Home >> SPIRITUAL
e lnpsFIythZnbpsS inhcm{Xn Zn\mtLmj Cp inhcm{Xn \rtmhambn \Spw

അനിൽ കുമാർ

Story Dated: 2017-02-25

eï³ : eï³ lnµp sFIythZnbpsS inhcm{Xn atlmÕhw \rt¯mÕhambn (25/02/2017) Cóv Thronton Heath Communtiy Center hn]peamb NS§pItfmsS \S¯s¸Spw. eï\nse Fñm sslµh hnizmkn kaqlhpw AXns\ Hcp§n ¡gnªp. bp.sIbnse Xsó sslµh kaql¯nsâ Xsó apJap{Zbmbn \nesImÅpó eï³ lnµpsFIythZn inhcm{Xn atlmÕhs¯ Fñm hÀjs¯bpw t]mse inhcm{Xn \rt¯mÕhw Bbn«mWv sImïmSpóXv. CósszIptócw Thronton Heath Communtiy Center hoïpw HcmtLmj¯nsâ Zn\cm{X¯n\mbn Im¯ncn¡pIbmWv. inhcm{Xn Zn\w Hmtcm sslµh hnizknIÄ¡pw hfsc A[nIw {]m[m\yw GsdbpÅ Znhkw XsóbmWv
inhcm{Xn amlmßyw

tZhm[n tZh\pw atlizc\pw hniz\mY\pw ]m]\miI\pw almIme\pamb inhs\ `Pn¡m\v D¯aambZn\amWv inhcm{XnZn\w. inh\pw cm{Xnbpw tNcvóXmWv inhcm{Xn. inhs\ómev \ncmImc\mb Cuizcs\ómW vAcv°w. inh\v Fómev \mianñm¯h\v Fópw kczzawKfImcnsbópw Acv°t`Z§fpïv. cm{XnsbóXpsImïv Acv°am¡póß\pjya\Ênse AÚm\mÔImcs¯bmWv. inhcm{Xn {hX¯neqsSbpw P]¯neqsSbpw Cu AÔImcw \o§n a\Ênev CuizcÚm\apïmIpóp. Ima, t{Im[, tem`, tamlmZnIfv AIepóp.

]memgn aY\¯nev DÛqXamb lemlew (ImfIqSw) Fó tLmchnjw temIc£bv¡mbn `Khm\v inh\v ]m\wsNbvXp. CXpIï ]mczzXn tZhn`Khmsâ IWvT¯nev sR¡n¸nSn¨p. hnjw `Khmsâ Dffnte¡v Cd§mXncn¡m\mbncpópCXv. Fómev, hnjw ]pdt¯¡zogmXncn¡m\v {ioalmhnjvWphmIs« `Khmsâ hmbvs]m¯n¸nSn¡pIbpw sNbvXp. A§s\ AIt¯¡pw ]pdt¯¡pw t]mImsX hnjw`Khmsâ IWvT¯nev Dd¨p. XXv^eambn`Khm\v \oeIWvT\mbn. hnjw tkhn¨ `Khm\v B cm{Xn Dd§mXncn¡phm\v thïn tZhKW§fv inhs\ {]Iocv¯n¨v BSnbpw]mSnbpw BtLmjn¨p. CXnsâ kvacWbv¡mbmWv inhcm{Xn BtLmjn¡pósXópw. inhcm{Xn Znhkw {hXsaSp¯v Dd¡samgnªmev kczzm`oã kn²nbpïmIpsaópw hnimkw.

inhcm{Xnbpambn _Ôs¸« asämcp IY]mczzXotZhnbpambn _Ôs¸«XmWv. inh {]oXn¡mbn X]Êp sNbvX {io]mczzXn `KhXvZcvi\¯n\mbn Dd¡samgnªv Im¯ncpóp. tZhnbpsS Cu{]mcv°\ ^ewImWpIbpw sNbvXp. BbXn\mev inhcm{Xn Zn\w {hXsaSp¯v Dd§msX inhs\ `Pn¨mev B{Kl]qcv¯nbpïmIpsaópw I\yIamcv¡v a\Ên\nW§nb awKeyw \S¡psaópw hnizmkw. C\n aqómaXv Hcp sFXnlyhpapïv. A {¯n aqcv¯nIfpambn _Ôs¸«XmWv. almhnjvWphnsâ \m`nbnev \nóv apf¨p hóXmacbnev \nó v{_Òmhv PòsaSp¯p.

{_Òmhv Pe¸c¸neqsS kôcn¡th {ioalmhnjvWphns\Iïv "\oBcmWv" FóvtNmZn¨p. "Rm\v \nsâ ]nXmhmb hnjvWphmsW"óv adp]Snbpïmbn. Fómev, Badp]Sn {_Òmhn´r]vXnIcambn tXmónbnñ. HSphnev Ccphcpw X½nev Xcv¡ambn. Xcv¡w bp²¯n\zgnsh¨p. {_Òmhv {_Òmkv{Xhpw almhnjvWp ]mip]Xmkv{Xhpw {]tbmKn¨p. ]mip]Xmkv{Xs¯ D]kwlcn¡phm\v cïptZhòmcv¡pw Ignªnñ. C\nsbs´óv BtemNn¨p\nev¡pt¼mfv Hcp inhenwKw CcphcptSbpw a²y¯mbn Dbcvóphóp. CuinhenwK¯nsâ A{Khpw Iogähpw Zriyambncpónñ.

apIfv`mKw tXSn {_ÒtZh\pw Iogv`mKw tXSn hnjvWptZh\pw bm{XXncn¨p. bm{X hn^eambn cïpt]cpw ]qczzØm\¯phsó¯n. Bkab¯v inh`Khm\v {]Xy£\mhpIbpw ]mip]Xmkv{Xs¯ ]n\zen¡pIbpw sNbvXp. CßmLamk¯nse (Ipw`w) Idp¯]£¯nev NXpcv±incm{Xnbnembncpóp. taenev {]Xnhcvjw {]kvXpXcmhnev Dd§msX {hX\njvTtbmsS BtLmjn¡Wsaóv `Khm\v Acpfn. A§s\bmWt{X inhcm{Xn BtLmjn¨pXpS§nbXv.

inhcm{Xn BtLmj§sf \rt¯mÕhw Bbn BNcn¡póXn\pÅ ImcWw IpSn eï³ lnµpsFIythZnbpsS kwLmSIÀ hyàam¡pIbpïmbn…. alm\cv¯I\mWv inh\v. 108 coXnbnepÅ \r¯§fv inh\nev \nóv Bhncv`hn¨p shóv]dbs¸Spóp.
PohPme§sf Zp:J¯nev \nóptamNn¸n¡m\pw hnt\mZ¯n\pw thïn\nXyhpw kmbw kÔybnev inh\v ssIemk¯nev \r¯wsN¿póp.
AXp XmÞh\r¯amWv.

]mczXo tZhn emky\S\¯neqsS `Khms\ t{]mÕmln¸n¡pópshóv ]dbs¸Spóp.
hmtZym]IcWamb "Uacp", apIfnse heXpssIbnev Xobv, CSXpssIbnepw ]nSn¡pw. Xmgs¯ heXp ssIsImïv A`bap{Zbpw Xmgs¯ CSXp ssIsImïv Dbcv¯nb CSXpImens\ Nqïnbncn¡pw. heXpImev A]kvamcaqcv¯nsb Nhn«pó \nebnemWv.
iÐw ]pds¸Sphn¡pó hmtZym]IcWamb Uacphnsâ iЯnev \nómWv {]]ôwDïmbX vFóznizmkw…. AKv\n {]fbImes¯ {]fbmKv\nsb kqNn¸n¡póp. A`b ap{Zkwc£Ws¯bpw. XmfmßIambn inh\v ssINen¸n¡pt¼mfv krãn ØnXn kwlmcw \S¡póp Fópw \mw hnizkn¡póp…
A]kvamc aqcv¯n AÚm\s¯ kqNn¸n¡póp.

Cu hÀjs¯ \rt¯mÕh¯n\p t\XrXzw \ðIpóXv bp.sIbnse Xsó Adnbs¸Spó ¢mÊn¡ð Um³kÀ Bb hnt\mZv \mbÀ BWv At±l¯nt\msSm¸w Cu \rt¯mÕh¯nð bpsIbnse Xsó¢mÊn¡ð Um³knsâ AXpey {]Xn`IÄ Bb Ip«nIfpw, ]uÀWan BÀSvknse Ip«nIfpw Hón¨ptNcpt¼mÄ Cu IemkÔy [mcmfw IemImcòmcpw AWn\nc¡pt¼mÄ Cu\rt¯mÕhhpw Hcpthcn«\p`hw k½m\n¡psaóv IcpXmw.

IpSpXð hnhc§Ä¡pw ]s¦Sp¡póXn\pambn………
07828137478, 07519135993, 07932635935.
Date: 28/01/2017
Venue Details: 731-735, London Road, Thornton Heath, Croydon.  CR76AU
Email: londonhinduaikyavedi@gmail.com
Facebook.com/londonhinduaikyavedi
More Latest News

s]meokpImc\pambn `mcybv-v A-hn-lnX _w, I--t-kn Ip-Sp-p-sa-v `o-j-Wn-bpw ; a\w s\m 32Imc BlXy sNbv-Xp

`m-cy-bp-sS A-hnln-X _-Ô-¯nð a-\w s\m-´v bp-hm-hv Po-h-s\m-Sp¡n. Pn.Sn._n sat{Sm kv--täj\v k-ao-]-amWv kRvPbv iÀ-½ Fó 32 Imc³ hnjw Ign¨v BßlXy sN-bv-XXv.  hym-gmgvN D¨bv¡v tijamWv kw-`hw.arXtZl¯nð \nóv BßlXym

ssh-ss^-bn t^m NmPv sN-m-hp sSIv--t\mfPnbpambn Bn

NmÀPv sN¿m³ hbÀsekv NmÀPn§v sSIv--t\mfPn sImïphcm\pÅ Hcp¡¯nemWv B¸nÄ. sshss^ dq«À D]tbmKn¨v D]t`màm¡Ä¡v t^m¬ NmÀPv sN¿m³ Ignbpó kmt¦XnI hnZybmWv B¸nÄ AhX

thZnbnhv tamlemen-\v \m-bn-I-am-cp-sS ]c-ky Npw_-\w; (hoUn-tbm) BtcmSmWp IfnpsXv Chv Adnp IqsSv Pb-dmw

Pbdmansâ ]pXnb Nn{Xamb A¨mb³knsâ HmUntbm temôn§n\nsSbmbncpóp AXp kw`hn¨Xv. Pbdmapw Nn{X¯nse \mbnIamcpw thZnbnð Dïmbncpóp. ]cn]mSn¡v AXnYnbmbn F¯nbXv taml³emebncpóp. B kabw ]cn]mSnbpsS AhXmcIbmb t]fn amWn¡v Hcp B{Klw. A&u

aebm-fn-I-fp-sS kz-w 'Ku' C-\n Hm-; hn-S hm-n-bXv hn\p N{Ih-n F- _-lpap-J {]Xn`

{]ikvX Z£ntW´y³ kn\namXmcw hn\p N{I-hÀ¯n A´cn-¨p. 71 h-b-Êm-bn-cp-óp. \S³, Xnc¡YIr¯v, kwhn[mbI³ Fón§s\ Xsâ IgnhpIsfñmw kn\nabnse¯n¨ hn\p hmÀ²Iy klPamb AkpJ§sf XpSÀóv \mfpIfmbn

BZnXy\mYv slb kv--ss ]np-S-cm-\pw amwkhn`h sIm-p-h-c-cp-sX-pw hnZymnIġv \ntiw; kv--Iq amt\Pv--sans\Xnsc {]Xntj[hpambn cn-Xm-

D¯À{]tZiv apJya{´n tbmKn BZnXy\mYn³sd slbÀkvssäð hnZymÀYnIÄ A\pIcn¡Wsaó \nÀtZis¯ XpSÀóp aodänse kzImcy k-vIqfns\Xntc {]Xntj-[w. aodänse Ej`v A¡mZan kv--Iqfnse hnZymÀ°nItfmSmWv apJya{´nbpsS s
loading...

Other News in this category

 • ^b BUv- Kvtfmdn " tbiphn hfcm ^m. tkmPn Hmen \bnp bphP\ [ym\w G{]n 28 apX
 • Bhpw, ]mpambn IpnIsmw apXnhcpw;am ImenIv Atkmkntbjsd Cu BtLmj s{]mtUmPzeambn
 • sdIvkw cq]Xm tIcfw IyqWnnbpsS tbiptZhs Xncpndhn, sabv 23 \v RmbdmgvN
 • am ImenIv Atkmkntbjsd Cu BtLmjw \msf: sPbnwkv tPmkn\mbn wsk Imbn\pw; C Poh\v ImhemfmIphm \nfpw hcnt
 • kuvGUv Hm kobn am tPmk^v-{kmnens AP]me\ k i\hpw hnip hmcmNcWhpw A\p{Kl[mbIambn
 • t\Xr m\ph IqSpX kanXcmIWsav am tPmk^v {kmn.! kotdm ae_m {_ntm ImUn^v doPnbWns `mchmlnI NpaXetbp
 • sU_n aebmfo Atkmkntbjs ]mw hmjnI BtLmjġp XpSambn
 • am ZpIvdm\ Xncpmfn\v Pq 25 \v sImSntbdpw; {][m\ Xncpm Pqsse Hn\v; am.tPmk^v {kmn apJy ImnI; Iemkybn Pn.thWptKm]mepw, tUm.hmWnbpw \bnp Km\tafbpw; Xncpm BtLmjamm Hcpn am-
 • A_Uo bmtm_mb kpdnbm\n HmtUmkv ]nbn ]oUm\p`hhmcw BNcnp
 • Ay Amg kvacWbn amdnse hnizmk kaqlw s]klm BNcnp
 • Most Read

  LIKE US