Home >> CINEMA >> Reviews
\Wns Bdpamk

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-07-12

F¬]tXmfw aebmf kn\naIfmWv 2014ð CXphsc ]pd¯nd§nbXv. AXnð a½q«nbpsSbpw taml³emen³sdbpw apXð \yq P\tdj³ Xmc§fpsS hsc ]S§Ä s]Spw. Fómð c£s¸«h hncenð F®mhpóh am{Xw. aebmf kn\nabnð Bib Zmcn{Zyhpw {]Xn`IfpsS A`mhhpw cq£amsWóv Cu \ã¡W¡pIÄ kqNn¸n¡póp. 150ð ]cw tImSn cq]bpsS \ãamWv C¡mebfhnð tcJs¸Sp¯nbXv. hyàamb IYbnñmsX ]pd¯nd§nb kq¸ÀXmc Nn{X§fpw \news]m¯n.

a½q«nbpw taml³emepañ, km£mð cP\nIm´v A`n\bn¨mepw anI¨ Xnc¡Ybpw kwhn[m\hpw Csñ¦nð P\w ssIhnSpsaóv ]eIpdn sXfnªXmWv. ]pXpabpÅ AhXcWhpw IYm ]Ým¯ehpapÅ A\y`mjm kn\naIÄ \m«n³]pds¯ XnbädpIfnð t]mepw XIÀt¯mSpóXv shdpsXbñ. aebmf¯nepw A¯cw {ia§Ä hnPbn¡pópïv. Ignª hÀjs¯ Gähpw henb lnäpIfmb apwss_ t]meokv, sa½dnkv Cu hÀjw hnPbn¨ 1983, _mw¥qÀ tUbvkv Fónh AXn\p DZmlcW§fmWv. Fómð ]dªp ]gInb IY hoïpw ]dbm³ {ian¨ anÌÀ t{^mUv, KymMvÌÀ, eï³ {_nUvPv XpS§nb kn\naIsf t{]£IÀ \njvIcpWw ssIhn«p.

Xnf§nb bph\nc

Bdpamks¯ hnPb IW¡nð ]gb Xmc§sf bph Xeapd XoÀ¯pw \njv{]`cm¡n. a½q«n, taml³emð, kptcjvtKm]n, Pbdmw XpS§nbhcpsS Hcp kn\na t]mepw C¡mebfhnð em`apïm¡nbnñ. _meyImekJn, s{]bvkv Zn temÀUv, KymMvÌÀ XpS§nb kn\naIfpambn a½q«nbmWv C¡mcy¯nð apónð \nð¡póXv. Gsd {]Xo£Ifpamsb¯nb {]tamZv ]¿óqcn³sd _meImekJnbpw, BjnIv A_phn³sd KymwKvÌdpw ]ebnS¯pw BZy BgvNbnð Xsó {]ZÀi\w Ahkm\n¸n¨ncpóp. cRvPn¯n³sd Xnc¡Ybnð thWp kwhn[m\w sN¿pó a½q«n Nn{Xamb apódnbn¸v ASp¯ BgvN {]ZÀi\¯ns\¯pw. cRvPnXv i¦À Hcp¡pó hÀjamWv Cu hÀjs¯ asämcp {]Xo£.

Zriy¯n\v tijw ]pd¯nd§nb taml³emð Nn{X§fmb anÌÀ t{^mUv, IqXd Fónh t{]£IÀ thï t]mse GsäSp¯nñ. t{^mUv XpS¡¯nð {]Xo£bpïm¡nsb¦nepw {ItaW If£³ Ipdªp. \oï CSthf¡v tijw kptcjv tKm]nbpw Pbdmapw Hón¨ kemw ImivaoÀ \nÀ½mXmhn\v I\¯ \ãapïm¡n. HcmgvN t]mepw HmSm¯ kn\na cïp amk¯n\pÅnð aghnð at\mcabneqsS Snhn t{]£Icnð F¯pIbpw sNbvXp. Pbdman³sd Hópw anïmsX, Dðkml¡½nän Fónh ]pd¯nd§nbXv Bcpw AdnªXv IqSnbnñ. jmPn F³ IcpWn³sd kz]m\w Pbdman\v shñphnfnbmIpsaóv {]Xo£ns¨¦nepw IYbnse ]mfn¨IÄ hn\bmbn.

dm^n kwhn[m\w sNbvX dnMvamÌdmWv Cu hÀjw ]pd¯nd§nb GI Zneo]v Nn{Xw. kn\na km¼¯nIambn anI¨ hnPbw t\Sn. ]rYzncmPn³sd eï³ {_nUvPv ]cmPbs¸s«¦nepw ]pXpapJ kwhn[mbI³ iymw[À Hcp¡nb skh´v tU Bizmk hnPbw t\Sn. ^lZv ^mknð A`n\bn¨ h¬ ss_ Sp ]pXpabpÅ {]tabambncpsó¦nepw thï{X {i²n¡s¸«nñ. tKmUvkv Hm¬ I¬{Sn icmicn hnPbw t\Sn. ZpðJÀ kðam³ \mbI\mb keme samss_ðkv, Ipômt¡m t_m_³ \mbI\mb sIm´bpw ]qWqepw, tem t]mbn³dv, t]mfn sSIv\nIv, PbkqcybpsS lm¸n tPÀWn, C{µPn¯n³sd \mIp s]³d \oIp SmI Fónh ]cmPbs¸«p.

A`n\bn¨ aqóp kn\naIfpw hnPbn¨tXmsS \nhn³ t]mfn Cu hÀjs¯ lm{SnIv \mbI\mbn. 1983, Hmw im´n Hmim\, _mw¥qÀ tUbvkv FónhbmWv \nhn³sd lnäv Nn{X§Ä. CXnð ARvPen tat\m³ cN\bpw kwhn[m\hpw \nÀhln¨ _mw¥qÀ tUbvkv bphXeapdbpsS Iq«mbvabpsS Nn{Xw IqSnbmWv. \nhn³ t]mfnsb IqSmsX ZpðJÀ kðam³, ^lZv ^mknð, \{knb \kow, Cj sjÀhmWn, ]mÀhXn Fónhcpw A`n\bn¨ kn\na cmPy¯n³sd hnhn[ `mK§fnembn 200 XnbädpIfnemWv dneokv sNbvXXv. 8.5 tImSn cq] apS¡nb kn\na BZy BgvNbnð Xsó 10 tImSn IfÎv sNbvXncpóp.

aRvPp hmcycpsS Xncn¨p hchv Nn{Xamb slu HmÄUv BÀ bp h³ hnPbw t\Sn. kv{Xo imàoIcW¯n³sd IY ]dª Nn{X¯nð Ipômt¡m t_m_\mWv \mbI\mbXv. t_m_n-kRvPbpsS cN\bnð tdmj³ B{ïqkmWv kn\na kwhn[m\w sNbvXXv. Hmw im´n Hmim\, _mw¥qÀ tUbvkv Fóo hnPbNn{X§fpambn \{knbbmWv \mbnIamcnð apónð \nð¡póXv.

aebmf¯nse ]gb Ime kwhn[mbIÀ 2014 ³sd BZy ]IpXnbnð \niÐX ]men¨p. tPmjn, kXy³ A´n¡mSv, Iað, {]nbZÀi³, kn±nIv, kn_n aebnð, jmPn ssIemkv, cRvPnXv XpS§nbhÀ Hcp kn\nabpw FSp¯nñ. emð tPmkn³sd hn{IamZnXy³, cRvPn¯n³sd Rm³, tPmjnbpsS AhXmcw, kemw _m¸phn³sd aw¥ojv, s]cp¨mgn FónhbmWv Cu hÀjs¯ aäv {][m\ {]Xo£IÄ.

Xangv kn\naIfmb Pnñ, sIm¨Sbm³, hocw, Adna X¼n Fónhbpw tIcf¯nð \ndª kZÊnð HmSn. Iað lmk³sd hnizcq]w, D¯a hnñ³, hnPbpsS I¯n, kqcybpsS Aôm³, APn¯n³sd sKuXw Nn{Xw, hn{Ian³sd sF Fónh IqSn {]ZÀi\¯ns\¯pótXmsS 2014 ³sd cïmw ]IpXn kw`h _lpeamIpw.

More Latest News

BZyw \nfpsS amdnSw adbv-p-I, A-s-n Xpdnp t\mpI Xs sN-pw; hnZym _m-e-s\-Xnsc kZmNmchmZn-I

amdnSw ImWpó coXnbnep-Å Nn-{Xw C³Ì{Kmanð t]mÌv sNbvXt_mfnhpUv Xmcw \Sn hnZym_m-e\v ssk_À B{Ia-Ww. Zm_q cXv--\m\nbpsS 2018 se Ieïdn\mbn FSp¯ t^mt«mbmbncpóp hnZy C³Ì{Kmanð sjbÀ sNbv-XXv.F

i_cn FIv-kv{]kn h Ih; Nmbbn abpacpv \In t_m[wsISpnb tijw Asbbpw aIsfbpw sImbSnp IhncbmbXv ]ndhw kztZinI

s{Sbn³ bm{X¡mcmb A½sbbpw aIsfbpw ab¡pacpón« Nmb \ðIn t_m[w sISp¯nb tijw kzÀWhpw ]Whpw IhÀóp. i_cn FIv-kv{]knð sk¡´c_mZnð \nópw hcpIbmbncpó ]ndhw kztZinIfmb joe sk_mÌy³(60) aIÄ Pn¡p acnb(20)

]Xn-aq-v Im-cn-bmb kzw aIfpsS I\yIm-Xzw 11 ew cq]bvvhn]\bvv shp; Bhiymsc Iv A sRn ]ns kw`hn-Xv

]XnaqópImcnbmb aIfpsS I\yImXzw hnð¡m³ {ian¨v amXmhv AdÌnð. dnbð FtÌäv GPâmb Kv--fmUvIn¡v Fó [\nI\v aIfpsS I\yImXzw hnð¡m³ {ian¨Xn\mWv 35 Imcnbmb amXmhns\ s]meokv AdÌv sNbvX-Xv. ÌnwKv Hm¸tdj\neqsS ChcpsS

FsIPnsXn-cmb A`n{]mbw ]dtbn hXv {]tXyI kmlNcyn; ]cmain ]p\hnNn\apsv hn Sn _dmw; hnhmZw XpScm B{Klnpn

F.sI.Pnsb Ipdn¨v A`n{]mbw ]dtbïn hóXv Nne {]tXyI kmlNcy¯nemsWóv hn.Sn. _ðdmw Fw.Fð.F.Hcp Iaân\v AtX`mjbnð adp]Sn \ðInbXmWv. hnhmZhpambn aptóm«v t]mIm³ Xmð]cyansñóv ]dªn«pw \qdv

{ipXnbpsS hmjnIZn\ BtLmjw G{]n 7 \v t]mn{^mn

bp.sI bnse {]apJ aebmfn kmwk-vImcnI kwLS\bmb {ipXnbpsS Cu hÀjs¯ Iemhncpón\v tbmÀ¡v--jbdnse t]mïn{^mÎnð Acs§mcp§póp. {]apJ aebmf kn\nam kwhn[mbI\mb {io. jmPn F³ Icp¬ BWv apJymXnYn. Hm«³ XpÅð IemImc\mb {io. Iema&THOR
loading...

Other News in this category

 • BZw tPm ".....Hcp kXyns t\mgvN
 • 'anman\pv' Hcp kv{Xo] kn\natbm.....?
 • {]XotbmsS Imncnmhp 15 A\y `mj kn\naI
 • 2015 {]Xobvv hIbp 15 aebmf Nn{X
 • tPm_n hbenens tjmv ^nenw Z t_mkv dneokv sNbvXp
 • e \Kcs ASn hmgp 'Z t_mkv'
 • ]nsIbpw \nmeyhpw Xn
 • aebmf kn\na- 2014se tamiw kn\naI
 • aebmf kn\na 2014 - em`hpw \hpw
 • N{teJ Be]n Hcp _nemn {]Wbnse Km\w s\nten {]hmkn aebmfnI
 • Most Read

  LIKE US