Home >> SUNDAY SPECIAL
Hcp shPntdnb bm{XIfpw Nne ]n\n NnIfpw

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2014-11-30

hn Fw kp[oc³sd P\]£bm{Xsb shPntädnb³ bm{XsbómWv sI apcfo[c³ Cóse hnfn¨Xv. elcn hncp² {]XnÚsbSp¡póXpw ]¨¡dnhn¯v hnXcWw sN¿póXpañmsX bm{Xbnð Imcyamsbmópw \S¡m¯XmWv At±ls¯ thZ\n¸n¨Xv. tI{µw `cn¡pó \cm[a\mb \tc{µ tamZnsbbpw kwØm\s¯ ImcWhÀ hnFkv ANypXm\µs\bpw Hmtcm thZnbnepw h¨v kp[oc³ ]pe`yw ]dbpsaóv t\cs¯ apcfo[ÀPn In\mhv Iïncpóp. Fómð A`n\h KmÔnbmb sI]nknkn {]knU³dv _mÀ apXemfnamscbmWv {][m\ i{Xphmbn IïXv. ssa¡v In«pó Ahkc¯nseñmw Ahsc B{Ian¨ At±lw tIm¬{KÊn\v aZy hnð¸\¡mcpsS thm«v thsïóv! ]dbm\pw aSn¨nñ.

C\n XncsªSp¸nð aðkcn¡nsñóv Imte¡q«n {]Jym]n¨ BfmWv kp[oc³. A§s\bpÅ BÄ Bsc t]Sn¡m\mWv ? tase BImiw Xmsg `qan. AñmsX´m ? t]mcm¯Xn\v ASp¯ hoXwhbv¸nð Cµncm `h\nse Itkc \ãs¸Spsaó Imcy¯nepw GXmïv Xocpam\ambn«pïv. AXpsImïv XncsªSp¸nð tXmämð Aós¯ sI]nknkn {]knU³dn³sd Xebnð h¨v sI«pIbpamhmw. HSp¡s¯ _p²n. kp[oc³ shdpw KmÔnb\msWóv C\n Bcpw ]dbnñ. Asñ¦nð Xsó aZy I¨hS¡mcpsSbpw aZy]m\nIfpsSbpw thm«nsñ¦nð Hcp cm{ãob ]mÀ«nbpw tIcf¯nð Hcp ]ômb¯v hmÀUv t]mepw Pbn¡nsñóv BÀ¡mWv Adnªp IqSm¯Xv ?

kp[oc³sd ]mc X§Ä¡v t\scbmsWóv Xncn¨dnª tIm¬{KÊnse cm{ãob kn¦§sfñmw H«pw sshImsX kS IpSsªgptóäp. aðkc¯nð \nóv! amdn \nð¡pó {]knU³dn\p F´pw ]dbmsaóv sI]nknknbnse cïmw Øm\¡mc³ IqSnbmb hnUn kXoi³ ]dªt¸mÄ aZy hnð¸\¡mcpsS am{Xañ hgntb t]mIpóhcpsSbpw F´n\v _wKmfnIfpsS hsc thm«v thWsaó A`n{]mbamWv D½³ Nmïnbpw sNón¯ebpw aäpÅhcpsams¡ {]ISn¸n¨Xv. _wKmfnIsf amthen \m«nse {]PIfm¡m\pÅ DuÀÖnXamb \o¡§fpw Hcp hi¯v \S¡pópïv. AkwLSnXcmb _wKmfnIsf Hón¸n¡m³ ASp¯ Ime¯v kn]nF½pw apón«nd§nbncpóp.AhcpsS ]n´pWbpsï¦nð tIcfs¯ asämcp _wKmfm¡n amämsaómWv ]mÀ«nbpsS IW¡pIq«ð. Fómð Imew amdnsbópw hwK\m«nse kJm¡Ä Ct¸mÄ XrWaqen³sd ]SbmfnIfmsbópamWv tIm¬{Kkv Xncn¨Sn¡póXv. ISp¯ I½yqWnÌv hncp²cmb ZoZnbpsS A\pbmbnIÄ GXv {]XnkÔn L«¯nepw X§fpsS IqsS \nð¡psaómWv bpUnF^v hnizkn¡póXv. ZoZnbpsS ]n´pW kwØm\¯v hcpw XncsªSp¸pIfnð \nÀ®mbIamIpsaóv Npcp¡w.

]dªp hóXv apcfo[ÀPnbpsS {]kvXmh\sb¡pdn¨mWtñm. At±l¯n³sd hm¡pIÄ tI«t¸mÄ Ipamc³ Hcp thf hÀj§Ä ]nónte¡v kôcn¨p. apcfo[c³ sI]nknkn {]knU³dv Bbncn¡pó Imew. Aópw hnFkpw ]nWdmbnbpw tIm¬{KÊn³sd FXnÀtNcnbnð Dïmbncpóp. ]t£ IcpWmIc\pw ]p{X\pw i{Xp¡fmbn IïXv B³dWnsbbpw D½³ NmïnsbbpamWv. FdWmIpfw D]XncsªSp¸nð Aѳ Snhn¡mscsbñmw BioÀhZn¨t¸mÄ Xncphñ D]XncsªSp¸nð apóWn Øm\mÀYnsb tXmð¸n¡m³ apcfn Cµncm `h\nse sImSnh¨ Imdnð hónd§nbXv Cóse IgnªXv t]mse HmÀ¡póp. aÞe¯nð tIcf tIm¬{Kkv Øm\mÀYn Pbn¨t¸mÄ AXv _nsP]n ]n´pW sImïmsWóv ]dbm\pw At±lw aSn¨nñ. AsXmcp Imew. ]nóoSv apcfnbpw Iq«cpw FsIPn sk³ddn³sd hcm´bnð Imäpw agbpw sImïv Gsd\mÄ Im¯ps¡«n InSóXpw HSphnð Aãn¡v t]mepw hIbnñmsX hót¸mÄ am\km´cs¸«v XncnsI hóXpw Cóv! Ncn{Xw. Aóv apcfnbpsS hchns\ D½³ Nmïnbpw sNón¯ebpw Bhpw hn[w FXnÀs¯¦nepw At±l¯n\v A`bw sImSp¡Wsaóv hmZn¨Xv kp[oc\mWv. Hcnbv¡epw hó hgn ad¡cpXv apcfo[ÀPn.

cm{ãob `ojvamNmcycpsS koa´ ]p{X\v cm{ãobadnbnsñómWv kp[oc³ Cóse sshIn«v {]XnIcn¨Xv. AXpsImïmWt{X shPntädnb³ bm{Xsbóv ]dªp At±lw P\]£ bm{Xsb ]cnlkn¨Xv. tamZn hmgpó \m«nð KmÔnkamWv GI c£m amÀ¤saómWv kp[oc ]£w. AXpsImïmWv KmÔn amÀ¤¯nð Bscbpw thZ\n¸n¡msX Xm³ bm{X \S¯pósXópw At±lw ]dbpóp. KmÔn amÀ¤¯nð \nóv! hyXnNen¡póXmWv \m«nse Fñm {]iv\§Ä¡pw ImcWsaóv t\scs¯bpw ]ecpw ]dªn«pïv. AXv icnbmsWóv Ipamc\v Ignª ZnhkamWv t_m[ys¸«Xv. ]{X§fnepw Nm\epIfnepw ]£n¸\n hmÀ¯IfmWv Ct¸mÄ \ndªp \nð¡póXv. ]£nIsf IS¯póXpw Cd¨nbpw ap«bpw hnð¡póXpw ]e PnñIfnepw \ntcm[n¨p. Np½mXñ kp[oc³Pn shPntädnb³ bm{X \S¯nbXv. KmÔnPnbpw kkymlmcnbmbncpótñm. Hcn¡ð B«nd¨n Ign¨Xn³sd t]cnepïmb hnjaXIÄ At±lw hnhcn¨Xv BßIYbnð \½Ä hmbn¨n«papïv. Fón«pw ]Tn¡m¯hcmWv Ct¸mÄ ]£n¸\nbpsS t]cnð A\p`hn¡póXv.

IpSpw_w XIÀ¡póXn³sd t]cnð aZyw \ntcm[n¡m³ apón«nd§nb kp[oc³ ]\n ]SÀ¯n BfpIsf sImñm³ t]mepw aSn¡m¯ ]£nIÄs¡Xnsc FómWv XncnbpI Ftó C\n Adnbm\pÅq. ]£n hfÀ¯epw Cd¨nbpw \ntcm[n¡Wsaóv At±lw ]dtbï Xmakw, Hcp ]t£ Nmïn¨³ tZimS\ ]£nIfpsS hchv t]mepw \ntcm[n¨p Ifbpw. AhcmWtñm Cu {]iv\§fpsSsbñmw aqehmlIÀ.

More Latest News

hmknwlmw XomS\w Hcp ]qnbmbn...{_nkv-tm ImUn^v doPnb\n \npw Av tImpI

IÀ½e amXmhnsâ Xncp\mÄ Zn\amb Pqsse ]Xn\mdmw XobXn \S¡pó t{Käv {_n«³ kotdm ae_mÀ cq]XbpsS {]Ya hmðknwlmw XoÀ°mS\¯n\v {_nkv-tämÄ ImÀUn^v doPnb\nð \nópÅ Hcp¡§Ä ]qÀ¯nbmbn. doPn

jnmtKm skv- tXmakv- HmtmtUmIvkv CShI s]cpm Pqsse 7, 8, 9 (shn, i\n, Rmb) XobXnIfn

jn¡mtKm skâv- tXmakv- HmÀt¯mtUmIvkv CShIbpsS Imhð]nXmhpw C´ybpsS At¸mkvtXme\pamb ]cnip² amÀ sXm½ÇolmbpsS ZpJtdmt\mbpw A\pkv-acW {]`mjWhpw Pqsse 7,8,9 (shÅn, i\n, RmbÀ) XobXnIfnð `ànbmZc]qÀÆw sImïmSpóp

t\gvkvamIv Hcp kphcvWmhkcw, t_mī aebmfn Atkmkntbjs B`napJyn Hcp GIZn\ skan\m

t_mÄ«³ aebmfn Atkmkntbjsâ B`napJy¯nð Hcp GIZn\ skan\mÀ \gvkpamÀ¡mbn Pqsse amkw 22si\nbmgvN cmhnse 10 aWn apXð sshIptócw 3.30 hsc ssl^oðUv IayqWnän skâdnð shNv- \S¯s¸Spóp. 1) \gv-kvamÀ A`

bp sI sI kn F Ishj: s]mn^n Ip_m\ `n km{ amphm ssehv Hmkv{S

bp sI bnse Iv\m\mb kaqlw Bthi]qÀhw Im¯ncn¡pó 16 mw bp sI sI kn F I¬sh³j³ IpÀ_m\sb `àn km{µam¡phm³ ssehv HmÀ¡kv{Sbpw. A`nhµy amÀ tPmk^v ]ïmcticn ImÀanIXzw hln¡pó ]cnip²amb Znhy_en hnhn[ hmtZ

amv tNmZnpp...- amlnm B sX-n-\v... kaqlam[y-a--fnse hym-P {]-Nm-c-W-s Xp-Sv `ntijnmc\v A]-am-\-ta--Xn am]Ww \Sn Ipmtm t_m-_

sIm¨n sat{Smbnð aZy]n¨p InSópd§nsbó t]-cnð km-aq-ly am-[y-a-§-fnð {Iq-cam-b ]-cn-lm-k-¯n-\v C-c-bm-tI-ïn-h-ó kwkmc tijnbpw tIÄhn iànbpanñmXn-cpó A¦amen kztZin FðtZmbpsS Nn{X§Ä tkmjyð aoUnbbnð {]Ncn
loading...

Other News in this category

 • C{kmtb ]mekv-Xo kwLjns bYm Ncn{Xw
 • kwKoXmkzmZIsc hnkvabnnqhm ssXpSw {_nUvPv bpsIbn Fpq
 • ImcpWyns \ndZo]ambn Aknt... bpIva kmcYn bpsS hrZm\w {]hmkn Ncn{Xn CXmZyw
 • shnncbnse hnhml tamN\
 • CXv tam\ns\ I\mnb IY; "ss_ ant̡v bpSyp_n lnmIpq
 • \tc{ tamZn - D Nmn `mbn `mbn
 • hmt]gvknbpsS B tKm
 • Rm\dn am[hnpn F \oemw_cn.... AYhm HmbpsS \oamXfqhv
 • "^m-tZ-gv-kv tU '' N-cn-{X-n-te-bv-v H-sc-n-t\m-w
 • temInse hnNn{Xamb Bcm[\meb
 • Most Read

  LIKE US