjv ISIcbn Fnsbnepw IjI kwkvImcw adm sXm\pw afpw
 • IypWnkw ^mknktam; Hcp t^kv _pv kwhmZw, ^mknkhpw IypWnkhpw Xncncndnbm ]mXp tSmans Ipga
 • 'tKmUvkv Hm kn\nam BUv Nmcn_n skmsskn' F kwLS\bpsS IpnIfpsS '24 lh 0' _UvPv kn\na XcwKamIpp..... ------------------------------------------------------------------------------------------
 • Dunbnse hgntbmc IhSmv IpSI hnXcWw sNbvXv tUm t_m_n sNq
 • sshvluknse {`m shnbmgvI hmmSn tImck
 • Most Read

  LIKE US