Home >> എന്റെ അനൂഭവങ്ങള്‍
_wmtZinse thdnZn\.. bpsI s_v\gvkv an\nPbpsS A\p`hpdnpI XpScpp..

kzw teJI

Story Dated: 2015-07-12

bp²¯nsâ sISpXnIfnð \nópw Rm³ tPmensN¿phm³ F¯pókab¯pw _w¥mtZiv ]qÀ®ambpw tamN\w t\Snbncpónñ. GXpkabhpw B`y´c Iem]tam `oIcm{Iatam XeØm\amb [m¡bneS¡w FhnsSbpw s]m«n¸pds¸t«¡mw. AXmbncpóp Aós¯ AhØ.

]t£, Fsâ s{]m^js\ kw_Ôn¨v AXv ]pXnb A\p`h§fpw kmt¦XnIhnZyIfpw XntbäÀ amt\Pn§pw ]Tn¡póXn\pÅ AhkcwIqSnbmbn amdpw. AXv \ãs¸Sp¯cpsXópXsó Xocpam\n¨pd¸n¨p. a\Ênð ssZhs¯ [ym\n¨v \nÝbZmÀVyt¯msS Rm³ _w¥mtZinte¡pÅ hnam\w Ibdn. hyàn]camb Xmev]cy§Ä s{]m^jWð hfÀ¨bv¡v hnLmXamImsX hgnamäWsaóXv sXfnbn¨ PohnX¯nse A]qÀÆw Ahkc§fnsemómbpw AXpamdn. Gsd¡gnbpw ap¼pXsó B Xocpam\w PohnX¯nse Xsó hensbmcp hgn¯ncnhn\p ImcWam¡n; Imehpw Fsâ Xocpam\w icnsbóv sXfnbn¨p.


_w¥mtZinse Bip]{Xnbnse¯pt¼mÄ AhnsS \nÀ½mW{]hÀ¯\§Ät]mepw ]qÀ¯nbmbncpónñ. ]qÀ¯oIcn¨ GXm\pw dqapIfnembv ImÀUnbmIv skâÀ cq]oIcn¡phm\mbncpóp R§fpsS DZyaw. Hmkvt{Senbbnse AUnsebvUnð \nópÅ, A´mcm{ãXe¯nð hfsctbsd {]hÀ¯\ ]cnNbapÅ Hcp XntbäÀ knÌdnsâ taðt\m«¯nembncpóp {]mYanI {]hÀ¯\w. BZys¯ aqópamkt¯mfw Cu XotbäÀ knÌÀ IqsSbpïmIpw. AXn\ptijw Fsó NpaXetbev]n¨v AhÀ Hmkvt{Senbbnte¡v aS§pw. AXmbncpóp {]hÀ¯\ ]²Xn.

Fsó kw_Ôn¨nSt¯mfw hensbmcp t_mWkmbn¯só B Ahkcw amdn. ImcWw Hcp C³ÌnSyqj\nð\nópw ]Tn¡phm³ Ignbm¯Xcw s{]m^jWð A\p`h§fpw A´mcm{ã \nehmc¯nepapÅ Imcy§fpamWv Hmkvt{Senb³ Soanð\nóv F\n¡v a\Ênem¡phm³ IgnªXv. AhÀ \ðInb Hmtcm ]mThpw IrXyambn {Kln¨pw Ipdn¨ph¨pw ]nóoSv ]n´pSÀópsams¡ B Ahkcw Rm³ ^e{]Zambn hn\ntbmKn¡pIbpw sNbvXp. {]mÎn¡ð ]cnNb¯n\p]pdta, Hcp B[p\nI XntbäÀ \gvkv Adnªncnt¡ï \nba§fpw \n_Ô\Ifpw IqSn ]Tn¡phm\pw Hmkvt{Senb³ XntbäÀ knÌdpsam¯pÅ {]hÀ¯\§Ä hgnsbmcp¡n. ]et¸mgpw Uyq«nkabw Ignªpw aWn¡qdpItfmfw CXn\pthïn Nnehgn¡pIbpw sNbvXncpóp.

Fómð hnNmcn¨{X Ffp¸ambncpónñ XpS¡¯nð Imcy§Ä. `mj Xsóbmbncpóp ChnSpt¯bpw {][m\{]iv\w. NnInÕbvs¡¯pó `qcn`mKw tcmKnIÄ¡pw XntbäÀ Ìm^n\pw Cw¥ojv AdnbnsñóXmbncpóp henb XethZ\. AXpt]mse Hmkvt{Senb³ ssienbnð Cw¥ojv kwkmcn¡pó XntbäÀ knÌdpambn kwhZn¡phm\pw BZysams¡ \ómbn _p²nap«n.

Xntbädnte¡mhiyamb B[p\nIamb D]IcW§fpw NnInÕmhkvXp¡fpw XntbäÀ sseän§pw Hm¸tdj³ tS_nfpw t]mepÅ kwhn[m\§fpw e`yasñóXmbncpóp asämcphenb {]XnkÔn. [m¡bnð A´mcm{ã \nehmc¯nepÅ aäv ImÀUnbmIv skâdpIÄ Cñm¯Xn\mð Cu km[\§sfms¡ Bhiym\pkcWw hnXcWw sN¿m\mIpó Øm]\§Ät]mepw Cñmbncpóp. AXpsImïpXsó C¯cw km[\§sfms¡ F\n¡v C³Uybnð\nópw Atacn¡bnð\nópsams¡ hcpt¯ïnbpw hóp.

F¦nepw BZy hntZiZuXyw hnPbIcam¡n XoÀ¡phm³ cmhpw ]IepsaónñmsX ITn\m²zm\w sNbvXp. tUmÎÀamcpambpw XntbäÀ Ìm^pambpw F³Pn\obÀamcpambpw amt\Pvsaâpambpsams¡ ]Xnhmbpw IrXyambpw Bibhn\nabw \S¯n. aqópamks¯ tkh\¯n\ptijw Hmkvt{Senb³ knÌÀ aS§nt¸mIpIbpw sNbvXp. AtXmsS XntbäÀ amt\Pvsaâv ]qÀ®ambpw Fsâ NpaXebnepambn amdn.

hntZi Ìm^pIÄ¡v ]pdta, _w¥mtZinð \nópÅhcmbncpóp XntbäÀ Ìm^pIfnð `qcn`mKhpw. _w¥mtZinIfmb \gvkpamÀ¡pw tUmÎÀamÀ¡pw thïn ]Xnhmbn ]T\ ¢mÊpIÄ \S¯n. ]ckv]cw NÀ¨Ifpw Bibhn\nabhpw ]XnhmbtXmsS Fñmhcpw anI¨ Hcp ImÀUnbmIv skâÀ Ìm^pIfmbn {]hÀ¯n¡phm³ Ignbpóhn[¯nð kÖcmIpIbpw sNbvXp.

F¦nepw shÅn¯fnIbnð h¨p\o«póXpt]mse A{X kpKaambncpónñ Fñm¡mcy§fpw. B[p\nI XntbäÀ D]Ic§Ä _w¥mtZinð e`yambncpónñ FóXpXsóbmbncpóp henb {]iv\w. AXymhiyapÅ Nne D]IcW§Ä At\zjn¨v [m¡ knän apgph³ Nptäïnhó Imcyw Ct¸mgpw Fsâ HmÀ½bnð X§n \nð¡póp.

HSphnð Fñm IpdhpIfpw ]cnlcn¨v [m¡ Bip]{Xnbnse ImÀUnbmIv skâÀ ]qÀ® kÖambn {]hÀ¯\amcw`n¨ Zn\w PohnX¯nse ad¡m\mhm¯ A\p`h§fnsemómbn amdn. Hm¸tdj³ Xntbädnse BZytcmKntbbpw kÀPòmÀ hnPbIcambn B kpZn\¯nð lrZbikv{X{Inb ]qÀ¯nbm¡nbXpsams¡ Ct¸mgpsa\n¡v a\Ênð ImWmw.

kt´mj¯nt\¡mtfsd a\Ênð kwXr]vXnbpw A`nam\hpw tXmónb Ahkcambncpóp [m¡bnse Zn\§Ä. Fsâ amt\Pn§nð _w¥mtZinse Gähpw AXy[p\nIamb ImÀUnbmIv skâdn\v cq]wsImSp¡phm\pw AXnsâ {]hÀ¯\w kpKaambn \S¯ns¡mïpt]mIphm\pw Ignªt¸mÄ a\Ênð \ndsb A`nam\w... AXneptasd hepXmbncpóp temI¯nð FhnsSs¨ópw Hcp XntbäÀ amt\Pcmbn {]hÀ¯n¡phm³ Ignbpwhn[¯nð Cu Ahkcw \ðInb Bßhnizmkw.

Xnc¡nð apf¨v Xnc¡nð¯só Ahkm\n¡póXmbn amdn [m¡bnse HmtcmZn\§fpw. XnIª AÀ¸Wt_m[t¯msS Xsó Rm\pw IÀ¯hy§fnð hym]rXbmbn. AXn\nsSbmWv PohnX¯nð asämcp hgn¯ncnhpïm¡nb kw`hapïmbXv. AXn\p ImcWambXmIs« bpsIbnð\nóv aS§nsb¯nb Hcp Pq\nbÀ kÀP\pw...

XpScpw...

bpsIbnse s_Ìv \gvkv AhmÀUn\v AÀlbmb an\nP tPmk^nsâ \gvkn§v A\p`h¡pdn¸pIÄ ASp¯ RmbdmgvN XpSÀóv hmbn¡pI.

More Latest News

100 Fw_n]nFkv kv]oUn 100 Pn_n; t{_m-Uv-_mnepw sR-n-m Pntbm

1Pn_n]nFkv th-K-X-bp-ambn dneb³kv Pntbm PnKm ss^_À kÀhokv Bcw`n¨p. apwss_bnð XpS§nb t{_mUv_m³dv tkh\w sshImsX cmPy¯n³sd aänS§fnte¡pw hym]n¸n¡pw. dneb³kv PntbmbpsS t{_mUv_m³Uv tkh\§Ä¡mWv Pntbm PnKm ss^_À F&

IrjvWZmkns apIq Pmayw dmm\p lPnI kp{]ow tImSXn X-n; 'PnjvWphns acWn t\cnv ]pXn\v sXfnhn'

s\{lp {Kq¸v sNbÀam³ ]n.IrjvWZmknsâ ap³IqÀ Pmayw d±m¡Wsaó lÀPn kp{]owtImSXn X-Ån. PnjvWphn³sd acWhpambn _Ôs¸«v \nehnð sXfnhpIfnsñóv kp{]ow tImSXn Nqïn¡m«n. PnjvWp {]tWmbnbpsS A½ al

]v ^lZv ^mkn tNmepw InmSnse KwKbmInsv ^lZv ^m-kn;F-m 'atljns {]XnImcw hn\mbI\v sNm Ign-bpw'

I-½-«n-¸m-S-¯n-se KwK-sb A-hn-kv-a-c-Wo-b-am¡nb hn\mbI\v anI¨ \S\pÅ kwØm\ AhmÀUv e`n-¨-Xv kn-\n-am t{]-anI-sf Ip-d-s¨m-óp-añ B-thm-i-¯n-em-¡n-bXv. hn\mbIs\ A`n\µn¨psImïv A`nt\Xm¡Ä DÄs¸sS \n

tamlem Nn{Xn kn entbmWns sFw Umkv; hmsb ]cnlknv kwhn[mbI _n DnIrjvW

Nne Hm¬sse³ am[ya§Ä hmÀ¯IÄ¡mbpÅ Hm«]m¨nen\psamSphnð Imcyambn Hópw XSªnsñ¦nð kzbw Nne hmÀ¯IÄ krãn¡pw. A¯cw Hcp Hm¬sse³ ]{XhmÀ¯ krãn¡v Ccbmbncn¡pIbmWv

Cw-o-jv am-kn-I tZ-in-sse-^v B-Uv ssSw-kv {]-kn-o-I-c-Ww B-cw-`n-p-p

\yp tbmÀ¡v: {]apJ aebmfw t]mÀ«ð Caebmfn.tImw, Cw¥ojv t]mÀ«ð, Un.Fð.F. ssSwkv.tImw FónhbpsS {]km[Icmb seKkn aoUnb {]Xnamk Cw¥ojv amknIbpambn cwK¯v. G{]nenð {]kn²oIcn¡pó tZinsse^v B³Uv ssSwkv C´y³ Atacn¡
loading...

Other News in this category

  • kz]v\ġv Poht\In bpsIbnsemcp ]pXpPohnXw.. s_v \gvkv an\nPbpsS A\p`hpdnpI Ahkm\`mKw
  • ]pXnb `qan.. ]pXnb PohnXw.. bpsI s_v\gvkv an\nPbpsS A\p`hpdnpI XpScpp
  • bpsI taml ]qhnSpp... s_v \gvkv an\nPbpsS A\p`hpdnpI XpScpp
  • \gvknpw hynPohnXhpw Gpapptm... an\nPbpsS A\p`hpdnpI XpScpp...
  • s_kvv\gvkv AhmUpt\Snb an\nP \gvknv A\p`hfpw hnPbclkyfpw FgpXpp
  • s_kvv \gvkv AhmUvt\Snb an\nP \gvknv A\p`hfpw hnPbclkyfpw FgpXpp
  • Most Read

    LIKE US