Home >> CINEMA >> Reviews
]nsIbpw \nmeyhpw Xn

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2015-01-08

]nsIbnð Hcp A\y{Kl PohnbmbmWv BaoÀJm³ A`n\bn¨Xv. \mSv Npän\Sóp Iïv, P¤phns\bpw ImapIs\bpw Hón¸n¨v AbmÄ aS§nsb¦nepw kn\na Dïm¡nb tImemle§Ä C\nbpw AS§nbn«nñ. ]nsI aXhnImcw hrWs¸Sp¯póXmsWóv Btcm]n¨v hnhn[ lnµp kwLS\IfmWv CXn\Iw cwK¯v hóXv. kn\na {]ZÀin¸n¨ Al½Zm_mZnse aÄ«n¹Ivkv ASn¨p XIÀ¯ AhÀ apwss_ DĸsSbpÅ \Kc§fnepw Nn{X¯ns\Xnsc cwK¯v hóp. cmPvIpamÀ lndm\nbpsS kn\na \ntcm[n¡Wsaóv Bhiys¸«v NneÀ kp{]ow tImSXnsb hsc kao]ns¨¦nepw ^ew Iïnñ.

kXy¯nð ]nsIbpsS {]tabw F´mWv ? A\y{Kl Pohnbmb \mbIIYm]m{Xw Hcp KthjW¯n\mbn `qanbnse¯póp. cmPØm\nð Cd§pó AbmÄ Xncn¨p t]mIm\mhmsX Hcp {]tXyI kmlNcy¯nð a\pjyÀ¡nSbnð Ignbm³ \nÀ_ÔnX\mIpóp. `qanbnse PohnXcoXnbpw BNmcm\pjvTm\§fpw A]cnNnXambXpsImïv AbmÄ sKuchIcamb ]e tNmZy§fpw Dóbn¡pIbmWv. B tNmZy§Ä¡v apónð D¯cw ap«nb kaql¯nse Hcp hn`mKamWv A{Iahpambn Ct¸mÄ kn\nabvs¡Xnsc cwK¯v hóncn¡póXv.

]nsI Hcp aX¯n\pw FXncñ Fóv! kn\na IïhÀs¡ñmw a\knemIpw. kaql¯nse A\mNmc§fpw BÄssZh§fpamWv Nn{X¯nð {]XnØm\¯v hcpóXv. BÄssZh§Ä¡v AhÀ {]Ncn¸n¡póXv t]mse AÛpX iànsbmópansñópw Bßob apJwaqSnbWnª X«n¸pImÀ am{XamWp Ahscópw ]nsI Øm]n¡póp. {]Xnasb sImïv ]mð IpSn¸n¡póXns\¡mÄ AXv Bhiy¡mÀ¡v sImSp¡póXmWv \ñsXó \Kv\amb kXyhpw Nn{Xw hnfn¨p ]dbpóp. ChnsS GsX¦nepw aX¯n\v t\scbñ, adn¨v \m«nse AÔ hnizmk§Ä¡v t\scbmWv ]nsI hncð NqïpósXóv GsXmcp C´ym¡mc\pw a\knemIpw.

Fón«pw kn\nabvs¡Xnsc F§s\bmWv Btcm]W§Ä DbÀóXv ? kn\nabpsS t]cnð BanÀ Jms\ AdÌv sN¿WsaómWv _m_ cmwtZhv Bhiys¸«Xv. ]nsIbv¡v thïn ]Ww apS¡nbXv ]m¡nØm³ Nmc kwLS\bmsWópw NneÀ Btcm]n¨p. hnaÀi\§Ä kn\nabv¡p \ñ KpWw sNbvXp. C´y³ kn\nabnse Fñm If£³ dnt¡mÀUpIfpw Xncp¯n¡pdn¨ ]nsI 600 tImSnbne[nIw cq]bmWv CXn\Iw t\SnbXv. AÔhnizmk§sf Xpdóp ImWn¨ thdn« kn\nam {ias¯ \ncq]Icpw {]iwkIÄ sImïp aqSn. At¸mgpw Nne aX sauenIhmZnIfpsS Bt{Imi§Ä \½psS kn\nam BkzmZ\¯n\pw Bhnjv¡mc kzmX{´y¯n\pw apIfnð Hcp sUtamIvfnkn³sd hmÄ t]mse Xq§pópïv FóXmWp hnNn{Xw.

sk³kÀ t_mÀUnt\¡mÄ henb A[nImc tI{µambn kn\nas¡Xnsc Nne PmXn-aX kwLS\IÄ ]ShmsfSp¡póXv CXmZyañ. Iað lmk³ kwhn[m\w sNbvX hnizcq]hpw ap¼v kam\amb AhØ t\cn«ncpóp. kn\nabnse cwK§Ä aX hnImcw {hWs¸Sp¯póXmsWóv Btcm]n¨v Nne apÉnw kwLS\IfmWv Aóv cwK¯v hóXv. {]Xntj[w DbÀótXmsS BgvNItfmfw kn\nabpsS dneoknMv amänhbvt¡ïn hóp. hnhmZ cwK§Ä apdn¨v amänbXn\v tijamWv HSphnð kn\na ]pd¯nd¡nbXv. A^vKm³ Xo{hhmZnIfpsS IY ]dª kn\nabnð F§s\bmWv HcpIq«w apÉnw t\Xm¡fpsS hnImcw {hWs¸«sXóv C\nbpw BÀ¡pw hyàambn«nñ.

taml³emð \mbI\mb CcphÀ, Iaepw emepw Hón¨ Dssó t]mð Hcph³, hnPbv \mbI\mb Xsseh, Xp¸m¡n Fónhbpw aXsauenIhmZnIfpsS `ojWnIÄ¡v Ccbmb kn\naIfmWv. BÄssZh§sfbpw A\mNmc§sfbpw tNmZyw sNbvX {]`phn³sd a¡Ä Fó aebmf kn\na ssIcfn DĸsSbpÅ Nm\epIÄ t]mepw Is¿mgnª kw`hhpapïmbn. Hcp kn\na FSp¡póXn\v ap¼v ]qÀ¯nbmb Xnc¡Y ImWn¨v _Ôs¸« PmXn aX kwLS\IfpsS A\paXn hm§Ww FóXmWp \½psS Ct¸mgs¯ AhØ.

FwSn kwhn[m\w sNbvX \nÀ½meyw Fó kn\na HmÀ¯pt]mIpóp. ]nsP B³dWnbv¡v tZiob AhmÀUv t\Sns¡mSp¯ kn\na aebmf¯nse F®w ]dª ¢mkn¡pIfnð Hómbpw hmgv¯s¸Spóp. \nÀ½mey¯nse \mbIIYm]m{Xw \S¯nb A{X kmaqly hnaÀi\§Ä ]nóoSv Hcp kn\nabnepw Iïn«nsñóv \ap¡v \nÊwibw ]dbm³ km[nbv¡pw. Fón«pw B kn\nabvs¡Xnsc A¡me¯v {]Xntj[samópw DbÀónñ. \nÀ½meyw t]msemcp kn\na FSp¡m³ C\n FwSn ss[cys¸Sptam FóXv kwibamWv. Npcp¡¯nð Ccp]s¯mómw \qämïv FóXv t]cntebpÅp, \½Ä kôcn¡póXv ]nóntem«mWv. Bib kwLÀj§Ä AXnPohn¡m\mhmsX ]ckv]cw Bbp[saSp¯v t]mcmSnbncpó BZna a\pjycpsS bpK¯nte¡v. ]t£ At¸mgpw \½psS I¿nð B[p\nI temI¯n³sd ]cntÑZ§fmb sFt^mWpw C³dÀs\äpw em]vtSm¸psams¡ DïmIpsaóv am{Xw.

More Latest News

a Aoe Nn{X ImWpptmsbv Adn-bm t^m-Wn Cu Bv Cm sN-q

Ip«nIÄ AhcpsS t^mWnð AÇoe Nn{X§Ä kq£n¡pItbm FSp¡pItbm ImWpItbm sNbvXmð At¸mÄ Xsó A¡mcyw amXm]nXm¡Ä¡v Adnbm³ Ign-bp-ó B¸vv cw-K-¯v. Kmedn KmÀUnb³ F-ómWv B-¸n-sâ t]-c

_n.sP.]n m\mYnbmbXn Ip-t_m-[w; kwL]cnhmdpIm ImephmcnbXn\m ]\m]pcv tXm-p, 10 XhW hnfnnpw kptcjv tKm]n {]NmcWn\p hn; `oa cLp

Ignª \nbak`m sXcsªSp¸nð ]¯m\m]pcw aÞe¯nð\nópÅ _nsP]n Øm\mÀ°nbmbncp-óp \-S³ `o-a³ cLp. FðUnF^v ]m\enð\nó sI._n. KtWjv Ipamdmbncpóp Aóv AhnsS hnPbn¨Xv. aqómw Øm\ambncpóp `oa

B{I-an--s- \-Snbpw \n-m-Xmhpw X-\n-bv-s-Xn-sc h-[ `oj-Wn apg-n; sRnp shfns-Sp--epambn cmw {]Xn amn

\Sn B{Ian¡s¸« tI-knð tIcfs¯bmsI sR«n¨p-sIm-ïv \nÀ-®mbI shfns¸Sp¯epIÄ. X\ns¡Xnsc h[`ojWnbpsïópw Hcp \nÀamXmhpw D]{Zhn¡s¸« \SnbpamWv `ojWns¸Sp¯pósXópw cïmw {]Xn amÀ&l

'Dghqcns\tmsebp tPmsd ]mnv Bhiyan; Nohnfn tIm Bcpw acn-n': Dghq hn-P-bs\ A-[n-t-]nv amWn.kn.Im; amWn kn Im ]ckyambn amv ]dbW-sa-v F-kn]n t\XrXzw

F³.kn.]n kwØm\ A²y£\mbncpó A´cn¨ DghqÀ hnPbs\ A[nt£]n¨v ]mÀ«n tZiob t\Xmhmb amWn kn. Im¸³ cwK¯v.AtZls¯ kwØm\ {]knUâv Øm\¯v \nóv amäm³ Bhiys&c

aebmf bph\S knp B ]n tKm-h-bn acn\nebn! kn\nabnse Actw Zp-J Nn{Xw skv tjm-bn-se hn-\m-bn

bph \S³ kn²p BÀ ]n-Å-sb(27) tKmhbnð acn¨ \nebnð Isï-¯n.kn²phnsâ acWImcWw F´mWv FóXv kw_Ôn¨v hnhc§sfmópw Xsó ]pd¯v hón-«nñ. XriqÀ kztZinbmb kn&su
loading...

Other News in this category

 • BZw tPm ".....Hcp kXyns t\mgvN
 • 'anman\pv' Hcp kv{Xo] kn\natbm.....?
 • {]XotbmsS Imncnmhp 15 A\y `mj kn\naI
 • 2015 {]Xobvv hIbp 15 aebmf Nn{X
 • tPm_n hbenens tjmv ^nenw Z t_mkv dneokv sNbvXp
 • e \Kcs ASn hmgp 'Z t_mkv'
 • aebmf kn\na- 2014se tamiw kn\naI
 • aebmf kn\na 2014 - em`hpw \hpw
 • N{teJ Be]n Hcp _nemn {]Wbnse Km\w s\nten {]hmkn aebmfnI
 • Am aqhn dnhyq
 • Most Read

  LIKE US