Home >> SPIRITUAL
Ncn{Xw Xen]nIfn FgpXn tNpw Cu kph \nanj ; t{Kv {_n kotdm ae_m cq]XbpsS {]Ya ss__n Itemhw AhnkvacWobambn; CXp ssZh alXzns hn-P-bw

ജെഗി ജോസഫ്

Story Dated: 2017-11-06

hnizmknIÄ IebpsS DÕhs¯ Bthit¯msS kzoIcn¨t¸mÄ {_nkv--tämÄ ss__nÄ ItemÕhw ad¡m\mIm¯ \nanj§Ä k½m\n¨p.thZnIfnð aÕc¯nsâ Bthiw \ndªt¸mÄ ImWnIfnð A`nam\¯nsâbpw kwXr]vXnbptSbpw \ndhpIfmWv ImWm\mbXv.Ipªp Ip«nIÄ apXð apXnÀóhÀ hsc ss__nÄ ItemÕhs¯ BtLmjthZnbm¡n amän.

hnhn[ doPnb\pIfnð \S¯nb doPyWð aÕc§fnð \nópw Ignhp sXfnbns¨¯nb Ip«nIÄ amäpc¨  hmintbdnb aÕc¯nð hnPbnIfmbXv 227 t]mbnâpIfpambn {_ntÌmÄ ImÀUn^v doPnb\mWv. sXm«p ]nómse 134 t]mbnâpambn {]̬ doPnb³ cïmw Øm\w t\Snbt¸mÄ, 120 t]mbnâpambn KvfmkvtKm doPnb³ aqómw Øm\s¯¯n.

\nch[n sshZnIcpsSbpw k`m hnizmknIfpsSbpw km\n[y¯nð {_nkv--tämÄ {Ko³th skâdnð t{Käv {_n«³ kotdm ae_mÀ cq]Xm A[y£³ amÀ tPmk^v {km¼n¡ð ]nXmhv \S¯nb ss__nÄ {]XnjvTtbmsS ItemÕh¯n\v XpS¡ambn.

hnip² enJnX ]T\w \s½ Úm\nIfm¡pópshópw AXneqsS \½Ä ]qÀ®X ssIhcn¡pIbpw Fñm \ñ {]hr¯nIfpw sN¿póXn\v ]cym]vXcmIpIbpw sN¿pópshóv t{Käv {_n«¬ kotdm ae_mÀ cq]Xm[y£³ amÀ tPmk^v {km¼n¡ð  ]dªp. ssZhhN\w krãn¡pIbpw, c£n¡pIbpw, hnip²o Icn¡pIbpw sN¿póp. hN\w a\pjy\mbXv a\pjys\ hN\am¡n cq]m´cs¸Sp¯phm\mWv.

XncphN\¯nepw Xncpk`bnepw \msañmhcpw HómIWw. hN\w amwkambn \½psS CSbnð hkn¨v, FñmhcpsSbpw ]m]]cnlmcambn Ipcninð _enbmb CutimbneqsS, temI¯nsâ ]m]w \o¡pó ssZh¯nsâ IpªmSneqsSbmWv CXv km[yamIpóXv. hN\¯nsâ A½bmb adnb¯nsâ am[yØyhpw \ap¡v BhiyamWv. ss__nÄ ItemÕh¯nsâ e£yw hnizmknIfpsS Iem kmlnXyhmk\Isf hN\m[njvTnXambn DÖzen¸n¡póXn\pw, hN\w {]tLmjn¡póXn\pw AXneqsS hnizmknIÄ X½nepÅ Iq«mbva hÀ²n¸n¡óXn\pamsWóv At±lw Xsâ hN\ ktµi¯nð Iq«nt¨À¯p.

XpSÀóv ChnsS Hcp¡nb 9 tÌPpIfnembn ss__nÄ Fó hnip² {KÙs¯ ASnØm\am¡n sshhn[yamÀó aÕc§fmWv Act§dnbXv. GXmïv 850 Hmfw aÕcmÀ°nIÄ ]s¦Sp¯ ]cn]mSn C{Xbqw at\mlcam¡nbXn\p ]nónepÅ kwLmSI anIhns\ shdpsXsbmóv A`n\µn¨mð aXnbmInñ. aÕcmÀ°nIfpsS F®w C{Xtbsdbpïmbn«pw BÀ¡pw Hcp ]cmXnbpw tijn¡msX Fñmw ]qÀ¯nbm¡n. ssZh¯nsâ ssIs¿m¸v sImïv al\obamb ItemÕh thZnbnse B ssNX\yw ]cn]mSnbpsS hnPb¯n\v apXðIq«mhpIbmbncpóp.

kab¯nse IrXyX FSp¯p]dtbï asämcp ImcyamWv. C{Xbpw aÕcmÀ°nIÄ Dïmbn«pw \nch[n thZnIfnð aÕcw \S¡pt¼mgpw IrXy kabw ]men¨v ]qÀ¯nbm¡m³ km[n¨Xv tImÀUnt\tägv--knsâ anIhv sImïmWv. IrXyw 6 aWn¡v Xsó kam]\ kt½f\w Bcw`n¡pIbpw hnPbnIÄ¡pÅ k½m\ hnXcWw amÀ tPmk^v {km¼n¡ð Xsó \nÀÆln¡pIbpw sNbvXp. C{Xbpw hensbmcp t{]m{Kmw bmsXmcp hn[ ]cmXn¡panS \ðImsX hfsc `wKnbm¡nbXn\p ]nónð Znhk§tfmfw cmhpw ]Iepw A²zm\n¨hsc ]nXmhv {]tXyIw A`n\µn¨p. aäv IemtafIfnepw aÕc§fnepw Ghtcbpw Bi¦s¸Sp¯póXmWv kabw sshIpóXpw aäpw.Fómð ChnsS Bi¦s¸SmsX Fñmw IrXykab¯v ]qÀ¯nbm¡m³ kwLmSIÀ¡v Ignªp.


Cu hnPbw ]s¦Sp¯hÀ¡pw Hcp¡nbhÀ¡pw AÀlXs¸«Xv Xsó. amk§Ä \oï apsómcp¡§fpw doPy¬ aÕc§fneqsS XpS§nb XncsªSp¸pIfpw Hs¡bmbn ]nónð Hcp]mSv {]bXv--\n¨hcpïv. AhcpsS AßmÀ°amb tkh\¯ns\ F{X A`n\µn¨mepw aXnbmInñ. shdpw hm¡p sImïv \µn ]dbpóXv HuNnXyamInñ. ss__nÄ ItemÕh¯nsâ `wKnbmb \S¯n¸nsâ kmcYnIfmb Hmtcmcp¯tcbpw AwKoIcn¡pIbmbncpóp ChnsSsb¯nbhscñmw. ss__nÄ ItemÕhw UbdÎÀ ^m t]mÄ sh«n¡m«nsâbpw No^v tImUnt\äÀ knPn hm²ym\¯nsdbpw t\XrXz¯nð Dïmbncpó hnhn[ I½nänIfmWv ]cn]mSnIÄ¡v Np¡m³ ]nSn¨Xv.

{]ikvX kwKoX kwhn[mbI³ k®n Ìo^³, t{]mt«m knsôñpkv ^m. tXmakv ]mdbSnbnð Fw. Fkv. än., cq]Xm ss__nÄ I½oj³ sNbÀam³ ^m. t]mÄ sh«n¡m«v kn. Fkv. än, ^m. tPmbn hbenð kn. Fkv. än., ^m. tPmk^v sh¼mSpwXd hn. kn., ^m. sPbnk¬ Icn¸mbn, ^m. sSdn³ apñ¡c, ^m. sk_mÌy³ Nma¡me, ^m. kndnÄ FSa\ Fkv. Un. _n., ^m. Pnt\m Acn¡m«v Fw. kn. _n. Fkv., ^m. amXyp apftbmenð, ^m. _n\p Ingt¡bnfwt¯m«w kn. Fw. F^v., ^m. sk_mÌy³ \maä¯nð, ^m. tPmkv ]qhón¡ptóð, ^m. tSmWn ]gbIfw, kn. Fkv.än., ^m. ^m³kph ]¯nð, kn. tacn B³ kn. Fw. kn., kn. eo\m tacn Fkv. Un. Fkv, kn. t{Kkv tacn Fkv. Un. Fkv., kn. \hy tImgnaebnð Un. Fkv. F^v. Fkv., kn. an\n ]pXpa\ Un. Fkv. F^v. Fkv., kn. _nPn tXmWn¡pgnbnð Un. Fkv. F ¨v. Fkv., FónhcpsSkmón²yw ItemÕhs¯ [\yam¡n.ss__nÄ ItemÕhw HmhtdmÄ tImÀUnt\äÀ knPn hmZym\¯v, tImÀ I½nän AwK§fmb tdmbn sk_mÌn³, ^nen¸v Itïm¯v, tPmPn amXyp, A\nXm ^nen¸v, sPKn tPmk^v, tPman tPm¬, entPm ]Sbm«nð, {]kmZv tPm¬, tPmkv amXyp XpS§nbhcpsS Fñmw Hs¯mcpabpsSbpw kaÀ¸W at\m`mh¯nsâbpw {]Xn^e\ambncpóp {_ntÌmÄ ss__nÄ ItemÕh¯nð DS\ofw IïXv.

Hcp Znhkw cmhnse apXð sshIo«v hsc \ofpó ]cn]mSnbnð ]cmXnIÄ¡nShcmsX ]qÀ¯nIcn¡m³ IgnªXv anIhmWv .ssZh hN\w Iemcq]§fneqsS thZnbnð \ndªmSnbt¸mÄ Hcp lrZyhncpópw kwXr]vXnbpamWv ImWnIÄ¡v A\p`hs¸«Xv.

s_äÀ s{^bnwkv UK bpsS cmtPjv \S¸nÅn FSp¯ t^mt«mIÄ ImWphm³ ChnsS ¢n¡v sN¿pI

More Latest News

`mh\bpsS hnhmlw \msf; BtLmjġv XpSam-bn; BiwkI t\v {]nb tNm-{]-bpw

kn\nam Xmcw `mh\ \msf hnhmlnXbmIpw. IÀWmSI kztZinbmb kn\nam \nÀ½mXmhv \ho³ BWv hc³. XriqÀ Xncph¼mSn t£{X¯nð h¨v cmhnse H³]Xv aWn¡mWv XmensI«v.

IZn\m BetcnsXntc CShIIfn eLpteJ; 'Betcnbpw sshZnIcpw tNv \Snb clky CS]mSmWv `qanI-h-Sw';hnXcWw sNbvXXv sshZnIcpsSbpw hnizmknIfpsSbpw ]pXnb kwLS\

FdWmIpfwþA¦amen AXncq]Xbnse `qan hnð¸\ hnhmZhpambn _Ôs¸«v IÀ±n\mÄ amÀ tPmÀPv Beôncns¡Xnsc ]ÅnIfnð eLpteJ hnXcWw. sshZnIcptSbpw hnizmknIfptS-bpw t\XrXz¯nð cq]oIcn¨ AXncq]X aqhv--saâv {Sm³kv]d&su

BZyw \nfpsS amdnSw adbv-p-I, A-s-n Xpdnp t\mpI Xs sN-pw; hnZym _m-e-s\-Xnsc kZmNmchmZn-I

amdnSw ImWpó coXnbnep-Å Nn-{Xw C³Ì{Kmanð t]mÌv sNbvXt_mfnhpUv Xmcw \Sn hnZym_m-e\v ssk_À B{Ia-Ww. Zm_q cXv--\m\nbpsS 2018 se Ieïdn\mbn FSp¯ t^mt«mbmbncpóp hnZy C³Ì{Kmanð sjbÀ sNbv-XXv.F

]Xn-aq-v Im-cn-bmb kzw aIfpsS I\yIm-Xzw 11 ew cq]bvvhn]\bvv shp; Bhiymsc Iv A sRn ]ns kw`hn-Xv

]XnaqópImcnbmb aIfpsS I\yImXzw hnð¡m³ {ian¨v amXmhv AdÌnð. dnbð FtÌäv GPâmb Kv--fmUvIn¡v Fó [\nI\v aIfpsS I\yImXzw hnð¡m³ {ian¨Xn\mWv 35 Imcnbmb amXmhns\ s]meokv AdÌv sNbvX-Xv. ÌnwKv Hm¸tdj\neqsS ChcpsS

FsIPnsXn-cmb A`n{]mbw ]dtbn hXv {]tXyI kmlNcyn; ]cmain ]p\hnNn\apsv hn Sn _dmw; hnhmZw XpScm B{Klnpn

F.sI.Pnsb Ipdn¨v A`n{]mbw ]dtbïn hóXv Nne {]tXyI kmlNcy¯nemsWóv hn.Sn. _ðdmw Fw.Fð.F.Hcp Iaân\v AtX`mjbnð adp]Sn \ðInbXmWv. hnhmZhpambn aptóm«v t]mIm³ Xmð]cyansñóv ]dªn«pw \qdv
loading...

Other News in this category

 • acnb an\nkv{Sn bpsS t\XrXzn ^b tIm^dkv [ym\ G{]n amkn t{Kv {_n kotdm ae_m cq]XbpsS hnhn[ tI{-fn
 • t{Kbv am aebmfn lnp kaqlw A ]qPbpw, aIchnfv atlmhhpw `n\n`cambn BtLmjnp
 • FkIvkv lnp kamPw ae aIchnfv atlmhw `nkm{ambn, Ccp\qdne[nIw A ` A Zi\w Gphmn
 • Bob\thmtjn cmw i\nbmgv Ishj \msf. kzob Bchġv ImtXmv hopw _tY.aebmfnepw Cwojnepw {]tXyI hn.Ip_m\
 • Fypsa\n {Inkvakv BtLmjw \yq Imknen {]uV Kw`ocamb NSpItfmsS kam]np
 • bphXzns {]kcnn \msfbpsS {]XotbIn Fsskv 2018 \v kam]\w.\thmtjapsmv \hhcnse BZy cmw i\nbmgv Ishj 13\v
 • Fthv am'' sabv 5 \v. kphntij ktihpambn {_Z ktmjv Sn \bnp kmbm Hcp ip{iqj \msf kmt^mUn
 • ^mken kotdm ae_m Itmen kaqlns t\XrXzn\S {InkvXpakv BtLmjw Kw`ncw
 • e lnpsFIythZnbpsS A]qPbpw [\pamkXncphmXncbpw Unkw_ 30 \v t{ImbntUmWn \Spw
 • 'alXzn kmn[yw' kphntij ktihpambn {_Z ktmjv Icpa{X sklntbm\n. ^m.tkmPn Hmenens\mw GIZn\ [ym-\w
 • Most Read

  LIKE US