Home >> CINEMA >> Gossips
aebmf kn\nabnse a XneI

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-09-02

aebmf kn\nabpsS Ncn{X¯nð C{Xb[nIw a¡Ä XneI§Ä Ac§phmW Ncn{Xw CXn\v ap¼pïmbn«nñ. P\lrZb§fnð \ndªp \nó H«\h[n Xmc§fpsSbpw kwhn[mbIcpsSbpw a¡fmWv Cóv! aebmf¯nð kPohambn \nð¡pItbm Act§ä¯n\mbn X¿msdSp¡pItbm sN¿póXv. \½psS sIm¨p tIcf¯nð am{Xañ, Xangnepw lnµnbnepw A§v tlmfnhpUnð t]mepw CXmWv ØnXn.

Xangnð ap³\ncbnepÅ hnPbpw kqcybpw [\pjpw Nn¼phpw apXð ]pXnb Xeapdbnse hn{Iw {]`p hsc ]gbIme \SòmcpsStbm kwhn[mbIcpsStbm a¡fmWv. lnµnbnð A`ntjIpw lrXnIv tdmj\pw c³_oÀ I]qdpw Ico\bpw Zo]nI ]ZptImWpamWv C¡mcy¯nð ap³]´nbnepÅXv. Zo]nIbpsS ]nXmhv {]Imiv ]ZptIm¬ kn\nabneñ, sSóoknemWv {]ikvX\mbncpóXv Fópam{Xw.

aebmf¯nð \nXy lcnX \mbI³ t{]w\kodn³sd ktlmZc³ t{]w\hmkpw aI³ jm\hmkpw joebpsS aI³ hnjvWphpw _me³ sI \mbcpsS aI³ taL\mY\pw Fw Pn tkma³sd aI³ kPnbpw taml³emen³sd ktlmZc³ ]ymcnemepsams¡ kn\namcwK¯v hsó¦nepw thï{X {i²n¡s¸«nñ. {ioIpamc³ X¼nbpsS aI³ cmPIpamc³ X¼n kwhn[m\ cwK¯v anI¨ XpS¡w Ipdns¨¦nepw AIme¯nð s]menªp t]mbn. [Àta{µbpsS XmcXnf¡¯nð hó t_mfnhpUnse k®n Untbmfn\pw t_m_n Untbmfn\pw tlaamen\nbpsS aIÄ Cjbv¡psamópw A[nI Imew ]nSn¨p \nð¡m\pambnñ. Fómð Chcnð \nsóñmw hyXyØamWv aebmf¯nse Cós¯ Xeapd. ap³KmanIfpsS \ngenð \nóv! ]pd¯phó AhÀ CXn\Iw kn\nam Ncn{X¯nð kz´amb Hcp Ccn¸nShpw k¼mZn¨n«pïv.

aebmf¯nð ap³\ncbnepÅ a¡Ä XneI§Ä ChcmWv.

1) ]rYzncmPv kpIpamc³, C{µPn¯v kpIpamc³

aebmf¯nse bph\S³amcnð Hóma³ BcmsWóv! tNmZn¨mð BÀ¡pw cïpXcapïmhnñ. ]rYzncmPv kpIpamc³. \µ\w Fó cRvPnXv Nn{X¯neqsS cwK¯v hó At±lw Cóv! aebmf¯n\v ]pdta Xangnepw lnµnbnepw hsc kPohamWv. ]nXmhn\p t]mepw F¯n¸nSn¡m³ Ignbm¯ sku`mKyw Npcp§nb Ime¯n\pÅnemWv At±lw F¯n¸nSn¨Xv. hmkvXhw Fó kn\nabneqsS Gähpw anI¨ \S\pÅ kwØm\ hmÀUv In«pó Gähpw {]mbw Ipdª \S\pambn ]rYzncmPv.

A\pP³sdb{X Xnf§nbnsñ¦nepw hyXyØamb thj§fneqsS {it²b\mb \S\mWv C{µPn¯v. hnñ³ thj¯nð XpS§nb At±lw XpSÀóp lmky thj¯nepw kz`mh \S\mbpw \mbI\mbpw I¿Sn hm§n. Ggmas¯ hchv Fó kn\nabnse A`n\b anIhv km£mð FwSnbpsS t]mepw {]iwkbv¡v ]m{Xambn.

2) ^lZv ^mknð

taml³emen\v tijw aebmfw Iï anI¨ \S³ FómWv ]ecpw ^lZv ^mknens\ hntijn¸n¡póXv.. X³abXzw \ndª A`n\b¯neqsS BkzmZI lrZb§sf IogS¡nb At±lw hyXyØamb kn\naIfpsS hàmhv IqSnbmWv. 2003ð ]pd¯nd§nb Is¿¯pw Zqc¯v ]cmPbambtXmsS kn\na hn« ^lZv HcnSthfbv¡v tijamWv kPohambXv. Aѳ ^mknð PohnXKÔnbmb kn\naIÄ hgnbmWv Bcm[Isc krãn¨sX¦nð A`n\b ]mShw hgnbmWv aI³ XnbädpIÄ \ndbv¡pósXóv ]dbmw. ^lZn³sd ktlmZc³ ^Àlm\pw ASp¯nsS Rm³ Ìohv tem¸kv Fó Nn{X¯neqsS Act§äw Ipdn¨p.

3) ZpðJÀ kðam³

a½q«nbpsS aI³ Fó t]cnð kn\namcwK¯v hó ZpðJÀ Cóv! aebmf¯nse ap³ \nc \mbIòmcnð HcmfmWv. DkvXmZv tlm«ð, \oemImiw ]¨¡Sð Nphó `qan, _mw¥qÀ tUbvkv, hn{IamZnXy³ Fón§s\bpÅ P\{]nb kn\naIfpsS `mKamb At±lw Aôm³ Fó {_ÒmÞ Nn{X¯n\v tijw enwKpkzman Hcp¡pó Xangv Nn{X¯nemWv ASp¯Xmbn A`n\bn¡póXv. Cu kn\nabnð a½q«n At±l¯n³sd tPyjvT\mbn A`n\bn¡pw Fópw hmÀ¯Ifpïv.

4) hn\oXv {io\nhmk³

aebmf¯nse Gähpw P\{]nb Fgp¯pImc³sd aI³ Asñ¦nð anI¨ lmky Xmc¯n³sd aI³ Fsóms¡bmWv hn\oXns\ BZyIme§fnð Fñmhcpw KWn¨ncpóXv. Fómð BZy kwhn[m\ kwcw`¯neqsS Xsó hn\oXv B t]cv amänsbgpXn. aeÀhmSn BÀSvkv ¢_v, X«¯n³ adb¯v XpS§nb lnäpIÄ Hcp¡nb At±lw Xnc Fó tlmfnhpUv \nehmc¯nepÅ ¢mknIv kn\nabpw ASp¯nsS Hcp¡n. {io\nhmk³ kn\nam PohnX¯nð BsI kwhn[m\w sNbvXXv aqóp kn\naIfmWv. hn\oXv B F®w CXn\Iw XnI¨p Ignªp. C\nbpw Gsd Zqcw t]mIm\psïóv hyàw.

aebmf¯nð a¡Ä XneI§Ä C\nbpw Gsdbpïv. DZb ÌpUntbmbpsS ]n³Xeapd¡mc\mb Ipômt¡m t_m_³, kwhn[mbI³ emen³sd aI³ Po³ t]mÄ emð Pq\nbÀ, cmP³ ]n tZhn³sd aI³ Pq_nð, kptcjv IpamÀ- ta\I Z¼XnIfpsS aIfmb IoÀ¯n, SnPn chnbpsS aI³ {ioPn¯v chn, Pbdman³sd aI³ ImfnZmkv, `cX³-sI]nFkn efnX Z¼XnIfpsS aI³ kn²mÀYv Fón§s\ \½Ä s]s«óv HmÀ¡póhcpw HmÀ¡m¯hcpambn A\h[nt]cpïv.. ZpðJdns\ \mbI\m¡n kwhn[mbI³ Iaen³sd aI³ sP\pkv apl½Zv Hcp¡pó kn\nabmWv CXpambn _Ôs¸« asämcp hmÀ¯. kwhn[mbI³ temlnXZmkn³sd lcni¦dpw hnPbi¦dpw kn\nabnð Act§dm³ Hcp§pIbmWv. hnhn[ Xmc§fpsSbpw kwhn[mbIcpsSbpw a¡Ä Hón¡pó Hcp kn\nabpw Gsd \mfmbn hmÀ¯Ifnepïv. aebmf¯n³sd hcpw \mfpIfnð a¡Ä XneI§Ä¡v \nÀ®mbI Øm\apïmIpsaóv \ap¡v Ct¸mÄ \nkwibw ]dbmw.
More Latest News

hmknwlmw XomS\w Hcp ]qnbmbn...{_nkv-tm ImUn^v doPnb\n \npw Av tImpI

IÀ½e amXmhnsâ Xncp\mÄ Zn\amb Pqsse ]Xn\mdmw XobXn \S¡pó t{Käv {_n«³ kotdm ae_mÀ cq]XbpsS {]Ya hmðknwlmw XoÀ°mS\¯n\v {_nkv-tämÄ ImÀUn^v doPnb\nð \nópÅ Hcp¡§Ä ]qÀ¯nbmbn. doPn

jnmtKm skv- tXmakv- HmtmtUmIvkv CShI s]cpm Pqsse 7, 8, 9 (shn, i\n, Rmb) XobXnIfn

jn¡mtKm skâv- tXmakv- HmÀt¯mtUmIvkv CShIbpsS Imhð]nXmhpw C´ybpsS At¸mkvtXme\pamb ]cnip² amÀ sXm½ÇolmbpsS ZpJtdmt\mbpw A\pkv-acW {]`mjWhpw Pqsse 7,8,9 (shÅn, i\n, RmbÀ) XobXnIfnð `ànbmZc]qÀÆw sImïmSpóp

t\gvkvamIv Hcp kphcvWmhkcw, t_mī aebmfn Atkmkntbjs B`napJyn Hcp GIZn\ skan\m

t_mÄ«³ aebmfn Atkmkntbjsâ B`napJy¯nð Hcp GIZn\ skan\mÀ \gvkpamÀ¡mbn Pqsse amkw 22si\nbmgvN cmhnse 10 aWn apXð sshIptócw 3.30 hsc ssl^oðUv IayqWnän skâdnð shNv- \S¯s¸Spóp. 1) \gv-kvamÀ A`

bp sI sI kn F Ishj: s]mn^n Ip_m\ `n km{ amphm ssehv Hmkv{S

bp sI bnse Iv\m\mb kaqlw Bthi]qÀhw Im¯ncn¡pó 16 mw bp sI sI kn F I¬sh³j³ IpÀ_m\sb `àn km{µam¡phm³ ssehv HmÀ¡kv{Sbpw. A`nhµy amÀ tPmk^v ]ïmcticn ImÀanIXzw hln¡pó ]cnip²amb Znhy_en hnhn[ hmtZ

amv tNmZnpp...- amlnm B sX-n-\v... kaqlam[y-a--fnse hym-P {]-Nm-c-W-s Xp-Sv `ntijnmc\v A]-am-\-ta--Xn am]Ww \Sn Ipmtm t_m-_

sIm¨n sat{Smbnð aZy]n¨p InSópd§nsbó t]-cnð km-aq-ly am-[y-a-§-fnð {Iq-cam-b ]-cn-lm-k-¯n-\v C-c-bm-tI-ïn-h-ó kwkmc tijnbpw tIÄhn iànbpanñmXn-cpó A¦amen kztZin FðtZmbpsS Nn{X§Ä tkmjyð aoUnbbnð {]Ncn
loading...

Other News in this category

  • 2014se Xmc hnhml, th]ncnbepI
  • \mev t]meokpIm
  • a-q-n-bp-sS cm-h-W th-jw
  • kqXmcfpw sXny Xmc kpcnIfpw
  • cRvPn\n lcnZmkns\Xnsc {]hmknIfpsS tcmjw hnpp.
  • Most Read

    LIKE US