Home >> കലാ / സാഹിത്യം
"GImXbpsS XShdI"

വാൽക്കണ്ണാ‍ടി - കോരസന്ന്

Story Dated: 2016-05-24


ssZh¯n\p t]mepw t_mdSn¨p ImWWw Cu GIm´X. Øncw tIÄ¡pó amemJamcpsS kwKoXhpw aSp¸n¨p. AXmWv a\pjy³ Fó hyXykvX krãnbnte¡v ssZhw ssIsh¨Xv. enwKhpw PmXnbpw, hÀ®hpw hÀ¤§fpambn \nc´cw s]mcpXpó, Hónepw Xr]vXcmIm¯, BtcmSpw hnt[bs¸Sm¯ Hcp krãn, a\pjy³ ! hfsc hnNn{Xhpw Gähpw Xmð]cyhpw Dfhm¡póXmWv Ahsâ PohnXw. ssZh¯n\pthïn acn¡m\pw sImñm\pw Ah³ X¿mÀ. ssZh¯nsâ Nn´IfpsS sam¯ hym]mchpw Ah³ GsäSp¯p. ssZh¯nsâ \ndhpw, `mjbpw, `mhnbpw `qXhpsañmw Ahsâ sNdnb ssIIfnð `{Zw.
a\pjykrãn¡ptijw Hcn¡ð t]mepw t_mdSn¨n«nñ ssZh¯n\v. Fómð a\pjykrãn¡pap¼pïmbncpó GIm´XbpsS XShd ssZhw a\pjy\v AhnShnsSbmbn hnXcWw sNbvXp.

Ah\pw Adnbs« Xm³ ISópt]mb I\¯ GIm´ \nanj§Ä. adnbm½ So¨À hn[hbmbXv {]Xo£n¡msXbmWv. Ignª A³]Xntesd hÀjw hg¡Sn¨p. kt´mjn¸n¨pw, Al¦cn¸n¨pw \nó KohÀKokv A]IS¯nð \ãambn. a¡Ä Fñmw \ñ \nebnð hnhn[ cmPy§fnð AXn\nsS ISóphó tIÄhn¡pdhpw, tcmK§fpw Bcpw H¸anñ Fó DÄ`bhpw AdnbmsX  Xsó GIm´XbpsS XShdbnte¡v XÅn\o¡pIbmbncpóp. tIÄhn¡pdhp ImcWw Snhn ImWm\pÅ aSn, I®n\p ImgvN IpdhmbXn\mð hmb\bpwIpdhv. ]nsó shdpsX Xmtg¡p t\m¡nbncn¡pI, `£Ww Ign¨v IqsS¡qsS Dd§pI, asämópw sN¿m\nñ \S¡phm³ {]bmkapÅXn\mð F§pw t]mImdnñ. AXn\mð Bcpw hnfn¡mdpanñ. At\zjW§fmWv Pohn¯n\p AÀ°w \ðIpóXv. At\zjW§Ä ISóphcm¯ PohnX§Ä krãn¡pó XShd I\¯ GIm´XbmWv krãn¡póXv.


atljv AdnbmsXbmWv Xm³ FSps¯dnbs¸« XShdbnte¡v hoWpt]mbXv., Xsâ kwLS\m ssh`hpw, IgnhpIfpw sXfnbn¡s¸«n«pw, Xm³ hgn amdns¡mSp¯ aq¯ ktlmZcsâ s]mXp{]hÀ¯\nsSbpÅ hgnhn« PohnXhpw, AXnð\nópw tamN\w t\Sm\mhmsX ]gpXpIÄ Hópw sXfnbn¡s¸Sm¯, Xfbv¡s¸« PohnXw. icoc¯nsâ ]IpXn \nÝeambn t¸mb AhØbpw, Pbnenð Ignbpó ktlmZcsâbpw Xsâbpw hfÀóp hcpó Ip«nIfpsS PohnXhpw.  tXmfnteän \SóhÀ Hgnhm¡n, kplr¯v thZn Ifnepw NS§pIfnð t¸mepw Hgnhm¡n \o§pó hÀj§Ä.


AXncp hg¡n\nsSbmWv Xm³ Pohn¨p XpS§nbXv. tXmaknsâ ]nXmhpw Abð¡mc\pw X½nepÅ kwLÀj§Ä¡v Aôp ]Xnämtïmfw {]mbapïv. sslt¡mSXnbnð t]mepw Xocm\mh¯ XÀ¡§Ä, aSp¯ aoUntbj\pIÄ, CXn\nsS ssIhn«pt]mb _meyw Xsó, \s«ñpÅ X\n t]m¡ncnbmbn amänbncpóp. tXmð¡m\pw hn«psImSp¡m¯ Adnbm¯Xn\mð tIkpIÄ Hsómómbn IqSs¸«p kz´w PohnX¯nsâ e£yhpw, Xmfhpw Fñm Cu hg¡nð Ipfn¨p\nóp. hÀj§Ä Gsd ISópt]mbn«pw Hcp km[mcW a\pjysâ kwkmc¯n\p t]mepw X\n¡mhpónñ Fó bmYmÀ°yw kzbw Gð]n¨p sImSp¯ XShdbnte¡v Xsó Xf¨n«p.


A{]Xo£nXambn ISóphó Xsâ GIaIsâ tamt«mÀ ss_¡v A]ISw cmtPjns\ \ncmibpsS ]SpIpgnbnte¡pw aZy]m\¯nte¡pw hen¨ng¨p. F´psN¿Ww F§s\ s]cpamdWsaódnbm¯ kplr¯pIfpw DÄhenªp. aZyimebpw aZy]-•mcpw am{Xw Iq«n\mbt¸mÄ PohnX¯nð sa\ªpIq«nb t\«§Ä Hsómómbn ssIhn«pt]mbXdnªnñ. F§s\ Cu PnhnX¯nð \nóp IcIbdWsaódnbmsX aZy]m•mcpsS XShdbnð, am{Xw kmbqPyw ImWpI Fó AhØ.


kwip²amb Iemeb cm{ãob¯neqsS A`n`mjIhr¯nbnte¡p IS¡pt¼mgpw, \mSn\pw \m«mÀ¡pw sImÅmhpó Nne \ñ a\pjyÀ ap¼nepïmbncpóp. tPmk^v A§s\ \ñ Ipsd kplr¯p¡fpsS kulrZ¯nð Hcp cm{ãob`mhn kz]v\w Iïncpóp. ASnØm\ cm{ãob Im]Sy§fpsS _me]mT§Ä cpNn¨dnªt¸mgmWv a\Ênem¡póXv, Xsâ ap¼nð Xnf§n\nó Bcm[ycpsS ]¨bmb PohnX§Ä A{X A`nejWobañ Fóv. kplr¯p¡fmbn IqsS IcpXnbhÀ sh¨p Ibänb ]mcIfnð \nóp. PohnXw Xsó c£nsNSpX¯nsâ thZ\, ]I, \ãt_m[w, Xncn¨dnhv, kmXznI\mb Hcp anïm{]mWnbm¡n HXp¡n¡fªp. Xm\pïm¡nb henb kplr¯v heb¯nð \nópw Fsó¦nepw Bsc¦nepw At\zjns¨¯mXncn¡nñ Fó hymtamlw am{Xw.

henb Hcp ]²XnbpsS `mKambñ, AhbhZm\¯nsâ tIcf LSIamb InUv-\n s^Utdj³ Hm^v tIcfbpsS Hcp IpSpw_¡q«mbvabnð F¯s¸«Xv. Hcp kplr¯nsâ GIm´bm{Xbnð kñev]n¡m\pÅ £Ww kzoIcn¨mWv bm{XXncn¨Xv. tbmK¯nð kw_Ôn¡m³ bmsXmcp Xmð]cyhpw Dïmbncpónñ. GXmbmepw hóXtñ Aev]t\cw Hóp Ccpóp t\m¡q, t_mdSn¡pIbmsW¦nð ]pd¯pt]mbncn¡matñm Fó kplr¯nsâ £Ww kzoIcn¨v tbmK¯nð Ibdnbncpóp. AhbhZm\¯n\p kzbw amXrI krãn¨v ^m. tUhnkv  Nnd½ð, XriqÀ Shdnð kwLSn¸n¨ Ahbh ZmZm¡fpsSbpw kzoIcn¨hcpsSbpw AhcpsS IpSp_§fpsSbpw Iq«mbva. tem«dn Sn¡äv hnäv Pohn¡pó hnPb³ Be]n¨ lrZyamb Km\¯n\v ssI ASn¨hcnð kz´w hr¡ ]¦psh¨ tamfn So¨dpw.

PohnX¯nð Fñmw ssIhn«pt]mbn Fó Xncn¨dnhn\nsS, {]Xo£ Xóp PohnX¯nte¡p ssI]nSn¨p sImïphó A]cnNnXÀ, ChcpsS A\p`h§Ä ]¦psh¨Xv, CsXmópw X\n¡p _m[n¡pItb Cñ Fó Al¦mc¯nð AhnsS F¯nb Rm\pw kplr¯p¡fpw. "Bcpw AhnNmcnXambñ Cu temI¯nð F¯s¸«Xv, Hmtcm PohnX¯n\pw Hmtcm AÀ°Xeapïv. \n§fpsS PohnXs¯ kv-t\ln¨p XpS§q, AXp \n§sf kv-t\ln¡pw, sImSp¯p XpS§q. \n§Ä¡p e`n¨p XpScpw". ^m. tUhnkv  Nndt½ensâ Poh³ XpSn¸n¡pó hm¡pIÄ lrZb¯nð Ip¯n¡bdn, A§s\ ASn¨p s]mfn¡m\nd§nb bm{X Hcp XoÀ°bm{Xbmbn amdn. GIm´Xbnepw ISóphcpó B\µ{]hmlw, AXv Hcp Xncn¨dnhmbn amdn.

More Latest News

]pXnb _nkn\kv Bv AhXcnnms\mcpn hmv--kvB-v; thcn-ss^-Uv s{]m-ss^ Xn-cn--dn-bp-Xv A-S-ap- ^o-t-gv-kv D-s-Sppw

]pXnb B¹nt¡j³ AhXcn¸n¡m³ Hcp§pIbmWv hm«v--kvB¸v _nkn\kv B¸mWv I¼\n ]pXpXmbn AhXcn¸n¡m³ t]mIpóXv. _nkn\kv B¸nð km£ys¸Sp¯nb A¡uïpIsf Xncn¨dnbm\mbn km[n¡pw.

Qm-J-n Fw F F ASap {]apJcpsS apn h-v Npw_\ acw; hnhmlnXcmh-v I---env!

QmÀJÞnð Ignª Znhkw hnNn{Xamb Hcp aÕcw Act§dn. D½hbv¡ð aÕcw. kwØm\s¯ Hcp hn`mKw tKm{XhÀK hn`mKamWv C¯c¯nepÅ Hcp aÕcw kwLSn¸n¨Xv. FwFðF AS¡apÅ {]apJcpsS apónð h¨mbncpó

{]m-bw shdpw B-dp hb-v; dbms hmjnI hcpam\w 70 tImSn cq]; tPmen Ifn-m-w \n-cq-]-Ww..!!

Hópw ]Tn-¡m-sX k-Zm k-a-bhpw I-fn-am-{X-am-bn \-S-¡p-ó Ip-«n-IÄ  am-Xm-]nXm-¡-fp-sS kam[m-\w sI-Sp-¯p-¯m-dpïv. F-ómð, Bdv h-b-kp-Im-c\mb dbm-sâ am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v a-I-sâ I-fn A-{X X-e-th-Z-\-bm-Im³ Nm³

bp F F^v Cuv shv anUv--emUv--kv doPnb ]T\ mv {itbambn

GItZiw ap¸Xnð ]cw \gvkkv ]s¦Sp¯ CuÌv shÌv anUv--em³Uv--kv doPnb³ ]T\ ¢mÊv {it²bambn. bpIva \gv--kkv t^md¯nsâ (bp F³ F^v) B`napJy¯nð t\m«nwKvlmw aebmfn IĨdð Atkmkntbjsâ klIcWt¯msS i\nbmgvN t\m«

bpIva \mjW In bpsI bnse IpnIfpsS Da\w eyanpsImv bqv Icnb ssKUkv \Spp

bpIva \mjWð I½än bpsI bnse Ip«nIfpsS Dóa\w e£yan«psImïv {]hÀ¯n¡póXn\mbn cq]oIcn¨ "bpIva bq¯v" {]hÀ¯\ ]Y¯nte¡v. bpIvabpsS ku¯v shÌv doPnbsâ t\XrXz¯nepw t¥mknÌÀ ae
loading...

Other News in this category

 • ]menstS kvq \nba.....(teJ\w: tPmknen tXmakv, J)
 • sImbvv, _o\ tdmbv
 • hneyw tjIvkv]n-b-dnsd P-\m-n, Imcq tkma
 • 'Ipcnin Nphn Iocpambn {]mnp \nev]q Rm' bpsI aebmfn s]Ipn sSkm kqk tPmWns at\mlcamb `nKm\w bqSyp_n lnmIpq
 • s]mtmW \mfpI.----------------------------------------------- (IhnX - inhIpam, sa_!)
 • sdbnt_m aebmfw B_w 't^kv_pn' XcwKw BIpp
 • ssZhw X 'km\w'.... ------------------------------------------------------------------ (teJ\w: tPmfn tPmkv, CcnmepS)
 • NXnsImp s]mnI In\mhpI
 • Hv Nncnp.......Nncnm ]Tnnp............! (teJ\w: tPmfn tPmkv, CcnmepS)------------------
 • IqSptm CapXmWp IpSpw_w, Fm acpafpw hmbnncnt teJ\w
 • Most Read

  LIKE US