Home >> KNOWLEDGE ZONE
Adnbmh Adnbs......... AXym{Khpw Bnbpanm Hcp ] a\pjys\

ദീപു എസ് നായർ കോവളം

Story Dated: 2015-03-21

Hóv In«nbmð AXv cïm¡m\pw \mem¡m\pw BÀ¯n ]nSnt¨mSpóhcpw F{X i¼fw In«nbmepw AsXmópw aXnbmImsX ssI¡qen hm§póhcpw AgnaXn \S¯póhcpw XoÀ¨bmbpw AdnbWw sFIycm{ãkwLS\ Ccp]Xmw \qämïnse hninãhyànIfnsemcmÄ Fó _lpaXn \ðIn BZcn¨ AXym{Khpw BÀ¯nbpanñm¯ IeymW kpµcw Fó Cu henb a\pjys\. 35 hÀjt¯mfw sset{_dnb\mbn tPmensNbvXp e`n¨ apgph³ i¼fhpw tPmenbnð \nóv hncan¨t¸mÄ e`n¨ s]³j³ A\p_Ô XpIbmb ]¯pe£t¯mfw cq]bpw X³sd Bhiy§Äs¡mópw D]bmKn¡msX ]qÀWambpw AhicmbhÀ¡p thïn sNehgn¨ Ct±lw kz´w sNehn\pÅ ]Ww Isï¯nbncpóXv tlm«epIfnð F¨nð XpS¨pw aäpÅh³sd hngp¸v hkv{X§Ä Ae¡nbpsams¡bmWv.

sdbnðth ¹mäv-t^mapIfnepw tdmUcnIn\pÅ Ccn¸nS§fnepw A´nbpd§nbmbncpóp Ct±lw .Hópw X³sdXm¡n hbv¡m³ ]cn{ian¨n«nñ Fóv am{Xañ AXn\p thïn Hcn¡ð t]mepw B{Kln¨n«panñ. acn¡pt¼mÄ Bcpw Hópw sImïp t]mIpónñ, P\n¡pt¼mgpw Bcpw Hópw sImïp hcpópanñ. ]nsó´n\mWv CSbv¡pÅ Ipd¨v kabw kz´añm¯hsb kz´am¡m³ B{Kln¡póXv Fóv! tNmZn¡pó Ct±l¯n³sd PohXnte¡v F¯n t\m¡nbmð \½sf AÛpXs]Sp¯pó Hcp ]mSv Imcy§Ä Dïv.

1953 ð Xncps\ðthen Pnñbnse tae¡cnthewIpf¯v Hcp IÀjI IpSpw_¯nð P\n¨ Ct±l¯n³sd PohnXw amdn adnbpóXv C´y ssN\ bp²w sImSp¼ncn sImïncn¡pó kab¯mWv. Aóv IeymW kpµcw a{Zmkv bqWnthgv-knänbnð ]Tn¡póp. cmPy¯v bp²w I\¯tXmsS km¼¯nItaJesbbpw AXv Imcyambn _m[n¡m³ XpS§n. Aóv {][m\a{´bmbncpó PhÀlðemð s\{lp cmPy¯pïmb \ã§fnð \nópw Ic IbdpóXn\mbn bp² ^ïv cq]oIcn¡pIbpw AXnte¡v P\§sf sImïv Ignbpó Xc¯nð klmb§Ä \ðIWsaópw Bhiys¸SpIbpw sNbvXp.

s\{lphn³sd ktµiw tdUntbmbnð tI« \nanjw Xsó IeymW kpµcw X³sd Igp¯nð InSó kzÀWame cmPy¯n\p thïn Agn¨v Aós¯ Xangv-\mSv apJya{´nbmbncpó ImacmPns\ t\cn«v sImïp t]mbn Gð¸n¨p. A¡me¯v A[nIamÀ¡pw kzÀWanñmXncpóp FóXv HmÀ¡Ww. DÅhscms¡ Xsóbpw Aaqey\n[nbmbn AXns\ Im¯p kq£n¡pIbmbncpóp ]Xnhv. B Ime¯mWv, asämóns\ Ipdn¨pw Nn´n¡msX X³sd ]¡epïmbncpó hne¸nSn¸pÅ apXens\ X³sd Pò\mSn\p thïn \ðInbXv. ]ecpsSbpw I®p Xpd¸n¡m³ Aót±l¯n\v X³sd {]hÀ¯\¯neqsS Ignªp.

IeymWkpµcw sse{_dn kb³knð kzÀ®saUepw a{Zmkv bqWnthgvknänbnð \nóv kmlnXy¯nepw Ncn{X¯nepw Fw.F _ncpZhpw t\Snbn«pïv

tPmenbnð \nópw dn«bÀ sNbvX tijw kmaqly {]hÀ¯\§Ä¡pw PohImcpWy{]hÀ¯\§Ä¡pw thïn (1998) ]mew Fó kwLS\ cq]nhð¡cn¨p t]cp t]mse Xsó icn¡psamcp ]meambn«v XsóbmWv At±l¯n³sd Cu kwLS\bpw {]hÀ¯n¡póXv. kaql¯nse AicWÀ¡v Hcp ssI klmbw \ðIm³ B{Kln¡póhÀs¡ñmw Cu ']me's¯ kao]n¡mhpóXmWv. AXv AÀlXs¸«hcnte¡v F¯n¡pI FóXmWv Cu kwLS\bpsS e£yw. Cu t]cp AÀ°am¡póXpw AXp XsóbmWv. ]Wambnt«m hkv{X§fmbnt«m F§s\ thWsa¦nepw ']me'hpambn klIcn¡m\rhpóXmWv. C´ybpsS hnhn[ `mK§fnð `qI¼¯nepw kp\manbnepw IãX A\p`hn¨hÀ¡p thïnsbñmw ]mew klmbw sNbvXncpóp. kaql¯n³sd hnhn[ Xe§fnepÅhÀ Cóv IeymWkpµcs¯bpw ']me's¯bpw tXSn F¯pópïv. kuayamb kw`mjWhpw ImcpWyw tXmón¸n¡pó apJhpw X³sd kwLS\bnte¡v P\§fpsS ]n´pW e`n¡póXn\pw ImcWamIpópsïóv At±l¯n\p Xsó Adnbmw. Häbv¡pÅ Hcp a\pjy³sd Cu Iã¸mSnð klXm]w tXmón ]ecpw At±l¯n³sd kwLS\bnte¡v klmbhpambn F¯pópïv.

Ne¨n{XXmcw cP\oIm´v Ct±ls¯ ]nXmhmbn Zs¯Sp¯p

t]cpw {]ikvXnbpw B{Kln¡pónsñ¦nepw \nch[n t\«§Ä Ct±ls¯ tXSnsb¯bn«papïv. Atacn¡³ Kh¬saâv 'am³ Hm^v Z antñ\nbw' Fó _lpaXn \ðIn Ct±ls¯ BZcn¨p. Atacn¡³ kwLS\ k½m\ambn ap¸Xv tImSn cq] \ðIn. tIw{_nUvPnse Zn CâÀ\mjWð _tbm{K^n¡ð skâÀ temIIpeo\cnse HcmÄ (one of the noblest of the world) Fó _laXnbpw \ðIn BZcn¨p. 20Bw \qämïnse hninãhyànIfnsemcmÄ Fó _lpaXn \ðInbXv. sFIycm{ã kwLS\bmWv. sset{_dnb³ Fó ]Zhn tI{µ kÀ¡mcpw \ðInbn«pïv. temI¯nse Xsó anI¨ 10 sset{_dnbòmcpsS enÌnepw Ct±lapïv.

Atacn¡³ kwLS\ k½m\ambn \ðInb 30 tImSn cq]bpw Ct±lw ]mh§Ä¡pw aäv kmaqlytkh\§Ä¡pambmWv hn\ntbmKn¨Xv

kmaqly{]hÀ¯\§Ä¡pw PohImcpWy{]hÀ¯\§Ä¡pw am{Xw Pohn¡pó IeymWkpµc¯n³sd PohnX¯nð asämcp e£yhpanñm¯Xp sImïp Xsó hnhmls¯Ipdn¨v t]mepwNn´n¨tXbnñ Cu alm\mb a\pjy³ ]dbpóp k¼mZyw Dïm¡póXneñ, AXv Bhiy¡mc\v a\kdnªv \ðIpóXnemWv alXzsaóv. AXpt]mse Xsó kaql¯n\p apónð sXfnbn¨ncn¡pIbmWnt±lw. IeyWkpµc\mIm³ At±l¯n\v amt{X km[n¡p. At±l¯n\p apt¼m ]nt¼m C\nsbmcp IeymW kpµcw DïmInñ FóXpw kXyamWv. ]Icw hbv¡m\nñm¯ {]hÀ¯\§fneqsS hnkvabn¸n¡pó Cu a\pjykvt\ln¡v lrZb¯nð Nmen¨ Bbncw Bbncw Iq¸p ssI...

More Latest News

''20,-23 hbkv am{Xap tPmenmc ]t\m-Sv Ah ]dXv tIm Adbvp `mj'': tImgntmSv dүv tlmen kw`hnXv F-sv ZrIv--kmnbpsS shfnsSp

_ncnbmWn In«m¯Xns\¯pSÀóv shbväsd Xñnsbó hmÀ¯bnð {]Ncn¡póXv AÀ²kXyw am{XamsW-óv ko-cn-bð \Sn \Sn A\p Pq_n Ignª Znh-kw ]-d-ªn-cpóp. kw`hs¯¯pSÀóv A\phns\ s]meokv AdÌv

kwhmZn\p ehpw kabhpw ]nWdmbnv ]dbmw, R sdUnbmWv'; hnIk\ kwhmZn\v shphnfn apJya{nv kptc{s adp]-Sn

hnIk\ kwhmZ¯n\v shñphnfn¨ apJya{´n ]nWdmbn hnPb\v sI.kptc{µsâ adp]Sn. hnIk\ Imcy¯nð tIcfw FhnsSsb¯n \nð¡pópshóv NÀ¨ sN¿m³ _nsP]n X¿mdmsWóv sI.kptc{µ³ ]dªp. kwhmZ¯n\pÅ Øeh

Zneo]n\v kpcsbmcpm tKmhbn \n-snb kzImcy kpcm-tk-\bpsS hml\w t]meokv IUnbn; kp-c--bv-m-Sn B-bp-[w D]tbmKnpptm F Imcyhpw ]cntim[npw

\Snsb B{Ian¨ tIknð Pmay¯nend§nb \S³ Zneo]n\v kzImcy kpc£ tk\bpsS kwc£Ww.  tKmh BØm\amb XïÀ t^mgv--kv Fó kzImcy GP³knbnse aqóv t]cmWv Zneo]n\v kpc£ Hcp¡p-ó-Xv. Zneo]ns\ ImWm³ shÅnbmgvN Bdv hml\§fnembn

s^mm\ \yqtbmIv doPnb tIctfmhw Htm_ Ccp]nsbp i\nbmgvN

s^m¡m\ \yqtbmÀIv doPnb³ tIctfmÕhw HtÎm_À  Ccp]¯nsb«p i\nbmgvN sshIn«v  Bdp aWn apXð H³]Xp aWnhsc (Iyp³kv) ^vtemdð ]mÀ¡nepÅ ssSk¬ skâdnð sh¨v \S¯póp.tIcf¸ndhn Zn\mtLmjhpw\r¯

Fn\mWv Cu kv{XoI tlmentebvp t]mIpXv ? Ccw Ahkcfn sNp s]Sp kv{XoIsf XsbmWp ]gnt-Xv: CcIsf A[nt]n-v aqnbpsS \mbnI

kv{XoIÄ¡v FXnscbpff ssewKnImXn{Ia§Ä IqSnb kmlNcy¯nð 'ao Sq' Fó lmãmKv Iymws]-bv³  tkmjyðaoUbbnð XcwKambnIgnªp. Hcp kv{XobpsS Xpdóp ]d¨nð aäpÅ kv{XoIÄ¡pw {]tNmZ\amIpópshóXn\mð Cu lmjv SmKv {]N
loading...

Other News in this category

 • Adnbmh Adnbs ...amXmlmcn
 • am[ya \ntfmSv ]dbmXv
 • apscnbmdnsdbpw tIcfw I_fnnsXnsbpw Ncn-{Xw
 • BaNmSn tXhs\ Adnbmh Adnbs
 • tImln\q F Imn]hXnsd tZimS\ IY Adnbmh Adnbs
 • \psS asf Hmp hne]ntIn hcp ImeLXnemtWm \mw Pohnp--Xv
 • aebmfnse BZy \mbnIm ]n.sI. tdmkbpsS bYm PohnX IY
 • kp\nX IrjvW F [ocbmb kv{Xosb Ipdnv, ( hoUntbm ImWqI)
 • Cu ApXnsd clkyw ]pdphncnpp, Adnbmh Adnbs
 • Adnbmh Adnbs.........anntemv am[-h F agnbnse hnhIm-cnsb
 • Most Read

  LIKE US